Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
18Activity
P. 1
Advanced lesson plan (February)

Advanced lesson plan (February)

Ratings: (0)|Views: 854 |Likes:
Published by Jamie Hall
Learning English with the Guardian Weekly
Learning English with the Guardian Weekly

More info:

Published by: Jamie Hall on May 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2013

 
Mrzcloa
Eax Snri lmbbca razqre|*2=/444 oakz ne `c| bmli |amz
=
Fn`mffmj M|mjqggmfme–| fnz`ar fms enz `m{azmqh`z `cf z`a }qclia|z rnqza| z`rnqh` z`a fame|zraaz| nk z`a Bch Mttoa% Bqz |`a jna| mttamrzn `m{a cfbqaj z`a 20&samr&noj Eax Snri zmpcjrc{ar xcz` me a{ae hramzar hckz7 celnrrqtzcboa`nea|zs%
2
Ne ejceh z`mz me Czmocme znqrc|z `mj oakz m`mejbmh lnezmceceh fnra z`me *2=/444 ce lm|`“ enz zn faezcne gaxaooars xnrz` z`nq|mej|fnra “ ne `c| bmli|amz ne L`rc|zfm| A{a/ z`aBmehomja|`&bnre lmbbca ieax apmlzos x`mz znjn%
<
@a rqffmhaj z`rnqh` z`a bmh qezco `a knqej memjjra|| ce Oneh C|omej% @a z`ae afbmriaj ne m04if zrct ce z`a `nta nk `mejceh n{ar `c| ej zn|nfanea x`n ieax `c| kmra/ 82&samr&noj KaoclcmOazzcarc krnf Tnftacc ce Czmos% Bqz x`ae `c|ienli| mz z`a `nq|a baonehceh zn Oazzcarc–| |c|zar/Krmela|lm/ xaez qeme|xaraj/ M|mjqggmfme oakz`c| fnbcoa t`nea eqfbar mej m enza ramjceh7‟Jne–z xnrrs/ Kaoclcm … C–oo iaat cz |mka%
:
M oczzoa x`coa omzar z`a t`nea rmeh mej `a `amjaj bmli zn z`a Oneh C|omej mjjra|| zn razqre z`a bmhmej iaat `c| xnrj% ‟Z`as xara |n/ |n/ |n `mtts/‖|mcj M|mjqggmfme/ m |zqjaez x`n bahme jrc{ceh mlmb mbnqz z`raa fnez`| mhn mkzar `c| `nqr| xaralqz bmli mz m kmlznrs%
1
Kaoclcm Oazzcarc–| mb|aezfcejajea|| `mj brcasz`ramzaeaj zn rqce z`a kmfcos–| `nocjms% Tnoclamj{c|aj z`a znqrc|z| z`as `mj oczzoa l`mela nk raln{arceh z`a on|z hnnj|% Krmela|lm Oazzcarc |mcjM|mjqggmfme–| `nea|zs `mj m{arzaj jc|m|zar% ‟Xaramoos on{a x`mz `a jcj/‖ |`a znoj Eax|jms%
;
Z`a lmbbca |`rqhhaj n z`a celcjaez/ |msceh `a`mj baae zmqh`z enz zn zmia mj{mezmha nk tantoa%‟Fs fnz`ar c| fs ce|tcrmzcne/‖ `a |mcj% ‟\`amoxms| |mcj/ ba `nea|z mej xnri `mrj%‖
Eax|&bm|aj Aehoc|` omehqmha mlzc{czca| krnf z`a honbmo eax|tmtar Tmha 2
8
Ja|tcza lnelajceh z`mz |ql` m omrha mfnqeznk fneas xnqoj `m{a moonxaj `cf zn knlq| ne`c| |zqjca|/ M|mjqggmfme ce|c|zaj `a xm| enzzaftzaj zn iaat cz7 ‟Fs `amrz |mcj z`c| c| enzhnnj%‖ @a mo|n jaloceaj z`a raxmrj z`a Oazzcarckmfcos naraj `cf%
0
Tqra&`amrzaj zmpc jrc{ar| mra enz m| rmra m||nfa fch`z z`cei% Zxn samr| mhn/ z`a Hrmffs&enfcemzaj {cnocec|z T`coctta ]qcez oakz `c| *:f\zrmjc{mrcq| ce m Eax Gar|as zmpc mkzar sceh ce znEaxmri mcrtnrz mz <mf%
3
Ja|tcza kamrceh z`mz `a xnqoj ea{ar |aa `c|201&samr&noj {cnoce mhmce/ ]qcez xm| a{aezqmoosceknrfaj bs z`a mcrtnrz z`mz z`a jrc{ar/Fn`mffaj I`moco/ `mj razqreaj z`a tralcnq|ce|zrqfaez%
 
\mf Gnea| mej mhaelca|
 
Hon||mrs
lmbbca
(enqe# me ceknrfmo xnrj knr m zmpc jrc{ar
cfbqa
({arb# zn oo |nfanea xcz` |zrneh {moqa| nrntcecne|
celnrrqtzcboa
(mjgalzc{a# enz mboa zn ba tar|qmjaj znjn |nfaz`ceh jc|`nea|z
mb|aezfcejajea||
(enqe# m zaejaels zn knrhaz z`ceh| balmq|a snq mra enz z`ceiceh mbnqz x`mz c| mrnqej snq/ bqz mbnqz |nfaz`ceh ao|a
Kabrqmrs 24=4
<
 
X`coa ramjceh
= Ramj z`a x`noa zapz% Z`ae xnri ce snqr hrnqt|mej onni bmli mz snqr |znrs krnf Baknra Ramjcehaparlc|a 2% Ce x`mz xms| xara snqr cjam| |cfcomr nrjcaraez zn z`a mrzcloa>2
 
Ramj z`c| |qffmrs% ]qclios ej mej lnrralz =4fc|zmia|%
Cz xm| z`a jms mkzar L`rc|zfm|% \zqjaez Fn`mffmj M|mjqggmfme `mj neos baae jrc{ceh m Eax Snri zmpc knrm lnqtoa nk fnez`| x`ae `a knqej m tmrlao kqoo nk lm|`oakz ne z`a jm|`bnmrj% @a xm|e–z |qra x`mz zn jn bqzjalcjaj zn onni ce|cja%@a knqej me mjjra|| ce Eax Gar|as mej afbmriajne m =44if zrct zn ej z`a nxear Krmela|lm Oazzcarc%\`a xm|e–z mz `nfa bqz `a oakz m oneh oazzar mej omzarralac{aj m t`nea lmoo% @a jrn{a bmli zn z`a mjjra|| mejrazqreaj z`a on|z czaf% Z`a Oazzcarc kmfcos naraj `cf mraxmrj x`cl` `a hrmzakqoos mllatzaj%
< Ramj z`a mrzcloa mhmce% Xrcza z`a tmrmhrmt` eqfbar|eapz zn z`a|a zczoa|%m
Z`a ja|tarmza |amrl` knr z`a nxear 
 b
Z`a on|z ce|zrqfaez ramttamr| 
l
Snq trnbmbos xne–z haz cz bmli 
j
M fnz`ar–| hckz zn `ar |ne7 `nea|zs 
a
M {moqmboa ej ne z`a ramr |amz
Menz`ar zmoa nk m zrqz`kqo lmbbca 
h
C `mj en z`nqh`z nk iaatceh cz 
`
Bmh mej nxear raqeczaj 
c
 Cz xm| enz`ceh ramoos
Mkzar ramjceh
= X`mz jn z`a|a xnrj| rakar bmli zn ce z`a zapz>Tmrmhrmt` eqfbar| ce brmliaz|% X`s jna| z`a xrczarq|a z`a|a xnrj|>m
… ce z`a `nta nk `mejceh n{ar `c|
ej
… (<#% 
 b
… zn |nfanea x`n ieax `c|
kmra
… (<# 
l
… z`as `mj oczzoa l`mela nk raln{arceh z`a on|z
hnnj|
% (1# 
j
… z`a lmbbca |`rqhhaj n z`a
celcjaez
…(;# 
a
… `mj razqreaj z`a tralcnq|
ce|zrqfaez
% (3# 
Eax|&bm|aj Aehoc|` omehqmha mlzc{czca| krnf z`a honbmo eax|tmtar Tmha <
:
Kabrqmrs 24=4

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
KimGarsuta liked this
goodmahsa liked this
Suzana Aleksic liked this
Alice Renacco liked this
Dherick Raleigh liked this
aneta_260 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->