Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KT069

KT069

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Dragonse3

More info:

Published by: Dragonse3 on May 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2011

pdf

text

original

 
B¸o c¸o tæng hîpThùc hµnh nghiÖp vô kÕ to¸n
§Ò bµi
C«ng ty §¹i Phó lµ mét doanh nghiªp h¹ch to¸n kinh tÕ®éc lËp vµ tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã t c¸ch ph¸p nh©n. C«ng tythùc hiÖn s¶n xuÊt c¸c lo¹i Pin phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïngvµ s¶n xuÊt. C«ng ty §¹i Phó h¹ch to¸n theo ph¬ng ph¸p kªkhai thêng xuyªn, tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ,tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kúdù tr÷ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm xuÊt kho theo ph¬ng ph¸pnhËp tríc xuÊt tríc. T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ nguån vèn cña c«ng ty ®Çuth¸ng 1 n¨m 2003 ®îc thÓ hiÖn qua c¸c sè d tµi kho¶n t«nghîp vµ chi tiÕt sau ( ®¬n vÞ tÝnh: VN§)
 A.Sè d tæng hîp cña mét sè tµi kho¶n:
hiÖuTªn tµi khonD nîD cã
111TiÒn mÆt1.867.088.549112TiÒ
 
n göi ng©n hµng64.749.867131Ph¶i thu cña kh¸chhµng744.402.457134Phi thu néi bé59.383.670138Phi thu kh¸c1.119.347141T¹m øng92.475.3001421Trtríc cho ngêi b¸n78.299.0351422Chi phÝ chê kÕt chuyÓn19.008.840152Nguyªn vËt liÖu181.093.330153C«ng cô- Dông cô76.920.399154Chi phÝ SX- KD dë dang177. 412.702155Thµnh phÈm tån kho1.307.569.000157Hµng göi b¸n818.184.550211 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷uh×nh11.680.930.958241X©y dùng c¬ b¶n dëdang775.119.697214KhÊu hao tµi s¶n cè®Þnh2.261.070.002311Vay ng¾n h¹n3.937.005.12
1
 
B¸o c¸o tæng hîp
1331Phi trngêi b¸n166.419.912335Chi phÝ trtríc655.202.296333VAT phi nép nhµ níc8.727.316334Phi trc«ng nh©n viªn12.081.112336Phi trnéi bé93.000.000338Phi tr, phi nép kh¸c57.707.275
2
 
B¸o c¸o tæng hîphiÖuTªn tµi khonD nîD cã
341Vay dµi h¹n5.840.001.503342Nî kh¸c1.000.385411Nguån vèn kinh doanh4.625.269.074414Quü ®Çu t ph¸t triÓn113.080.539415Lç n¨m tríc1.810.236.686421Lîi nhuËn cha ph©nphèi156.418.731461Nguån kinh phÝ sùnghiÖp18.041.500X
Tæng céng17.943.757.70117.943.757.701
B. Sè d chi tiÕt trªn mét sè tµi kho¶n:
* Tµi kho¶n 131: Ph¶i thu kh¸ch hµng.
(§¬n vÞ tÝnh: VN§)
STTM· kh¸chTªn kh¸ch hµngD nî 
1CTTLC«ng ty Thanh LuË
 
n 104.402.0002CTLHC«ng ty Long Hµ 203.400.4123CTHPC«ng ty Hµ Phong92.100.0004 CTAHC«ng ty An Hoµ 344.500.045X
Tæng céng
x
744.402.457* Tµi kho¶n 331: Ph¶i tr¶ ngêi b¸n.
(§¬n vÞ tÝnh: VN§)
STTM· kh¸chTªn kh¸ch hµngD nî 
1CtP§C«ng ty Ph©n §¹m116.020.1212CtHTC«ng ty Hµ Tu50.399.791X
Tæng céng
x
166.419.912
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->