Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KT077

KT077

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Dragonse3

More info:

Published by: Dragonse3 on May 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2010

pdf

text

original

 
Lêi nãi ®Çu
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu chiÕn lîc ph¸t triÓn kinhtÕ x· héi ë ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay- giai ®o¹ntiÕp tôc ®æi míi, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, më réng hîp t¸c kinh tÕ víic¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, ®ßi hái chÝnh s¸chkinh tÕ vi m« nãi chung vµ chÝnh s¸ch thuÕ nãi riªngph¶i phï hîp vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓnbÒn v÷ng. Thùc hiÖn yªu cÇu nµy, trong ch¬ng tr×nhc¶i c¸ch thèng thuÕ bíc II cña ViÖt Nam (tõ n¨m1999), Quèc héi ®· phª chuÈn ban hµnh luËt thuÕ GTGTthay thÕ luËt thuÕ doanh thu tríc ®©y do thuÕ doanhthu béc lé mét sè nhîc ®iÓm khã cã thÓ kh¾c phôc ®îc.LuËt thuÕ GTGT ®îc ¸p dông tõ ngµy 1/1/1999. §Õn nay,sau h¬n 4 n¨m thùc hiÖn luËt thuÕ GTGT ®· thùc sù ®ivµo ®êi sèng kinh tÕ vµ ph¸t huy nhiÒu t¸c dông nh:KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn kinh tÕ s¶n xuÊt, kinh doanh. T¨ng cêng xuÊt khÈu vµ ®¶m b¶o nguån thu cho ng©ns¸ch Nhµ níc. Tuy nhiªn v× ®©y lµ luËt thuÕ míi, lÇn®Çu tiªn ¸p dông ë ViÖt Nam nªn trong qu¸ tr×nh thùchiÖn ®· ph¸t sinh nhiÒu vÊn ®Ò víng m¾c cÇn gi¶iquyÕt. V× vËy t«i nghiªn cøu chuyªn ®Ò "ThuÕ GTGT"nh»m hiÓu biÕt c¬ b¶n míi nhÊt vÒ luËt thuÕ míi nµy c¶trªn gãc ®é chÝnh s¸ch chÕ ®é thuÕ còng nh chÕ ®ékÕ to¸n thuÕ trong doanh nghiÖp.1
 
 Tuy nhiªn do thêi gian lµm chuyªn ®Ò cã h¹n v×vËy bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. KÝnh mongthÇy c« vµ c¸c b¹n gãp ý thªm cho bµi viÕt nµy.
Néi dungPhÇn I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ thuÕ GTGTvµ kÕ to¸n thuÕ GTGT
1. ThuÕ GTGT
a. Kh¸i niÖm
GTGT lµ gi¸ trÞ t¨ng thªm cña mét s¶n phÈm, hµngho¸ dÞch vô do c¬ së s¶n xuÊt, chÕ biÕn, th¬ng m¹ihoÆc dÞch vô ( gäi chung lµ c¬ së kinh doanh) t¸c ®éngvµo nguyªn vËt liÖu th« hay hµng ho¸, dÞch vô mua vµolµm cho gi¸ trÞ cña chóng t¨ng thªm. Nãi c¸ch kh¸c,®©y lµ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ ®Çu ra vµ gi¸ ®Çu vµodo c¬ së kinh doanh t¹o ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊtkinh doanh.Hay ®ã lµ phÇn gi¸ trÞ t¨ng thªm cña s¶nphÈm, hµng ho¸, dÞch vô ph¸t triÓn trong qu¸ tr×nh tõs¶n xuÊt, lu th«ng ®Õn tiªu dïng. Tõ kh¸i niÖm vÒ GTGT, chóng ta cã thÓ cã kh¸iniÖm vÒ thuÕ GTGT nh sau: ThuÕ GTGT lµ thuÕ tÝnhtrªn kho¶n gi¸ trÞ t¨ng thªm cña s¶n phÈm, hµng ho¸,2
 
dÞch vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tõ s¶n xuÊt, lu th«ng®Õn tiªu dïng.
b. Sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a thuÕ GTGT víithuÕ doanh thu
- ThuÕ doanh thu lµ mét lo¹i thuÕ thu vµo c¸c ho¹t®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô. ThuÕ doanh thumang tÝnh chÊt cña mét lo¹i thuÕ gi¸n thu, mét yÕu tècÊu thµnh trong gi¸ b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vônh»m ®éng viªn sù ®ãng gãp cña ngêi tiªu dïng vµng©n s¸ch Nhµ níc.- Gièng nhau: Hai lo¹i thuÕ GTGT vµ thuÕ doanh thu®Òu lµ thuÕ gi¸n thu- thuÕ ®¸nh vµo ngêi tiªu dïnghµng ho¸ hoÆc ®îc cung øng dÞch vô, thuÕ nµy do ngêis¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô nép cho ng©n s¸ch Nhµníc nhng thùc chÊt ngêi tiªu dïng lµ ngêi chÞu thuÕ, nhµdoanh nghiÖp ®ãng vai trß lµ ngêi thu hé thuÕ cho Nhµníc, hä ®· céng sè thuÕ gi¸n thu ph¶i nép vµo gi¸ b¸ns¶n phÈm hoÆc dÞch vô ®Ó ngêi tiªu dïng tr¶ nªn häph¶i nép ®Çy ®ñ sè thuÕ thu hé nµy vµo ng©n s¸chNhµ níc.- Kh¸c nhau:+ ThuÕ GTGT chØ tÝnh trªn phÇn gi¸ trÞ t¨ng thªmcña s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô ë tõng kh©u. CßnthuÕ doanh thu tÝnh trªn toµn bé doanh thu cña s¶nphÈm, hµng ho¸, dÞch vô qua mçi lÇn l©n chuyÓn tõ s¶nxuÊt, lu th«ng ®Õn tiªu dïng.3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->