Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hoa Sinh Dong Vat

Hoa Sinh Dong Vat

Ratings:
(0)
|Views: 711|Likes:
Published by nhanluanpro

More info:

Published by: nhanluanpro on May 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2011

pdf

text

original

 
ĐẠ
I H
C THÁI NGUYÊNTR 
ƯỜ 
NG
ĐẠ
I H
C NÔNG LÂM
Ch
biên:
TS. TRÂN T
 TS. TR 
N T
- ThS. CÙ TH
THUÝ NGA
GIÁO TRÌNH
SINH HÓA H
C
ĐỘ
NG V
T
NHÀ XU
T B
N NÔNG NGHI
PHÀ N
I - 2008
 
L
Ờ 
I NÓI
ĐẦ
U
Sinh hoá h
c
độ
ng v
t là m
t môn h
c c
ơ 
s
ở 
c
a nhi
ề 
u chuyên ngành trong cáctr 
ườ 
ng 
 Đạ
i h
c nh
ư 
chuyên ngành Sinh h
c, Ch
ă 
n nuôi Thú y, Nuôi tr 
ng th
 y sinhCông ngh
sinh h
c . . .
 Đ
ây là môn h
c có tính ch
ấ 
t b
ắ 
c c
u gi
ữ 
a khoa h
c c
ơ 
b
nnh
ư 
sinh h
c, hoá h
c v
ớ 
i khoa h
c chuyên ngành nh
ư 
dinh d 
ưỡ 
ng h
c, di truy
ề 
n h
c,công ngh
protein, công ngh
gen, gi
ố 
ng v
t nuôi, sinh lý h
c, b
nh lý h
c... Cho nên,thông qua môn h
c này sinh viên s
ẽ 
n
ắ 
m
đượ 
c c
ơ 
s
ở 
hoá sinh v
ề 
nhu c
u dinh d 
ưỡ 
ng c
ũ
ng nh
ư 
ngu
n g 
ố 
c, nguyên nhân gây b
nh
ở 
 
độ
ng v
t.Giáo trình sinh hoá h
c
độ
ng v
t do t 
 p th
ể 
tác gi
biên so
n:
 
1. TS. Tr 
n Tô (Ch
biên): Ch
ươ 
ng 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15
2.
ThS. Cù Th
Thuý Nga: Ch
ươ 
ng 1 N 
i dung c
a giáo trình có 15 ch
ươ 
ng bao g 
m 2 ph
n chính: sinh hoá h
c t 
ĩ 
nhvà anh hoá h
c
độ
ng . Sinh hoá h
c t 
ĩ 
nh s
ẽ 
cung c
ấ 
 p nh
ữ 
ng ki
ế 
n th
ứ 
c c
ơ 
b
n v
ề 
thành ph
n và c
ấ 
u t 
o hoá h
c c
a các ch
ấ 
t có trong c
ơ 
th
ể 
 
độ
ng v
t. Sinh hóa h
c
độ
ng s
ẽ 
 cung c
ấ 
 p nh
ữ 
ng ki
ế 
n th
ứ 
c c
ơ 
b
n v
ề 
quá trình trao
đồ
i ch
ấ 
t, s
ự 
chuy
ể 
n hoa c
a cácch
ấ 
t và m
ỗ 
i liên quan gi
ữ 
a các quá trình chuy
ể 
n hóa
đ 
ó trong c
ơ 
th
ể 
 
độ
ng v
t.Chúng tôi hy v
ng
ằ 
ng giáo trình sinh hóa h
c
độ
ng v
t này s
ẽ 
là tài li
u h
c
 p b
ổ 
ích sinh viên ngành Ch
ă 
n nuôi, Thú y c
a các tr 
ườ 
ng 
 Đạ
i h
c Nông nghi
 p,
đồ
ng th
ờ 
i c
ũ
ng là tài li
u tham kh
o cho các nhà chuyên môn và các
độ
c gi
quan tâm
đế 
n l 
ĩ 
nh v
ự 
c sinh hóa h
c.Trong quá trình biên so
n, chúng tôi
đ 
ã r 
ấ 
t c
ố 
ắ 
ng tham kh
o các tài li
u trong và ngoài n
ướ 
c nh
ằ 
m
đả
m b
o tính chính xác, tính c
ơ 
b
n, tính hi
n
đạ
i và tính th
ự 
cti
ễ 
n. Tuy nhiên, giáo trình s
ẽ 
không tránh kh
i nh
ữ 
ng thi
ế 
u sót. Chúng tôi xin chânthành c
m
ơ 
n và s
ẵ 
n sàng ti
ế 
 p thu các ý h
ế 
n
đ 
óng góp t 
ừ 
m
i t 
ng l 
ớ 
 p
độ
c gi
khi ti
ế 
 pc
n v
ớ 
i gi
ấ 
o trình này
để 
chúng tôi k 
 p th
ờ 
i b
ổ 
sung, s
ử 
a ch
ữ 
a nh
ằ 
m
đ 
áp
ứ 
ng ngày m
ố 
t h
ơ 
n .
T
p th
tác gi
biên so
n
 
 M 
ở 
 
đầ
uGI 
Ớ 
 I THI 
 Ệ 
U MÔN SINH HOÁ H 
1.
ĐỐ
I T
ƯỢ 
NG VÀ NHI
M V
NGHIÊN C
Ứ 
U C
A MÔN H
C
Sinh hoá h
c (Biochemistry) hay còn g
i là hoá h
c sinh v
t - là m
t môn khoah
c nghiên c
u hi
n t
ượ 
ng s
ng, ch
y
ế
u v
m
t hoá h
c. Nó là m
t b
ph
n c
angành khoa h
c nghiên c
u v
s
s
ng nói chung, t
c là ngành sinh h
c.S
s
ng bao g
m nhi
u hi
n t
ượ 
ng
t ph
c t
 p có dính hu
đế
n v
t lý, hoá h
c,cho: nên
để
hi
u
đượ 
c s
s
ng và ti
ế
n t
ớ 
i
đ
i
u khi
n nó ta c
n ph
i n
m
đượ 
c các quátrình c
ơ 
s
ở 
c
a nó. Nhi
m v
này
đượ 
c hai môn sinh lý và sinh hoá th
c hi
n. Mônsinh lý nghiên c
u các hi
n t
ượ 
ng lý h
c c
a s
s
ng, còn sinh hoá h
c nghiên c
u cácthành ph
n và các bi
u hi
n hoá h
c c
a s
s
ng.Sinh hoá h
c có th
chia làm 2 ph
n: sinh hoá h
c t
 ĩ 
nh và sinh hoá h
c
độ
ng v
ớ 
ihai nhi
m v
nghiên c
u khác nhau.
1.1. Sinh hoá h
c t
 ĩ 
nh
1.1. 1. Nhi 
ệ 
m v
đố 
i t 
ượ 
ng 
 Nhi
m v
c
a sinh hoá h
c t
 ĩ 
nh là phân tích nghiên c
u thành ph
n c
u t
o hoáh
c c
a t
ng lo
i mô bào, c
ơ 
quan, c
a t
ng lo
i sinh d
ch trong c
ơ 
th
. V
m
t này,sinh hoá h
c g
n v
ớ 
i hoá h
u c
ơ 
, nh
ờ 
nó mà ta có
đượ 
c khái ni
m c
th
v
c
u trúcc
a c
ơ 
th
sinh v
t, c
ũ
ng nh
ư
v
các ch
t bi
ế
n hoá trong quá trình trao
đổ
i v
t ch
t.
1. 1. 2. Ph
ươ 
ng pháp nghiên c
ứ 
u
Ph
ươ 
ng pháp nghiên c
u c
a sinh hoá h
c t
 ĩ 
nh ph
n l
ớ 
n d
a trên ph
ươ 
ng phápnghiên c
u c
a hoá h
u c
ơ 
nh
ư
: chi
ế
t xu
t và phân tích. Ngoài ra, ngày nay ng
ườ 
i ta còn
ng d
ng r 
ng rãi các ph
ươ 
ng pháp hi
n
đạ
i nh
ư
  phân tích c
u trúc b
ng tia R 
ơ 
n - ghen, ph
ươ 
ng pháp siêu ly tâm, ph
ươ 
ng pháp
đ
i
ndi... trong vài ch
c n
ă
m g
n
đ
ây
đ
ã có nh
ng phát hi
n vô vùng quan tr 
ng.
1.2. Sinh hoá h
c
độ
ng
1 .2 .1. Nhi 
ệ 
m v
đố 
i
ượ 
ng 
Sinh hoá h
c
độ
ng có nhi
m v
nghiên c
u các quá trình chuy
n hoá c
a v
tch
t, các bi
ế
n
đổ
i c
a t
ng mô bào trong quá trình trao
đổ
i v
t ch
t, có th
nói
đ
ây m
ớ 
ilà ph
n ch
y
ế
u c
a môn sinh hoá h
c.Tri
ế
t h
c Mác Lê-nin
đ
ã kh
ng
đị
nh
ng s
ng là m
t hình ..th
c v
n
độ
ng c
av
t ch
t S
v
n
độ
ng
đ
ó th
hi
n qua các d
u hi
u chung mà chúng ta g
i
"ho
độ
ng s
ố 
ng" 
nh
ư
s
kích thích, s
sinh s
n, s
sinh tr 
ưở 
ng và s
phát d
c, tính di truy
n

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Trung Tran Cong liked this
yen1990 liked this
gaconbmt44 liked this
smallmilk liked this
Hang Tran liked this
hangtran9x liked this
thanhthanhtrade liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->