Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
10. i 11.04.2010.

10. i 11.04.2010.

Ratings:
(0)
|Views: 251|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on May 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2012

pdf

text

original

 
Subota inedjeqa
10. i 11. april 2010.
Broj12.180Godina
LXVII
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWA LUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
DRU[TVO KROZ RSVIJESTI
Za produ`eweslu`be u OSBiH uzimalido 10.000marakaStudent dvafakulteta u Wema~kojvra}a se saznawem u RS
Razmjena studenata iz Republike Srpske na veoma niskom nivou
Kne`evi}: Neodustajemo odtu`be protivHrvatske zbogholokausta
DANAS
Poslije tek sta u “Glasu Srpske“ o Marku Markovi}u iz sela Izgori na Volujaku
странa
2
странa
7
странa
11
странa
20
Za dvi je godine Institut ni je prona{ao ni jedno ti jelo. Samo dva ~lana UO Instituta legalna i legitimna. Republika Srpska na po~etkurada Instituta tragala za 1.800 lica, a danas za 1.796
Ukupan spoqni dug RS na kra ju 2009. iznosio 1,8 mili jardi KM
Prva~i }u ru ku  pomo }i pru  `a ju   dobri qudi iz RS
странa
9
 
Porodice nestalih RS nezadovoqne radom Institu ta za tra `ewe nestalih 
 Tra `e su  spen zi ju Ko le gi ju ma i ne  le galno  UO In sti tu  ta
странa
5
NAJMAWEZ D @EN U RE GION
Spoqnidug Srbi jeu pro{lojgodinidostigao 22,8mili jardi evra, Hrvatske44,6 mili jardi evra. Slovencisu do kra japro{le godine nakupili 39 mili jardi evraspoqnog duga
странa
3
Marko treba dapo|e u prvi razred. @ivi u porodici u ko joj je djed Petarte{ki invalid, majka Novka, ko joj  je vid o{te}envi{e od 90 odsto iotac Milo{, ko jinadni~ewempoku{ava da obezbi jedi hranu za ~eqad
Srbi tra`etablepisane}iri licom
Engles ki je  zik  prprka i stu  den tima i pro fe  sorima
Iako bolowski proces predvi|a da 20 odsto studenata provede bar jedan semestar na nekom od svjetskih ili evropskih univerziteta, kod nas to ni je slu~aj i razmjena studenata iz RS je na dosta ni`em nivou
странa
6
F O  O :  O J   S 
 
Barawa i isto~naSlavonija
Sloveniji prijeti"gr~ki scenario"Institut na iskopavawa lani potro{io 4,2 miliona KM
F O  O :  O J   S 
 
2
10. i 11. april 2010.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Informacija da se jednoj grupi produ`ava vojna slu`ba u BiH, osim prevelikih tro{kova za BiH, si- gurno ne doprinosi ni~emu dobrom. S obzirom na to da u OS BiH najvi{e ima Bo{waka, oni vjerova- tno na ovaj na~in `ele da preuzmu vojnu vlast u svo- je ruke, da budu gospodari vojske...
Email: gogyab@gmail.com
Prijava protiv Predsjednika RS od strane Saveza logora{a BiH nije ni{ta drugo nego lakrdija i `eqa da se oblati rukovodstvo RS i cijeli srpski narod koji oni `ele da proglase genocidnim.
Email: Patriot78@yahoo.com
Nezakonitosti u Oru`anim snagama BiH
Za pro d `ewe slu  `be  uzimali do 10.000 KM
www.glassrpske.com
Neki od pripadnika Oru`anih snaga BiH bili su primorani da podignu kre dite u iznosima od 5.000 do 10.000 maraka da bi sa~uvali radno mjesto. Visina mita zavisila je od toga da li }e vojnik dobiti slu`bu u RS ili FBiH
BAWALU KA 
- Sve uslo-ve za liberalizaci juviznog re`ima BiH jeispunila, a kada}e vizebitiukinute, odlu~i}eEvropskakomisi-  ja, naglasili su predstavni- ciRepublikeSrpske u za jedni~kiminstituci jama BiH.Do liberalizaci jevi- znogre`imasigurno}e da do|e i to ni jesporno, ka`u oni, ali o ta~nomdatumu, doda ju, samomo`e da se na- ga|a.- Ispunili smo sve uslo- ve i sada~ekamopozitivnu odlukuBrisela, ko ji ima svo jeprocedure, ko je su sa- svimrazumqive i trebado- zvoliti da se one sprovedu. Niko ne spori da }e biti liberalizaci javiznogre- `ima, nego se govoriko ji }e to bitidatum- rekao je predsjedava ju}iSavjetami- nistara BiH Nikola[pi- ri}.Dodaoje da je za BiH do-bro{to ne}ebitinovih  uslovqavawa, nitivezawa sadrugimzemqama.- Evropskakomisi ja ovo pitawetreba da razmatra i da donesekona~anstav, ko ji }e bitisaop{ten, koliko sam ja obavi je{tena, u toku ma ja- rekla je poslanik SNSD-a u Parlamentu BiH MilicaMarkovi}. Premari je~imaposla- nikaSNSD-a u Parlamentu BiH @eqkaKuzmanovi}a,  unutar BiH jo{ uvi jekpos- to je“jakestru jeko jezagova- ra ju da se viznaliberaliza- ci jaodlo`iposli jeizbora, {to ide direktno na {tetu gra|ana BiH“.- Ako smo zaista svi naistomfonu da gra|anima treba{to skori jedozvoliti da slobodnoputu ju, onda bi interessvihpoliti~kih strukturatrebalo da bude da se omogu}iputovawesvim gra|anima, bez obzira na wihovupoliti~ku ili bilo kakvudruguopredi jeqenost - zakqu~io je Kuzmanovi}. V. [.
O TA ^NOM
datumu uki dawaviza mo`e samo da se naga|a
Niko ne zna kada }e ta~no biti ukinute vize za BiH
^eka se po zi tivna odlu ka Brisela
Me|unarodni sajam privrede u Mostaru
O~eku je se susret Tadi }a i Josipovi }a
MOSTAR- PredsjedniciSrbi je i Hrvatske, BorisTa- di} i Ivo Josipovi},
susre{}e se 13. aprilana dan otva- rawaMe|unarodnogsajmaprivrede u Mostaru sa predsjedava ju}imPredsjedni{tva BiH HarisomSi- lajyi}em, javile su u petakagenci je. Ovo godi{wazemqapartnermostarskogsajmaje Srbi ja, ~i ji je predsjednikBorisTadi} ve} na javiosvojdolazak na otvarawe.“GlasSrpske“ sazna je da }e Tadi} dan predotvarawesajma posjetitiTrebiwe.R. Mi.
BEOGRAD-
Predsjednica Skup{tineSrbi jeSlavi- ca\uki}-De janovi}izja- vila je u petakda }esqede}esedmicezakazati konsultaci je o Pri jedlogu deklaraci je o osudizlo~i- napo~iwenih nad Srbima, javqa RTS.\uki}-De janovi} je novi- narima u parlamentukazala da je na sjedniciKolegi ju- madogovoreno da do sredine sqede}esedmice u pismenoj formistignukonkretne primjedbesvihposlani~kih grupa o pri jedlogudeklara- ci je.- To }e bitivremekada}u ponovozakazatikonsultaci-  je- kazala je \uki}-De jano- vi}.[ef poslani~kegrupe Srpskeradikalnestranke DraganTodorovi}napustio  je sjednicuKolegi juma Skup{tineSrbi jezbogtoga {to se, kako je rekao, na wojni jegovorilo o Deklaraci-  ji o osudizlo~ina nad Srbimakako je bilona-  javqeno.
Kolegijum Skup{tine Srbije
O pri jedlogu deklaraci je sqede}e sedmice
Predsjednik RS o Deklaraciji o Srebrenici
Ne }e pomrsiti odnose Srbi je i RS
BAWALU KA- PredsjednikRepublikeSrpskeRajkoKu- zmanovi}izjavio je u petakSrni
da deklaraci ja o Srebre- niciko ju je usvo jilaSkup{tinaSrbi jene}epomrsiti odnoseizme|ubratskeSrbi je i RS. Kuzmanovi} je oci jenio da ne sto jiizjavalideraSrpske demokratskestrankeMladenaBosi}a i Demokratskestran- keSrbi jeVo jislavaKo{tunice da institucionalnasa- radwaRepublikeSrpske i Srbi jeni jezadovoqava ju}a. - Brojne su aktivnostiko je se odvi ja ju. Odnosiizme|u RS i Srbi je ne mogu se ci jeniti po bro jusastanaka- rekao je Kuzmanovi}.
Sa palestinskim {efom diplomatije Rijadom Malkijem razgovarao sam o saradwi i pomo}i za ulazak Palestine u neke me|unarodne organizacije.
Sven Alkalaj, ministar inostranih poslova BiH 
Kolegijum Skup{tine Srbije
FOTO: TANJUG
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI]
miroslavf@glassrpske.com
BAWALU KA- Po jedini visokorangiranipripadni- ciOru `anihsnaga BiH uzi- mali su od vojnikamito u iznosu od 5.000 do 10.000 ma-raka za produ `eweprofesi- onalnevojneslu `be, sazna je “GlasSrpske“.
Neki od pripadnikaOS BiHbili su primorani da po- dignukredite u iznosima od 5.000 do 10.000 maraka da bisa~uvaliradnomjesto. Visina mitazavisila je od toga da li }e vojnikdo-bitislu`bu u RepubliciSr- pskoj ili Federaci ji BiH. Produ`eweugovora o pro- fesionalnojvojnojslu`bi u FBiH, za vojnike iz RS, ko- {talo je 5.000, a za slu`bu uRS po jedinci su morali da iz- dvo je~ak 10.000 maraka. Na{ sagovornikblizak odbrambenomsistemu BiH ka- `e da je vojnikko ji je podigao kredit od 10.000 maraka da bi platiomito za ostanak u OS BiH bio spreman da da izjavuza “GlasSrpske, ali da je u po-sqedwemtrenutkuodustao, jer  je proci jenio da bi to moglo da budekontraproduktivno po wega.U Ministarstvuod- brane BiH u petakni- smodobiliodgovor na pitaweima ju lisaznawa o uzi-mawumita zaprodu`eweslu- `be.Odluka MOBiH o produ`ewuprofesionalne vojneslu`be za 1.451 pripa- dnikaOS BiH, me|uko jima je ~ak 913 Bo{waka, za period od1. marta do 17. juna ove godine ko{ta}eSrpsku i FBiHvi{e od pet milionamaraka, a do- nesena je bez saglasnosti Predsjedni{tva BiH. - U skladu sa ~lanom104.Zakona o slu`bi u OS BiH, a na pri jedlogna~elnikaZa je- dni~kog{taba OS BiH, mi- nistarodbrane je produ`io  ugovorejednombro juvojnika, radiodr`avawaoperativne sposobnosti i propisanena- cionalnestrukture OS BiH - kazala je {ef Kancelari je za odnose sa javno{}u MO BiH Uma Sinanovi}. Naglasila je da tranzici-  javojnogpersonala u MO BiH i OS BiH procesko ji je odo- bren od stranePredsjedni{- tva BiH, Parlamenta BiH i Savjetaministara BiH. Me|utim, u MO BiH nisu odgovorilikako}e obezbi je- ditidodatnih pet miliona maraka za produ`eweslu`be za 1.451 vojnika za tri i pomjeseca.- U skladu sa Zakonom o platama u BiH, neop hodna finansijskasredstva su pla- nirana u buyetu za ovu godinu kao redovnasredstva,jeru ovomslu~a juni jeri je~ o sma- wewubro japripadnika OS BiH, nego o podmla|ivawu. Naime, u toku ove godinebi- }eobavqenpri jemmladihvojnikaproporcionalnobro-  juvojnikako ji}e po siliza- konaoti}i iz OS BiH uskladu sa odlukomPredsje- dni{tva BiH o veli~ini, strukturi i lokaci jama OS BiH- navela je Sinanovi}e- va.Na~elnikZa jedni~kog {taba OS BiH MiladinMi- loj~i} u petak se ni jejavqao na mobilnitelefon.
Piloti
“Glas Srpske“ saznaje da su dvojici pilota iz FBiH produ`eni profesi- onalni vojni ugovori u vazduhoplo- vnoj slu`bi OS BiH iako su imaliozbiqnih sr~anih problema, a po- slije toga nisu upu}eni na qekarske preglede i ocjenu sposobnosti.
U MO BiH TVRDE
da je produ`ewevojne slu`be bilo u skladu sa zakonom
Produ  `ena slu  `ba za 1.451 pripadnika OS BiH 
F O  O : G   L  S  S  S 
 
GLAS SRPSKE
10. i 11. april 2010.
3
STRAZBUR - Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novi} izjavio je Srni u petak da je tokom boravka u Savjetu Evro- pe stekao utisak da je pitawe ustavnih promjena u BiH os- tavqeno za poslije izbora, koji }e biti odr`ani u oktobru. - Nisam stekao utisak da su bile ozbiqne najave o izbaci- vawu BiH iz Savjeta Evrope zbog nesprovo|ewa odluke Suda za qudska prava, kao ni o nu`nosti da se odluka sprovede odmah, a ustavne promjene poslije izbora - rekao je Novi}.
Pitawe ustavnih promjena ostavqeno za poslije izbora
Rajko Kuzmanovi}
Dowa Gradinatrajnaopomena
BAWALU KA-
Predsje-dnikRSRajkoKuzmanovi} izjavio je u petaktokom susretasa delegaci jom izraelskoggradaModina daje veomava`noobi-qe`avawestradawa`rta- vausta{koggenocida u  jasenova~komlogoruDowa Gradinakao znaksje}awa i pi jeteta za `rtvegeno- cida i holoka usta, ali i kao trajnuopomenu da se takone{tonikada i ni- gdje ne ponovi, saop{teno  je iz Kabinetapredsjedni- ka RS.N. V.
Branislav Duki}
Bo{waci neodusta ju odoptu`bi
BAWALU KA-
Predsje-dnikSavezalogora{aRS BranislavDuki}smatra da najnovi jinapadi“neposto-  je}egSavezalogora{a BiH” na predsjednika RS RajkaKuzmanovi}apokazu ju da bo{wa~kastrana neodusta je od optu`biprotiv visokihfunkcionera RS i da nemasu`ivotanaroda u BiH, prenijela jeSrna.
Nikola [piri}
Borba zavlast razjedakonsenzus
BI JEQINA 
- Stalnaborba za vlastunutar BiHlaganorazjedakonsenzus ko ji je dr`avineop hodan u faziliberalizaci jevi- znogre`ima, oci jenio je predsjedava ju}iSavjeta ministara BiH Nikola [piri}. [piri} je za BNtelevizi jurekao da vlast ima odgovornost, ali ni opozici ja ne `ivi u be- zvazdu{nomprostoru i ona morabitipodr{kagene- ralnomuspje huzemqe u kojojdjelu je.
Valentin Incko
Jedinstvenekonomskiprostor
 JA HORINA 
- Stvarawe jedinstvenogekonomskog prostora u BiH ne zna~i  ukidaweentiteta, rekao  je u petakna Ja horinivi- sokipredstavnik u BiH ValentinIncko, javila je Srna. Dodao je da, akoEvropa ima jedinstven ekonomskiprostor, za{to ga onda ne bi imala iBiH.
Vijesti
Vito Miki} saslu{an uSpeci jalnom tu`ila{tvu
BAWALU KA 
- Speci jalnotu`ila{tvo RS saslu{alo je u petakVituMiki}a iz Gruntovnice bawolu~kogOsnovnogsudazbogslu~a ja“Grandtrejd“. Tu`ila{tvoje navelo rani je da istra`u jekako je “Grandtrejd“, firmauhap{enogvlasnika“Medi- cinskeelektronike“ MileRadi{i}a, postalovla- snikparcele od 30.000 kvadrata u centruBaweLuke. - To zemqi{te je bilo uvlasni{tvugradaBawaLu- ka, a ni jejasnokako je Radi{i}postaovlasnik. Zato smo izuzeliodre|enudokumentaci ju iz Gradskeuprave - rekli su u tu`ila{tvu, prenijela je Srna.
Porodica se otrovala gasom u Sara jevu
SA R JEVO
- ^etvoro~lana porodicaBejtovi},nas- tawena u sara jevskojulici  Andre jaAndre jevi}a,u petak  jeoko 17~asovakolimaHi- tnepomo}iprevezena u Klini~kicentarUniver- ziteta u Sara jevu, prenoseagenci je. Upitawuje trovawegasom, a premaprvimin- formaci jama iz bolnice, ~lanoviporodiceBej- tovi} su u te{komstawu. Informaci ja o  uzrocimaovogdoga|a ja jo{ nema.
Podignuta optu`nica protiv Xaferovi }a
SA R JEVO
- Kantonalnotu`ila{tvoSara jevo podiglo je optu`nicuprotivRamizaYaferovi}a zbogkrivi~nogdjelazlo upotrebeslu`benogpo- lo`a ja ili ovla{}ewa, a odnosi se na period dok se nalazio na mjestudirektoraPoreskeuprave FBiH, javile su agenci je. Yaferovi} je optu`en da je nezakonitopre us- mjeravaonovacnami jewenfederalnombuyetu u drugesvrhe, te izme|uostalogza ustavionaplatu poreza od tada{wegZavoda za platnipromet i timeo{tetiobuyet.
Spoqni dug Srbije lani dostigao 22,8 milijardi evra, Hrvatske 44,6 milijardi evra, Slovenci su krajem pro{le godine nakupili 39 milijardi evra
PI[E: MARINA ^IGOJA
marinacigo ja@glassrpsek.com
BAWALU KA- Republi- kaSrpskanajmawe je zadu-  `ena u regionu sa ukupnim spoqnimdugom od 1,8 mili-  jardimarakakoliko je iznosio na kra jupro{lego- dine, dok je najvi{ezadu-  `enaHrvatska sa 44,6mili jardievra.
PremapodacimaMinis- tarstvafinansi ja RS uku- pan dug RepublikeSrpske, odnosnounutra{wi i spo-qnidug na kra ju2009.godi- neiznosioje oko 3,2mili jardemaraka. - Unutra{widug na kra- jupro{legodineiznosio1,4 mili jardimaraka. Ovaj dug se odnosi na dug po osnovustaredevizne{tedwe, ratne materi jalne i ne materi jalne {tete i op{tihobaveza- is- takli su u Ministarstvu. Dodali da je ukupanja- vnidugRS uodnosu na brutodru{tveniproizvod (BDP) iznosi38,59 odsto.Ukupanunutra{wi ispoqni dug FBiHu prvojpo-lovinipro{legodineizno- sio je 4,7 mili jardimaraka. Spoqni dug Hrvatske,Sloveni je, Srbi je i BiH pro{legodineprema{io je 112 mili jardievra. Na kra ju2009. godine  ukupanspoqni dug Srbi jedostigao je 22,8 mili jarde evra, {to je 74,1 odsto BDP-a.PremapodacimaNaro- dnebankeSrbi jetokomprva tri tromjese~ja2009. spoqni dug je ostaogotovonepromi-  jewen, dok je u ~etvrtomtro-mjese~jupove}an za 4,6 odsto. Zboglawskogpadaeko-nomskeaktivnosti, wegovo  u~e{}e u BDP-u je, u 2009.godinipove}ano za 9,6 od- sto i dostiglo74,1 odsto BDP-a.Brutoinostrani dug Hrvatske je na kra ju2009. go- dineiznosio44,6 mili jardi evra, dok se udioduga u brutodoma}emproizvodu (BDP) popeo na 98,5 odsto. Analiti~arika`u da je ove godinemogu}e da taj odnosdostigne i sto proce- nata. Oni, poziva ju}i se na podatkeHrvatskenarodne banke (HNB), precizira ju da  je dug Hrvatske na kra jugo- dine bio za mili jarduevra ve}inego na kra junovembra, odnosno4,6 mili jardievra ili 11,6 odstove}inego na kra ju2008. godine. Slovenci su kra jempro- {legodinenakupili39 mi- li jardievrainostranog zadu`ewa, a wihoviekono- mistiupozorava ju da se lani dr`avniinostrani dug  udvostru~io, te da bi,nasta- vi li takorasti, za tri go- dineSloveni jimogao da zapri jeti“gr~kiscenario“. Udiokompletnogslovena- ~kogspoqnogduga u wenomBDPkra jempro{legodine iznosio111,4 odsto.Kao kriteri jumvisoke zadu`enosti, ali ne i pre za-du`enosti, uzima se veli~i- naduga u BDP-u od preko80odsto, i vi{e od 220 odsto izvoza. Analiti~ariukazu ju da je Hrvatska i po tom kriteri ju- mu od pro{legodine u kate- gori jivisokozadu`enih jer  joj inostrani dug ~ini273 odstoizvozako ji je va`an kao glavniizvorpri-kupqawasredstava za otpla- tuduga.ProfesorEkonomskog fakulteta u BawojLuciVu jo Vukmiricarekao je da Srp- skani jemnogozadu`ena zemqa.- RepublikaSrpska je naj- mawezadu`ena u regionu. Taj dug je sigurnomnogomawi od Hrvatske, ali i od drugihze- maqa u regionu- kazao je Vu- kmirica.Dodao je da su krediti ko ji se uzima ju od me|unaro- dnihfinansijskihinstitu- ci japotrebni, ali da wihova isplativostzavisi od uslova podko jima se uzima ju i u {ta se ula`u.- Najgori su kreditiko ji idu u buyet. Ta zadu`ewane- ma juosnova i samouti~u na pove}aweukupnogduga i op- tere}u judr`avu. S druge strane, po`eqna su zadu`ewa ko ja}e bitiusmjerena u iz- gradwuinfrastrukture i po- ve}aweproizvodwe- kazao je Vukmirica.
UKU PAN DUG
FBiH u prvoj polovini 2009. iznosio 4,7milijardi KM
Javni dug Republike Srpske u odnosu na BDP 38,59 odsto
FOTO: ROJTERS
Ukupan spoqni dug RS na kraju pro{le godine iznosio 1,8 milijardi maraka
Republi ka Srpska naj mawe zadu `enauci jelomregion
ZemqaDug U odnosu na BDP
Repu blika Srpska 1,8 milijardi KM 38,59 % Srbija 22,8 milijardi evra74,1 %  Hrvatska 44,6 milijardi evra 98,5 % Slovenija 39 milijardi evra111,4 %
Pad BDP-a
Pad BDP-a u BiH lani jeiznosio ~etiri odsto, a za ovu godinu se prognozi- ra rast od jedan odsto.Hrvatski BDP je lani pao5,8 odsto, a analiti~ari mu za ovu godinu prognozi- raju 0,9 odsto pada. Naj- vi{e realne stope pada od 7,8 i sedam odsto za- biqe`ile su lani u Slo- venija i Crna Gora.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dan Danut liked this
Ilir Ibraimi liked this
Dimitrije Mitrović liked this
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->