Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
what is an essay

what is an essay

Ratings: (0)|Views: 1,100 |Likes:
Published by libteral.education

More info:

Published by: libteral.education on May 30, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2010

pdf

text

original

 
อะไรคือessayและฝกเขียนessayยังไง (ขั ้นintermediatetoadvanced)
โดยเมื ่อลมแรง...ใบไมก็รวง/DialogueonWriting -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อาทิตยกอนมีนองคนนึงอีเมลลมาถามวาทํายังไงถึงจะเขียนไดดีผมเห็นวานองคนนั  ้นมีภาษาในการ เขียนที ่คอนขางดีแลว และสามารถ organize essay ไดดีผมเลยไมไดแนะนําเหมือนกับที ่เคยแนะนํ คนอื ่นๆ ไป ผมมุ งไปที ่ทักษะการอาน และกระบวนการคิดมากกวาการเขียน เพราะจากประสบการณ  ผมเชื ่อวาในการเขียน essay หนึ ่งฉบับนั  ้น reading กับ thinking คิดเปน 70% อีก 30% ที ่เหลือเป writing skill ตรงนี  ้อาจจะแปลกจากที ่ทั ่วไปที ่มักมีความเขาใจวาการเขียน essay มันก็เปนเรื ่อง writing 100% สิดังนั  ้นผมวาสิ ่งสําคัญที ่ตองพูดถึงคือสิ ่งที ่เราไมคอยพูดถึง นั ่นคื
What is anessay?
หลายๆ ครั  ้ง (จริงๆ เกือบทุกครั  ้ง) เราจะถูกสอนมาวา essay มีสวนประกอบคือ introduction, body, conclusion และ essay ที ่ดีควรจะมีthesis statement อยู ตอนตน แลวสวน body ตอง support thesis statement นั  ้น ทําใหเวลาเราเขียน essay เราจะยึดติดกับรูปแบบแบบนี  ้ Introduction: thesis statementBody 1: Support thesisBody 2: Support thesisBody 3: Support thesisConclusion: สรุปเรื ่องที ่พูดมาทั  ้งหมด เชIntroduction: ประเทศไทยเปนประเทศที ่นาอยู ที ่สุ Body 1: เพราะวาไมคอยมีภัยธรรมชาติ Body 2: เพราะวาคนมีน้  ําใจ Body 3: เพราะวาขาวของถู
 
Conclusion: เมืองไทยนาอยู เพราะวาสาเหตุ3 ประการดังที ่กลาวขางต ไมนาแปลกวาหลายๆ คนจะถูกสอนมาแบบนี  ้นะครับ นั ่นเพราะวาขอสอบหลายๆ ชนิด เชน TOEFL หรือ SAT ก็ยึดติดกับรูปแบบแบบนี  ้(ถาไมเขียนตามนี  ้คะแนนอาจจะไมดี) จริงๆ แลวรูปแบบการเขียนแบบนี  ้เราไมเรียกวา essay นะครับ นักวิชาการบางคนเรียกวา "high- school 5-paragraph writing" หรือ "thesis/support form"
แลวจริงๆ essay คืออะไร มีรูปแบบยังไง?
มีหลายๆ คนใหนิยามของคําวา essay ไวแตถาจะใหสรุปตามความเขาใจผมคือ [b]งานเขียนที ่เป การบันทึกกระบวนความคิดของนักเขียน วากวาจะผานมาจนถึงจุดสุดทายของงานเขียน (ยอหนาสุ ทาย) นักเขียนคิดอะไรบาง หรืองายๆ ก็คือ essay ไมไดมีหนาที ่บอกความจริงกับคนอาน แตessay บอกความคิดของคนๆ หนึ ่งเกี ่ยวกับสถาการณ/ประสบการณ/บทความหนึ ่ง[/b] อานแบบนี  ้แลวจะเห็ วา essay ไมไดมีรูปแบบที ่สวยงามหรือ perfect แบบที ่มีintroduction บอก thesis statement หรือมี  body ที ่สนับสนุน thesis statement และมีconclusion ที ่บอกคนอานวาทั  ้งหมดไดเขียนอะไรมา แต  essay ที ่แทจริงนั  ้นมีรูปแบบที ่ไมตายตัว บางทีคนเขียนอาจจะขัดแยงในความคิดของตัวเอง, ไมเห็ ดวยกับคนอื ่นที ่แสดงความเห็นในหัวขอที ่ตัวเองสนใจ หรือเห็นดวย, ยกตัวอยางใหคนอานดูเพื ่อชักจู ใหคลอยตาม, ตั  ้งคําถาม (ที ่หลายๆ ครั  ้งยังหาคําตอบไมไดแตสิ ่งที ่ไดมาคือสมมติ ฐานที ่มาจากการ ศึกษาในชวงเวลานั  ้น), มองหัวขอในหลายๆ มุมมองไมใชมุมมองที ่ตัวเองเห็นอยางเดียว เปนต ถาจะสังเกตใหดีจะเห็นวา essay จะคลายๆ กับบทสนทนา เชน เวลาเพื ่อนมาเลาใหฟงวาหนังเรื ่องนี  ้ ดียังไง เพื ่อนก็คงไมบอกวาหนังดีหมดหรือหนังไมมีไปสะหมด แลวเราก็คงไมแคเห็นดวยหรือไมเห็ ดวยกับความคิดของเพื ่อน หรือเราอาจจะบอกวา มันคลายๆ กับหนังเรื ่องที ่เราเคยดูหรือเราอาจจะตั  ้ คําถามกับเพื ่อน (เชน "เหย แตถาดูดีๆ ฉากนี  ้มันเปนแบบนี  ้นะเวย") ความเปนไปไดที ่เราจะตอบมีอี หลากหลายไมจบสิ  ้น เชนเดียวกันกับการเขียน essay แตสิ ่งที ่ยากคือ เราจะตองเปนทั  ้งตัวเองและเป ทั  ้งเพื ่อนในเวลาเดียวกัน ตรงนี  ้ตองอาศัยการฝก ทั  ้งการอานและการเขียนและการคิ
 
ฝกยังไงดีหละ?
การอาน/การคิ
สองอยางนี  ้สําหรับผมดูเหมือนจะมาคู กัน ตองบอกกอนวาผมมองการอานในมุมที ่ แตกตางไป การอานไมไดหมายถึงการอานหนังสืออยางเดียว แตรวมไปถึงการอานโลก (ขอใชคําของ นักการศึกษาชาวบราซิลนะครับ Reading the World, Reading the Word) เวลาเราจะพูดถึงปราก ฎการณในสังคม เชนเสื  ้อสายเดี ่ยว เราก็กําลัง "อาน" สังคมอยู คือเรากําลังมองถึงสิ ่งที ่เกิดขึ  ้ พยายามหาสาเหตุแสดงความคิดเห็น (วาชอบหรือไมชอบ --เพราะวาอะไร) เปรียบเทียบสิ ่งที ่เกิดขึ  ้ กับปรากฎการณอื ่นๆ ในสังคมทั  ้งในอดีตและปจจุบัน ตั  ้งสมมติ ฐานวาอนาคตตอไปจะเปนยังไง (กระแสนี  ้จะอยู นานแคไหน หรือวามีผลกระทบตอกระแสที ่จะตามมาหรือเปลา) เปนตน ผมเรียก กิจกรรมทางสมองเหลานี  ้วาการ "อาน" เขนเดียวกั จากตัวอยางสายเดี ่ยวจะเห็นวาการอานนั  ้นไมเหมือนกับการอานทั ่วไป ปกติเวลาเราอานหนังสือเรา จะพยายาม "สรุป" (ตรงนี  ้อาจจะมีสาเหตุมาจากวัฒนธรรมขอสอบปรนัยที ่เนนความจํา) แลวก็จบลง แคนั  ้น ทําใหเวลาเราเขียน เราก็มักจะ "สรุป" สิ ่งที ่เราอานใหคนอานของเรา แตคําถามคือ คนอานไม สามารถสรุปไดดวยตัวเองนั  ้นหรือ ถาสรุปเองไดทําไมจะตองมาอานงานเขียนของเรา? [b]นี ่แหละ ครับปญหาสําคัญ หลายๆ งานเขียนที ่ผมเห็นจะเนนสรุปมากกวาที ่จะพยายามทํากิจกรรมทางสมองที ่ ผมพูดไวตอนแรก[/b] ทําใหงานเขียนพวกนี  ้ไมถูกเรียกวา essay อีกทั  ้งยังไมมีอะไรแปลกใหมสําหรั คนอาน เพราะวาคนอานไมไดรู  วาเราเขียนทําไม (นอกจากเขียนเพื ่อสรุป ซึ ่งเคาสรุปเองได) และไมได เห็นความคิดเห็นของเราตอหัวขอ และไมไดเรียนรู  อะไรใหม
ดังนั ้นเวลาอานนั ้นเราควรจะอานดวยความคิดที ่active อยู ตลอดเวลา ตองคอยสรุป และ เปรียบเทียบ แสดงความเห็น (เห็นดวยและไมเห็นดวย เพราะวาอะไร) ตั ้งสมมติ ฐาน หา สาเหตุของปญหา/หัวขอ เปนตน หรือพูดงายๆ คือ ตองทําใหคนอานอานแลวรู  สึกวาไดอะไร กลับไป แลว "อะไร" ในที ่นี ้ก็หมายถึง ความคิดของเราในฐานะนักเขียนตอหัวขอหรือปญหา ที ่เรากําลังเขียน
การที ่เราจะทําแบบนี  ้ไดเราตองฝกบอยๆ ครับ คิดอยู ในหัวไมพอ จะตองเขียนออกมาดวย แลวเขียน

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
mcjz8005 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->