Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
371Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
EDU BUDAYA DAN PEMBELAJARAN (NOTA)

EDU BUDAYA DAN PEMBELAJARAN (NOTA)

Ratings: (0)|Views: 9,813|Likes:

More info:

Published by: Kogaraju Subramaneyam on May 19, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2013

pdf

text

original

 
Budaya dan pembelajaran
 
Beri definisi budaya? 
kepelbagaian budaya adalah cara atau gaya hidup pelbagaimasyarakat dan bangsa. Budaya ini merangkumi pelbagaiaspek seperti sejarah, kesusasteraan, politik, muzik, lukisan,seni bina, falsafah, idea, tabiat dan nilai kepercayaan yangditurun temurun dari generasi ke generasi. Budaya juga bolehdikaikan dengan pengalaman interaksi sosial individu denganmasyarakat sekelilingnya. Budaya adalah lambang kejayaansesuatu masyarakat atau bangsa.
budaya berasal daripada cantuman perkataan Sanskrit danMelayu iaitu Budhi (Sanskrit) : kecergasan firikal dan akal danDaya (Melayu) :kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh.Budaya merupakan kebolehan seseorang individumenggunakan kekuatan, tenaga dan akal fikiran ke arahmeningkatkan kecergasan akal fikiran bagi menanganisesuatu permasalahan dan seterusnya berupayamenyelesaikan permasalahan tersebut.
 
Senaraikan 5 komponen budaya? 
Simbol, bahasa, nilai, norma, objektif, material dan teknologi.
 Apakah perbezaan antara budaya fungsional & tidak fungsional? 
Fungsional- patut diteruskan dan amalan yg proaktif.
X Fungsional-X patut diteruskan dan amalan yg X proaktif.
 
Berikan definisi sosialisasi? 
Proses interaksi social yg m’bolehkan indi. belajar norma,cara hidup masyarakat dan peranannya.
 
 Apakah indicator kelas social? 
Taraf pendidikan, jenis pekerjaan spr mahir, separuh mahir &kurang mahir, pendapatan bulanan & tahunan.
 
Jelaskan definisi kawalan social? 
Tindakan yg diambil utk memastikan indi. mematuhi normamasyarakat. Tujuannya adalah supaya mencorak tingkah lakuindi. sesuai dengan norma masyarakat.
 
Berikandefinisi mobility social? 
Pergerakan individu / kumpulan antara kedudukan ygberbeza dalam stratifikasi social. Pergerakan boleh berlakusecara mendatar atau menegak.
 Apakah yangdimaksudkan dengan adat resam? 
Kebiasaan masyarakat yg mempunyai nilai etika dan estetikadan diterima sebagai norma masyarakat.
 
Jelaskan perbezaan antara bangsa dan masyarakat? 
Bangsa
-Berkait dengan nasionaliti & semangat kebangsaan,iaitu orang-orang yg sama-sama berjuang utk mewujudkansesebuah negara yg dianggap barn & merdeka. Sekumpulanorang yg mempunyai ciriciri kebudayaan, nilai & aspirasi ygsama, cth : Bangsa Malaysia.
Masyarakat-
Sekumpulan manusia yg hidup di satu tempat.Ikut peraturan, ada norms tertentu utk tingkah laku.Mempunyal sistem nlial yg sama & ada sistem kawalansocial. Berinteraksi antara satu dgn lain.Cara hidup,kebudayaan yg lebih kurang sama. Mempunyal komltmenterhadap kebalkan masyarakat.
 
 Apakah yang dimaksudkan dengan ethnosentrisme? 
Sikap @ kepercayaan bahawa kebudayaan sendiri lebih baik@ lebih tinggi dr org lain.
 
Berikan definisi bilik darjah yang mesra budaya? 
Bilik darjah yg selesa, kondusif, damai, & tenteram utkmenjalankan p&p tanpa menafikan hak2 kesamarataan,murid yg berbeza latar belakang dr segi kaum, jantina, ssedan keperluan
Sekeliling yg telah ambil kira kepelbagaian budaya
Yg boleh ransang murid menjadi peka kpd budaya org laindan saling hormat menghormati
Yg di mana murid dpt bergaul mesra tanpa mengiraperbezaan mereka.
 
 Apakah itu kurikulum tersirat? 
Pembelajaran berlaku tanpa dirancang.
 
Mengapa hubungan etnik penting? 
Negara stabil
Pembangunan eko dgn pelaburan asing
Pembangunan social
Pelancongan
Penghidupan aman
 
Model pembentukan Negara:-
Integrasi
-Satu proses bagi mewujudkan satu identitinasional dalam kalangan kump yang terpisah dari segikebudayaan, sosial clan lokasi dim sesebuah unit politik.Boleh berlaku melalui proses akomodasi,akulturasi, asimilasi atau amalgamasi.
Akomodasi
-Setiap kump etnik menyedari &menghormati norms dan nilai kump etnik lain & tetapmempertahankan budaya hidup masing-masing.A+B+C=A+B+C. (A, B & C adalah budaya kumpulan).Cth : Malaysia, Switzerland
Akulturasi
- Proses penerimaan unsur kebudayaan barndalam kalangan kelompok. Cth: penggunaan tali leher,angpau, makanan Yong Tau Foo, hiburan. Berbeza dgnproses asimilasi, akulturasi tidak menyebabkankehilangan identiti asal masyarakat penerima.
Asimilasi
- Proses percantuman & penyatuan antarakump etnik yang berlainan budaya sehingga membentuksatu kelompok dgn kebudayaan & identiti yang sama.A+B+C
=
A (A merupakan golongan dominansementara B & C adalah kump minoriti). Cth: orangMelayu di Thailand, Nonya & Baba di Melaka, orang Cinadi Indonesia.
Amalgamasi
- Satu proses yang terjadi apabila budayaatau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan rasbaru. A + B + C = D. Cth : kumpulan baru hasilperkahwinan campur.
 
Cara untuk memupuk hubungan etnik yang harmonis? 
Guru menjadi teladan& adil, X ethnosentrik.
Peneguhan positive utk tingkah laku yg sokong integrasietnik.
Bahan p&p pelbagai etnik
Aktiviti p&p pelbagai etnik
Tingkatkan fahaman budaya pelbagai kaum.
 
Sebab kelas bercantum ? 
Bilangan guru X cukup
Bil murid X cukup, kurang drp 10 org
Murid dr tahap yg sama
 
Senaraikan empat ciri budaya.
i. Boleh dipelajariii. boleh dikongsiIli. bersifat sejagativ. boleh diwarisiv. sentiasa berubah-ubahvi. mempunyai unsur simbolik danvii. mempunyai pandangan semesta
 
Senaraikan tiga faktor penghijrahan.
i. Ketidakstabilan politik di tempat asalii. Kesukaran kehidupan di negara asaliii. Peluang pekerjaan di Tanah Melayu
 
Huraikan bagaimana proses pertembungan dan penyesuaianantara budaya berlaku dalam masyarakat di negara kita? 
i. Wajib iaitu individu hanya mempunyai satu cara ujitukmelakukannya. Tiada pilihan lain dan hanya perlu patuhkepada pola yang tersedia ada tersebut.ii. Preferred iaitu yang lebih digemari. Ini bermakna kitamempunyai beberapa pilihan untuk melakukan budayayang ada tetapi satu daripadanya lebih digemari.iii. Tipikal iaitu ada beberapa cara melakukannya tetapitidak satupun digemari tetapi satu daripadanya lebihkerap dilakukan.i. Alternatif iaitu ada beberapa cara melakukannya tanpaada sesuatu yang digemari.ii. Terhad iaitu cara melakukan sesuatu itu dibenarkantetapi untuk orang tertentu sahaja.
 
Berikan empat tujuan pantang larang masih diamalkan dalammasyarakat di negara ini.
i. menjaga tingkah lakuii. elakkan kecelakaaniii. menjaga keselamataniv. kebaikan kesihatanv. kesinambungan tradisivi. memupuk nilai murni
 
 
Senaraikan empat faktor yang menyebabkan perubahankepada bahasa.
i. pertembungan masyarakat dan budayaAii. penjajahan, peperangan dan perpindahaniii. perubahan populasi, kelas social, etnik, umur, seks,pekedaan, penemuan baru (kaedah, benda-benda, peralatan)iv. pendidikan, penghijrahan, perdagangan, agama dan statusekonomi
 
Berikan empat cabaran yang dihadapi oleh guru yang mengajar dalam sebuah kelas yang terdiri daripada pelbagai sosio-budaya.
i. Memilih kaedah pengajarap yang sesuaiii. Membentuk disiplin muridiii. Membentuk persefahaman dalam kalangan muridiv. Melaksanakan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran
 
Huraikan empat ciri kurikulum tersirat yang terdapat dalam pendidikan masa kini.
i. Merangkumi semua pengalaman pembelajaran yangdiperolehi oleh pelajar di mana mereka belajar.ii. Boleh menjadi objektif pembelajaran tetapi basilanpembelajarannya adalah bersifat relatif dan agak sukar diukur secara kuantitatif.iii. Merangkumi nilai-nilai yang dibentuk bersama olehpelaksana kurikulum itu sendiri (pelajar - guru/pengajar).Dipelajari oleh pelajar tetapi secara tidak langsung misalnyadaya intelek guru/pengajar; tingkahlaku dan akhlakguru/pengajar.i. Kewujudannya adalah berbeza-beza bergantung kepadalokasi, persekitaran dan latar belakang pelaksana kurikulum(pelajar-guru/pengajar).ii. Walaupun kadangkala kurikulum tersirat terdapat sama adapada matlamat atau objektif satu-satu kurikulum itu tetapiTanya tidak tertulis dalam kandunvn kurikulum berkenaanmahu pun dalam penilaian.iii. Jenis atau pengkategoriannya adalah berbeza-bezamengikut jenis institusi, tahap pembelajaran dan jugamatlamat kurikulum itu sendiri.
 
Berikan empat faktor yang mempengaruhi ketaksamaan peluang pendidikan di negara kita.
i. kemudahan mendapatkan guruii. kemudahan bahan-bahan rujukaniii. kelas sosial masyarakativ. lokasi sekolah dan tempat tinggalv. kemudahan ICTvi. peluang kerjaya selepas tamat belajar.
Senaraikan empat usaha yang telah dilaksanakan olehKementerian Pelajaran untuk merapatkan jurang ketaksamaan pendidikan dalam kalangan murid.
i. Rancangan Makanan Tambahan (RMT)ii. Kumpulan Wang Simpanan Pelajar Miskin (KWAPM)iii. Bantuan Makanan Asrama.iv. Bantuan Perjalanan dan Pengangkutan Muridv. Jaket Keselamatanvi. Elaun Bulanan Pelajar Kurang Upayavii. Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)viii. Skim Baucer Tuisyen (SBT)
 
Bincangkan empat faktor yang menyebabkan berlakunyaketaksamaan peluang pendidikan antara murid di kawasanbandar dan kawasan luar bandar.
i. kurangnya guru pakar yang berpengalaman dalam satu-satu bidang.ii. Pertumbuhan pusat urban yang lembabiii. Suasana persekitaran fizikal dan sosio budaya bagikawasan pedalaman juga kurang merangsang.iv. Jurang digital juga wujud iaitu perbezaan dari segi akseskepada kemudahan ICT antara lokasi dan penguasaankemahiran ICT dalam kalangan guru.v. Selain lokasi, jurang pendidikan juga wujud antara jenis sekolah, kaum, jantina, taraf sosioekonomi dantahap keupayaan pelajar.vi. Cara ataupun pendekatan yang digunakan oleh gurudi dalam kelas.vii. Jurang sosioekonomi
 
Program kerajaan utk pendidikan orang asli 
Kia-2m
Program persiangan salinatan
Kurikulum kap oleh BPG
RMT
SPBT
 
Usaha kerajaan utk wujudkan kesamarataan pendidikan
Pendidikan percuma pd semua peringkat
Mengadakan kurikulum yg sama
Peluang diberi X kira latar belakang
Menggunakan bahasa penghantar- sjk
Mengadakan system persekolahaan yg sama
Member bantuan persekolahan
Memastikan tenaga pengajar dlm semua sekolah.
 
Cara guru mengambil kira kepelbagaian sosio-budaya
Guru perlu mengetahuai pengetahuan yang mendalamtentang sesuatu etnik.
Guru juga perlu sensitif dengan tabiat dan perangaibangsa sendiri dan penyataan yang dinyatakan dalamkelas
Pastikan bilik darjah membawa imej yang positif kepadapelbagai kumpulan etnik.
Guru juga perlu bijaksana dalam membuat pilihan danalat bantu mengajar.
 
Berikan tiga pendekatan yang sesuai digunakan untuk dilaksanakan dalam pengajaran di kelas bercantum.
i. Pengajaran berpusatkan muridii. Melaksanakan aktiviti kumpulaniii. Gunakan kaedah perbincanganiv. Pendekatan kolaboratif v. Pendekatan koperatif 
 
ciri2 kelas bercantum
Kelas ini wujud di sekolah rendah saja
Murid2 berbeza peringkat umur dan tahun persekolahan
Bil murid kurang drpd 10 org
Guru mengajar lebih drpd satu tahun persekolahankerana peruntukan guru mengikut bilangan kelas
Strategi p & p berbeza drpd kelas biasa
 
Nyatakan lima program yang boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk mewujudkan persekitaran sekolah yang mesrabudaya.
i Aktiviti Kebudayaan mengikut kaumii. Sambutan perayaan mengikut kaumiii. Penglibatan murid pelbagai kaum dalam setiap aktivitiiv. Mewujudkan ruang memaparkan maklumat mengenaibudaya setiap kaumv. Program RIMUP
 
Huraikan lima kaedah pengajaran untuk murid yang terdiri daripada pelbagai budaya
i Pendekatan koperatif ii. Pendekatan kolobaratif iii. Kaedah mediatif iv. Kaedah direktif v. Kajian masa depanvi. Kaedah generatif vii. Kontekstualviii.Metakognitif 
 
Berikan lima laras bahasa yang akan mempengaruhi keberkesanan komunikasi antara guru dan murid.
i. Laras Bahasa Biasaii. Laras Bahasa AkademikIli. Laras Bahasa Sastera / Kreatif iv. Laras Bahasa Agamav. Laras Bahasa Sukanvi. Laras Bahasa Sainsvii. Laras Bahasa Rencanaviii.Laras Bahasa Iklan / Perniagaanix. Laras Bahasa Media Massax. Laras Bahasa Undang-Undangxi. Laras Bahasa Ekonomi
 
Nyatakan empat cara komunikasi bukan lisan
i. Renungan mataii. Pergerakan tanganiii. Ukiran senyuman di bibir iv. Ekspresi muka perubahan air muka

Activity (371)

You've already reviewed this. Edit your review.
Hamdi Bin Ibrahim added this note
tima kasih ye
Noraniezahwati Sabit added this note
tq so much
Hani Helerita liked this
Nini Tee liked this
Mohd Amin liked this
Aye Nadiah liked this
chindi0428 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->