Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
17. i 18. 04. 2010.

17. i 18. 04. 2010.

Ratings:
(0)
|Views: 284|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on May 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2012

pdf

text

original

 
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWA LUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
SRBIJA KROZ RSVIJESTI
Vodu za pi}edobi ja 7.500stanovnika op{tineTesli}
Vlada Srpske
Miloradu UlemekuLegi ji SDBkupio viluna Ceraku
Subota inedjeqa
17. i 18. april 2010.
Broj12.186Godina
LXVII
Tehni~keusluge firme
DNC
za danko{tale44.000 KM
Bawa Lu ka
странa
5
странa
7
странa
30
странa
21
странa
9
DANAS
Novikru`ni tok u funkci jipo~etkomma ja
Makroekonomski pokazateqi RS i u krizi boqi nego u regionu 
Rataridugu ju RS34 milionamaraka
F O  O :  M . D  L  O  I 
SUD BiH DONIO PRESUDU ZA UBISTVO NEKA DA[WEG NA ^ELNIKA UPRA VE POLICIJE REPUBLIKE SRPSKE
Kazna od 20 godina alternativa za smrtnu kaznu.  @drale je u toku 2000. godine, iz wemu poznatih razloga, organizovao i sa predumi{qajem u dogovoru sa drugim osobama pristao da bude izvr{ilac ubistva, istakao sudi ja Peri} Peri} naglasio da je ubis tvo izazvalo op{tu uznemirenost, strah i nesigurnost gra|ana RS i BiH, te ozbiqne i {tetne posqedi ce zbog naru{avawa ugleda dr`ave. Zbog ovakvih djela BiH se svrstava u zemqe visokog bezbjednosnog rizika
20 GO DI NA ROBI JE  ZA UBIS TVO MA  UZERA 
Srpska ima lanajve  }i rast BDP-a na zapa dnomBalkanu 
странe
14 i 15
 Haos u avio-saobra }aju zbog erupcije vulkana na Islandu 
странa
3
\or|e @drale
странe
24 i 25
F O O :  I 
 
2
17. i 18. april 2010.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Najiskrenije se nadam da }e biti odlu~eno da se Ejupu Gani}u za zlo~ine sudi u Srbiji. Ako mu se bude sudi- lo i BiH, to }e biti sve samo ne po{teno su|ewe.
Ema l: cviki@ho ma l.com
^itam dana{we tekstove o Ministarstvu odbrane BiH koje je o{tetilo buxet za preko 200 hiqada, za- tim tekst o Vidovi}u koji je o{tetio firmu za skoro pola miliona, pa onda u Urbanisti~kom zavodu utaja od 85 hiqada maraka i ne mogu da se ne upitam - radi li ko {ta u ovoj dr`avi ili se samo krade?
Ema l: mi atnt@gma l.com
www.glassrpske.com
SA R JEVO
- Vlasti u BiH usva ja ju i sprovodeizuzetnoma- librojtolikopotrebnihre- formi, izjavio je u petak u Briseluvisokipredstavnik za BiH ValentinIncko, javila je Srna.Inckoje na sastankuPoli- ti~kog i bezbjednosnogodbora, kqu~nogti jela za spoqnupoli- tiku EU, u kome se nalazeamba- sadori27 zemaqa~lanica, rekao da}esamopromjenom ovakvepoliti~kesituaci je BiH mo}i da krenenapri jed. - Dok unutra{wesnage uBiH trenutnonisukonstrukti- vne, susjednezemqe, sa druge strane, predstavqajuistinske partnere. Nedavneposjetepred- sjednikaSrbi jeBorisaTadi}a i Hrvatske Ive Josipovi}a BiH pokazale su da ima pri li- ka i spremnosti da se daqera- zvi jadi jalog i regionalna saradwa- rekao je Incko. Dodao je da je posve}enost EU BiH po novojasnopotvr|ena tokomnedavnihposjeta BiH vi- sokogpredstavnika EU za spo- qnu i bezbjednosnupolitiku KetrinE{ton, ministara inostranihposlova[pani je i Itali je, te drugihvisokihzva- ni~nika EU.- Samogra|ani i politi- ~kilideri BiH mogu dastvore pravupoliti~kuklimu da BiH povedunapri jed. Promjene u in- stituci jama EU ko je se bave spoqnompolitikom, kao dio Lisabonskogsporazuma, da ju nam dobrupriliku u tom smislu - konstatovao je Incko. Ovajosna`enianga`man, kako je naglasioIncko, odgo- vornost je EU, ali wenauloga je i da ponovi da je odgovornost BiH, a posebnowenihlidera, da prevazi|uposto je}ipoliti- ~kizastoj u ko jem se zemqana- lazi.
RAZGOVARAO: MIROSLAV FILIPOVI]
miroslavf@glassrpske.com
RepublikaSrpska ima le- galno i legitimnopravo da u procesuprimjenepresude Evropskogsuda za qudskaprava  u Strazburu u “predmetuSejdi} i Finci“ ne izlazi iz wenihokvira, jer je o~igledno da bo{wa~kipoliti~ari`ele da kroz ovo pitawepokrenukor je- niteustavnepromjeneko je bi vodilestvarawuunitarne BiH. Izjavio je to u intervjuu “GlasuSrpske“ potpredsjednik Vi je}anaroda RS i pravniek- spertMiroslavMike{. - Presudajasnoka`e da trebastvoritiuslove da se sva- kigra|anin ove zemqemo`e kandidovati za najvi{efun- kci je u Predsjedni{tvu BiH i DomunarodaParlamenta BiH. RS je spremna da to sprovede, ali ne mo`epodr`atikoncept bo{wa~kihpoliti~arako ji kroz ovu presudu`eleu stvari da ukinu RS - rekao je Mike{.
GLAS: [ta je najve }apre- prekasprovo |ewupresudesuda  u Strazburuko jom je BiH op- tu `ena za diskriminaci ju pripadnikanacionalnih mawina i ostalihnaroda,jer im ne dozvoqava da se kandi- du ju za ~lanovePredsjedni{- tva BiH i delegate u Domu narodaParlamenta BiH? MIKE[:
Specifi~nost ovogslu~a jaogleda se u tome da sprovo|ewepresudepodrazumi-  jevapromjeneUstava i Izbor- nogzakona BiH. Zna~i, mora ju da se izmi jeneop{tapravna akta, odnosnoUstav i zakon. Problem je vi{epoliti~ke prirodenegopravne. Me|utim, bo{wa~kipoliti~arikoriste svakuprilikuko ja im se uka`e da u procesuustavnihpromjena {to vi{eoslabe RS, a sve sciqemstvarawaunitarne BiH,  u ko joj bi va`ioprincipjedan ~ovjekjedanglas.
GLAS: Kakosprovesti presudusuda u Strazburu? MIKE[:
RS bi trebaloda formiraradnugrupupoli- ti~ara i stru~waka iz oblasti  ustavnogprava i politi~kih sistemako ja bi izradilaaman- dmane na Ustav BiH i Izborni zakon BiH u vezisa primjenom presude. To bi srpskiposlani- cipredlo`iliPar lamentu BiH kao stav RS. Time bi RSpotvrdilasvo jupoliti~kuvoqu za sprovo|ewepresude.
GLAS: [ta bi mogladabudesu{tina tih amandmana? MIKE[:
Kada je ri je~ oizboru~lanovaPredsjedni{- tva BiH, umjestonacionalne pripadnosti, trebanavesti da Predsjedni{tvo BiH ~ineje- dan~lan iz RS i dva iz Fede-raci je BiH, ko ji ne smi jubiti pripadniciistognaroda.Za Dom narodaParlamenta BiH ima dostaotvorenihopci ja, ali stru~waci bi brzo i lakomogliri je{iti ovo pitawe da  je politi~kevoqe.
GLAS: Stru~wacika `uda bi sprovo |ewepresudemo- glougrozitiprincipkonsti- tutivnostinaroda u BiH? MIKE[:
Ne sla`em se satakvimocjenama. Iz Ustava se mora juotklonitidiskrimini- ra ju}eodredbekako bi se stvo- riliuslovi da se svigra|anima ove zemqemogukan- didovati za najvi{efunkci je. Presuda ne ka`e da pripadni- cinacionalnihmawina i os- talihmora jubitiizabrani u Predsjedni{tvo BiH i Dom na- rodaParlamenta BiH.
GLAS: Prilikomdono- {ewa ove presude, sudi ja\o- vaniBonelo je u svom izdvo jenommi{qewunaveo da bi wenosprovo |ewemoglo ~ak izazvatinovesukobe u BiH?MIKE[:
Mislim da jeva`ni je da u zemqinemadis- kriminaci je. Ne vidimuop{te mogu}nostdestabilizaci jesi- tuaci jezbogsprovo|ewapresu- de i zatonemarazloga da opravdamodiskriminaci juko ju sadaimamo u praksi.
NIJE NA VEDEN
rok za sprovo|ewepresude
Boris Tadi} za “Vol strit `urnal“
Pomirewe naroda za Srbi ju imperativ
WUJORK- PredsjednikSrbi jeBorisTadi}poru~io je da pomirewenaroda
 u regionu za Srbi jupredstavqaapso- lutniimperativ. - Za nas, izmirewepredstavqamoralniimperativ da bi se reklaistina- ne ulep{ana, zasnovana na ~iwenicama, u`a- snaistinakrvoproli}ako je ne sme da se ponovi na na{im prostorima. Izmirewe, tako|e, shvatamo kao kategori~ko odbacivawepo jedinaca, ko ji su la`notvrdili da delu ju u na{e ime, i politikeko ja je podr`avalanasiqe i mr`wu- rekao je Tadi} u autorskomtekstu za “Vol strit`urnal“. Doda je da je Deklaraci ja o osudizlo~ina u Srebrenici, ko ja je usvo jena u Skup{tiniSrbi je, proizvodapsolutnepo- sve}enostiSrbi jeponovnomuspostavqawupovjerewa i pri-  jateqstva u regionu.
BEOGRAD
- Predsjednica Skup{tineSlavica\uki}- De janovi}na javila je u pe- takda }e Kolegi jum parlamentasqede}esedmice raspravqati o deklaraci ji o osudizlo~ina nad Srbi- ma, javio je Tanjug.\uki}-De janovi} je novina- rima u parlamenturekla da poslani~kegrupe jo{ nisu dostavilesugesti je na, rani-  jejavnostiprezentovanu, po- ~etnuverzi ju tog dokumenta. - Do ~etvrtka,ko jije bioposledwi dan, ni jestigla ni jednapismenasugesti ja, ali u razgovoru sa {efovi- maposlani~kihgrupa zakqu~ila sam da je to temako jom se po jedineposlani- ~kegrupebave, na primer DS. Saznala sam da imavrlokonkretnihsugesti ja, ali da to nisuprivelikra ju i o~eku jem da }e slede}ih danasti}inekakavpredlog - rekla je De janovi}eva.
Ha{ki tribunal
Razri je{en branilac Radovana Karaxi}a
HAG -Sudskovi je }eHa{kogtribunalaoci jenilo je u pe- takda RadovanKarayi}
aktivnou~estvu je u postupku i ne opstrui{eproces, te da mu vi{eni jepotrebannametnuti branilac, javio je Tanjug. Zbogtoga je vi je}eadvokataRi~ardaHarvi jarazri je{ilo du`nostiKarayi}evogbraniocako jeg mu je odredilo u no- vembru2009. po{to je Karayi}odbi jao da prisustvu jesu- |ewutvrde}i da ni jespreman. Istomodlukomsudskovi je}esudi je O Gon Kvonaimenovalo  je Harvi ja za rezervnogbranioca u procesuprotivKarayi}a, tako da }e, kako se navodi u odluci, mo}i da “u|e” u postupak kada i ukoliko to vi je}ebudesmatralo da je potrebno.
Slavica \u ki}-Dejanovi}
Sqede}e sedmice o osudi zlo~ina nad Srbima
INCKO:
Unutra{we snagenisu konstruktivne
Vlada Republike Srpske kr{i qudska prava Saliha Alijagi}a.
Remzija Kadri}, poslanik SBiH u Parlamentu BiH 
Valentin Incko na sastanku Politi~kog i bezbjednosnog odbora za spoqnu politiku EU
BiH usva ja i sprovo di malo reformi
 
Rok 
GLAS: Kako gledate na  upozorewa da bi BiH mogla da bu deiskqu~ena iz Savjeta Evrope, a rezultati oktobarskih izbora progla{eni neva `e-  }im zbog nesprovo-  |ewa presu de?MIKE[:
Sankcije su mo- gu}e, ali mislim da do to- ga ne}e do}i, jer nije naveden rok do kojeg pre- suda mora da bude primi- jewena. Da ima politi~ke voqe, ovo pitawe bi mo-glo da bude rije{eno pri- je oktobarskih izbora, ali na`alost, i ovaj slu- ~aj pokazuje koliko je po- dijeqeno bh. dru{tvo.
Presuda jasno ka`e da treba stvoriti uslove da se svaki gra|anin ove zemqe mo`e kandidovati za najvi{e funkcije u Predsjedni{tvu BiH i Domu naroda Parlamenta BiH. RS ima potpuno pravo da ne izlazi iz tih okvira, rekao Mike{
Miroslav Mike{, potpredsjednik Vije}a naroda Republike Srpske
Pri mjenom presu  de  `ele unitarnu BiH 
Slavica \uki}-Dejanovi}
FOTO: GLAS SRPSKE
Miroslav Mike{
   F   O   T   O  :   G .   [   U   R   L   A   N
 
GLAS SRPSKE
17. i 18. april2010.
3
SARAJEVO - Ministar inostranih poslova Italije Franko Fra- tini izjavio je da Italija smatra da je sazrelo vrijeme da BiH u~estvuje u Akcionom planu za ~lanstvo u
NA TO
(
MAP
) i nada se}e dobiti puni konsenzus unutar
NA TO
-a.Fratini je, povodom nedavno usvojenih odluka Predsjedni{tva BiH o slawu Oru`anih snaga u Avganistan i uni{tavawu oru`ja i municije, rekao da podr`ava napore izvr{ene od bh. vlasti da bi se razvile OS BiH, prenose agencije.
PI[E: @EQKA DOMAZET
glasss@teol.net
SA RA  JEVO- \or |e@drale osu |enjeu petak u Sudu BiH na20 godinazatvorazaubistvoneka- da{wegna~elnikaUpravepolici-  jeRepublikeSrpskeQubi{eSa- vi }aMa uzera7. juna2000. godineu Bi jeqini.
Zatvorskakaznapo~iweda te~e od17. januara2009. godine, ta~ni je odtrenutka@dralinoghap{ewa. PredsjednikSudskogvi je}aBran- koPeri}rekaoje u petak na izri- cawupresudedajeri je~ounapri jed pripremqenomiorganizovanom  ubistvunanaro~itosvirepna~in“, tedase radi o krivi~nomdjeluza ko jejepremaKrivi~nomzakonuko ji  jeva`iouvri jemewegovogizvr{ewa predvi|enakaznaoddesetgodinado smrtnekazne.-Kaznaod20 godinajealterna- tivazasmrtnukaznu.@dralejeu toku2000. godine, izwemupoznatih razlogaipobuda, organizovaoisa predumi{qajemudogovorusadru- gimosobamapristaoda budeiz- vr{ilacubistvaQubi{eSavi}a Ma uzera- rekao je sudi jaPeri}. Kazao je da je naosnovuizjava svjedoka, nalazavje{takai drugihmateri jalnihdokaza potvr|enodajeMa uzerubi-  jennapodmukaona~in. - Zatodjeloupotri-  jebq-enojeoru`jevelike razornemo}i,itodvi je auto- matskepu{kesa pancirnommunici jom- kazaojePeri}.Po jasniojedasume|u-so-bnimpripremamaorganizovanona- bavqenedvi jeautomatskepu{ke, ve- }akoli~inametakaiautomobil “to jota-kamri“,registarskihtabli- ca099-J-206, sredstvaveze, rukavice, automobil“golfkako bi ubice osiguralebi jeg. -Pratilisumjestostanovawa, kretaweimjestako jajeposje}ivao Ma uzer. @dralejepribaviodozvo- luopogodnostimaodsustvaizzatvo- raKulauperioduod5. do 12.juna 2000. godine u ko jem je izdr`avao kaznu. Odsustvoni jeevidentiranou svimpopratnimzatvorskimdoku- mentimai na taj na~in@drale je poku{ao da pribavialibi. UBi je- qini7. juna2000. godine@dralei  jo{ jednaosobakaosaizvr{ilac  ubistvasu“to jotom-kamri“pratili Qubi{uSavi}aMa uzeraivrebali prilikudagali{e`ivota- rekao  je sudi jaPeri}. Potom je @drale, kazao je, na raskrsniciuneposrednojblizini @eqezni~kestanice,u tre- nutkukada je Ma uzerza-  ustaviovoziloiotv- oriopredwavratadaprimijo{ jednuosobu, izautomatskepu{kesa predwegsjedi{taispa- lio13 metaka,odko jih  je{estpogodiloMa-  uzera.- Dvametkasubilaizuzetnoprodornapancir- na,odko jihjenastupila trenutnasmrtjersupogodilaglavu imozak- ob-razlo`iojePeri},is-ti~u}ida jenatajna~in,osimsvirepogubistvaMa uzera,ugro- `enasigurnostosobeko jajeulazila  uwegovautomobil,kaoidrugihpu- tnikana@eqezni~kojstanici. Peri}jedodaodajevje{ta- ~ewemdokazanodameciko jisu ispaqeninaMa uzeraodgovara ju automatskojpu{ciko jajena|enau automobilu“to jota-kamri“. Rekao je dajetokomsudskogpos- tupkaTu`ila{tvodokazalodasuse saizvr{ilaci@draleposli je  ubistvaodvezlidomjestaHaseiu voziluizkogajepo~iwenoubistvo ostavilidvi jeautomatskepu{kei rukavice,ko jesutako|ebilepre- dmetvje{ta~ewa. Kazaojedasu @draleisaizvr{ilac“gol fom pobjeglipremaUgqevikuinaputu izbaciliodje}u. -Ovoubistvoizazvalojeop{tu  uznemi renost, strahinesigurnost gra|anaRepublikeSrpskeiBiH, te ozbiqnei{tetneposqedicezaBiHzbognaru{avawaugledadr`aveu me|unarodnojza jednici. Zbogova- kvihdjelaBiH se svrstavauzemqevisokogbezbjednosnogrizika- ka- zaojePeri}.Istakao je da je optu`badokaza- ladaje@draleizvr{ioubistvoi tonana~inko jijebioopasanpo bezbjednostdrugihgra|ana, tedasu vje{ta~ewaDu{anaKeckerovi}ai Ri jadaKowhoyi}atako|edokazala dasudukseviirukavicenako jima suprona|enebarutne~esticeko- ri{}eniuizvr{ewuMa uzerovog  ubistvaidaihjekoristio\or|e @drale.Dodaojedasuisvjedoci^amur iMarkovi}potvrdilidaje@dra- lekoristiovanrednepogodnosti odsustvaizzatvora, tedajesvjedok Tu`ila{tvaJovicaDavidovi} iznio~iweniceopripremawuMa-  uzerovogubistvaukomejeu~estvo- valovi{elica. Izricawupresude@dralipri- sustvovali su i Ma uzerovasupruga i sin,ko jinisu`eqeli da da juizja- ve. Advokat\or|a@drale,Dragi- {aJoki},kratkoje rekaoda nema nikakvihkomentara na presudu. Rodbina\or|a@drale,me|uko-  jima su bilisupruga i brat,ni je `eqeladada jenikakveizjave.
Sazrelo vrijeme da BiH u~estvu je u 
MAP
programu 
IZRICAWU 
presude prisustvovali Mauzerova supruga i sin
Kom{i} - Tirk
[to br`epristupiti  u
NATO
SA R JEVO
- ^lanPred-sjedni{tva BiH @eqkoKom{i}informisao je u petaku Qubqanipredsje- dnikaSloveni jeDanila Tirka o ispuwavawusvihva`nihuslova za {tobr`epristupawe BiH Akcionomplanu za ~lan- stvo u
NA TO
-u,javila jeSrna. Kom{i} je ponovio da bi jo{ ja~elobirawe Sloveni je, kao i Hrvatske, pri jesastanka
NA TO
-a uTalinu, moglodoprini je- tipozitivnimvi jestima za BiH.
Parlament BiH
Sqede }esedmice odigitalizaci ji
SA RA  JEVO-
Komisi ja za saobra}aj i komunika- ci jePredstavni~kogdoma ParlamentaBiH u pone- djeqak}e razmatratipro- blemulagawanovca uprocesdigitalizaci je tri javnatelevizijska emitera u BiH.Iako jeParlament BiH usvo jio zakqu~ak u ko jem je nave- deno da sav pri hodnovca od RAK-a za 2008. i 2009.godinubudeulo`en u di- gitalizaci jutelevizi je,  javnimemiterimanovac  jo{ ni jedodi jeqen. M.F.
Mladen Bo si}
Saradwa saJedinstvenom Rusi jom
BEOGRAD-
PredsjednikSDS-aMladenBosi}ipotpredsjednikovestran- keOgwenTadi}razgova- ralisuu petakuBeogradu sadelegaci jomparti jeJe- dinstvenaRusi jaopotpi- sivawusporazumao me|ustrana~kojsaradwi. Nasastankusaruskomde- legaci jomrazmi jewenasu mi{qewaoaktuelnojpo- liti~kojibezbjednosnoj situaci juuregionuisvi-  jetu, prenosiSrna.
PDP
]urguz uveoBORS ukampawu
BAWALU KA 
-PDP jesaop{tiou petakda je predsjednikBora~keor- ganizaci jeRSPanteli ja ]urguzuveo ovu organi- zaci ju u predizbornukam- pawuvlada ju}ekoalici je SNSD, DNS i SP, javila je Srna.
Vijesti
\or|e @drale na izricawu presude
FOTO: GLAS SRPSKE
Sud BiH izrekao presudu za ubistvo nekada{weg na~elnika Uprave policije RS
 @drali 20 go di na ro bi je za ubis tvo Ma uzera u Bi jeqini
Ovo ubistvo izazvalo je op{tu uznemirenost, strah i nesigurnost gra|ana RS i BiH, te ozbiqne i {tetne posqedice zbog naru{avawa ugleda dr`ave. Zbog ovakvih djela BiH se svrstava u zemqe visokog bezbjednosnog rizika, rekao sudija Peri}
Portparol Tu`ila{tva BiH Boris Grube{i} rekao je da je Tu`ila{- tvo BiH zadovoqno prvostepenom presudom u ovom predmetu. - Kada dobijemo presudu napisme- no, odlu~i}emo da li }emo u ne- kom segmentu ulagati `albu. Na- ~elno, zadovoqni smo ovom osu|uju}om presudom - rekao je Grube{i}.
TU  @ILA[TVO
Qubi{a Savi } Ma uzer

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
komikomkom liked this
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->