Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
21.04.2010.

21.04.2010.

Ratings: (0)|Views: 178|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on May 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2010

pdf

text

original

 
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWA LUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
KROZ RS BIZNISVIJESTI
Jedino u RSslobodnoformiraweci jenagoriva
Sud u Londonu 
Rogatica do kra ja godi nedobi javodovod ikanalizaci ju
Srijeda
21. april 2010.
Broj12.189Godina
LXVII
Referendum u Srpskojposli jeobjavqivawaZakona
Bawa Lu kaOmalova `avawe \u re Damjanovi }a
Zaslu`iomjesto u{kolskojlektiri
странa
2
странa
 4 
странa
16
странa
26
странa
8
странa
15
Odluka oizru~ewuEjupa Gani}a 5. jula
 Uki dawe vi za BiH pri je izbora
странa
5
PETQA KOJA SPA JA DVA AUTOPUTA U RS BI]E GOTOVA ZA DVIJE GODINE
Tawa Fajon, izvjestilac za liberalizaciju viznog re`ima za zemqe zapadnog Balkana Sahranom osu|enog ratnog zlo~inca zloupotrijebqene institucije BiH
Pokr }u inici ja tivu   za smje nu Ciko ti }a
Dio bo{wa~ke politi~ke elite veli~awem qudi ko ji su bili u jasnoj vezi sapo~iwenim ratnimzlo~inima pokazao nezrelost i odsustvo odgovornosti, rekao [piri}
Prona|eni Palestinci bezdokumenata
Izvo|a~i radova obe}ali da }e radove na petqi prilagoditi zavr{etku posla nadionici autoputa Bawa Luka - Gradi{ka tako da bismo u jesen ovu dionicu mogli otvoriti, kazao ^ubrilovi} Zadovoqni smo~iwenicom da smozapo~eli ovaj ve liki infrastrukturni pro jekat u uslovima globalne recesi je. Jedini na~in da se privreda rehabilitu je su javni radovi i mi to i ovim pro jektomdokazu jemo, rekao Dodik  Objekti mahovqanske petqe dugi 1,2kilometra ima}e dva nadvo`waka. Petqa }eimati tri nivoa, a pougovoruwena gradwako{ta 11,5 miliona evra. Izvo|a~i radova ~e{ki konzorci jum “
OHL @S
” i “Niskogradwa“
странa
7
Ustavne promjene treba da su odvo jen proces od bezviznog re`ima. Ako je BiH ispunila uslove, a jeste, onda nema ni jednog razloga za bilo kakvo odga|awe, kazala Fa jon
странa
3
 
Su lejman Ti hi} odaje po{tu Rasimu Deli }u 
F O  O : G   L  S  S  S 
Tawa FajonMilorad Dodik 
F O  O :  . S  O  J   O  I 
 
2
srijeda, 21. april 2010.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
BAWALU KA 
- Ako bi sekandidovao za predsjednika RS, MiloradDodik bi ub-  jedqivopobi jedio, dok bi Ne- boj{aRadmanovi}odnio  ubjedqivupobjedu za ~lanaPredsjedni{tva BiH. Rezultati su to istra`i- vawajavnogmwewako je jeovihdanazavr{ilanajkredi- bilni jaagenci ja u regionu “Strateyikmarketing“. Sara jevskimedi jiobjavi- li su ju~e da, premanajnovi-  jimistra`ivawimaraspolo- `ewabira~kogti jela u RS, SNSDbi ubjedqivoporazioopozicionukoalici ju i mogao sam da formiravlast.SNSD ima ~ak 52,6 odstopodr{ke, opozicioniblok “Za jedno za Srpsku“, sas- tavqen od SDS-a, SRS-a RSi PDP-a, u`ivapovjerewe 33 odstoglasa~a, dok su svi ostali, ne ra~una ju}i SP, ko ji ima podr{ku4,3 odsto bira~a, ispodcenzusa od tri odsto.Ovo su rezultatiistra`i- vawarejtingapoliti~kih stranakaagenci je“Prajmko- mjunikej{ens“, ko je je sprove- denokra jemfebruara na  uzorku od 850 gra|anaRS. Me|uopozicionimparti-  jama, dalekonajboqesto ji SDS sa 19,1 odstoglasova, dok bi za PDP glasalo10,7 odsto ispitanika.SRS RS ne bi pre{aocenzus od tri odsto, a ispodcenzusa suSRS “Dr Vo jislav [e{eq“, za ko ji bi glasalo 2,4 odstoispitanika, Demo- kratskaparti jaDragana^a- vi}a sa 2,1 odsto i Nova soci jalisti~kaparti jaZdrav- kaKrsmanovi}a sa 1,5 odsto. Ispodcenzusa je sa 0,9 glasova i novoformiranaSrpskana- prednastranka.G.S.
SNSD BI MOGAO
sam da formiravlast
Premijer Srpske o raspodjeli PDV-a
Isplate prema RS se smi{qeno za ustavqaju
LA KT[I- Premi jerSrpskeMiloradDodikre kao je ju~e  u Lakta{imada ni jezadovoqan
raspodjelomporeza na dodatu vri jednost i da nekosmi{qenoza ustavqaisplateprema RS. On je kazao da se posqedwihgodinapokazu je da su rani jeut- vr|eneproporci jebile na {tetu RS. Govore}i o ukidawuviza za BiH, Dodik je istakaodabiwego- voneodobravaweuna javqenomrokupo ja~alove} prisutni evroskepticizam uBiH ipoka zalodaEvropaneigraferigru. - Akobezviznire`imnebudeodobrenkadajetopredvi|eno, ondatozna~idaEvropaneigraferuloguiigruimi}emoiz togaizvu}ipo uke- istakao je Dodik. Kazao je idaseproblemzapo{qavawademobilisanihboraca nemo`eri je{itisadesetmilionamaraka, alidatajnovacmo- `einici jalnopomo}idasepokrenemaliiliporodi~nibi- znis.M. ^.
Stra{no je to {to su pripadnici
SFOR
-a uradilipravoslavnom sve{teniku Jeremiji Starovlahu i wegovom sinu, nadam se da }e ih pravda sti}i i da }e svi odgovorni za to biti ka`weni.
Ema l: mirci_jan@gma l.com
Nema smisla to {to je osu|eni ratni zlo~inac Ra- sim Deli} sahrawen uz najvi{e dr`avne po~asti, a jo{ da stvar bude gora toj sahrani su prisustvovali skoro svi bo{wa~ki politi~ari iz vrha vlasti BiH!
Ema l: mi ij.mrg@yahoo.com
www.glassrpske.com
PI[U: VAWA [TRBAC
vanjas@glassrpske.com
MARINA ^IGOJA
marinacigo ja@glassrpske.com
BAWALU KA-Predsje- dnikVladeRSMiloradDo- dikna javiojeda}e, posli je objavqivawaZakonaorefe- rendumuigra |anskojinici-  jativiuSlu `benom glasnikuRS, Narodnoj skup{tiniRSbitipredlo-  `enodadone seodlukuora- spisivawureferenduma,  utvrdidatumireferendum- skopitawe.
Dodikjetosaop{tioju~e, nakon{tojeVi je}ezaza{ti- tuvitalnoginteresaUstavnog sudaRSproglasilodani je pri hvatqivzahtjevKluba Bo{wakauVi je}unarodaRS zapokretawepostupkaza{ti- tevitalnognacionalnogin- teresabo{wa~kognarodana Zakonoreferendumuigra- |anskojinici jativi RS. - Ovajpredmet ima izuze- tnupoliti~kukonotaci ju. Tu- ma~i se da je, ako jereferendumdozvoqen, odmah dozvoqeno i otcjepqewe. Dase ne zavaramo, to je pitawe. Me|utim, pitawesuverenosti dr`ave i wenapravilaigre su notiranaUstavom BiH- re- kaoje predsjednikUstavnog sudaMirkoZovko. Dodao je da se uPoslovni- kuUstavnogsudaoraduovoga sudanavodidapri jedlogmora dasadr`iobrazlo`eweina- znakuvitalnoginteresako ji  jepredmetdileme. - Zakqu~akKlubaBo{wakaimaojesamoobra-zlo`ewe, me|utim, naznakana- cionalnoginteresani je nazna~ena. Kadanemanaznake vitalnoginteresa, takavpre- dmetsenemo`epri hvatiti- naveojeZovko.Dodaoje da je, iakojetajpropustbiodovoqanzaodbi-  jawezahtjeva, UstavnisudRS oti{aoidaqe, alijeusta- novqenodaneposto jipovreda nacionalnoginteresa. - Referendumje, usvim modernimzemqama, najvi{i oblikdemokratskogneposre- dnogizja{wavawagra|anaisamposebipredstavqajednu instituci juvelikogzna~a ja ko japokazu jedemokrati~nost odre|enihnarodaidr`ava- rekaojeZovko.ZovkojenaglasiodaUsta- vnisudRSniujednomdi jelu ni jeustanoviodajeovajzakon suprotanUstavuRS. Dodikjeistakaodajemo- gu}edaBo{waciinaodlukuoraspisivawureferenduma  ulo`eveto, za{tabiopettrebaloodmjesecdomjeseci po, pajeneza hvalnogovoriti orokovima. - Na{ jeciqdanarefe-rendumidemopri jeizbora, alidabudeodr`anutermini- mako jisute hni~kiizvodqivi iproceduralnobespri jekorni - rekaojeDodik.
ZOVKO:
Zakon nije suprotan Ustavu RS
Vladimir Vuk~evi} je o~ito dobar u~enik Dobrice ]osi}a koji glorifikuje upo- trebu neistina.
Damir Arna ut, ~lan advokatskog tima Eju pa Gani }a
Tuma~i se da je, ako je referendum dozvoqen, odmah dozvoqeno i otcjepqewe. Da se ne zavaramo, to je pitawe. Me|utim, pitawe suverenosti dr`ave i wena pravila igre su notirana Ustavom BiH, rekao Zovko
BAWALU KA-
 Ambasador SjediwenihAmeri~kih Dr`ava u BiH ^arlsIn- gli{boravio je ju~eu BawojLuci, gdjejesa zva-ni~nicimaRepublike Srpskerazgovarao o aktuel- nimpitawima u BiH i onimko ji se ti~uevroatlantskih integraci ja, potvr|eno je agenci jama u ameri~kojam- basadi u Sara jevu. Ingli{ovaposjetani jebi- lazvani~nona javqena, niti su predvi|eneizjave za medi-  je.U ameri~kojambasadi u BiH isti~u da se radi o radnojpo- sjeti u sklopuredovnihIn- gli{ovihaktivnosti.
Istra`ivawe javnog mwewa “Stratexik marketinga“ u RS
 Ubjedqivo Do dik i Ra dmanovi}
 Ambasada SAD u BiH 
Ingli{ nena javqeno u posjeti Bawoj Luci
Rami}
Predsjednik Kluba Bo{waka RS Edin Rami}za odluku Vije}a rekao je da je iznena|uju}a, ali da je ne mo`e u cjelini ko- mentarisati dok ne bude dostavqena Klubu.Rami} je najavio da }e Klub u idu}em periodu upu- titi inicijativu Ustavnom sudu RS za ocjenu usta- vnosti obiqe`ja grada Bawa Luka i op{tina Vla- senica i Nevesiwe.
Zakon o referendumu pro{ao Ustavni sud Republike Srpske
Referen dum po sli je objavqivawa Za kona
BAWALU KA- PredsjednikKlubaHrvata u Vi je }unaroda RS TomislavTomqanovi}
oci jenio je ju~e u BawojLuci da po- pisstanovni{tvatrebada budeobavqen na nivou BiH i da bi kao elementi u popisutrebalo da budunacionalna i vjerska pripadnost, dok }e popissamo u RS slu`itisamo woj za statis- tike i programe, prenosiSrna. Tomqanovi} je kazao da je informaci ja o stawupovratnika, izbjeglica i raseqenihlicaNarodneskup{tine od 12. aprila u kolizi ji sa drugimskup{tinskimzakqu~cima i stavovimako ji su uvezi sa ovom temom ili je se doti~u. - Uinformaci jise navodipotreba za ve}eizdva jawesredsta- va za rje{avaweproblematikeovihlica, ali je rebalansom buyeta RS smawenoizdavawe za ovu populaci ju- istakao je Tomqanovi}.
F O  O :  S  . I  L  I 
 
Sjednica Ustavnog su da RS
Profesor Pravnog fakulte- ta Univerziteta u Bawoj Lu- ci Petar Kuni} rekao je da niti jedan sud na svijetu ne bi prihvatio zahtjev kao {to je zahtjev Kluba Bo{waka.- To i Bo{waci znaju. Nijemi jasno za{to stalno po- kre}u za{titu vitalnog inte- resa. Wihovi ciqevi su po- liti~ki - istakao je Kuni}. Advokat Miroslav Mike{ rekao je da je pokretawe vi- talnog nacionalnog interesa ustavno pravo svih, ali da ga treba koristiti restrikti - vno, a ne iz politi~kih ra- zloga.
PRA VNICI
Klub Hrvata u Vije}u naroda RS
Popis stanovni{tva samo na nivou BiH 
^arls Ingli{ izlazi iz Vlade RS
FOTO: G. [URLAN
 
GLAS SRPSKE
srijeda, 21. april 2010.
3
SARAJEVO - Evropska komisija je finalizovala Izvje{taj o procjeni ispuwavawa obaveza BiH iz Mape puta za libera- lizaciju viznog re`ima, a o~ekuje se da ovaj izvje{taj krajem mjeseca bude dostavqen bh. vlastima, potvr|eno je iz dele- gacije Evropske komisije u BiH. Agencije prenose da }e ova procjena biti razmatrana u Evropskom parlamentu i Savjetu Evropske unije 26. aprila, a nekoliko dana kasnije i poslana institucijama BiH na ut- vr|ivawe ~iweni~nog stawa. U Evropskoj komisiji nisu mo- gli da saop{te kada }e za BiH biti ukinute vize.
OHR 
: Zakqu~ci VladeRS negirawe genocida
BAWALU KA 
- Zakqu~ci Vlade RS predstavqaju“jo{ jedan ne~uven poku{aj poricawa genocidakoji se dogodio u Srebrenici namjernim iskriv-qavawem utvr|enih istorijskih i pravnih ~iwe-nica i predstavqawem pogre{nih i la`nihinformacija sa namjerom da se sakrije istina”,saop{tio je ju~e
OHR
.- Iako je uvijek bilo potvr|enih ekstremistakoji su poku{avali da ospore genocid, ni{ta nemo`e da promijeni ~iwenice o doga|ajima u Sre-brenici u julu 1995. godine. Zakqu~ci sada{weVlade RS, pod vo|stvom SNSD-a, diskredituju RS- navodi
OHR
 u saop{tewu, prenose agencije.
Elezu }e biti oduzetaimovina
BEOGRAD-
 Apelacioni sud  u Beogradusaop{tio je ju~e da  je odbio kao neosnovane`albe na privremenooduzimaweimo- vineokrivqenogDarkaEleza i predstavnikafirme“Red lajnrentakar“ RatkeMo~evi},  javio je Tanjug.PosebnoodjeqeweApelaci- onogsudapotvrdilo je prvostepenorje{eweVi- {egsudako jim je Elezuprivremenooduze ta imovina za ko ju se sumwa da je proistekla vr{ewemkrivi~nogdjela.
Beranka prona |ena mrtva u Han Derventi
ISTO^NOSA R JEVO
-StojkaSpaso jevi}(56) izBeranaju~ejena|enamrtvaumjestuHanDer- venta,naputuRogatica- Sokolac. Uzrokwenesmrtinajvjerovatni jeje saobra}ajna nesre}a, alikona~nuri je~otomeda}eobdukci ja ivje{ta~ewevozila. -RadniciHidroelektraneMesi}inanizbrdici su vidjeliprevrnutipe`o“.Najvjerovatni jeje ri je~osaobra}ajnojnesre}i,ko jajeuzrokovala smrtSpaso jevi}eve,ali}e kona~nuri je~otome datiobdukci jaivje{ta~ewevozila- reklaje “GlasuSrpske“portparolCentrajavnebezbje- dnostiDankaTe{i}.@.D.
Zavr{en izvje{taj o ispuwavawu uslova za liberalizaciju BiH 
Dodik - San Martin
O rje{avawupitawaimovine
BAWALU KA-
Premi- jer RSMiloradDodik i ambasador[pani je u BiH Ale handroEnrike  Alvargonzales San Mar- tinrazgovarali su ju~eu BawojLuci o rje{avawu pitawaimovine u BiH i evropskimintegraci ja- ma.San Martin je ista- kaopunupodr{ku[pani jeevropskomputu BiH, saop{teno je iz Vlade RS.
Parlament BiH
Rasprava opraznicima
SA RA  JEVO-
Predsta-vni~ki dom Parlamenta BiH danasbi u Sara jevu trebalo da razmatraPri-  jedlogzakona o praznici- ma BiH. Prilikomrasprave u prvom~itawu o ovomzakonskompri je- dloguposlanicistrana- ka iz RSistakli su da jeza wih nepri hvatqivo da1. martbudedan nezavi- snosti BiH i da se nanivou BiH 25. novembar obiqe`ava kao dan dr`a-vnosti, a 11. jul kaodansje}awa na `rtvegenoci- da u Srebrenici i svih ratova. @. D.
Branko Petri}
Rok zaraspisivawe izbora 6. maj
SA R JEVO-
^lanCen-tralneizbornekomisi je BiH BrankoPetri}pod- sjetio je da je 6. maj krajwirok za raspisivaweovogo- di{wihop{tihizbora ida }e oni bitisprovedeni po Ustavu BiH i zakonima va `e}im na dan raspisi- vawa, prenosiSrna.
Savo Kure{evi}
SP podr`avakoalicione kandidate
[A MAC-
PredsjednikOO SP[amacSavoKu- re{evi}izjavioje da je  ju~e u [amcuodr`anre- gionalnisastanak SP za izbornujedinicu4 (Bi je- qina) na ko jemje dogovo- reno da koalici jako ju ~ineSNSD, SP i DNSna predsto je}imizborima podr`iza jedni~kogkan- didata za predsjednika RS i za jedni~kogkandidata za ~lanaPredsjedni{tva BiH.A. V. M.
Vijesti
RAZGOVARALA: @EQKA DOMAZET
glasss@teol.net
O~eku jemkra jemaprila izvje{tajEvropskekomisi je iocjenudajeBiHspremnazaliberalizaci juviznog re`imaiposli jetogakra-  jemma jaodlukuKomisi jeda procesvizneliberalizaci-  jemo`epo~eti. Kazala je to “GlasuSr- pskeizvjestilaczalibera- lizaci juviznogre`imaza zemqezapadnogBalkana TawaFa jon.-Kra jemma jailinasa- mompo~etkujunaima}emo pri jedlogposli je~egapo- ~iweradnatomprocesu,procedurauEvropskompar- lamentuiSavjetuEvrope. Datumkada}egra|aniBiH mo}ikona~nodaputu jubez vizazavisi}eodprocedura  uParlamentuiokon~awa togprocesa.Nadamseda}e gra|anibezvizauzemqe Evropskeuni jemo}iputova- tipri jeop{tihizborau BiH - kazalajeFa jon.
GLAS:JelkoKacinjeizjaviodagra |aniBiHbe- zviznire `imne }edobiti pri jesredinedecembra, odnosnodoidu }egodine? FA  JON:
Nemoguzaista dakomentari{emizjavego- spodinaKacina. Mogusamo re}idasuna{ao~ekivawa da}eEvropskakomisi japo- sli jeizvje{ta ja,ko ji}epo- dni jetikra jemovogmjeseca  uParlamentu, kra jemma jai po~etkomjunadatipri je- dlogzaviznuliberalizaci-  ju. Posli jetogaposto je procedureko jetra junaj- mawedvamjesecauSavjetu EvropeiEvropskomparla- mentu, alio~ekivawasuta- kvaismatramdasurealnai  utemeqena.
GLAS:Dali}e,premaVa{improcjenama,ume |u- vremenubitinekihdoda - tnihuslova?FA  JON:
Premamo jimprocjenama,dodatnihuslova ne}ebiti,jertonaprosto nebibilokredibilno. Ra- diseote hni~kimuslovima ko jisubilijasnozacrtani  uMapiputazaliberaliza- ci juviznogre`imaitajte-  hni~kiprocesmoraostati totalnoodvo jenoddrugih  jo{ uvi jekotvorenihpoli- ti~kihpitawauBiH. BiH jeu~inilasveokoispuwa-vawate hni~kihuslovai stoganevidimni jedanra- zlog ili argumentdaseod- godiulazakubezviznire- `im.
GLAS:KadasuSrbi ja,Makedoni jaiCrnaGora dobilebezviznire `im nastaojevelikiproblem ulaskaazilanata u EU. Ka- koizbje }itakvusituaci ju kadajeri je~oazilantima  uBiH?FA  JON:
Smatramdajetobiladobralekci jaza Evropskuuni ju,jersuvlas- tiuBiHiAlbani jidale garanci jeda}einformisa- tijavnost{tazna~ibezvi- znire`im. Sadrugestrane, sadaseznatnosmawiobrojonihko jisutra`iliazil, situaci jasenormalizovala,  jersuvlastiuSrbi ji,CrnojGoriiMakedoni ji brzoodgovornoodreagovale.
GLAS:[tabilibera- lizaci javiznogre `imau su{tinizna ~ilazagra |a - neBiH?FA  JON:
Ulazakubezvi- znire`imsvakako}ezna~i- tivelikikoraknapri jedu procesuevropskihintegra- ci ja. Liberalizaci javiznog re`imajezna~a jandio ispuwavawareformiisva- kako}edatizamahdrugim reformamako je~eka juBiH. Smatramdajetozna~a jani bitankorakkaevropskim integraci jamaBiH.
GLAS:Nekizvani~ni- cime |unarodneza jednice  uslovqavalisubezvizni re `imustavnimpromjena- mauBiH?FA  JON:
Tosuneosnova- nizahtjevi,jerbezviznire- `imjetotalnojasan scenarioko jijeimaopreko 100 te hni~kihuslovaodosi- gurawadokumenataigrani- ca, takodaustavnepromjene nisuuslovzato. Ustavne promjenetrebadasutotal - noodvo jenprocesodbezvi- znogre`ima.AkojeBiHispunilauslove, ajeste,jer  jeuposqedwihnekoliko mjeseciu~inilavelikeis - korake, akoneisve, onda nemani jednograzlogazabi- lokakvoodga|aweilinove  uslove.
DODA TNIH 
uslova ne}e biti, jer to ne bi bilokredibilno
Odu govla~ewe
GLAS: Da li smatrate da se sa liberalizacijom viznog re `ima previ{e odu govla~ilo i od Evropske komisije i EU? FA JON:
Sigurno je da je situacija po~etkom ove godine napravila nervozu u zemqama Evropske unije kada su gra- |ani iz Srbije, Crne Gore i Makedonije tra`ili azil. Ta situacija se stabilizovala, a vlasti u BiH i Albaniji su napravile kampawu tako da proces ide daqe. Nadam se da }e biti dovoqno politi~ke snage i u EU da zavr{i taj proces {to je prije mogu}e.
Ustavne promjene treba da su totalno odvojen proces od bezviznog re `ima. Ako je BiH ispu nila uslove, a jeste, onda nema nijednog razloga za bilo kakvo odga |awe ili nove uslove, istakla Fajonova
Tawa Fajon, izvjestilac za liberalizaciju  viznog re `ima za zemqe zapadnog Balkana
Tawa Fajon
F O O : G   L  S  S  S 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->