Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
14.5.2010.

14.5.2010.

Ratings:
(0)
|Views: 337|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on May 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

 
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWA LUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
 HRONIKA BAWA LUKVIJESTI
Obiqe`enSpasovdan,krsna slavagrada BaweLuke
Ser` Bramerc
Kod Jezerapoginula majka ~etvoro maloqetnedjece
Petak 
14. maj 2010.
Broj12.208Godina
LXVII
Umjestomunici je u sanducima metalneklamfe
Mladen \urkovi}
RadislavKrsti}premje{teniz Vejkfilda
странa
2
странa
6
странa
 4 
странa
21
странa
33
RatkoMladi} uSrbi ji
Poslanici iz RS do sada podr`ali sve pri jedloge zakona o popisu stanovni{tva. Oni ko ji su glasali protiv mora ju jasno javnosti i me|unarodnoj za jednici re}i zbog ~ega su to uradili, istakao @ivkovi} Privremena komisi ja dobila zadatak da do sqede}e sjednice Parlamenta BiH, ko ja je zakazana za 25. maj, sa~ini pri jedlog zakona i po hitnom postupku ga uputi u parlamentarnu proceduru
DANAS
 Tra `e da re is Ce ri} ne pre  dvo di vjer ski  obred 
KOMISIJA ZA PRIPRE MU ZA KONA O POPISU STA NOVNI[TVA PO HITNOM POSTUPKU 
BEZ POPISA NEM PRI BLI @VAWA EU 
Bez popisa stanovni{tva na podru~ju ci jele zemqe BiH }e se suo~iti sa ozbiqnim preprekama u procesu pridru`i vawa EU. Ako se ne usvo ji zakon, bi}e odaslana jo{ jedna negativna poruka o situaci ji u BiH, rekao Kurkulas
странa
3
 
U Odboru za spoqnu politiku Kongresa SAD amandman na Zakon o imunitetu
Promjna zakona zbog Gre gori jana
Kongresmen Berman sponzorisao i probo{wa~ku rezoluci ju o BiH, ko ju je izlobirao Silajxi}
Posqedwi popis u BiH sproveden 1991. godine
F O  O : G   L  S  S  S 
Rafi Gregorijan
странa
7
   F   O    T   O  :   G   L   A   S   S   R   P   S   K   E
Odbor za obiqe`avawe 11. jula u Poto~arima bez dogovora
Srebrenica ne}e progledati sve dok  se wome budu bavi li[efket Hafizovi} i Sadik Ahmetovi}, rekao Mehoqi}
странa
5
Memorijalni centar Poto~ari
FOTO: GLAS SRPSKE
 
2
petak, 14. maj 2010.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Izvrsna vijest za BiH je da }e Vilijam Hejg biti novi ministar inos- tranih poslova moje zemqe... Na{e politi~ke pozicije su druga~ije i zato pripadamo dvjema razli~itim strankama, ali kada je BiH u pi- tawu u potpunosti se sla`emo.
Pedi E{da un,nekada{wi visoki predstavnik u BiH 
PI[U: GORAN MAUNAGA
g.maunaga@glassrpske.com
@EQKA DOMAZET
domazetz@glassrpske.com
BAWALU KA, SA RA  JE- VO- Prilikomkontrole munici jetransportovane sa lokaci je“Brizjak“ u Vitezu na lokaci ju“Kozlovac“ u Tu- zlipo metoduslu~ajnog  uzorkaustanovqeno je da se  u jednom od sanduka sa oz- nakommunici jekali- bar14,4“ umjestonavedene munici jenalazemetalne klamfe.
Navedeno je to u Izvje- {ta juZa jedni~kog{tabaOru- `anihsnaga (Z[OS) BiHpodnesenomMinistarstvuod- brane BiH 27. aprila2009.godine, ko ji je u posjedu“Gla- saSrpske“, ako ji je potpisao na~elnik Z[OS Miladin Miloj~i}. Radi se o izvje{ta-  ju u kome se navodepropusti u realizaci jiprimopreda jete-  hni~ko-materi jalnihsred- stava.- U drugomsanduku se  umjestonavedenenalazila izmi je{anamunici jakalibra 14,5i 12,7 milimetara, dok se  u tre}emsandukunalazila munici jakalibra14,5 mili- metarau rinfuzi- naveo je Miloj~i} u izvje{ta ju. GeneralMiloj~i}za “GlasSrpske“ ka`e da je ta-~no da se to desilo, isti~u}i da je skladi{te“Brizjaku vlasni{tvucivilnihstru- ktura i da su provjere za ove propuste jo{ uvi jek u toku. - Na tomeradena{eoba- vje{tajno-bezbjednosneslu- `be,a osvemu sam upoznaoMinistarstvoodbrane. Poku- {avamo da retroaktivnim kontrolamautvrdimokome je to promaklo- ka`eMiloj~i}. Visokizvani~niciMi- nistarstvaodbrane i Oru`a- nihsnaga BiH te
EUFOR
-a ju~e su izjavili da “nema jusa- znawa da je oru`je iz BiH le-galno ili ilegalnodospjelo  u rukekriminalaca u Ita- li ji“.Komandant
EUFOR
-a Ber-nhardBairrekao jeda ne ra- spola`einformaci jama ili obavje{tajnimpodacima da je biloilegalneproda jeoru`ja iz BiH.Ministarodbrane BiH SelmoCikoti}rekao je da ovo ministarstvo“nemani- kakvuvezu ili saznawa da ima ikakvuvezu“ sa oru`jempro- na|enim u Itali ji i da za sa- da ne sprovodinikakvu istragu.Itali janskapolici ja  uhapsila je nedavno na jugu Itali jedesetinepripadnika razli~itihmafi ja{kihgru- pa i zapli jenilave}ukoli- ~inunaoru`awa za ko je je  utvr|eno da poti~e iz BiH. PortparolTu`ila{tva BiH BorisGrube{i}rekao je “GlasuSrpske“da to tu`i- la{tvosara|u je sa dr`avnim tu`ila{tvomItali je u akci-  jiotkrivawa{vercanaoru- `awa iz BiH u Itali ju.GeneralMiloj~i}ka`e da nemanikakvuinformaci ju da je oru`jeiza{lo iz skla- di{taOru`anihsnaga i da se na{lo na prostoruIta- li je.Premawegovimri je~ima,  u BiH, osimskladi{taOru- `anihsnaga BiH, “posto je i drugikapacitetiko jiposje- du junaoru`awe i dio vojne opreme, kao {to su MUP-ovi,polici ja, bezbjednosneagen- ci je, namjenskaindustri ja i crnotr`i{te“.
PROVJERE
za propuste jo{uvijek traju
BAWALU KA 
- Bugarskaje ubi je|enadajebudu}nostzapa- dnogBalkanauEvropi i spre- mni smodaradimosasvimsusjedimada biseukinulepre- prekezaregionalnirazvoj. Rekao je to ju~e u BawojLu- cibugarskiministarinostra- nihposlovaNikolajMladenov posli jesastanka sa premi jerom RepublikeSrpskeMiloradom Dodikom.- BugarskaiBiHima jujo{ mnogotogadaurade. Najbitni-  je je da podi jelimoiskustva sa ci jelom BiH. Do{ao sam u BiH da bih se uvjeriodaevroa-tlantskeintegraci jeima jupo- dr{kusvihuBiH- istakao jeMladenov.MiloradDodikje rekaoda  jeBugarskadalanesumwivdo- prinosstabilizaci jiprilika  uBiH i da }e wenasada{wapozici ja u Evropskojuni jido- datnoisavi{erazumi jevawa pomo}i BiH naevropskompu- tu. Dodik je izraziozado- voqstvo~iwenicom da Bugar- skapodr`avaputBiHkaevroatlantskimintegraci jama. - Bilateralniodnosisuu  uzlaznojputawi, aliposto ji potrebazaja~awemekonomskih odnosa. IskustvoBugarskena putukaEUsigurnomo`ebiti od koristi, dabiBiHlak{e prevazi{laproblemeiizbje- glagre{ke- rekao je Dodik. Istakaoje da ubudu}nosti BiH vidibez
OHR
-a, prote-ktoratauko jemse nalaziisa po ja~animunutra{wimdi jalo- gom, naglasiv{i da su evropske integraci jejedan od priorite- ta.- RS`elidazauzmesvo je mjestouustavnomkapacitetuu evropskimintegraci jama. Uvjerensamdaposto jiunu- tra{wapotrebazadi jalo gom, da}ebitimawespoqnogin-tervencionizmaida}esvarje- {ewabitina{avlastita- rekao je Dodik i dodao da RSu budu}nostividiekonomski stabilni jomiinstitucional- noja~om.V. K.
DODIK: BiH
budu}nosti bez
OHR 
-a
U jednom od sanduka sa oznakom municije “kalibar 14,4“ nalaze se metalne klamfe, u drugom se umjes to navedene nalazi izmije{ana municija kalibra 14,5 i 12,7 milimetara, naveo Miloj~i}
LONDON- Britanskianaliti~ariocjewuju da Balkanne }e bitivisoko na listiprioriteta
novekonzervativno-liberalne vlade u toj zemqi, prenosiradio Bi-Bi-Si. Istori~ar i speci jalista za BalkanMarkAlmondvjeru je, me|u- tim, da je novi{ef diplomati jeVili jamHejgzainteresovan za Balkan i posebno BiH, zboggorkihiskustava sa ovimpodru~jem ko je je imalavladaYonaMejyora u ko joj je Hejg bio ministar. Ovajprofesor na Oksfordunavodi da je Hejg bio jedan od onih ko ji su zastupalistav da je MejyorovapolitikapremaBalkanu samopogor{alasituaci juprilikomraspadaSFRJ i da se on ka- sni jevi{epriklonio{kolimi{qewaMargaretTa~er, ko ja je devedesetihgodinatra`ila da se muslimanima u BiH dozvoli da se naoru`a ju.
ZA GREB-PredsjednikHrvatske Ivo Josipovi}ponovio je ju- ~eu Zagrebuda je u hrvatskojpoliticiprema BiH
bilogre{a- ka i dodao da to priznawe ne trebaslu`itivra}awu u pro{lost ve} “otvarawunovihprocesasaradwe“. Josipovi} je tokomsusreta sa predsjednikom SDA Sulejmanom Ti hi}em u Zagreburazgovarao o potvrdimirotvornepolitike, ja- ~awuodnosadvi jezemqe i ravnopravnosti tri naroda u BiH. Ti hi} je rekao da su odnosiHrvatske i BiH od 1991. godinebi- li“uglavnompri jateqski“, ali da hrvatskapolitikaprema BiH ni jeuvi jekbiladosqedna. - Ravnopravnosthrvatskognarodavezana je za sva tri naroda u BiH. Trono`acja~i od dvono{ca- istakao je Ti hi}.
 Hanes Svoboda
Srbima na Kosovu dati status kao Srbima u BiH
NOVI SAD
- Potpred-sjedniksoci jaldemokratske frakci je u Evropskomparla- mentuHanesSvobodasmatra da bi se kosovskiproblemmo- gaori je{ititako da se Srbi- ma na sjeveruKosova i Me- to hi je da statuskakav su dobi- liSrbi u BiH Dejtonskimsporazumom. - U tom slu~a jupotrebna je za jedni~kaodgovornostBeo- grada i Pri{tine za sjeverni dio Kosova, kao u slu~a juJu- `nogTirola, gdje su garant autonomi jeTirolaca i Be~i Rim- rekao je Svoboda za no- vosadskemedi je. Do dao je da je Beogradu, Pri{tini i Evropipotrebno rje{eweko je ne bi dovodilo u pitawenezavisnostKosova, a obezbi jedilo bi Srbima na Kosovu{irokusamoupravu.
Vojska RS spasila je narod i da we nije bilo, danas u BiH ne bi bilo ni jedan odsto srpskog `ivqa. Zbog toga je obiqe`avawe Dana VRS od velikog zna~aja i zasluge junaka, poginulih i rawenih nikada ne smije- mo zaboraviti.
Email: Srbo78@yahoo.com
Popis stanovni{tva u BiH je od velike va`nosti ka- ko bi se osujetile zloupotrebe popisa iz 1991. go- dine i razno licitirawe `rtvama proteklog rata. Zbog toga u FBiH i ne `ele popis.
Email: Mica_prica@gmail.com
www.glassrpske.com
Josipovi} - Tihi}
U hrvatskoj politici bilo gre{aka
F O  O :  S 
Kako su iz Oru`anih snaga BiH nestajali naoru`awe i municija
 Umjes to mu ni ci je u  san du cima klamfe
Uni{tavawe oru  `ja u Sarajevu 
Britanski analiti~ari
Balkan ne }e biti na listi prioriteta
 HanesSvoboda
Ministar inostranih poslova Bugarske boravio u Bawoj Luci
Bu  du  }nost zapa dnog Balkana u Evro pi
Uni{tavawe
Simboli~nim uni{ta- vawem 85 razli~itih pu- {aka, preko kojih je pre{ao tenk, ju~e je po- ~ela implementacija odluke Predsjedni{tva BiH i nove faze uni{ta- vawa kompletnog vi{ka lakog naoru`awa. Zamjenik pomo}nika dr`avnog sekretara za planove, programe i operacije SAD Tomas Masielo, koji je sa dele- gacijom SAD posjetio BiH, rekao je da SAD~estitaju BiH na wenoj posve}enosti da na sigu- ran na~in rije{i pitawe vi{ka naoru`awa.
 
PI[E: @EQKA DOMAZET
glasss@teol.net
SA R JEVO-Bez popisa stanovni{tva na podru~ju ci jelezemqe, BiH }e se su- o~iti sa ozbiqnimprepreka- ma u procesupridru `ivawa EU, rekao je za “GlasSrpske“{ef delegaci jeEvropskeko- misi jeDimitrisKurkulas.
On je dodao da }e,ako ne usvo jizakon, BiH bitijedi- nazemqa u Evropi, a me|uri jetkima i u svi jetu,ko ja ni jeorganizovalapopis. - Ovim}e se odaslati jo{ jednanegativnapo ruka o situaci ji u BiH. Vlasti RS su potpunosvjesnetoga da popisstanovni{tvasamo  u RS ne bi zadovoqioni je- dnu od potreba EU, odnosno me|unarodneza jednice u cje- losti, pa prematome ne predstavqarje{ewena{eg problema. Jedinina~in za rje{avaweproblema je da se postignedogovor o popisu na podru~juci jele BiH- re- kao je Kurkulas.Privremenakomisi jaza pripremupri jedlogazakona opopisustanovni{tvaido- ma}instavaBiH2011. godi- nedobilajezadatakdado sqede}esjedniceParlamen- taBiH,ko jajezakazanaza 25. maj,sa~inipri jedlogza- konaipohitnompostupku gauputiuparlamentarnu proceduru. Ovakomisi ja,ko jajera- dilajedanmjesec,ni jemo- gladapostignesaglasnost okodvaspornapitawa,ko ja seodnosenatodali}esedi jasporako ja}esepopisi- vatiuvrstitiuetni~ku strukturuiline, tegdje}esevr{itiprebro javawepo- pisanogstanovni{tvau BawojLuciiliSara jevu. Predsjedava ju}ikomisi-  jeBrankoDoki}rekaoje za “GlasSrpske“ dasemora ulo`itidodatninapori dobroizvagatiporukako ju suvlastimaBiHuputili komesarzapro{irewe Evropskeuni je[tefan Fileikomesarzaekonom- skaimonetarnapitawaEU OliRen.-NasvimanamauBiH jeodgovornostdali}emo  uraditiovajposao,izuze- tnova`anzaBiHido}idopopisa. Ukolikodo|emodo popisa,BiH}eimativeli- kekoristiodtoga, aukoli- konebudemoimalislu hai do{lidokompromisaiza- kona,BiH}ebititako ja }esnositiposqedice. Uko- likosenedo|edozakon- skogpri jedlogaoovomizu- zetnova`nompitawu, onda semorajasnore}iko ja je adresaodgovorna{todoto- gani jedo{lo- kazaojeDo- ki}.^lankomisi jeMilica Markovi}kazalajedaje SNSDu~inio sve da bikompromis bio postignut. -Brzosmoseusaglasili daseizja{wavaweonaci-onalnoj,vjerskojijezi~koj pripadnostiuvrstikaone- obaveznoizja{wavawe.Pristalismoinazahtjev SDAdasepopi{eistano- vni{tvoko jesenalaziu inostranstvuvi{eodjedne godine, alinismomogli pristatidanerezidentno stanovni{tvoko jevanBiH boravivi{eodgo dinubude  ura~unatouetni~kustru- kturustanovni{tvaBiH. To,uostalom,jasnosto jiiu zahtjevimaEvrostataisamo iztihrazlogani jesedo- {lododogovora- ka`e ona. [efKlubaSNSD-auParlamentu BiH DragoKa- labi}ka`e da popisbloki- ra ju SDA i Stranka zaBiH.- Zatoadresa na ko ju su File i Ren trebali da upu- tesvo jepismo su centrale te dvi jestranke -kazao je. Posqedwipopis u BiHsproveden je 1991. godine, a neodr`avawepopisa2011. godine, upozorili su evrop- skizvani~nici, udaqilo bi BiH od Evropskeuni je.
GLAS SRPSKE
petak, 14. maj 2010.
3
SARAJEVO - Ministar inostranih poslova BiH Sven Alkalaj od po~etka mandata se pona{a kao slobodni strijelac i vi{e je nego o~igledno da iskqu~ivo zastupa stavove Stranke za BiH, izjavila je Srni zamjenik ministra inostranih poslova BiH Ana Tri{i}- Babi}. Prema wenim rije~ima, tu`no je da se predstavnici me|u- narodne zajednice i Evropske unije, uva`avaju}i realnosti u BiH, pona{aju kao ve}i prijateqi zemqe od Alkalaja i predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH Harisa Silajxi}a.
Trivan: Nadam sepozitivnom izvje{ta ju
BEOGRAD-
Portparol DS-aJelenaTrivanizrazila je ju~e nadu da }e glavnitu`ilacHa{kogtribunalaSer`Bramerc  u predsto je}emizvje{ta juSavjetubezbjednos ti UN poziti- vnooci jenitisaradwuSrbi je sa tim sudom, i da }e to omo- gu}itinastavakevropskihintegraci ja, javio je Tanjug. - Porukako juBeograd{aqe u posledwe dve godine je poru- kako ja je prepoznata od strane i me|unarodnihinstituci ja i me|unarodnihorganizaci ja, pre svegaEvropskeuni je, a to  je da procesreformi i saradwepo~iva pre svega na intere- s uBeograda da reformi{esopstvenudr`a vu i sopstveno dru{tvo i da ispunisve svo jeme|unarodneobaveze- izjavi- la je Trivanova u Beogradu.
Polici ja traga za Ratkom Panto{em
BIHA]-
Polici jaUnsko-san- skogkantonaidaqetragaza RatkomPanto{em(32) izPri je- dora, ko jije11. ma japobjegaoiz Kazneno-popravnogzavodana LukamauBi ha}u, potvrdioje SrniportparolkantonalnogMUP-aAle[iqdedi}. Panto{jepetogodi{wukaznuzatvoraizdr`avaouKPZ-u Zenicaodnovembra2007. godine, odaklejepo ~etkomjanuara ovegodinezbogu~e{}aupobunizatvorenikautojustanovi preba~enuBi ha}. Izdvori{taKPZ-aBi ha}pobjegaoje11. ma jaoko11 ~asovapresko~iv{izid.
Krsti }eva porodica  u utorak kod Robinsona
BEOGRAD-
 AdvokatTomislavVi{wi}, branilacgenera- laRadislavaKrsti}a, izjavio je ju~eTanjugu da }e predsje- dnikHa{kogtribunalaPatrikRobinson u utorakprimiti ~lanoveporodice i odbranuKrsti}a. Ha{kitribunaldemantovao je da je Robinsonnalo`io da Krsti}budevra}en u pritvorskujedinicu UN u [evenin- genu ili da budepreba~en u nekudrugudr`avu. - PredsjednikTribunala bio je u kontaktu sa britanskim zvani~nicima, sa Krsti}evimadvokatom i sa VladomSrbi-  je- izjavila je portparolTribunalaNermaJela~i}. Dodalaje da su “zatvorskiuslovi za osobeosu|ene u Hagu u skladu sa zakonodavstvimadr`ava u ko jima se slu`ikazna“.
 Alkalaj se pona{a kao slobodni strijelac
 ADRESA ZA 
pisma centrale SDA i SBiH
Privremena komisija za pripremu prijedloga zakona o popisu stanovni{tva i doma}instava BiH 2011. godine dobila zadatak da do sqede}e sjednice Parlamenta BiH, koja je zakazana za 25. maj, sa~ini prijedlog zakona i po hitnom postupku ga uputi u parlamentarnu proceduru
Privremena komisija za popis stanovni{tva
FOTO: GLAS SRPSKE
Predsjedavaju}i Parla- menta BiH Milorad @iv- kovi} rekao je da je idanas jasno ko je odgovo- ran {to nije do{lo do za- konskog prijedloga o popisu.- Poslanici iz Republike Srpske su do sada po-dr`ali sve prijedloge za- kona o popisu stanovni{- tva. Oni koji su glasali protiv zakonskih prije- dloga moraju jasno i ja- vnosti i me|unarodnoj zajednici re}i zbog ~ega su to uradili - kazao je @ivkovi}.
 @IVKOVI]
Komisija za pripremu zakona o popisu stanovni{tva po hitnom postupku
Bez po pisa stanovni{ tva nema pribli `avawa EU 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->