Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
4.5

4.5

Ratings:
(0)
|Views: 132|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on May 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2014

pdf

text

original

 
Utorak 
4. maj 2010.
Broj12.199Godina
LXVII
BAWA LUKA 
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE
VIJESTI
DraganUbovi}izabran zahajdu~kogharamba{u ]ulumai ^a ji}a jataciprebaciliu Srbi ju
KROZ RSHRONIKA 
Kona~naodgovornost le`i nasudovi mau Srpskoj
странa
5
странa
10
странa
17
Napad uDobrovoqa~koj ni je bio politika, ve} zlo~in. Moj bratstradao u kamionu u ko jem su bili imuslimani i Srbi i Hrvati. Od tada jepro{ao jo{ ci jeli  jedan Zdravkov `ivot, a niko ni je odgovarao, ka`e Jelena Tomovi}, sestra ubi jenog regruta Zdravka Tomovi}a
Slobodan Puhalac, ministar industrije, energetike i rudarstva RS
ODR@AN POMEN NA MJESTU ZLO^INA NAD VOJNICIMA JNA U SA RA JEVU 
Zahvaquju}ihrabrosti srpskognaroda da posjeti Dobrovoqa~ku ulicu u Sara jevu, ovaj tu`ni doga|aj obiqe`en namiran i dosto janstven na~in. Sre}ni smo dasmo kona~no bili u prilici da iza|emo u susret svim onimporodi cama ko je su 3. ma ja 1992. godine izgubile svo je najmili je, rekao Ristovi}
 ZA @RTVE ZLO^IN U DOBROVOQA ^KOJ
странe
2 i 3
Na lis  ti SAD 1.284, a na lis  ti SB UN86 pove  zani  s te ro ri zmom
странa
 4 
SAD i SB UN objavili novu listu lica i organizacija iz BiH
Crna lista SAD
 
F O  O : G   L  S  S  S 
Energe  tika {an sa za  su ve re ni tet  Srpske nad priro dnimre  sur sima
SlobodanPu  halac
странe
14 i 15
   F   O    T   O  :   A   G   E   N   C   I   J   E
 
2
utorak, 4. maj 2010.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Porodice stradalih, wihova rodbina i prijateqi, izvolite do|ite, ali nemojte da Vlada RS govori {ta je bilo u Saraje- vu, s namjerom provokacije Sarajlija, jer nekome odgovara da se desi belaj u BiH.
 @eqko Kom{i}, hrvatski ~lan Predsjedni{tva BiH 
PI[E: @EQKA DOMAZET
glasss@teol.net
SA RA  JEVO- ^lanovi porodica`rtavazlo~ina, predstavnicivlastiRepu- blikeSrpskeifunkci one- riiz RS uinstituci jama BiHupalilisuju~esvi je }e ipolo `ilibi jeleru `ena mjestustradawavojnika  JNAko jisu3. ma ja1992. go- dineubi jeniu Dobrovoqa- ~kojulici u Sara jevu.
Godi{wicastradawavojnikaprvi je put obiqe`e- na na mjestuzlo~ina, a pomen  jeprotekaodosto janstvenoi mirno, uzogromnumedijsku pa`wuiizuzetnojakopoli- cijskoobezbje|ewe.
Kolona
Kolona, u ko joj je rodbi- nastradalihvojnika JNA iz Isto~nogSara jevakrenula u Dobrovoqa~kuulicu da bi  ubi jenimaposli je18 godina odalapo{tu na mjestuzlo~i- na, za ustavqena je na pola puta, u nasequVraca, gdje je 45 minuta~eka la da im po- lici jaobezbi jediprolaz. Kantonalnapolici jaza-  ustavila je autobuse, u ko jima  jebilo oko 150 qudi, oko 9.45~asova. Novinarima je re~e- no da je konvojza ustavqen iz bezbjednosnihrazloga, a ne- zvani~no– polici ja je ~eka- la da se iz biv{eDobro-voqa~kerazi|uu~esnicisku- pa“zelenihberetki“. Posli jejednog~asa~e- kawa, kolona je dobilapoli- cijskoodobrewe za ulazak u Sara jevo. Dva autobusa sa u~e- snicima iz RS obezbje|ivala  je izuzetnojakapolicijska pratwa, a du` saobra}ajnice bio je postavqenkordonpo- lici je. Policajci su od jutar- wih~asovabiliraspore|eni po ulicama u centruSara jeva. Jakesnagefederal nepo- lici jebile su prisutne na pote zuodmostaDrveni jai ci jelomdu`inomDobro- voqa~keulicepasvedome- |uentitetskegranicenaVra- cama. Diosnaga~inili su pripadnicispeci jalnepo- lici jeupancirima, asvi policajcibilisuoprem- qenikacigamainaoru`ani kratkimci jevima. Na mjestugdje je predvi|e- nopolagawecvi je}a za `rtve  u Dobrovoqa~koj, bilo je oko 200 pripadnika“zelenihbe- retki“ ko ji su odbilipoziv organizatora i polici je da se razi|u, pa su porodice`rtava polo`ilecvi je}e150 metara od prvobitno predvi|enog mjesta.Jakikordonipolici je u Dobrovoqa~kojrazdva ja li su predstavnike RS i grupu“ze- lenihberetki“.Kolona i u~e- sniciskupa u Dobrovoqa~koj  ulici na mjestudoga|a jaza- dr`ali su se desetakminuta.
Porodice
MajkavojnikaZdravka Tomovi}a, ko ji je imao18 go- dinakada je ubi jen u Dobro- voqa~koj, u koloni JNA ko ja se povla~ila iz Sara jeva, za- tra`ila je pravdu za `rtve zlo~inako ji se dogodiopri-  jeta~no18 godina. - Ubili su na{udjecu, a ne odgovara ju za to. Tra`imo pravdu za zlo~inko ji je  u~iwen nad vojnicimako ji su mirnonapu{taliSara je- vo... Moj sin je bio dobarmladi}, ko jinikom ne bi na- `aou~inio, a ubi jen je mu- ~ki. Za to su krivi i EjupGani} i ostaliko ji bi tre- balo da odgovara ju, kao {to odgovara ju i Srbi- poru~ila  je BogdanaTomovi}. Sestraubi jenogregruta, JelenaTomovi}, ka`eda na- pad u Dobrovoqa~kojni je bio politika, ve} zlo~in, a da je wen bratstradao u ka-mionu u ko jem su bili i mu- slimani i Srbi i Hrvati. - Otada je pro{ao jo{ci jelijedanZdravkov`i- vot, a nikoni jeodgovarao- dodala je.PredsjednikBora~keor- ganizaci jeRS Panteli ja ]urguzka`e da je ru`no{to susara jevskevlastibile primoranedaorganizu june-
SA RA  JEVO
- Centralnaizbornakomisi jaBiH (CIK) doni je}eodlukuoda- tumuodr`avawaizboranaj- vjerovatni jeusri jedu, 5. ma ja, reklajeju~eagenci jama predsjednik ove komisi je IrenaHayiabdi}.Naglasila jeda}eistidan bitiusvo jenoiuputstvoo rokovimairedosli jedu aktivnostizaop{teizbore. - Oviizboribi}esprove- deninaosnovuzakonaiza- snovaninavoqibira~ai ne}ebitini{tamawele- galniilegitimninegora- ni jesprovedeniuBiHod 2002. godine.Mogu}eda}edr`avaipak trpjetiposqediceakoseneispo{tu jepresudauslu~a ju “Sejdi}iFinci“, reklaje Hayiabdi}eva.
Centralna izborna komisija BiH 
Odluka o datumu odr`avawa izbora 5. ma ja
ZA ZLO^IN
niko nije odgovarao 18 godina
^lanovi porodica `rtava zlo~ina, predstavnici vlasti Srpske
www.glassrpske.com
Glavna slu`ba za reviziju javnog sektora RS
Finansijski izvje{taj NSRS objektivan
BAWALU KA- Finansijskiizvje{ta jiNarodneskup- {tineRepublikeSrpske
istinito i objektivnoprikazu ju finansijskostawe, rezultateposlovawa i izvr{ewebuyeta za pro{lugodinu, navodi se u izvje{ta juGlavneslu`be za revizi jujavnogsektora RS. Ukupnoizvr{ewebuyeta za pro{lugo dinuiznosilo je 10,9 miliona KM, {to je 99 odsto u odnosuna rebalansom  utvr|enasredstva, prenosiSrna. Plate i naknadezaposlenihradnika i skup{tinskihpo- slanikaiskazane su u iznosu od 7,3 miliona KM, {to je na nivourebalansomutvr|enihsredstava. Namjenskaizdva jawa za rad poslani~kihklubovaiskazana su u visini od 1,19 miliona KM i na nivou su planiranih.
^ula sam da je ju~e u Sarajevu mirno pro{lo obiqe`avawe godi{wice stradawa vojnika JNA u Dobrovoqa~koj ulici. Ne mogu da vjerujem da je neko prijetio qudima koji su do{li da upale svije}u na mjestu gdje su im poginula djeca, bra}a...
Email: rada_tir@yahoo.com
Drago mi je {to je RTRS kona~no dobio svoj dom, ka- kav mu i dolikuje. Otvarawe novog doma i proslava pro{li su u najboqem radu i iskreno se nadam da }e i u novom domu nastaviti da rade kvalitetno i profesionalno kao i do sada.
Email: draga na_35@gmail.com
Tri{i}-Babi} - Bo`inovi}
^lanstvo BiH u
NATO
podr`ava ju oba entiteta
ZA GREB-
Budu}e~lanstvoBiH u
NA TO
ima jakupodr{ku u oba entiteta, izjavila je ju~e u Zagrebuzamjenikministra inostranihposlova BiH Ana Tri{i}-Babi}posli jesastan- ka sa dr`avnimsekretarom za politi~kapitawa u hrvat- skomMinistarstvuspoqnihposlova i evropskih integraci jaDavoromBo`inovi}em. Sagovornici su se slo`ili da je pribli`avawe BiH
NA -TO
-u vrlodobravi jest, kako za BiH, tako i za ostalezemqe  u regi jijugoisto~neEvrope, prenoseagenci je. Bo`inovi} je ukazao na potrebudobrekoordinaci jedr`a- vnihti jelakako bi se BiH krozAkcioniplan za ~lanstvo {to boqepripremila za budu}e~lanstvo.
BAWALU KA 
- Po sli je usva jawazakonaopopisu stanovni{tva, doma}insta- vaistanovau2011. godini  uRS, ~i ji bi pri jedlogtre- balo da se na|e na sjednici Narodneskup{tineRe pu- blikeSrpske11. ma ja, usli-  jedi}e rad na osnovu tog zakona, a sve akterezadu`e- ne za procespopisastano - vni{tvao~eku juveoma zahtjevne i slo`eneakti- vnosti.Rekla je to“GlasuSrp-ske“ direktorRepubli~k ogzavoda za statistikuRadmi- la^i~kovi}.- Uporedo s tim obav-qaju se i redovnepripreme za popis i posloveko je obavqaZavod, kao glavninosilacposla, organizator i kontrolor- navela je ^i- ~kovi}eva. Premawenimri je~ima, Geodetskauprava RStreba da zavr{ikartografskudo- kumentaci ju u ko juspada ju skicepopisnihstatisti - ~kihkrugova, granice i opisikrugova. - Pri jetoga, lokalneza-  jednicetreba da zavr{e adresnesisteme, kao {to su nazivitrgova, naseqa, uli- ca, ku}nibro jevi. To jeje- dnapodloga da bi Geodetska  upravamogla da uradi i svoj dio posla- rekla je ^i~ko- vi}eva.Ona je dodala da Zavod posli jetogatreba da done- se niz metodolo{kihuput- stava za organizaci ju i metodologi jukvalitetapo- pisa.- U popisnojproceduri se sprovodekontrolakva- liteta i niz obrazaca, pra- vilnika iuputstava. Ri je~  je o jednomveomaobimnom setudokumenata na osnovu ko jih}e se i pripremati, organizovati i sprovoditi po pis- zakqu~i la je ^i~ko- vi}eva.V. [.
REDOVNE
pripreme zapopis stanovni{tva u Srpskoj
Prijedlog zakona o popisu stanovni{tva u NSRS 11. maja
Sli je di zah  tjevan i obi man po sao
 Ambasada SAD
Ameri~ka ambasada u Sa- rajevu bila je uputila upo- zorewe svojimdr`avqanima koji `ive ili putuju u BiH da budu opre- zni i svjesni opasnosti uo~i doga|aja u Dobro- voqa~koj.- Treba da izbjegavate ta okupqawa {to je vi{e mogu -}e. Budite oprezni i svjesni okru`ewa i obratite pa`wu na lokalne medije - isti~e se u saop{tewu, koje je objavqeno na sajtu ame-ri~ke ambasade 30. aprila.
Napad u Dobrovoqa~koj nije bio politika, ve} zlo~in. Moj brat stradao u kamionu u kojem su bili i muslimani i Srbi i Hrvati. Od tada je pro{ao jo{ cijeli jedan Zdravkov `ivot, a niko nije odgovarao, ka`e sestra ubijenog regruta Zdravka Tomovi}a, Jelena
 Ana Tri{i} - Babi}
   F   O    T   O  :   G   L   A   S   S   R   P   S   K   E
   F   O    T   O  :   A   G   E   N   C   I   J   E
Uz jako policijsko obezbje|ewe pomen odr`an na
Svi je }e i ru `e za
 
vi|enopolicijskoobezbje- |ewezamirnoidosto jan- stvenoodavawepomena stradalimvojnicimaJNA18 godinaposli jerata. Onje naglasiodaje, ipak, velika stvardaseovajdoga|ajkona- ~nodesiouSara jevu. Ministarradaibora- ~ko-invalidskeza{titeRS RadeRistovi}oci jenioje dajeza hvaquju}ihrabrosti srpskognarodadaposjeti Dobrovoqa~kuulicuuSara-  jevu, ovajtu`nidoga|aj obiqe`ennamiranidos-to janstvenna~in. - Sre}ni smodasmoko-na~nobiliuprilicidaiza- |emoususretsvimonim porodicamako jesuutragi- ~nimdoga|a jima3. ma ja1992. godineizgubilesvo jenajmi- li je, svo jesinoveibra}u- rekaojeRistovi}. Onjeizrazioza hvalnost FederalnomiMUP-uKan- tonaSara jevonaodli~noor- ganizovanomobezbje|ewu skupa.- Mijo{ jednom`elimo dauka`emonatu`nu~iweni- cudaseuSara jevudesiozlo- ~innadpripadnicima srpskognaroda, nesamouDo- brovoqa~kojulici, ve} ina drugimmjestima. Tojo{ je- dnomdokazu jedaseuBiHvo- diogra|anskiratuko jemsu stradaliiSrbiiBo{waciiHrvati- kazao je Ristovi}. GeneralDu{anKova~evi}, ko ji je 1992. godine bio u ko- loni JNA u Dobrovoqa~koj, prisustvovao je ju~epomenu. - Ove `rtveko jesume|uprvimapaleuSara jevu, zaslu- `ilesudaimseodadu`napo~ast. Ovojebilaprilikai daseprisjetimoistineo zlo~inuko jinikadanesmi je- modazaboravimo- rekaoje Kova~evi}.
Zlo~in i kazna
SlobodankaGvozdenovi}, sestraubi jenogvojnika ObradaGvozdenovi}a, rekla  jedaje, “iakodanaspla~e, za- pravoradosnausrcu, jerje kona~nobilauprilicida zapalisvi je}uipolo`ibi-  jeluru`unamjestugdjeje3. ma ja1992. poginuowenbrat,golobradivojnikJNA“. Slobodanka je u ime~la- novaporodicastradalihvoj- nikaicivilauDobrovoqa- ~kojuliciza hvalilaOdboru zawegovawetradici jeoslo- bodila~kihratovaVladeRS, ko jijeomogu}ioju~era{wi dosto janstvenipomenuDo- brovoqa~koj.V.d.direktoraCentraza istra`ivaweratnihzlo~ina RepublikeSrpskeJankoVe- limirovi}podsjetio je da Tu`ila{tvoBiHjo{ ni je procesuiraloodgovorneza ovajzlo~in, {toseodwiho~eku je.- UDobrovoqa~kojsmo pokazalidasebo{wa~ka stranamorasuo~itisaisti- nomidasepredlicepravdemora judovestisviko jisu~i- nilizlo~ineiliihnare|i- vali- rekaojeVelimirovi}. [efKoordinacionog timaVladeRSzaistra`i- vaweratnihzlo~inaitra- `ewenestalihSta{aKo- {aracizjaviojedaposto ji potrebadaseuSara jevupo- dignespomen-obiqe`jeko je }eupozoravatiipo kazivati nastradawesrpskognarodau ovomgradu, na~emu}einsti- tuci jeRSistra jati. Ko{aracjerekao da je ovajdoga|ajdokazdajeuBiH stradaoisrpskinarodidasemanipulisalosrpskim `rtvama.- Radi}emoargumentovano imeto dolo{kiispravnou idu}emperiodudasvioni ko jisu~inilizlo~inenad srpskimnarodomodgovara ju- rekaojeKo {aracidodaoda  jeSara jevouratnomperiodu biloglavnigraduko jemjebilo126 logora, avi{eod 3.200 qudistradalojesamo zato{tosupripadnicisrp- skognaroda.U Miqevi}ima, u Isto- ~nomSara jevu, ju~e u devet~a- sovaogla{avawemcrkvenih zvona i parastosom u Spomen- crkvipo~elo jeobiqe`avawe stradawanedu`nihvojnika u Dobrovoqa~koj. Polo`eni su i vi jenci nacentralnomSpomen-krstu iodr`anokruglistouSpo-men-kosturnici. Gradona~elnikSara jeva  Ali jaBe hmeniGradskovi je- }egradaSara jeva za hti jeva- lisupret hodnozabranu obiqe`avawastradawapri- padnikaJNAuSara jevu. ^lanPredsjedni{tva BiH @eqkoKom{i}rekao je da je obiqe`avaweovogzlo~ina“poku{ajprovoka- ci je iz RS”.VladaRepublikeSrpske  je 2006. godineusvo jilaPro- gramobiqe`avawazna~aj- nihistorijskihdoga|a ja, me|uko jima je i stradawe pripadnika JNA u Dobro- voqa~kojulici3. ma ja. Kolona JNA napadnuta je pri povla~ewuu Dobrovoqa- ~kojulici u Sara jevu3. ma ja 1992. U tom i napaduko ji se dan rani jedogodio u okolini Doma JNA, premapodacima polici jeIsto~nogSara jeva,  ubi jena su 42 pripadnika JNA, 73 rawena, a 215 vojni-ka i star je{ina je zarob- qeno. Za ove doga|a je jo{ nikoni jesudskiodgovarao. Srpskopravosu|e je zbog napada na kolonu JNA raspi- salopotjernicu za 20 biv{ih zvani~nika BiH. Potjernica  je raspisana i za biv{imra- tnim~lanomPredsjedni{tva RBiHEjupomGani}em, ko ji  je uhap{en1. marta ove godi- ne u Londonu. Gani}evoizru- ~ewe iz VelikeBritani je tra`e i Srbi ja i BiH.
GLAS SRPSKE
utorak, 4. maj 2010.
3
SARAJEVO - Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, zajedno sa austrijskim ambasadorom u BiH Donatusom Kekom, u~estvova}e u javnoj raspravi o putu BiH ka Evropskoj uniji u [irokom Brijegu. Iz
OHR 
-a ju~e je saop{teno da }e u sqede}im mjesecima Incko u~estvovati u javnim raspravama u Palama, Trebiwu, Bawoj Luci, Derventi, Bijeqini, Doboju, Mostaru i Prijedoru.N. V.
Incko i Kek na raspravi o pu tu BiH ka Evropskoj uniji
Kod Bi ha }a ro |ak prona{ao obje{enu `enu
BIHA]
- AsimaOmanovi}(50) iz Ora{ca kod Bi ha}a prona|ena je ju~eoko 11 ~asovamrtva u pomo}nomobjektu  uz porodi~nuku}u. Ti jelo je prona{aoro|akko jistanu je  u blizini, prenoseagenci je. Uvi|aj su obavilipripadniciOdjeqewakriminalisti- ~kepolici je MUP-a Unsko-sanskogkantona i de`urni tu`ilac, ko ji je saop{tioda se radi o samo ubistvuvje- {awem, ali da }e vi{edetaqabitipoznato po zavr{etku istrage.O razlozimaovog~ina jo{ uvi jek se ne zna ni{ta, jer ni jeprona|enonikakvoopro{tajnopismo. Omanovi}eva je`ivjelasama u ku}i, a bila je zaposlena na Odjeqewuortopedi je u Kantonalnojbolnici u Bi ha}u.
EUPM
: Po hvale polici ji za Dobrovoqa~ku
SA RA  JEVO-
Policijska misi jaEU (
EUPM
) pozdra-vila je profesionalno obavqenposaopolici je, ko-  ja je preduzela sve neop hodne mjerekako bi omogu}ilabez- bjednookru`ewe za u~esnike komemoraci jako je su ju~e odr`ane u Sara jevu, prenoseagenci je. - @elio bih naglasiti da je operativniplanpripremqen i sproveden u skladu s najboqompraksom- izjavio je {ef
EUPM
-a [tefanFeler idodao da je bio visokstepensa- radwe MUP-a KantonaSara jevo i CJB Isto~noSara jevo.
Iz Pre{eva signal mobilne telefoni je za Kosovo
PRE[EVO
- “TelekomSrbi je“ instalisao je predajnik  uz administrativnulini ju na brduMu~ibaba kod Pre{e- va, javio jeju~e“Klokot“ radio. Na~elnikKosovsko-pomoravskogokrugaDraganNiko- li}potvrdio je u izjavi“KiM“ radi ju da je signal za mo- bilnutelefoni jusrpskihoperateravra}enkasno u nedjequuve~e, ali da nemasaznawa na ko ji je to na~in  u~iweno.- Nisamupoznat sa te hni~kimdetaqimavra}awasigna- la. Oko desethiqadaSrbadobilo je signalmobilne i fiksnetelefoni je, dok se bez signala jo{ uvi jeknalaze op{tinaNovoBrdo, dio op{tineVitina i dio Kosov ske Kamenice- rekao je Nikoli}.
GRAD SA RA JEVO
i gradona~elnik tra`ili zabranu skupa
Policija
Portparol MUP-a Kantona Sarajevo Irfan Nefi} izjavio je da je obiqe`avawe 18. godi{wice doga|aja u Dobrovoqa- ~koj ulici u Sarajevu pro{lo bez ijednog incidenta. Prema wegovim rije~ima, MUP Kantona Sarajevo ozbiqno je shvatio svoj posao i kontinuiranim radom ovaj zadatak sa uspjehom priveo kraju.
i funkcioneri iz RS u institu cijama BiH upalili su ju ~e svije }e i polo `ili bijele ru  `e Majka ubijenog vojnika JNA u Dobrovoqa~koj ulici
mjestu zlo~ina nad vojnicima Jugoslovenske narodne armije u Sa rajevu
ubijene u Dobrovoqa~koj

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Valentina Rodic liked this
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->