Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
75Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuong-2 So Do Khoi Dien Thoai Di Dong

Chuong-2 So Do Khoi Dien Thoai Di Dong

Ratings:

4.92

(25)
|Views: 20,304 |Likes:
Published by Nguyen Truong

More info:

Published by: Nguyen Truong on May 30, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Ch
ươ
ng 2: S
ơ
 
đồ
kh
i
đ
i
n tho
i di
độ
ng
Bài 1: Phân tích s
ơ
 
đồ
kh
i
Đ
i
n Tho
i Di
Độ
ng
N
i dung
: S
ơ
 
đồ
kh
i c
a
đ
i
n tho
i di
độ
ng, Nguyên lý ho
t
độ
ng, Các linh ki
n trong
đ
i
n tho
i di
độ
ng .
1. S
ơ
 
đồ
kh
i c
a
đ
i
n tho
i di
độ
ng2. Nguyên lý ho
t
độ
ng
 Đ
i
n tho
i di
độ
ng có 3 kh
i chính
đ
ó là
Kh
i ngu
n
Kh
i
đ
i
u khi
n
Kh
i Thu - Phát tín hi
uSau
đ
ây là ch
c n
ă
ng và nguyên lý ho
t
độ
ng c
a các kh
i
1
 
2.1 Kh
i ngu
nCh
c n
ă
ng:
-
 Đ
i
u khi
n t
t m
ngu
n- Chia ngu
n thành nhi
u m
c ngu
n khác nhau-
n
đị
nh ngu
n cung c
p cho các t
i tiêu th
 
 Đ
i
n áp
V.BAT
c
p ngu
n tr 
c ti
ế
p vào ba IC
đ
ó là IC ngu
n, IC công su
t phát và IC dung chuôngled.Khi ta b
t công t
c ngu
n => tác
độ
ng vào IC ngu
n qua chân PWR-ON => M
ra các
đ
i
n áp kh
i
độ
ng c
p cho kh
i
đ
i
u khi
n bao g
m :+
VK
Đ
1
(
đ
i
n áp kh
i
độ
ng 1 ) 2,8V c
p cho CPU+
VK
Đ
2
- 1,8V c
p cho CPU, Memory và IC mã âm t
n+
VK
Đ
3
- 2,8V c
p cho m
ch dao
độ
ng 26MHzSau khi
đượ
c c
p ngu
n, kh
i vi x
lý ho
t
độ
ng, CPU s
trao
đổ
i d
li
u v
i Memory
để
l
y ra ph
nm
m
đ
i
u khi
n các ho
t
độ
ng c
a máy, trong
đ
ó có các l
nh quay l
i
đ
i
u khi
n kh
i ngu
n
để
m
 ra các
đ
i
n áp c
p cho kh
i thu phát tín hi
u g
i là các
đ
i
n áp
đ
i
u khi
n bao g
m :+
V
Đ
K1
(
đ
i
n áp
đ
i
u khi
n 1) C
p cho b
dao
độ
ng n
i VCO+
V
Đ
K2
C
p cho m
ch cao t
n
ch
ế
 
độ
thu+
V
Đ
K3
C
p cho m
ch cao t
n
ch
ế
 
độ
phát
Đ
i
u khi
n n
p b
xung :
Dòng
đ
i
n t
b
x
c
đ
i vào IC n
p và
đượ
c CPU
đ
i
u khi
n thông qua l
nh CHA-EN
để
n
p vào Pin,khi Pin
đầ
y thông qua chân báo Pin BSI
đư
a v
CPU mà CPU bi
ế
t và ng
t dòng n
p .
S
ho
t
độ
ng c
a kh
i ngu
n
đượ
c minh ho
nh
ư
sau :
2
 
 
Minh ho
s
ho
t
độ
ng c
a
đ
i
n tho
i khi m
ngu
n :
- B
ướ
c1 : L
p Pin vào máy , máy
đượ
c c
p ngu
n V.BAT- B
ướ
c 2 : B
t công t
c ON-OFF , chân PWR-ON chuy
n t
m
c cao xu
ng m
c th
p .- B
ướ
c 3 : IC ngu
n ho
t
độ
ng và cho ra các
đ
i
n áp VK
 Đ
cung c
p cho kh
i
đ
i
u khi
n bao g
m dao
độ
ng 13MHz, CPU và Memory- B
ướ
c 4 : Kh
i
đ
i
u khi
n ho
t
độ
ng và truy c
p vào b
nh
Memory
để
l
y ra ch
ươ
ng trình
đ
i
ukhi
n máy .- B
ướ
c 5 : CPU
đư
a ra các l
nh quay l
i IC ngu
n
để
 
đ
i
u khi
n m
ra các
đ
i
n áp cung c
p cho kh
ithu phát sóng ho
t
độ
ng .
2.2 Kh
i
đ
i
u khi
nBao g
m CPU
( Center Processor Unit -
 Đơ
n v
x
lý trung tâm ). CPU th
c hi
n các ch
c n
ă
ng-
 Đ
i
u khi
n t
t m
ngu
n chính, chuy
n ngu
n gi
a ch
ế
 
độ
thu và phát-
 Đ
i
u khi
n
đồ
ng b
s
ho
t
độ
ng gi
a các IC-
 Đ
i
u khi
n kh
i thu phát sóng .- Qu
n lý các ch
ươ
ng trình trong b
nh
 -
 Đ
i
u khi
n truy c
p SIM Card-
 Đ
i
u khi
n màn hình LCD- X
lý mã quét t
bàn phím-
 Đ
i
u khi
n s
ho
t
độ
ng c
a Camera-
 Đư
a ra tín hi
u dung chuông và chi
ế
u sáng
đ
èn Led .
Memory
( B
nh
) bao gôm:-
ROM
( Read Olly Memory )
đ
ây là b
nh
ch
ỉ 
 
đọ
c l
ư
u các ch
ươ
ng trình qu
n lý thi
ế
t b
, qu
n lý cácIC, qu
n lý s
IMEI, n
i dung trong ROM do nhà s
n xu
t n
p vào tr 
ướ
c khi
đ
i
n tho
i
đượ
c xu
tx
ưở
ng .-
SDRAM
( Syncho Dynamic Radom Access Memory ) Ram
độ
ng - là b
nh
l
ư
u t
m các ch
ươ
ngtrình ph
c v
tr 
c ti
ế
p cho quá trình x
lý c
a CPU .-
FLASH
 
đ
ây là b
nh
có t
c
độ
truy c
p nhanh và có dung l
ượ
ng khá l
n dùng
để
n
p các ch
ươ
ngtrình ph
n m
m nh
ư
h
 
đ
i
u hành và các ch
ươ
ng trình
ng d
ng trên
đ
i
n tho
i , khi ho
t
độ
ng CPUs
truy c
p vào FLASH
để
l
y ra ph
n m
m
đ
i
u khi
n máy ho
t
độ
ng .- Memory Card : Th
nh
dùng cho các
đ
i
n tho
i
đờ
i cao
để
l
ư
u các ch
ươ
ng trình
ng d
ng , t
p tin
nh, video, ca nh
c ... 
2.3 Kh
i thu phát tín hi
u :
Kh
i thu phát tín hi
u bao g
m- RX là kênh thu- TX là kênh phát tín hi
u
Kênh thu :
Kênh thu có hai
đườ
ng song song dùng cho 2 b
ă
ng sóng- B
ă
ng GSM 900MHz có t
n s
thu t
935MHz
đế
n 960MHz- B
ă
ng DCS1800MHz có t
n s
thu t
1805MHz
đế
n 1880MHz
vi
t nam ch
ỉ 
s
d
ng b
ă
ng GSM 900MHz vì v
y tìm hi
u và s
a ch
a
đ
i
n tho
i ta ch
ỉ 
quan tâm
đế
n b
ă
ng sóng này, b
ă
ng DCS 1800MHz
n
ướ
c ngoài s
d
ng .Khi thu b
ă
ng GSM 900MHz , tín hi
u thu vào Anten
đ
i qua Chuy
n m
ch Anten
đ
óng vào
đườ
ngGSM900MHz =>
 Đ
i qua b
l
c thu
để
l
c b
các tín hi
u nhi
u =>
 Đ
i qua b
khu
ế
ch
đạ
i nâng biên
độ
 tín hi
u =>
 Đ
i qua b
ghép h
c
m
để
t
o ra tín hi
u cân b
ng
đ
i vào IC Cao trung t
n .
3

Activity (75)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tung Phungvan liked this
Tinh Nguyen liked this
Như Triều liked this
Canh Huy Phan liked this
cntt291 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->