Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
59Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vợ ơi, anh biết lỗi rồi!

Vợ ơi, anh biết lỗi rồi!

Ratings: (0)|Views: 5,628 |Likes:
Published by Nguyen Phan Anh
Truyện ngắn trên mạng internet "Vợ ơi, anh biết lỗi rồi!". Tác giả: Không biết.
Sưu tầm và chia sẻ bởi Phan Anh (http://phananh.tk)
Truyện ngắn trên mạng internet "Vợ ơi, anh biết lỗi rồi!". Tác giả: Không biết.
Sưu tầm và chia sẻ bởi Phan Anh (http://phananh.tk)

More info:

Published by: Nguyen Phan Anh on May 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2012

pdf

 
 
http://PhanAnh.Tk
Page
1
(S
ư 
u t 
m)
V
 
 
ơ 
i! Anh bi
t l
i r
i!
Tác gi
:
caycodai
[L
 
i m
 
: V
 
 
ơ 
i! Anh bi
t l
i r
i. B
t kì ai c
ũ
ng ch
ng th
tránh n
i nh
ng l
m l
 
và h
 
nghen ích k
khi yêu. Hãy th
l
i cho anh, l
n này em nhé!]Tôi - m
t th
ng
àn ông
ã 32 tu
i,
ã có v
 
và m
t cô con gái. Tôi ko bi
t sau khi l
p gia
 ình cu
c s
ng hôn nhân c
a b
n có ph
i là m
t thiên
ư 
ng? Còn v
 
i tôi nó ch
ng ph
i làm
t

a ng
c nh
ư
ng c
ũ
ng ch
ph
i là m
t thiên
ư 
ng! B
 
i ch
có cái

a ng
c nào l
i chotôi nh
ng phút giây ng
t ngào, lãng m
n, s
sung s
ư 
ng và c
nh
ng khao khát,
am mêmãnh li
t. Và c
ũ
ng ch
có cái thiên
ư 
ng nào l
i ch
a

ng nh
ng n
i lo s
 
, nh
ng ch
nl
a khó kh
ă
n, nh
ng toan tính cho cu
c s
ng b
n b
phía tr
ư 
c, hay h
ơ 
n c
là nh
ng h
ơ 
nghen ích k
và nh
ng n
i l
m
áng ti
c.V
 
tôi
ư
? Bi
t nói th
nào v
cô v
 
bé b
ng c
a mình nh
? Không ph
i ng
u nhiên mà tôig
i cô
y là cô v
 
bé b
ng
âu, b
 
i cô
y bây gi
 
m
 
i có 20 tu
i. Các b
n

ng ng
c nhiên,tôi c
ư 
i v
 
khi cô
y v
a m
 
i t
t nghi
p THPT xong mà. Có ngh
 ĩ 
a là tôi h
ơ 
n cô
y 12 tu
ivà chúng tôi
ã c
ư 
i nhau
ư 
c g
n 2 n
ă
m.---------------------------------------------------------------------------------------------
Ch
ươ 
ng I: Con nh
khó
ư 
a!
- Này chú, chú có th
nh
ư 
ng cho cháu ch
này
ư 
c ko?Tôi ng
ư 
c lên, m
t con nh
m
c

ng ph
c h
c sinh, hình nh
ư
là c
a c
p III,
eo c
p quaichéo, mái tóc búi l
n nh
, ph
t ph
ơ 
m
y l
n tóc con, h
ơ 
i r
i. Có l
nó v
a
i h
c v
. Con bév
n h
ư 
ng
ôi m
t nhìn tôi.- Nh
ư
ng v
n còn bàn tr
ng mà cô bé! – Tôi
áp, nh
ng t
ư 
ng r
ng con bé s
nh
n ra và
itìm ch
ng
i khác, ai dè:- Vì còn ch
cháu m
 
i b
o chú nh
ư 
ng l
i bàn này cho cháu ch
.
ây là ch
ng
i quenthu
c c
a cháu. Và cháu ch
mu
n ng
i
 
ch
quen thôi.- Nh
ư
ng
ây là ch
duy nh
t còn có
c
m s
c
i
n. Chú c
n làm vi
c v
 
i cái laptop c
a chúmà gi
 
nó l
i s
p h
t
i
n. – Tôi h
ch ch
cái laptop trên bàn. Th
c ra tôi có th
 

ng d
y vành
ư 
ng l
i ch
này cho con bé, vì tôi c
ũ
ng ch
g
p gáp

n

ph
i làm vi
c ngay trong khi
ang
ư 
c ng
i ngh
t
i m
t quán cà phê yên t
 ĩ 
nh th
này. Nh
ư
ng tôi không thích tí nào hay
 
 
http://PhanAnh.Tk
Page
2
(S
ư 
u t 
m)
chính xác là tôi ghét cái cách nó nói chuy
n và

ngh
tôi nh
ư 
ng bàn. N
u không ph
i làquá
áng thì nói th
t tôi th
y ch
ng
ư
a gì con nh
này.Con bé v
n gi
ươ 
ng
ôi m
t nhìn tôi. Th
t là, nó m
t con nhóc cùng l
m là h
c 11, 12 trongkhi tôi
ã 30 tu
i

u.
y th
mà nó dám nhìn m
t ng
ư 
i l
 
n tu
i h
ơ 
n mình b
ng ánh m
t
ó. Th
t ko th
ch
p nh
n
c.- Chú nói, cháu ko hi
u sao?Ngay l
p t
c, tôi th
y nó
i

n cái bàn bên c
nh, qu
ng c
p sách vào gh
m
t cái “b
p” r
ikéo m
nh m
t chi
c gh
khác ng
i vào
ó. Và tôi nghe th
y rõ m
n m
t l
 
i con bé l
mb
m: “

ông già nh
m
n!” Cái gì? Ông già nh
m
n
ư
? N
u nó nói là “Th
ng cha nh
 m
n” thì có l
tôi ch
th
y gì
âu. Nh
ư
ng

ng này nó l
i b
o tôi là “

ông già”. Nói th
t,tôi tuy
ã 30 tu
i nh
ư
ng ai c
ũ
ng b
o tôi là tr
h
ơ 
n so tu
i và

p trai, phong

h
ơ 
n kh
ith
ng cha b
ng tu
i mình. V
y mà, con bé
ó l
i dám kêu tôi là “ông già”, th
t ch
ng bi
tnhìn ng
ư 
i tí nào. Nh
ư
ng thôi, tôi ng
ư 
i l
 
n không ch
p tr
con làm gì.Tôi nghe th
y ti
ng hút n
ư 
c chùn ch
t t
cái bàn bên c
nh. Con gái con

a ch
ng bi
t t
 nh
gì c
. R
i ch
 
t, ti
ng
ng hút g
p
á rít m
nh. Tôi quay sang nhìn, c
c sinh t
s
a chuac
a con bé
ã c
n s
ch trong khi c
c nâu
á c
a tôi g
n nh
ư
v
n còn nguyên hay cùng l
mlà v
ơ 
i
i 1, 2 thìa. Con nh
b
ư 
c ra kh
i bàn, túm l
y cái c
p và tr
ư 
c khi r
 
i kh
i nó v
n koquên t
ng tôi m
t cái l
ư 
m cháy da m
t.
Ch
ươ 
ng II: Oan gia ngõ h
p.
 Sau ngày

ng

ph
i con bé
ó, tôi không bi
t có ph
i nó

c m
m

c mi
ng r
a tôikhông n
a, mà tôi liên ti
p g
p chuy
n b
c mình. Nh
t là cái chuy
n m
tôi, bà c
liên t
ccàu nhàu tôi chuy
n

n gi
 
này mà v
n ch
ư
a có b
n gái. Nói th
t, xung quanh tôi thì khôngthi
u nh
ư
ng kh
n
i, tôi ch
m
i mi
t v
 
i công vi
c, h
ơ 
n n
a tôi bi
t h
ch
ng th
làm v
a ým
tôi
âu. Bà
y quá k
 ĩ 
tính.- T
i mai, con s
 
i g
p m
t m
t ng
ư 
i.
ó là con gái m
t bà b
n c
ũ
c
a m
.- G
p m
t? Con không có th
 
i gian
âu!- Sao l
i không? M
không c
n bi
t con b
n gì, nh
ư
ng vi
c g
p m
t con ph
i
i. Con ngh
 ĩ 
,m
b
bao nhiêu th
 
i gian ra

tìm v
 
cho con là r
nh l
m à. M
nói r
i
ó.

y, tôi quên không nói thêm, ngoài vi
c k
 ĩ 
tính ra m
tôi còn h
ơ 
i

c
oán, có l
tôi th
a
 
 
http://PhanAnh.Tk
Page
3
(S
ư 
u t 
m)
h
ư 
ng
i
u này t
m
. Và t
t nhiên, tôi ph
i
i g
p m
t ng
ư 
i ta theo s
ép bu
c và s
p

tc
a m
tôi.
úng 8h t
i, tôi có m
t t
i khách s
n mà m
tôi
ã

t ch
tr
ư 
c, tay còn ph
ic
m theo m
t quy
n báo – ám hi
u mà hai bên dùng

tìm ra nhau. Tôi nhìn xung quanhphòng, duy ch
có m
t cô gái ng
i
úng bàn mà m
tôi
ã

t ch
tr
ư 
c và
ang chúi m
ũ
ivào m
t t
 
báo, hình nh
ư
là hoa h
c trò thì ph
i. Tôi
ã ph
i b
t c
ư 
i v
 
i ý ngh
 ĩ 
, cô ta l
 
nth
mà v
n còn
i

c t
 
báo dành cho tu
i m
 
i l
 
n th
 
ư
. Và ngay sau
ó tôi tìm
ư 
c câutr
l
 
i.- Tôi có th
cùng

c báo v
 
i b
n ko? –
ó c
ũ
ng là ám hi
u mà m
tôi d
n ph
i nói n
u g
png
ư 
i ta tr
ư 
c.- T
t nhiên, n
u
i
u
ó làm b
n th
y vui. –
úng là câu ám hi
u ti
p theo r
i. Tôi kh
c
ư 
i
ã tìm ra ng
ư 
i ta d
dàng, ko m
t nhi
u thì gi
 
c
a tôi. Nh
ư
ng ngay sau
ó, tôi g
n nh
ư
 ko th
c
ư 
i n
i. Và con bé
ó hình nh
ư
c
ũ
ng th
. Sau khi nói xong câu ám hi
u và

tquy
n báo xu
ng, nó tròn xoe m
t nhìn tôi. M
t cái nhìn ch
ng m
y thi
n c
m gì dành chotôi.- Ko ph
i th
ch
! – Tôi ch
bi
t th
t lên câu
ó.Con bé nh
ch mi
ng c
ư 
i kh
y tôi.- Ko ng
 
l
i là ông! Th
t là có duyên g
 
m!Sao tôi ghét cái cách nói chuy
n c
a con bé này th
ko bi
t. Nó
 
tr
ư 
ng ko
ư 
c h
c cáchph
i nói chuy
n v
 
i ng
ư 
i l
 
n tu
i ra sao
ư
? Tôi th
y khá gi
n và ko mu
n ph
i lãng phí th
 
i gian quý báu c
a tôi cho m
t con bé khó
ư
a này. Bao nhiêu gi
y t
 
và d
án
ang ch
 
 tôi
 
nhà. Ngh
 ĩ 
v
y, tôi toan b
ư 
c
i thì con nh
nhanh chân, r
 
i kh
i bàn, ch
n tr
ư 
c m
ttôi.- Sao chú b
 
i s
 
m v
y. Mình v
n còn ch
ư
a nói chuy
n mà. – Nó c
ư 
i

y v
thách th
ctôi.- Tôi ngh
 ĩ 
chúng ta ko c
n ph
i nói chuy
n n
a. D
u sao thì c
ũ
ng bi
t k
t qu
r
i.- Chú

ng v
i k
t lu
n th
ch
! Bi
t
âu

y, chúng ta l
i h
 
p nhau.- Tôi ko ngh
 ĩ 
th
 
âu cô bé
!- Chú ko th
sao bi
t! – Nói r
i con bé tr
 
l
i ch
ng
i bình th
n, h
 
p m
t h
p n
ư 
c l
c
 
 s
n trên bàn, con bé l
i nói. - D
u sao thì c
chú và cháu

u

n
ây r
i, ng
i l
i nóichuy
n coi nh
ư
là cùng ôn chuy
n c
ũ
, b
sung chuy
n m
 
i!Tôi ko hi
u ý con bé, chuy
n c
ũ
thì tôi hi
u nó ám ch
vi
c gì nh
ư
ng còn b
sung chuy
nm
 
i là sao? Gi
a tôi và nó thì có cái quái gì ch
. Nh
ư
ng ko hi
u sao tôi c
ũ
ng quay tr
 
l
ibàn. Con bé bình th
n l
t l
t Menu.

Activity (59)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Huong Sally liked this
Huy Nam Trinh liked this
Nguyen Phan Anh liked this
Nguyen Phan Anh liked this
Coy Xynh liked this
Thatt Tran liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->