Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
OKS_2010

OKS_2010

Ratings: (0)|Views: 1,084 |Likes:
Published by OKStrana

More info:

Published by: OKStrana on May 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2010

pdf

text

original

 
Slovensko pre všetkých
Volebný program OKS
www.oks.sk
 
www.oks.sk
Slovensko pre všetkých
Volebný program OKS
Slovensko bude dobrou krajinou, ak sa v ňom budúdobre cítiť všetci slušní a poctiví ľudia.Slovensko pre všetkých znamená dobré vzdelaniepre mladú generáciu.Slovensko pre všetkých znamená dobré podmienkypre prácu a podnikanie ľudí v produktívnom veku.Slovensko pre všetkých znamená dôstojný životpre seniorov.Slovensko pre všetkých znamená Slovenskobez korupcie a priaznivé podmienky pre nové investíciea rast zamestnanosti.Slovensko pre všetkých znamená jasnú zakotvenosť v západnej civilizácii.
Cestu k napneniu týcto cieľov však Očianska konzervatívna strana nevidív sociánom popuizme a v prejedaní udcnosti, ae v návrate k zodpoved-nosti a k poitike reforiem. Voený program OKS preto nie je programomneuskutočniteľnýc sľuov, rozadzovania verejnýc zdrojov a kupovaniasi voičov ľivými gestami, 13. dôcodkami a otváraním futaovýc irísk,ae programom efektívnej a zodpovednej správy veci verejnýc.OKS vycádza z presvedčenia, že potenciá našej krajiny sa najepšie prejavívtedy, keď ľudia dostan čo najviac soody a v maximáne možnej miereprevezm do svojic rk zodpovednosť za svoju udcnosť. Voený prog-ram OKS prináša reformn zámery, ktorýc reaizácia y sovensk ekono-miku aj sovensk spoočnosť privieda k dodoej prosperite.
PRIORITY Z PROGRAMU OKS
VÝKONNÁ EKONOMIKA:
Program zníženia prerozdeľovania je programom troc Z:znižovania verejnýc výdavkov, znižovania odvodov a znižovania daní,zaručujci vytváranie pracovnýc príežitostí a primeran životn roveň. 
REFORMY DRUHEJ GENERÁCIE:
Program OKS je programom strednodoýc reforiem druej generácie v oastivzdeávania, sdnictva, verejnej správy, sociáno-zdravotnej ocrany, kutrys dodoým činkom na formovanie spoočnosti. 
PROTI CHOBOTNICI KORUPCIE:
Program OKS je programom transparentnosti a informovanosti, ktor s najepšímnástrojom v zápase s korupciou. Program OKS je zameraný proti neefektívnemua korupčnmu prerozdeľovaniu eurofondov. 
O NÁS S NAMI:
Program OKS vycádza z too, že o zákadnýc právac očana, rozodujcico jeo viere, národnostnom a etnickom postavení sa nesmie rozodovať ez neo. 
SME PEVNOU SÚČASŤOU ZÁPADU:
Program OKS odmieta akkoľvek pokusy vrátiť Sovensk repuiku poitickya odnotovo do výcodnej Európy.
 
www.oks.sk
Slovensko pre všetkých
Volebný program OKS
ZASTAVENIE ÚPADKU ŠKOLSTVA A KULTÚRY
Skutočná reforma vzdeávaniaZmena postupu pri uskutočňovaní reformy vzdeávaniaPreferovanie kvaity pred kvantitou na vysokýc škoácZefektívnenie nancovania vzdeávania a vedyZmena prístupu k štátnej podpore kutryOdstránenie egisatívnyc prekážok soodno šírenia informáciíOduka cirkví od štátuKorektná poitika voči národnostným menšinám
REFORMY ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNOZDRAVOTNEJOCHRANY
Návrat k reforme zdravotníctvaReforma systmu sociáno-zdravotnej ocrany
REFORMY V SYSTÉME OCHRANY ŽIVOTNÉHOPROSTREDIA
Reforma správy ocrany prírodyOdstránenie deformácií tru v odpadovom ospodárstveTransparentn pravidá ocodovania s emisnými kvótamiPrivatizácia a decentraizácia vodno ospodárstva
PRINCÍPY ZAHRANIČNEJ POLITIKY A POSTOJ K EÚ
ŠTRUKTúRA VOlEbNéhO PROGRAMU
EKONOMICKÉ A SOCIÁLNE REFORMY
Zníženie daní a odvodovZastavenie pytvania s verejnými nanciami a vyrovnaný rozpočetMinimaizácia zasaovania štátu do ekonomikyZvýšenie exiiity tru práce a epšie podmienkypre zvyšovanie zamestnanostiReforma systmu sociánej poitikyVytváranie podmienok pre výcovu detí v rodinácRovnocenn podmienky pre neštátne sujekty v sociánej sfre
ŠTÁT PRE OBČANA - REFORMY VO VEREJNEJ SPRÁVE
Štát pre očanaZoštíenie vády a zníženie počtu štátnyc radov a radníkovPríprava komunánej reformyZjednodušenie systmu miestnyc daníOdstránenie korupcie vo verejnom ostarávaníAktívne zverejňovanie informácií prostredníctvom internetuEfektívnejšie využívanie eurofondov ez korupcie
ZASTAVENIE ÚPADKU SÚDNICTVA A PRÁVNEHO ŠTÁTU
Uskutočnenie systmovej reformy sdnictvaZvýšenie miery garancie ocrany zákadnýc ľudskýc práv a soôdZrýcenie sdnyc konaníZvýšenie miery spravodivosti v sdnyc konaniacSkvaitnenie egisatívneo procesu a právneo poriadkuZvýšenie rovne ocrany vastníckeo práva

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
mcbizon liked this
cortex_sk liked this
ahjgrf1 liked this
Benyák Zsolt liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->