Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
33Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs.IBU.I.2009-2010a

Curs.IBU.I.2009-2010a

Ratings: (0)|Views: 1,191 |Likes:
Published by ccyyppaaxx

More info:

Published by: ccyyppaaxx on May 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA BUCURE
Ş
TIFACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOX
Ă
 CATEDRA DE TEOLOGIE ISTORIC
Ă
 
Curs de ISTORIE BISERICEASC 
 Ă 
UNIVERS
AL
Ă
 
Semestrul I Anul Specializarea Teologie Ortodox
ă
Pastoral 
ă
 
Uz internPreot Prof. dr. Adrian GABOR
Bucure
ş
ti,2009-2010
 
P
R
.
 
P
ROF
.
 
D
R
.
 
A
DRIAN
G
ABOR
 2
 
INTRODUCEREObiectul, defini
ţ
ia, denumirea, scopul, importan
ţ
a, împ
ă
r
ţ
irea
ş
imetoda
 Istoriei Biserice
 ş
 ti Universale
 
a. Obiectul.
Obiectul
 Istoriei Biserice
ş
ti
este
 Biserica cre
ş
tin
ă
 ,
în în
ţ
elesul de comunitate religios-moral
ă 
, înfiin
ţ
at
ă 
de Mântuitorul IisusHristos pentru mântuirea oamenilor. Istoria cerceteaz
ă 
Biserica înlatura ei omeneasc
ă 
, în cre
ş
terea
ş
i manifest
ă 
rile ei istorice, accesibilecunoa
ş
terii
ş
i studiului.În dezvoltarea ei Biserica are o
istorie intern
ă
 
ş
i
extern
ă
.
 Istoria intern
ă 
prive
ş
te r
ă 
spândirea cre
ş
tinismului, organizareaBisericii, formularea doctrinei, luptele interne, cultul. Cea extern
ă 
 prive
ş
te Biserica în contactele
ş
i raporturile ei cu Statul, societatea
ş
icelelalte religii, cu morala
ş
i cu cultura.
b. Defini
ţ
ie.
 Istoria Bisericeasc
ă
Universal
ă
este cercetarea
ş
i expunereametodic
ă
a vie
 ţ 
ii Bisericii cre
ş
tine în general, privite în dezvoltarea
ş
iac
 ţ 
iunea ei intern
ă
 
ş
i extern
ă
.
 
c. Denumirea.
 Denumirea nu este aceea
ş
i la to
ţ
i istoricii biserice
ş
ti. Unii onumesc simplu
 Istoria bisericeasc
ă
 , Istoria Bisericii, Istoriabisericeasc
ă
general
ă
sau
universal
ă
.
Al
ţ
ii prefer
ă 
s-o numeasc
ă 
 
 Istoria cre
ş
tinismului
.
d. Scopul studiului
 
 Istoriei Biserice
ş
ti Universale
estecunoa
ş
terea
ş
i în
ţ
elegerea desf 
ăş
ur
ă 
rii vie
ţ
ii Bisericii cre
ş
tine în toatelaturile ei. Scopul final al studiului acestei discipline teologice este
cunoa
ş
terea
ş
i în
 ţ 
elegerea situa
 ţ 
iei actuale a cre
ş
tinismului, înorganiza
 ţ 
iile lui mai importante
. Urm
ă 
rind cauzele, evolu
ţ
ia
ş
ileg
ă 
turile dintre faptele istorice,
 Istoria Bisericeasc
ă
Universal 
ă
  în
ţ
elege
ş
i explic
ă 
mi
ş
c
ă 
rile
ş
i schimb
ă 
rile în via
ţ
a Bisericii de la începutul ei pân
ă 
ast
ă 
zi.
e. Importan
ţ
a
studierii Istoriei Biserice
ş
ti Universale rezid
ă 
 tocmai din faptul studierii organiz
ă 
rii Bisericii, a doctrinei, cultului,
 
Curs de Istorie Bisericeasc
ă 
Universal
ă 
 
3
ă 
r
ă 
de care nu se poate cunoa
ş
te
ş
i în
ţ
elege cre
ş
tinismul înorganizarea
ş
i via
ţ
a sa trecut
ă 
 
ş
i prezent
ă 
.
f. Împ
ă
r
ţ
irea Istoriei Biserice
ş
ti.
Studiul
 Istoriei Biserice
ş
ti
se poate împ
ă 
r
ţ
i atât dup
ă 
con
ţ
inutcât
ş
i dup
ă 
timp. Dup
ă 
 
con
 ţ 
inut 
Istoria Bisericeasc
ă 
este privit
ă 
înr
ă 
spândirea cre
ş
tinismului în raporturile cu lumea. Dup
ă 
 
timp
, Istoriaeste împ
ă 
r
ţ
it
ă 
pentru studiu în perioade mai mari sau mai mici.Împ
ă 
r
ţ
irea logic
ă 
 
ş
i cronologic
ă 
este o necesitate pentru u
ş
urareastudiului. Împ
ă 
r
ţ
irea logic
ă 
se face pe baza tipiz
ă 
rii, adic
ă 
a privirii
ş
itrat
ă 
rii laolalt
ă 
a faptelor istorice care au caractere comune importante.Ea cunoa
ş
te trei evuri:
antic
,
mediu
 
ş
i
modern
. Istoricii profani
ş
ibiserice
ş
ti nu sunt to
ţ
i de acord asupra limitelor evurilor, asupra începuturilor
ş
i sfâr
ş
itului lor.Sfâr
ş
itul evului antic (vechi)
ş
i începutul celui mediu înIstoria Bisericeasc
ă 
este pus aproximativ între anii 600-800 d.Hr. (uniiistorici socotesc sfâr
ş
itul lui cu împ
ă 
ratul Iustinian - 565 d.Hr.-, al
ţ
iicu papa Grigorie cel Mare - 604 d.Hr.-, al
ţ
ii cu Carol cel Mare - 814d.Hr). Evul mediu este socotit ca desf 
ăş
urându-se pân
ă 
la sfâr
ş
itulsecolului al XV-lea
ş
i începutul celui urm
ă 
tor
(Rena
ş
tere, Reform
ă
).
 În
 Istoria bisericeasc
ă
evurile se caracterizeaz
ă 
astfel: în
Evul antic
, cre
ş
tinismul s-a r
ă 
spândit
ş
i organizat în lumea greco-roman
ă 
. Este epoca constituirii Bisericii, a persecu
ţ
iilor, a Sinoadelorecumenice, a marilor P
ă 
rin
ţ
i
ş
i scriitori biserice
ş
ti. În
Evul mediu
, seconvertesc la cre
ş
tinism popoarele germane, slave
ş
i altele, putereapapal
ă 
cre
ş
te, are loc
Schisma cea Mare
(1054 d.Hr.). În evul modern,puterea papal
ă 
descre
ş
te, are loc Reforma protestant
ă 
, BisericaOrtodox
ă 
este st
ă 
pânit
ă 
de turci, se formeaz
ă 
Bisericile na
ţ
ionaleautocefale.În locul împ
ă 
r
ţ
irii în evuri, care sunt prea întinse, s-a adoptat împ
ă 
r
ţ
irea în perioade mai mici, aplicat
ă 
de unii istorici biserice
ş
ti mainoi.
Perioada I 
, de la Întruparea Mântuitorului pâna la 324, cândConstantin cel Mare începe a domni singur peste tot
 Imperiul  Bizantin
.
Perioada a II-a
, de la 324 pâna la 787, perioada Sinoadelorecumenice
ş
i a P
ă 
rin
ţ
ilor biserice
ş
ti.
Perioada a III-a
, de la 787 pânala 1054, epoc
ă 
de cristalizare a catolicit
ăţ
ii sau universalit
ăţ
ii Bisericii.
Perioada a IV-a,
de la 1054 pân
ă 
spre sfâr
ş
itul secolului al XV-lea,este o perioad
ă 
de confrunt
ă 
ri între Ortodoxie
ş
i Romano-Catolicism,cu marile conflicte între papalitate
ş
i suveranii din Apus, cu cruciade,

Activity (33)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cozoroz Madalin liked this
bolovanraluca liked this
costina_dobre liked this
Cozoroz Madalin liked this
nickname777333 liked this
Adrian Rus liked this
doru.aurel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->