Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Trabalho Investigativo de Recursos Humanos

Trabalho Investigativo de Recursos Humanos

Ratings:
(0)
|Views: 2,689|Likes:
Published by djoemarlan

More info:

Published by: djoemarlan on May 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2013

 
 
@mïm Nh{ch Fripc Oacn|mjm
 
\{mfbssm{ Ricvb{scwè{cm b Omisrjwm{ gb Bn|{bshsGmrwm{higm bn ocàiochs Wãoicohs ih bs|bochjcghgb gb Dbswïm gms [bor{smsArnhims ih Ricvb{scghgb gb Amjdrci OrkhNbsw{b bn Gc{boäïm b Hgncicsw{häïm gb bn|{bshs ! Orkh
;<<? #Bidbiabc{m Cigrsw{chj
Orkh . ;<<<Gc{bowm{ gb bn|{bsh !;<<2 . Hidmjh#\{mfbssm{ M{cbiwhgm{ gb WbsbsOmm{gbihgm{ gms Or{sms gb Ocàiochs Bomiÿncohs ih Ricvb{scghgb gb Kbjhs Nh{äm gb;<<4 _bwbnk{m ;<<3
Omjhkm{häïm gb
Jco0 @msã Nh{ch Jrncidm
 Ciw{mgräïm
 \{bsbiwb bn wmgms ms srkscswbnhs gh m{dhicphäïm* ms [bor{sms arnhims ![A#* omiswcwrc rnbjbnbiwm bssbiochj gbiw{m gbswh) M fhowm{ arnhim iïm fmc omiscgb{hgm gh nbsnh fm{nh omn m|hssh{ gm |{bsbiwb sãorjm* omisbxrbiwbnbiwb ms wbÿ{coms b |{èwcoms xrb sb mor|h{hn* iïm mvhjm{cph{hn xrb nbsnm nmgm) Howrhjnbiwb* xrhigm |h{bob bswh{ jmidb h omiob|äïm gm fhowm{arnhim omnm fhowm{ gb |{mgräïm ncicncphigm sbr orswm* sb wbiwh omiscgb{è.jm omnm rn{bor{sm +nmwm{+ xrb |b{ncwb cio{bnbiwh{ h omn|bwcwcvcghgb gh bn|{bsh* mkwbigm scib{dchbiw{b m bomiÿncom b m smochj) Bifcn omnm rn +oh|cwhj arnhim+ im xrhj sb civbswb ohgh gchxrb |hssh*m gbsbivmjvcnbiwm b bvmjräïm gms {bor{sms arnhims gbiw{m gh m{dhicphäïm fm{hnhkm{ghgms gbsgb gcvb{sms bifmxrbs) H srh w{hisobigàioch* {bsrjwh gb vcwhj cn|m{wëioch ìdbswïm gms [A* |m{whiwm ã bssbiochj sbr bswrgm)
H dbswïm gm [A ã h hoäïm mr bfbcwm gbhgncicsw{h{ mr gc{cdc{ ms [A5 ã h bioh{{bdhgh gb mkwb{ h vcsïm hw{hvãs gb rnh dbswïmbsw{hwãdcoh gms [A bn srh |{ÿ|{ch è{bh) Gc{cdc{ ã m |{mobssm gb cifjrc{ smk{b hs |bssmhs |h{h
 
xrb bswhs sb bsfm{obn bn mkwb{ hs nbwhs m{dhicphocmihcs) Hgncicsw{h{ ã rnh howcvcghgbbssbiochj xrb hssbdr{h{ h omm{gbihäïm gb bsfm{äms cigcvcgrhcs |h{h m hjohiob ghs nbwhs|{bomicphghs
 \m{whiwm h dbswïm gms [bor{sms arnhims omifm{nh rn scswbnh gb gcswciwhs howcvcghgbs mrsrkscswbnhs ciwb{gb|bigbiwbs bsw{bcwhnbiwb {bjhocmihgms* hs|bowm xrb fhp xrb xrhjxrb{hjwb{häïm xrb mom{{h bn rn* |{mvmxrb cifjràioch smk{b mrw{ms* ms xrb |{mvmohn imvhscifjràiochs bn mrw{ms b hsscn srobsscvhnbiwb) Ã whnkãn rn scswbnh hkb{wm* `è xrb sïmcifjrîgms b gb|bigbn bn d{higb nbgcgh gm nbcm* ghî sbr oh{èowb{ omiwcidbiochj mrscwrhocmihj* mr sb`h* gb|bigbn gh scwrhäïm m{dhicphocmihj0 gb hnkcbiwb* gh wboimjmdchbn|{bdhgh |bjh m{dhicphäïm* ghs |mjîwcohs b gc{bow{cpbs vcdbiwbs* gh fcjmsmfch hgncicsw{hwcvh|{b|migb{hiwb* gh omiob|äïm xrb bqcswb ih m{dhicphäïm smk{b m amnbn b srh ihwr{bph bsmk{b wrgm gh xrhiwcghgb b gh xrhjcghgb gms [A gcs|miîvbcs)Gbiw{m gms srkscswbnhs gb dbswïm [A* gbswhohn.sb hs gbso{cwhs |bjm Oachvbihwm0 _rkscswbnhsgb |{mvcsïm gm [A0 xrb ciojrc h civbswcdhäïm gm nb{ohgm* h nïm.gb.mk{h* m {bo{rwhnbiwm b hsbjboäïm) _rkscswbnh gb h|jcohäïm gm [A5 xrb ciojrc h hièjcsb b gbso{cäïm gms oh{dms*ciwbd{häïm mr cigräïm* hvhjchäïm gm nã{cwm mr gm gbsbn|biam gb nmvcnbiwm gm |bssmhj!whiwm im sbiwcgm vb{wcohj omnm m am{cpmiwhj mr gchdmihj) _rkscswbnh gb nhirwbiäïm gm [A)H {bnrib{häïm !hgncicsw{häïm gb shjè{cms# |jhims gb kbibfîocms smochcs* acdcbib b sbdr{hiähim w{hkhjam) _rkscswbnh gb gbsbivmjvcnbiwm gm [A5 xrb ciojrc m w{bcihnbiwm b ms |jhims gbgbsbivmjvcnbiwm |bssmhj) _rkscswbnh gb omiw{mjb gm [A5 xrb ciojrc khiom gb ghgms* scswbnhsgb cifm{nhäïm gm [A b hrgcwm{chH civbswcdhäïm w{hisom{{b ih bn|{bsh ethigh.jgh5 obiw{m xrb |m{ srhs oh{howb{îswcohs* sbrmk`bowm smochj b srh ncssïm ã rn gms nhcs cn|m{whiwbs gbiw{m gm scswbnh gb {bor{smsarnhims gm nricoî|cm gb _mm) _br nhcm{ vhjm{ omiswcwrc h fm{äh xrb m omn|òb b ms gbsb`msxrb h nbsnh wbn gb w{hkhjah{ b omiw{ckrc{ bn orn|{cnbiwm gb srhs nbwhs) Ghî imssmciwb{bssb gb cighdh{ bn rnh è{bh wïm sbisîvbj omnm ã ms [bor{sms arnhims b omnm bswbs ãhgncicsw{hgm h |h{wc{ gb rn gms sbrs srkscswbnhs0
m gb nhirwbiäïm
)Ã biwïm bqcdbiwb xrbims biomiw{hnms omn rn
|{mkjbnh ocbiwîfcom
0 H Dbswïm gms [bor{sms arnhims gh ethigh.jgh vcr.sb hfbowhgh |m{ gcfcorjghgbs ih h|jcohäïm gm _rkscswbnh gb Nhirwbiäïm
Cn|m{wëioch gm Bswrgm
 
Bswb bswrgm ã cn|m{whiwb |m{xrb ms ghgms xrb vcb{nms h omjab{ |mgb{ïm sb{ cn|m{whiwbs |h{h mbqb{oîocm-h|b{fbcämhnbiwm gm scswbnh gb {bor{sms arnhims ih bn|{bsh ethigh.jgh *ghgh hcn|m{wëioch gh h|jcohäïm gb nãwmgms imvms gh dbswïm ciwbd{hj gb {bor{sms arnhims xrb|{m|m{ocmibn rnh sbdr{hiäh {hpmèvbj gms {bor{sms nhcs vhjcmsms omn xrb w{hkhjahn hbn|{bsh) Ã ibswb omiwbqwm xrb m _rkscswbnh gb Nhirwbiäïm wbn rnh |h{wcoc|häïm nhcm{ bnsbr gbsbivmjvcnbiwm)Hm nbsnm wbn|m sb{vc{è omnm fb{{hnbiwh xrb k{cigh h |mssckcjcghgb gb nbjam{h{ h bfcocàiochb h bfcoèoch smk{b rnh khsb ocbiwîfcoh)
Mk`bowm gb Bswrgm
 
b Ohn|m gh Civbswcdhäïm)
M Mk`bowm gb Bswrgm gbswh civbswcdhäïm ã ms [bor{sms Arnhims* m Ohn|m gb Civbswcdhäïmomiscswb im srkscswbnh gb nhirwbiäïm gms {bor{sms arnhims !Omn|bishäïm5 Kbibfîocmssmochcs5 Acdcbib b sbdr{hiäh# gh ethigh.jgh* jmohjcphgm im nricoî|cm gm smm ih |{mvîioch gbPhc{b)
Mk`bowcvms gm Bswrgm
Omn m |{bsbiwb w{hkhjam* |{bwbigbnms hjohiäh{ ms sbdrciwbs mk`bowcvms0
Mk`bowcvm Db{hj0
\{m|m{ rn omi`riwm gb Hoäòbs xrb sr|m{wbn m h|b{fbcämhnbiwm gmsrkscswbnh gb nhirwbiäïm gms {bor{sms arnhims b xrb |b{ncwh bjbvh{ h bfcocàioch ih dbswïmgh ethigh.jgh
Mk`bowcvms Bs|boîfcoms0
 [bhjcph{ rnh hièjcsb wbÿ{coh gh Dbswïm gms [bor{sms arnhims* |h{wcorjh{nbiwb gm_rkscswbnh gb Nhirwbiäïm)Oh{howb{cphäïm gh bn|{bsh mk`bowm gb bswrgm)Gchdimswcoh{ m omn|m{whnbiwm gh _bdr{hiäh b shðgb im w{hkhjam* hs Omn|bishäòbs b mskbibfcocms smochcs gh bn|{bsh ethigh.jgh
 
\{m|m{ rn \jhim gb Hoäòbs |h{h nbjam{h{ m _rkscswbnh gb Nhirwbiäïm gms [bor{smsarnhims gh bn|{bsh ethigh.jgh h |h{wc{ gm gchdiÿswcom gms scswbnhs xrb m omn|òbn)

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Shanna Costinha liked this
Mina Mendes liked this
Jose Roberto Marques Marques liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->