Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
63Activity
×
P. 1
An excerpt from Pornland: How Porn has Hijacked our Sexuality by Gail Dines

An excerpt from Pornland: How Porn has Hijacked our Sexuality by Gail Dines

Ratings: (0)|Views: 28,641|Likes:
Published by Beacon Press
Read an excerpt from Pornland (http://www.beacon.org/productdetails.cfm?SKU=0154).

Professor Gail Dines has written about and researched the porn industry for over two decades. She attends industry conferences, interviews producers and performers, and speaks to hundreds of men and women each year about their experience with porn. Students and educators describe her work as "life changing."

In Pornland—the culmination of her life's work—Dines takes an unflinching look at porn and its affect on our lives. Astonishingly, the average age of first viewing porn is now 11.5 years for boys, and with the advent of the Internet, it's no surprise that young people are consuming more porn than ever. But, as Dines shows, today's porn is strikingly different from yesterday's Playboy. As porn culture has become absorbed into pop culture, a new wave of entrepreneurs are creating porn that is even more hard-core, violent, sexist, and racist. To differentiate their products in a glutted market, producers have created profitable niche products—like teen sex, torture porn, and gonzo—in order to entice a generation of desensitized users.

Going from the backstreets to Wall Street, Dines traces the extensive money trail behind this multibillion-dollar industry—one that reaps more profits than the film and music industries combined. Like Big Tobacco—with its powerful lobbying groups and sophisticated business practices—porn companies don't simply sell products. Rather they influence legislators, partner with mainstream media, and develop new technologies like streaming video for cell phones. Proving that this assembly line of content is actually limiting our sexual freedom, Dines argues that porn's omnipresence has become a public health concern we can no longer ignore.

Going from the backstreets to Wall Street, Dines reveals how porn is affecting our lives and why its omnipresence is detrimental to our sexual freedom.
Read an excerpt from Pornland (http://www.beacon.org/productdetails.cfm?SKU=0154).

Professor Gail Dines has written about and researched the porn industry for over two decades. She attends industry conferences, interviews producers and performers, and speaks to hundreds of men and women each year about their experience with porn. Students and educators describe her work as "life changing."

In Pornland—the culmination of her life's work—Dines takes an unflinching look at porn and its affect on our lives. Astonishingly, the average age of first viewing porn is now 11.5 years for boys, and with the advent of the Internet, it's no surprise that young people are consuming more porn than ever. But, as Dines shows, today's porn is strikingly different from yesterday's Playboy. As porn culture has become absorbed into pop culture, a new wave of entrepreneurs are creating porn that is even more hard-core, violent, sexist, and racist. To differentiate their products in a glutted market, producers have created profitable niche products—like teen sex, torture porn, and gonzo—in order to entice a generation of desensitized users.

Going from the backstreets to Wall Street, Dines traces the extensive money trail behind this multibillion-dollar industry—one that reaps more profits than the film and music industries combined. Like Big Tobacco—with its powerful lobbying groups and sophisticated business practices—porn companies don't simply sell products. Rather they influence legislators, partner with mainstream media, and develop new technologies like streaming video for cell phones. Proving that this assembly line of content is actually limiting our sexual freedom, Dines argues that porn's omnipresence has become a public health concern we can no longer ignore.

Going from the backstreets to Wall Street, Dines reveals how porn is affecting our lives and why its omnipresence is detrimental to our sexual freedom.

More info:

Published by: Beacon Press on May 21, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See More
See less

11/23/2013

pdf

 
77
zGr
\gg`c ap Gd|gg`c
~gdn yv lke gd e Vd j}
 ^akid epi kyjb kapi ydmipz}edmgdn edm e~epi al }bigp }pyivypvazi gd cgli }bed i|ip `ilapi$ ]be} vypvazi# al jaypzi# gz }a`i pijiv}ejciz al ca|i8 gd a}bip ~apmz# lyjh maccz$”Ker Bepmjapi# vapdanpevbipLezbgad ecza gz }ehgdn kapi eiz}bi}gj jyiz lpak vapd# gdjcymgdn}bi npa~gdn vavycepg}w al nidg}ec vgipjgdn edm zbe|gdn# ~bgjb ~ez vavycepgim `w emyc} ck ej}apz$”Piim Oabdzad
 E} e cij}ypi G ~ez ng|gdn e} e cepni ^iz} Jaez} ydg|ipzg}w gd }bi zvpgdnal 0662# }bi likeci z}ymid}z }echim ir}idzg|icw e`ay} ba~ kyjb }biw vpilippim }a be|i e jakvci}icw ~erim vy`gj epie ez g} kemi }bik liic–jcied#‛ –ba}#‛ edm –~icc npaakim$‛ Ez }biw irjg}imcw gdzgz}im }be}}biw }bikzic|iz jbazi }a be|i e @pegcged ~er# adi z}ymid} ci} zcgv }be}bip `awlpgidm bem jakvcegdim ~bid zbi mijgmim }a ng|i yv ad ~er+gdn$ ]bid }bipi ~ez zgcidji$ G ezhim }bi z}ymid} }a zew kapi e`ay} bip`awlpgidm‗z vpilipidjiz edm ba~ zbi lic} e`ay} bgz jpg}gjgzk$ El}ip zbizvahi# a}bip z}ymid}z oagdim gd# adcw da~ }bi jad|ipze}gad }aah e |ipw mgllipid} }ypd$ ]bi irjg}ikid} gd }bi paak ne|i ~ew }a e zy`myimmgzjyzzgad al ba~ zaki `awlpgidmz bem i|id pilyzim }a be|i zir ~g}bdad~erim ngpclpgidmz# zewgdn }biw –caahim npazz$‛ Adi z}ymid} }acm}bi npayv }be} bip `awlpgidm `aynb} bip e ~ergdn hg} lap \ecid}gdi‗zMew# ~bgci wi} eda}bip zid} ay} ed i+kegc }a bgz lpgidmz oahgdn e`ay} bgzngpclpgidm‗z –begpw `ie|ip$‛ Da# zbi mgm da} `pieh yv ~g}b bgk8 zbi na} ~erim gdz}iem$
 
Vapcm
566
 ]~a ~iihz el}ip }bi ~ergdn mgzjyzzgad# G ~ez e} ed Iez} Jaez} G|w Cienyi zjbaac# ~bipi zaki likeci z}ymid}z `ijeki gdjpiezgdncw ed+npw mypgdn kw vpizid}e}gad$ ]biw ejjyzim ki al midwgdn }bik }bi lpiijbagji }a ik`peji ayp bwvipziryecgim vapd jyc}ypi# ed gmie }be} ~ezizvijgeccw pivynded} `ijeyzi# ez pgzgdn kik`ipz al }bi dir} nidipe}gad‗zicg}i# }biw ze~ da cgkg}z ap jadz}pegd}z ad }bik ez ~akid$ ]bid adiz}ymid} kemi e oahi e`ay} }bi –}pgjh‛ }be} kedw al }bik ikvcaw ez e ~ew }a e|agm baahyv zir$ ^be} gz }bgz }pgjh1 ]bizi ~akid vypvazicw mad‗} zbe|i ap ~er ez }biw epi ni}}gdn piemw }a na ay} }be} dgnb} za }biw  ~gcc liic }aa ik`eppezzim }a vep}gjgve}i gd baahyv zir$ Ez zbi zvahi# G ~e}jbim ez a}bipz dammim }bigp biemz gd enpiikid}$ ^bid G ezhim ~bw }biw jaycmd‗} oyz} zew da }a zir# }biw gdlapkim ki }be} adji way be|i eli~ mpgdhz gd way edm epi e} e vep}w ap e `ep# g} gz }aa bepm }a zew da$ G ~ezzviijbcizz”}bizi ~akid# ~ba bem oyz} `iid epnygdn }be} G bem midgim}bik enidjw gd kw mgzjyzzgad al vapd jyc}ypi# ze~ da jad}pemgj}gad gd}iccgdn ki }be} }biw jaycmd‗} zew da }a zir$ ]bi dir} mew G i~ }a Y}eb }ang|i e cij}ypi gd e zkecc jaccini ~bgjb# ec}baynb da} e picgngayz jaccini#bem e naam vipjid}eni al Kapkadz edm Je}bacgjz$ G }acm }bik e`ay} }bicij}ypi }bi vpi|gayz dgnb} edm ezhim }bik gl }biw hdi~ ~be} }bi }pgjh  ~ez$ G} }ypdz ay} }be} }pgjh gz i|ipw~bipi$G }icc }bgz z}apw `ijeyzi g} die}cw jev}ypiz ad kedw ci|icz ba~ }bivapd jyc}ypi gz ellij}gdn waydn ~akid‗z cg|iz$ ]bi piecg}w gz }be} ~akidmad‗} diim }a caah e} vapd }a `i vpalaydmcw ellij}im `w g} `ijeyzi gk+eniz# pivpizid}e}gadz# edm kizzeniz al vapd epi da~ micg|ipim }a ~akid |ge vav jyc}ypi$ ^akid }amew epi z}gcc da} keoap jadzykipz al bepm+japi vapd8 }biw epi# ba~i|ip# ~bi}bip }biw hda~ ap g} ap da}# gd}ipdec+ggdn vapd gmiacanw# ed gmiacanw }be} al}id kezuyipemiz ez em|gji adba~ }a `i ba}# pi`iccgayz# edm jaac gd apmip }a e}}pej} "edm bavilyccw hiiv' e ked$ Ed irjiccid} irekvci gz nidg}ec ~ergdn# ~bgjb pz} `ijekivavycep gd vapd edm }bid c}ipim ma~d gd}a ~akid‗z kimge zyjb ez
Jazkavacg}ed#
e kenegdi }be} pinycepcw lie}ypiz z}apgiz edm }gvz ad ~be}–npaakgdn‛ ki}bamz ~akid zbaycm emav} }a e}}pej} e ked$
Zir edm }biJg}w#
}be} bynicw zyjjizzlyc zba~ ~g}b ed eckaz} jyc} lacca~gdn# ecza yzim ~ergdn ez e z}apw cgdi$ Lap gdz}edji# gd }bi ka|gi# Kgpedme gz jbez}gzim`w Zeked}be lap –ci}}gdn bipzicl na‛ `w be|gdn vy`gj begp$ ^be} kw jad|ipze}gadz ~g}b jaccini z}ymid}z pi|iec gz ba~ jad+

Activity (63)

You've already reviewed this. Edit your review.
AugustRush2014 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
dassbiplav liked this
djoseph_1 liked this
loloroloh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->