Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Aplicación de la técnica de sedimentación espontánea en tubo en el diagnóstico de parásitos intestinales - Rev Biomed

Aplicación de la técnica de sedimentación espontánea en tubo en el diagnóstico de parásitos intestinales - Rev Biomed

Ratings:
(0)
|Views: 454|Likes:
Published by Daniel Luján
Técnica de sedimentación espontánea en tubo.
Técnica de sedimentación espontánea en tubo.

More info:

Published by: Daniel Luján on May 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

 
:1
Qok% >7/Eo% 8/Nhxjk,Dsejo+ 8221
 Xcq Hjolcm 82210 >74:1,>2>%
 Nrkjinijùe mc kn }êiejin mcycmjlce}nijùe cyroe}îecnce }sho ce ck mjngeùy}jio mc rnyj}oy je}cy}jenkcy%
YSLLNXZ%Nrrkjin}joe oa yroe}necosy }shc ycmjlce}n}joe}cifej~sc }o mjngeoyc je}cy}jenk rnxnyj}cy%Ohdci}jqc%
]o mcyixjhc n ecw kow ioy}+ fjgfkzyceyj}jqc lc}fom oa yjlrkc ioeice}xn}joe je }fcmjngeoyjy oa je}cy}jenk rnxnyj}cy%
Ln}cxjnky nem lc}fomy%
]fc }cifej~sc oa yroe}necosy ycmjlce}n}joe je }shc wny nrrkjcm}o >26 acink ynlrkcy je rn}jce}y n} }fc Foyrj}nk oa Rcmjn}xji Clcxgceijcy+ Rcxô%
Xcysk}y%
Yroe}necosy ycmjlce}n}joe yfowcm nfjgfcx zjckm &32%:#* je iolrnxjyoe wj}f }fc mjxci}cvnl &89%8#* ox }fc o}n}joe }cifej~sc wj}f tjeiyskrfn}ck &83%:#* nem j} wny loxc caijce} je }fcmc}ci}joe oa izy}y oa rxo}oton nem cggy oa je}cy}jenkfcklje}fy%
Ioeiksyjoey%
]fc }cifej~sc oa yroe}necosyycmjlce}n}joe je }shc jy ioexlcm }o hc n fjgfzjckm lc}fom oa ioeice}xn}joe+ nem hciolcy nenrrkjinhkc nk}cxen}jqc je mcqckorjeg iose}xjcy%
&Xcq Hjolcm 82210 >74:1,>2>*
@cz woxmy4
je}cy}jenk rnxnyj}cy+ }cifej~sc oa Gjoqneej Rndscko,Inlnifo
>
+ Mnejck Ksdîe,Xoin
>
+ Hcx}fn Rnxcmcy,Rêxct
8
+ Xnôk ]ckko,Inyneoqn
9
%
>
Sejqcxyjmnm Enijoenk Acmcxjio Qjkknxxcnk+
8
Knhoxn}oxjo mc Ljixohjokogìn z Rnxnyj}okogìn+ Foyrj}nk mcClcxgceijny Rcmjî}xjiny+
9
Sejqcxyjmnm Rcxsnen Inzc}neo Fcxcmjn% Kjln+ Rcxô%
XCYSLCE%Ohdc}jqo%
Mcyixjhjx se escqo lê}omo mc ioeice,}xnijùe yjlrkc+ mc hndo ioy}o z mc nk}n yceyjhjkjmnmce ck mjngeùy}jio mc rnxîyj}oy je}cy}jenkcy%
Ln}cxjnk z lê}omoy%
Kn (}êiejin mc ycmjlce}nijùecyroe}îecn ce }sho( asc nrkjinmn n >26 lscy}xnyacinkcy ce rnijce}cy mck Foyrj}nk mc ClcxgceijnyRcmjî}xjiny+ Rcxô%
Xcysk}nmoy%
Kn ycmjlce}nijùe cyroe}îecn loy}xùse lnzox xcemjljce}o &32%:#* ce iolrnxnijùeioe ck cvîlce mjxci}o &89%8#* z kn }êiejin mco}nijùe ioe yskan}o mc tjei &83%:#* z asc lîycijce}c ce kn mc}ciijùe mc ~sjy}cy mc rxo}otooyz fscqoy mc fcklje}oy je}cy}jenkcy%
Ioeiksyjoecy%
Kn }êiejin mc ycmjlce}nijùecyroe}îecn ce }sho ioexlù ycx se lê}omo mcioeice}xnijùe mc nk}o xcemjljce}o+ z yc ioeqjcx}cce sen nk}cxen}jqn nrkjinhkc ce rnìycy ce mcynxxokko%
&Xcq Hjolcm 82210 >74:1,>2>*
Rnknhxny iknqc4
rnxîyj}oy je}cy}jenkcy+ }êiejin mcycmjlce}nijùe cyroe}îecn ce }sho+ mjngeùy}jio rnxnyj}okùgjio%
Cy}c nx}ìisko cy}î mjyroejhkc ce
f}}r
4//www%snmz%lv/yj}joy/hjolcmji/xcqhjolcm/rma/xh21>788%rma 
Nx}ìisko Oxjgjenk
 Yokjij}sm mc yohxc}jxoy4
 
 Mnejck Ksdîe,Xoin+ Nq% Gnxijknto mc kn Qcgn 99=+ Mcr}o% 92>+ Sxh% Kn Iokoejnk+ Inkkno+ Kjln+ Rcxô%Ioxxco ckci}xùejio4 m_ksdneBy}nxlcmjn%iol Xcijhjmo ck >9/Achxcxo/8221% Nicr}nmo rnxn rshkjinijùe ck 8/Lnxto/8221%
 
:7
Xcqjy}n Hjolêmjin
G Rndscko,Inlnifo+ M Ksdîe,Xoin+ H Rnxcmcy,Rêxct+ X ]ckko,Inyneoqn%
yroe}necosy ycmjlce}n}joe je }shc+ rnxnyj}okogzmjngeoyjy%
JE]XOMSIIJÙE%
Kny jeaciijoecy rnxnyj}nxjny+ rxomsijmny rox rxo}otooy z fcklje}oy je}cy}jenkcy+ naci}nn lîy mc moy hjkkoecy mc kn rohknijùe lsemjnk&>* z ioey}j}szc se rxohkcln mc ynksm rôhkjin+cyrcijnklce}c ce rnìycy ce mcynxxokko ioejenmcisnmny ioemjijoecy ynej}nxjny &8*%Ck mjngeùy}jio mc kny jeaciijoecy rnxnyj}nxjnyje}cy}jenkcy yc hnyn nlrkjnlce}c ce ck neîkjyjyljixoyiùrjio mc kny lscy}xny acinkcy+ ~sc jeikszceloe}ndcy fôlcmoy mjxci}oy+ ioeice}xnmoy z axo}jyioe }jeijùe rcxlnece}c% Kn ine}jmnm mc aoxlny rnxnyj}nxjny ce lscy}xny mc ln}cxjny acink+ nlcesmo+ cy lsz cyinyn z lsz mjaìijkcy mc mc}ci}nx ce rxcrnxnmoy mjxci}oy ce axcyio o ce axo}jy}cþjmoy0 rox ko }ne}o+ yjclrxc mchce xcnkjtnxyc rxoicmjljce}oy mc ioeice}xnijùe &9*%Ce gcecxnk+ kny moy }êiejiny mc ioeice}xnijùes}jkjtnmoy ioe lnzox axcisceijn yoe koy mcycmjlce}nijùe z mc o}nijùe &9+=*% Ck lê}omo mcioeice}xnijùe rox ycmjlce}nijùe ioe aoxlnkjen,ê}cx cy ck rxoicmjljce}o lîy s}jkjtnmo rnxnioeice}xnx ~sjy}cy mc rxo}otooy+ fscqoy z knxqnymc fcklje}oy+ z cy lîy cijce}c ~sc koy lê}omoymc o}nijùe &=*% Eo ohy}ne}c+ mchc }cecxyc isjmnmomsxne}c ck rxoicyo mc mcine}nx ck yohxcenmne}c zn~sc rscmce rcxmcxyc sen ine}jmnm yjgejin}jqn mcaoxlny rnxnyj}nxjny% Nmclîy+ ck ê}cx cy se yokqce}coxgîejio rckjgxoyo z lsz jenlnhkc &9+=*% Rox o}xo knmo+ ck lê}omo mc o}nijùe ioe yskan}o mctjei cy ô}jk rnxn xcisrcxnx ~sjy}cy mc rxo}otooyz fscqoy mc fcklje}oy0 yje clhnxgo+ koy fscqoyorcxisknmoy+ nk jgsnk ~sc koy mc
Yifjy}oyoln
z koyjeaêx}jkcy mc
 Nyinxjy
+ eo yc oh}jcece ioe anijkjmnmioe cy}c lê}omo &9+=*%Ce koy rnìycy ce mcynxxokko+ ck nk}o ioy}oz ysljejy}xo ioe}xoknmo c jxxcgsknx mck ê}cx zkn inxceijn mc ice}xìasgn jlrjmc ~sc lsifoyknhoxn}oxjoy s}jkjtce cy}n }êiejin z o}xoy rxoicmjljce}oy% Ce cyc yce}jmo+ ck êeanyjy ce kn hôy~scmn c jlrox}neijn mc mcynxxokknx z s}jkjtnx }êiejiny yceijkkny+ cioeùljiny z lîy cinicy+xcysk}n ioeyjmcxnhkc% Sen rxolc}cmoxn }êiejin mcioeice}xnijùe rox ycmjlce}nijùe fn yjmo mcyixj}n&3*% Cqnksnijoecy rxckjljenxcy mc kn }êiejin+lscy}xne se lnzox xcemjljce}o ce iolrnxnijùeioe o}xny }êiejiny ioeqceijoenkcy &1,>2*% Cy}ccy}smjo xcrox}n kn nrkjinijùe z s}jkjtnijùe mckn (}êiejin mc ycmjlce}nijùe cyroe}îecn ce}sho( &]YC]* ce ck mjngeùy}jio mc rnxîyj}oyje}cy}jenkcy%
LN]CXJNK Z LC]OMOY%
Kny lscy}xny acinkcy mc >26 ejþoy ioemjngeùy}jio rxcyse}jqo mc rnxnyj}oyjy je}cy}jenk+z n}cemjmoy rox ioeysk}oxjoy cv}cxeoy sfoyrj}nkjtnijùe mck Foyrj}nk mc ClcxgceijnyRcmjî}xjiny Kjln,Rcxô+ ascxoe iokci}nmny rnxnjeqcy}jgnijùe% Sen lscy}xn mc inmn rnijce}c rcmjî}xjio+ cqnisnmny cyroe}îecnlce}c ck ljylomìn+ kjhxcy mc oxjen z ce ine}jmnm ecicynxjn asccvnljenmn jelcmjn}nlce}c lcmjne}c kn ]YC]+nmclîy mck cvnlce ljixoyiùrjio mjxci}o ioeyoksijùe ynkjen z ksgok z ck lê}omo mc o}nijùeioe yskan}o mc tjei &=*% Yc cvikszcxoe mck cy}smjo+kny lscy}xny ioe}nljenmny ioe oxjen+ jeysijce}cyz mc rnijce}cy ~sc cy}sqjcxoe hndo }xn}nljce}one}jrnxnyj}nxjo%Kn ]YC] asc nmnr}nmn rox ck Mx% Xnôk ]ckko&3* mck Jey}j}s}o mc Lcmjijen ]xorjink Nkcvnemcx qoe Fslhokm}+ Kjln,Rcxô+ z yc kkcqù n inho mcniscxmo ioe kny nmnr}nijoecy xcnkjtnmny rox ckljylo ns}ox &1+>2+>>*% Yc ycrnxù nrxovjlnmnlce}c8,3 g mc ln}cxjn acink z yc fologcejtù ce >2lK mc yoksijùe ynkjen fny}n ~sc yc kogxù senysyrceyjùe nmcisnmn% Kn lctikn asc qcx}jmn cese }sho iùejio mc rkîy}jio mc >9 v 8%3 il+ mc32 lK mc inrnijmnm+ k}xîemokn n }xnqêy mc gnyn%Yc iolrkc}ù ck qokslce enk mck }sho ioe lîyyoksijùe ynkjen z yc }nrù fcxlê}jinlce}c% Yc ngj}ùceêxgjinlce}c rox 92 ycgsemoy z yc mcdù xcroynx  rox =3 ljes}oy% Yc ckjljck yohxcenmne}c zyc }olù ioe sen rjrc}n sen lscy}xn mck aoemock }sho% Yc iokoinxoe 9,= go}ny ce moy kîljeny rox}nohdc}oy mjacxce}cy+ ngxcgîemokc kscgo go}ny
 
:6
Qok% >7/Eo% 8/Nhxjk,Dsejo+ 8221
]êiejin mc ycmjlce}nijùe cyroe}îecn rnxn mjngeùy}jio mc ce}cxornxîyj}oy%
mc ksgok n sen mc ckkny% Ajenklce}c+ kny kîljeny rox}nohdc}oy ascxoe ishjcx}ny ioe knljejkkny mcickoaîe mc 1 v 8 il+ z yc ohycxqù nk ljixoyiorjo&>22V z =22V*% 
Neîkjyjy cy}nmìy}jio%
Koy xcysk}nmoy ascxoe nenkjtnmoy ce CrjJeao &qcxyjùe 1%2= h*% Kscgo yc nrkjiù ck }cy}mc Ifj,isnmxnmo ioe ioxxciijùe mc Zn}cy rnxnkn iolrnxnijùe cy}nmìy}jin ce}xc koy lê}omoy rnxnyj}okùgjioy% Se qnkox mc r; 2%23 asc ioeyjmcxnmoiolo ck ejqck ixì}jio mc yjgejineijn%
XCYSK]NMOY%
Mck }o}nk mc >26 lscy}xny acinkcy cvnljenmny rox koy }xcy lê}omoy rnxnyj}okùgjioy+ kn ]YC]loy}xù se lnzox xcemjljce}o &32%:#* ceiolrnxnijùe ioe ck cvîlce mjxci}o ioe yoksijùeynkjen z ksgok &89%8%#* z kn }êiejin mc o}nijùeioe yskan}o mc tjei &83%:#* iolo yc lscy}xn ceck isnmxo >% Yc ceioe}xù mjacxceijn cy}nmìy}jinyjgejin}jqn ce}xc koy lê}omoy mc mjngeùy}jio&v¸< 8>%980 r ; 2%22>*%Kn ]YC] rxcyce}ù lnzox caci}jqjmnm }ne}oce ck mjngeùy}jio mc rxo}otooy iolo mc fcklje}oyce xcknijùe ioe ck cvîlce mjxci}o z ck lê}omo mco}nijùe ioe yskan}o mc tjei &isnmxo 8*%Kn xcisrcxnijùe mc kny aoxlny qnisoknmnymc
 Hkny}oizy}jy foljejy
asc lnzox ioe ck rxoicmjljce}o mc ycmjlce}nijùe cyroe}îecn cexcknijùe nk mc o}nijùe+ rxjeijrnklce}c% Nmclîy+kn loxaokogìn mc
 H
%
foljejy
asc lcdox ioeycxqnmnioe kn ]YC] ~sc ioe kn }êiejin mc o}nijùe%Mc kny isn}xo lscy}xny ~sc ioe}cejneoo~sjy}cy mc
Izikoyroxn inzc}neceyjy
+ moy ascxoemjngeoy}jinmny yoknlce}c rox kn ycmjlce}nijùecyroe}îecn%Rox o}xo knmo+ kn ]YC] asc ck lê}omo lîycint ce ck mjngeùy}jio mc fcklje}oy+ mc}ci}nemock >22# mc koy inyoy% Moy lscy}xny mc fcicy royj}jqny rnxn fscqoy mc
]xjifsxjy }xjifjsxn
z
 Anyijokn fcrn}jin
ascxoe }nlhjêe mc}ci}nmny yùko rox kn }êiejin mc ycmjlce}nijùe cyroe}îecn%
MJYISYJÙE%
Kn ]YC] oh}sqo sen lnzox xcemjljce}o ce ckmjngeùy}jio mc rnxîyj}oy je}cy}jenkcy ce iolrnxnijùenk cvîlce mjxci}o z kn }êiejin mc o}nijùe ioeyskan}o mc tjei+ s}jkjtnmoy iolo lê}omoy mc xs}jence ck Knhoxn}oxjo mc Ljixohjokogìn z Rnxnyj}okogìnmck Foyrj}nk mc Clcxgceijny Rcmjî}xjiny+ Kjln,Rcxô% Cy}oy fnkkntgoy+ ioeajxlne kn cajijceijnmck rxoicmjljce}o mc ycmjlce}nijùe cyroe}îecnyohxc cy}ny z o}xny }êiejiny ioeqceijoenkcy}nkcy iolo ck lê}omo mc Xj}ifjc+ xcrox}nmoy cemjqcxyoy cy}smjoy xcnkjtnmoy Rcxô &1,>2*% Ce kn]YC] yc s}jkjtn sen lnzox ine}jmnm mc lscy}xn&8,3 g* ko ~sc cvrkjinxìn ys lnzox xcemjljce}oce ioe}xny}c ioe koy o}xoy lê}omoy s}jkjtnmoy%Nmclîy+ rcxlj}c kn ycmjlce}nijùe cyroe}îecn mc
Isnmxo >Xcemjljce}o iolrnxn}jqo mc kn }êiejin mc ycmjlce}nijùe cyroe}îecn ce }sho ce ckmjngeùy}jio mc rnxîyj}oy je}cy}jenkcy%
_______________________________________________  
Lê}omo Eôlcxo mc lscy}xny Royj}jqoycvnljenmny e &#*
_______________________________________________ 
Cvnlce mjxci}o >26 81 &89%8*Lê}omo mc o}nijùe &TeYO
=
* >26 86 &83%:* ]YC] >26 33 &32%:* ____________________________________________________ ]YC]4 ]êiejin mc ycmjlce}nijùe cyroe}îecn ce }sho& v
8
< 8>+980 r; 2%22> *

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Christian Gallegos Palermo liked this
Omar Escobar liked this
fernando sanchez liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->