Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
58Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
654.Huong Dan Su Dung MS Project

654.Huong Dan Su Dung MS Project

Ratings: (0)|Views: 6,415 |Likes:
Published by blogkientruc

More info:

Categories:Types, Comics
Published by: blogkientruc on May 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2013

pdf

text

original

 
 
n
ă
ng l
ự 
c qu
n lý
đấ 
t
đ
ai và môi tr
ườ
ng (SEMLA)
 
H
ƯỚ 
NG D
N S
Ử 
D
NGMICROSOFT PROJECT 2003
 
 
M
c L
c
PH
 Ầ
N I: GI
Ớ 
I THI
U CHUNG MICROSOFT PROJECT 1
c
s
d
t
PH
 Ầ
N II: T
O M
T D
Ự 
t l
p m
t d
i5
ch
c
t
t
i t
a
th
d
t
n
u
c
 
H
ướ
ng d
n s
ử 
d
ng Microsoft Project 2003 Ch
ươ
ng trình SEMLA
PH
 Ầ
N I: GI
Ớ 
I THI
U CHUNG MICROSOFT PROJECT
1. Khái ni
m chung và các yêu c
 ầ
u c
a Microsoft Project
Microsoft Project là m
t ch
ươ
ng trình chuyên dùng
để
qu
n lý các d
ự 
án, là ch
ươ
ngtrình có nh
ữ 
ng công c
m
nh và thu
n ti
n. Microsoft Project có th
làm vi
c v
i nhi
 ề
uch
ế 
 
độ
, nhi
 ề
u công c
, ch
ứ 
c n
ă
ng
để
th
ự 
c hi
n các thao tác t
o l
p và hi
u ch
nh trên d
ự 
 án
đồ
ng th
i ti
ế 
t ki
m th
i gian và ti
 ề
n b
c.M
c
đ
ích c
a Microsoft Project 2003 g
 ồ
m:
 
T
ch
ứ 
c l
p k
ế 
ho
ch và qu
n lý d
ự 
án.
 
Lên l
ch công tác.
 
Ch
 
đị
nh các tài nguyên và chi phí cho các công vi
c trong d
ự 
án.
 
Đ
i
 ề
u ch
nh k
ế 
ho
ch
để
thích
ứ 
ng v
i các
đ
i
 ề
u ki
n ràng bu
c.
 
Chu
n b
các báo bi
u c
 ầ
n thi
ế 
t cho d
ự 
án.
 
D
ự 
trù các tác
độ
ng
đế 
n ti
ế 
n
độ
c
a d
ự 
án khi x
y ra nh
ữ 
ng thay
đổ
i
nhh
ưở
ng l
n
đế 
n d
ự 
án.
 
Xem xét l
i d
ự 
án
để
 
đố 
i phó v
i các tình hu
ố 
ng ng
u nhiên.
 
Đ
ánh giá tài chính chung c
a d
ự 
án.
 
In
ấ 
n các báo bi
u ph
c v
d
ự 
án.
 
Làm vi
c và qu
n lý theo nhóm.
 
Rút kinh nghi
m trong khi th
ự 
c hi
n d
ự 
án.
Để
ch
y Microsoft Project 2003 ph
 ầ
n c
ứ 
ng t
ố 
i thi
u c
a máy tính là:
 
B
vi x
ử 
lý 486 tr
lên
 
16 Mb RAM
 
Window 9x
 
c
ứ 
ng >100 MbVà c
 ầ
n có các ph
 ầ
n m
 ề
m sau:
 
Ph
 ầ
n m
 ề
m Microsoft Project 2003
 
B
gõ ti
ế 
ng Vi
t
2. Qu
n lý d
ự 
án là gì?
Qu
n lý d
ự 
án là m
t quá trình l
p k
ế 
ho
ch, t
ch
ứ 
c, theo dõi và qu
n lý các côngvi
c và ngu
 ồ
n l
ự 
c
để
hoàn thành các m
c tiêu
đặ
t ra v
i nhi
 ề
u ràng bu
c v
 ề
th
i gian, chiphí và tài nguyên. K
ế 
ho
ch c
a d
ự 
án có th
ch
đơ
n gi
n, ví d
nh
ư 
m
t t
p h
p nh
 các công vi
c cùng th
i gian b
t
đầ
u và k
ế 
t thúc, c
ũ
ng có th
ph
ứ 
c t
p g
 ồ
m hàng nghìncác công vi
c và tài nguyên v
i chi phí hàng t
 
đ
ôlla.H
 ầ
u h
ế 
t các d
ự 
án
đề
u có nh
ữ 
ng
đ
i
m chung bao g
 ồ
m vi
c phân chia d
ự 
án thành cáccông vi
c nh
d
dàng qu
n lý, l
p l
ch th
ự 
c hi
n các công vi
c, trao
đổ
i v
i nhóm vàtheo dõi các ti
ế 
n trình th
ự 
c hi
n công vi
c. M
i d
ự 
án
đề
u bao g
 ồ
m ba pha chính sau:
 
L
p k
ế 
ho
ch d
ự 
án
 
Theo dõi các thay
đổ
i và qu
n lý d
ự 
án
 
K
ế 
t thúc d
ự 
án.Các pha này càng
đượ
c th
ự 
c hi
n t
ố 
t bao nhiêu, kh
n
ă
ng thành công c
a d
ự 
án càngnhi
 ề
u b
ấ 
y nhiêu.
http://www.semla.org.vn 1

Activity (58)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
svd3k1 liked this
tunguyenkhac liked this
Quang Vu liked this
thucbcc liked this
Nhat Hung liked this
Eng Tu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->