Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
41Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Koleksi ayat puitis karangan(pmr/spm)

Koleksi ayat puitis karangan(pmr/spm)

Ratings:
(0)
|Views: 2,585|Likes:
Published by manhanco93
ayat ni baik untuk dijadikan ayat dalam karangan untuk mnambah markah
ayat ni baik untuk dijadikan ayat dalam karangan untuk mnambah markah

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: manhanco93 on May 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2014

pdf

text

original

 
KOLEKSIBAHASAPUITISDANFAKTAUNTUKPENULISAN}C'1,KAI\iG.A}'IDimensiDiril.GenerasimudamenjaditunjangatauonggakuntukmerealisasikanWawasan 2020'2.Sesungguhnyaetiapndividuperlusedarbahawadalamsemuaunrsanhendaklahbermuladaria'*alsepertikatabidalanmengajidaripadaalif,membilangdaripataesa-,3.Sesungguhnyaiadakejayaananpakeiltizamanyangtin-e-ei'4.Muda-mudimerupakanbentengpelapisyang bakalmengambilalrhrampukkepimpinannegara5. MantanPresidenIndonesiaiaituPresidenSukarnopernahberiula-A'kunnrnprmenggoncangduniainidengan100peria, sebaliknyaakugagalberbuatapa-apasekalip'r.rnkudfteilingi1000 orangtua"6.FalsafahPendidikanNegarateiahmenggariskanernpatmekanisrneutamadaiam usahamembentukinsanyangseimbang(syumul) danharrnonisiaituaspekasmani-ernosi-r'otranidan intelek.7.FepatahArab adamenyatakanotakyang cerdas adapadabadrulangsih,a-g-Im*mal-Ghazalipemah berkata*Apabilakamuhendakmengemlwajah tihatpadacermin,tetapiapabilakamuhenclakmengenaldiribercerminlahpada wajah-9.Masalahperrgangg$l'anmerupakanagendayang tiadapenghujrmg danftakberkesudahanikaparabeliabersikapberpeluktubrihdanmemiiihpekerjaan sepertikatapepmh hidupsegannnatitak mahu.10. Kemelutpengangguranmerupakanbencanayangboleh melumpuhkankestabilanpoiitikdansosioekonominegara.peribatrasaada menyebuthiduptanpacita-citasamalahsep€rtipokokyang tida-k berbuah.Sesungguhlya_iadasiapapunyangsanggupterjunke kanealrponag&an-@ah.Sesimgguhnyasetiapapiyangmembakarpunzung rokok berertirnernbakarusiasipenghisapnya.Tanpadisedariamalabrnenghisaprokoksebenarnyarnenghampirkandirikita keliarig kubur'Felajarsebagaigolongan remajayangsedangmencariidentitirnereka sendiriternyatasemakincenderunguntukmendapatkanpopularitrdanh:asa.Remajakinimempunyaikecenderunganntukhidilpsebagaiorang de.,vasaebihalval daripadaurnurseb*narmenvebabkannerekainginrnemiiil.jgaya ridup sepertindividuyangbekerja.Kebanyakanmasalahdisipiinberlakuakibat ketrdakupayaanpelajar nierryesuaikandiridengan budayasekolairyangmenu,nhitkeoernerlanganiharudaa kesempurnaanperibadi"Dengan ben$ekaika-nitizarnya-ngitudanmapae,pastirayaisi ulltukrnelahirkangenerasimudayangberketerampiiandanbernvawasan kanmenjadi realiti,bukamya%ntasi.Tanpa disipiinirnpiankita akanonglaidan terus berhecai.Kitahendakiahmeletakkanirnpianyangtinggi untukberjaya sepertiyangdiungkapkanolehnnantanFresiden Sukarno,"Gantunglahcita-ciiamudi bintangyangtinggisekatripunkakimurnencecahurnpur'
11.12.
lJ.
14.15.\16"1E"19.
rS
 
21.Ahli falsalbh pernahmengingatkankitaden"an kata-kataApabila kita gagalmerancangnembuktikankitamerancanguntukgagal"?2. Kegiatankokurikulumdiibaratkan adik kerr:arkepadapencapaianakademikuntuk rnembolehkanparapelajarberjayamelanjutkan pelajarankepu-.,.riengajianinggi.23. Generasihari iniakanmenentukanhalatuju netarasamaadamenjadi lebihbaikatauerusberadapadaakuk lama.24. Golonganrernajaberperananebagaiwiradan.erikandiyangmampumemikultanggungjawabuntuknremenuhispirasiegaramenjadinegara ra_j,_.
25.26.27.18.
:q
PontengsekolehbolehlahdianggapsebagaiJena'.ahakademik" yangdilakukanoieh parapelajar.Setiap ndi" iduharussedarkepentinganeknoloeimaklurnatuntuk menerokaikhazanahlmusepertiuaekapan\{akiumatdi HujungJariAnda dsn"}airassMaklumatMerentasiDuniaTanpaSempadan"Se;iapaan-gmenguasailrnutelekomunikasineca',adia mampumenguasaidunia.Il-niujirl'ara*,ansebagaiuasadan maklumatmerupakanenjatadigarisanhadapansupayakita lebihber-*diaherhaJ.apanenganapa-apacabaranyangmendatang.Ahii fiJe"rlTag''ernahberpesanJika karnumahuhidupsetahunanamlah gandum,ikakamumahutllcup;lp'u,ulnhuntanamlahpokokdanikakamumahuhidupselarna-lamanyaanamlahiwa-----;--
-ldiL\Jd
(:''rES)angrica.kmengasahmindanyadenganmembacaerlepasbanyak peluangdalamhidupl-b,tr{-na:E*.+i*n rKerjabertmggrhlruprencurimasadan JamesMichenerpernahberkata"Jangankatakanesokapabilahari inid4atandalakukan,keranaapabila hariiniandaberdalih,andaugaakanberdalihesokiBersahabatlahdengansemuaorzrngsupayasemuaorangbersahabatdengananda(Socrates)Kebenaranadalahsesuatu''angukarditerimaetapiapabilas,i.airbiasqadalahsesuatukebahagiaantlaharmaGhandi)Tidakmelakukankesilapanbukanlahmanusianamanya,e.,al; cariparlakesilapankitaseparutnyacnenjadiebihbijaksanapadamasadepan(Voltaire)lfiaatdankesungguhaniangtidakterhadadalahalanmuda-- ;srseseorangtumencapaikeja.v-aanCharlesSchira:
Jl.
32.
tt
-.Sebahagianesarpers€n-i-ia-lrjiiuniabenauladengarrrcr,Ccethe).pepatahadamen.vatakanterlajakperahuboiehciirl-;:.:or;a_iakakapburuk padanl::-P'-ahsiaejayaaneseLlra.-.1a,:.lliidun:eniiasabersedia-.-r-..i::,.iaeli.ia6gangda.tang.3errjaminDisraele:3E:-i:ngI'angidakmenr-r'.ai'l:;-ciubagaikanurung:::::jr..:p,ipepatahFnggeris)i9.Keikhlasantumembenrhkananpadakekotoran At-junai,ra.-Baghdad)-{0' BckasPresidenAmeriluSlarikariohn F.Kennedy pernahbr*ata''bertanyalahapakahsumbanganacdakepadanegaradanbukanny'apakahsurnbangan'egarakepadaanda,,
 
2.
J.
DimensiKeluargal-ProfbsorMichael Rulterdari Londonberkata"Rumahtang-qa-angporak-perandaakanmempengaruhipeningkatanberlakunya gejalasosialdankerosakanakhlakremaiaKanak-kanakyangtidakdididikdegan sempurnaakan merjadibebandanmengancamkeselarnatankepadamasyarakat.Peringkatbayi danawal kanak-kanakalahmasapenentubagipembentukanaaszta,rketranokaeribadisetiamanusia
4-"Wargauaerasmasyarakaf'.Demikianlahsebahagianirftbguyangmenjadi aguemauntukmengenangembalijasadanpengorbananargaua yangelahbonyakberjasa-5- "Utamakaneluarga,semakinharisemakinsayang".DenftianhhslogandaripadaabatanKenajrranMasyarakatanHal EhwalWanitauntuk memtlentukeluargasakimh-6. Anak yangditahrkanumpaseheiaikainputihdan buhpalah1agbertaggungiawabuntukmencorakkannya.7.Kasihsayangdalahitrahdalamdiri manusiadan sewajarnyamjadiintipatikepadaumahanggayangbahagia-8-Wanitabanyakmemikirkanalanpenyelesaianertrubrmg€ngahal rumahangga.Sebaliknyaetakilebihbanyakmernikirkanmasalah angberkaitandensanurusmkerja.9.Bilanganilargauayangberusia60 tahunkeatasakanmeningkat7Vomenjelangahun2010diMalaysia.10.Nilaikasihsayangemakinerhakissehinggawujudnyaenomenanakkecildibiarkanmenangisibaditepi longkangdanpengorbananyahbondadibalasdenganmerem@anmerekadi rumahSeriKenangan.II'Sepohonayryangmerendanganberbuahebatsertamanisberasaldaripadaeb{iibenih yagkecildandisemaidandibajaisebaiknya.12.Keutuhannstitusikeluargapentinguntuk menentukanalaujugenerasimasainiyangberketerampilananberwawasan.13. nstilusikeluargamerupakanerucukutamadalasrpembentukaneribadiyangmuliasebelumseseorangnak tuberhadapanenganenmganudayaasing.14'Itrubapaharusmengawaleliaanak-anakenganaikagarminyak yangditatangidaktumpah.15' bu!-agalahmerupakanuruniamayangberperananmembentuk.iiwaan kerohaniannak-anak angbersihbaksehelaiain putih.16'Jikagenerasimasalitidakmemandangbubapamerekaobagaiolemodeldalameluarga,entulahtugasmembentukahsiahmerekasukardicapaisepeltimenarikambutdidalamepung,u"*Uutjanganputus,epungidakberselerak.I7'Imarnal-Ghazalipernahberkataanakyangdiajarertikasihsayangkanbelajaruntukmenyayangiorangain.18-semangatoleransi,olong-menolongansediamemaafkanmenrpakanesepihidupberkekalannarkkerukunanhiduprumahangga.

Activity (41)

You've already reviewed this. Edit your review.
ReeyaBelreena added this note
tenkiew..
ReeyaBelreena liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
FlorenceTingMin liked this
Muhammad Luqman Mohd Zahari added this note
Tima kaseh kat cikgu shukri ...... tanpa cikgu sapalah saya .......
De Conan liked this
ln liked this
ln liked this
Alyani Inayla liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->