Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
41Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Koleksi ayat puitis karangan(pmr/spm)

Koleksi ayat puitis karangan(pmr/spm)

Ratings: (0)|Views: 2,526|Likes:
Published by manhanco93
ayat ni baik untuk dijadikan ayat dalam karangan untuk mnambah markah
ayat ni baik untuk dijadikan ayat dalam karangan untuk mnambah markah

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: manhanco93 on May 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2014

pdf

text

original

 
KOLEKSIBAHASAPUITISDANFAKTAUNTUKPENULISAN}C'1,KAI\iG.A}'IDimensiDiril.GenerasimudamenjaditunjangatauonggakuntukmerealisasikanWawasan 2020'2.Sesungguhnyaetiapndividuperlusedarbahawadalamsemuaunrsanhendaklahbermuladaria'*alsepertikatabidalanmengajidaripadaalif,membilangdaripataesa-,3.Sesungguhnyaiadakejayaananpakeiltizamanyangtin-e-ei'4.Muda-mudimerupakanbentengpelapisyang bakalmengambilalrhrampukkepimpinannegara5. MantanPresidenIndonesiaiaituPresidenSukarnopernahberiula-A'kunnrnprmenggoncangduniainidengan100peria, sebaliknyaakugagalberbuatapa-apasekalip'r.rnkudfteilingi1000 orangtua"6.FalsafahPendidikanNegarateiahmenggariskanernpatmekanisrneutamadaiam usahamembentukinsanyangseimbang(syumul) danharrnonisiaituaspekasmani-ernosi-r'otranidan intelek.7.FepatahArab adamenyatakanotakyang cerdas adapadabadrulangsih,a-g-Im*mal-Ghazalipemah berkata*Apabilakamuhendakmengemlwajah tihatpadacermin,tetapiapabilakamuhenclakmengenaldiribercerminlahpada wajah-9.Masalahperrgangg$l'anmerupakanagendayang tiadapenghujrmg danftakberkesudahanikaparabeliabersikapberpeluktubrihdanmemiiihpekerjaan sepertikatapepmh hidupsegannnatitak mahu.10. Kemelutpengangguranmerupakanbencanayangboleh melumpuhkankestabilanpoiitikdansosioekonominegara.peribatrasaada menyebuthiduptanpacita-citasamalahsep€rtipokokyang tida-k berbuah.Sesungguhlya_iadasiapapunyangsanggupterjunke kanealrponag&an-@ah.Sesimgguhnyasetiapapiyangmembakarpunzung rokok berertirnernbakarusiasipenghisapnya.Tanpadisedariamalabrnenghisaprokoksebenarnyarnenghampirkandirikita keliarig kubur'Felajarsebagaigolongan remajayangsedangmencariidentitirnereka sendiriternyatasemakincenderunguntukmendapatkanpopularitrdanh:asa.Remajakinimempunyaikecenderunganntukhidilpsebagaiorang de.,vasaebihalval daripadaurnurseb*narmenvebabkannerekainginrnemiiil.jgaya ridup sepertindividuyangbekerja.Kebanyakanmasalahdisipiinberlakuakibat ketrdakupayaanpelajar nierryesuaikandiridengan budayasekolairyangmenu,nhitkeoernerlanganiharudaa kesempurnaanperibadi"Dengan ben$ekaika-nitizarnya-ngitudanmapae,pastirayaisi ulltukrnelahirkangenerasimudayangberketerampiiandanbernvawasan kanmenjadi realiti,bukamya%ntasi.Tanpa disipiinirnpiankita akanonglaidan terus berhecai.Kitahendakiahmeletakkanirnpianyangtinggi untukberjaya sepertiyangdiungkapkanolehnnantanFresiden Sukarno,"Gantunglahcita-ciiamudi bintangyangtinggisekatripunkakimurnencecahurnpur'
11.12.
lJ.
14.15.\16"1E"19.
rS
 
21.Ahli falsalbh pernahmengingatkankitaden"an kata-kataApabila kita gagalmerancangnembuktikankitamerancanguntukgagal"?2. Kegiatankokurikulumdiibaratkan adik kerr:arkepadapencapaianakademikuntuk rnembolehkanparapelajarberjayamelanjutkan pelajarankepu-.,.riengajianinggi.23. Generasihari iniakanmenentukanhalatuju netarasamaadamenjadi lebihbaikatauerusberadapadaakuk lama.24. Golonganrernajaberperananebagaiwiradan.erikandiyangmampumemikultanggungjawabuntuknremenuhispirasiegaramenjadinegara ra_j,_.
25.26.27.18.
:q
PontengsekolehbolehlahdianggapsebagaiJena'.ahakademik" yangdilakukanoieh parapelajar.Setiap ndi" iduharussedarkepentinganeknoloeimaklurnatuntuk menerokaikhazanahlmusepertiuaekapan\{akiumatdi HujungJariAnda dsn"}airassMaklumatMerentasiDuniaTanpaSempadan"Se;iapaan-gmenguasailrnutelekomunikasineca',adia mampumenguasaidunia.Il-niujirl'ara*,ansebagaiuasadan maklumatmerupakanenjatadigarisanhadapansupayakita lebihber-*diaherhaJ.apanenganapa-apacabaranyangmendatang.Ahii fiJe"rlTag''ernahberpesanJika karnumahuhidupsetahunanamlah gandum,ikakamumahutllcup;lp'u,ulnhuntanamlahpokokdanikakamumahuhidupselarna-lamanyaanamlahiwa-----;--
-ldiL\Jd
(:''rES)angrica.kmengasahmindanyadenganmembacaerlepasbanyak peluangdalamhidupl-b,tr{-na:E*.+i*n rKerjabertmggrhlruprencurimasadan JamesMichenerpernahberkata"Jangankatakanesokapabilahari inid4atandalakukan,keranaapabila hariiniandaberdalih,andaugaakanberdalihesokiBersahabatlahdengansemuaorzrngsupayasemuaorangbersahabatdengananda(Socrates)Kebenaranadalahsesuatu''angukarditerimaetapiapabilas,i.airbiasqadalahsesuatukebahagiaantlaharmaGhandi)Tidakmelakukankesilapanbukanlahmanusianamanya,e.,al; cariparlakesilapankitaseparutnyacnenjadiebihbijaksanapadamasadepan(Voltaire)lfiaatdankesungguhaniangtidakterhadadalahalanmuda-- ;srseseorangtumencapaikeja.v-aanCharlesSchira:
Jl.
32.
tt
-.Sebahagianesarpers€n-i-ia-lrjiiuniabenauladengarrrcr,Ccethe).pepatahadamen.vatakanterlajakperahuboiehciirl-;:.:or;a_iakakapburuk padanl::-P'-ahsiaejayaaneseLlra.-.1a,:.lliidun:eniiasabersedia-.-r-..i::,.iaeli.ia6gangda.tang.3errjaminDisraele:3E:-i:ngI'angidakmenr-r'.ai'l:;-ciubagaikanurung:::::jr..:p,ipepatahFnggeris)i9.Keikhlasantumembenrhkananpadakekotoran At-junai,ra.-Baghdad)-{0' BckasPresidenAmeriluSlarikariohn F.Kennedy pernahbr*ata''bertanyalahapakahsumbanganacdakepadanegaradanbukanny'apakahsurnbangan'egarakepadaanda,,
 
2.
J.
DimensiKeluargal-ProfbsorMichael Rulterdari Londonberkata"Rumahtang-qa-angporak-perandaakanmempengaruhipeningkatanberlakunya gejalasosialdankerosakanakhlakremaiaKanak-kanakyangtidakdididikdegan sempurnaakan merjadibebandanmengancamkeselarnatankepadamasyarakat.Peringkatbayi danawal kanak-kanakalahmasapenentubagipembentukanaaszta,rketranokaeribadisetiamanusia
4-"Wargauaerasmasyarakaf'.Demikianlahsebahagianirftbguyangmenjadi aguemauntukmengenangembalijasadanpengorbananargaua yangelahbonyakberjasa-5- "Utamakaneluarga,semakinharisemakinsayang".DenftianhhslogandaripadaabatanKenajrranMasyarakatanHal EhwalWanitauntuk memtlentukeluargasakimh-6. Anak yangditahrkanumpaseheiaikainputihdan buhpalah1agbertaggungiawabuntukmencorakkannya.7.Kasihsayangdalahitrahdalamdiri manusiadan sewajarnyamjadiintipatikepadaumahanggayangbahagia-8-Wanitabanyakmemikirkanalanpenyelesaianertrubrmg€ngahal rumahangga.Sebaliknyaetakilebihbanyakmernikirkanmasalah angberkaitandensanurusmkerja.9.Bilanganilargauayangberusia60 tahunkeatasakanmeningkat7Vomenjelangahun2010diMalaysia.10.Nilaikasihsayangemakinerhakissehinggawujudnyaenomenanakkecildibiarkanmenangisibaditepi longkangdanpengorbananyahbondadibalasdenganmerem@anmerekadi rumahSeriKenangan.II'Sepohonayryangmerendanganberbuahebatsertamanisberasaldaripadaeb{iibenih yagkecildandisemaidandibajaisebaiknya.12.Keutuhannstitusikeluargapentinguntuk menentukanalaujugenerasimasainiyangberketerampilananberwawasan.13. nstilusikeluargamerupakanerucukutamadalasrpembentukaneribadiyangmuliasebelumseseorangnak tuberhadapanenganenmganudayaasing.14'Itrubapaharusmengawaleliaanak-anakenganaikagarminyak yangditatangidaktumpah.15' bu!-agalahmerupakanuruniamayangberperananmembentuk.iiwaan kerohaniannak-anak angbersihbaksehelaiain putih.16'Jikagenerasimasalitidakmemandangbubapamerekaobagaiolemodeldalameluarga,entulahtugasmembentukahsiahmerekasukardicapaisepeltimenarikambutdidalamepung,u"*Uutjanganputus,epungidakberselerak.I7'Imarnal-Ghazalipernahberkataanakyangdiajarertikasihsayangkanbelajaruntukmenyayangiorangain.18-semangatoleransi,olong-menolongansediamemaafkanmenrpakanesepihidupberkekalannarkkerukunanhiduprumahangga.

Activity (41)

You've already reviewed this. Edit your review.
ReeyaBelreena added this note
tenkiew..
ReeyaBelreena liked this
FlorenceTingMin liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Tima kaseh kat cikgu shukri ...... tanpa cikgu sapalah saya .......
De Conan liked this
ln liked this
ln liked this
Alyani Inayla liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->