Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
P. 1
EXPORTACION DE DIAMANTES

EXPORTACION DE DIAMANTES

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 4,139|Likes:
Published by berzav72
Exportación de Diamantes
Curso Gestión de Negocios Internacionales
Bernardo Zavahra
Exportación de Diamantes
Curso Gestión de Negocios Internacionales
Bernardo Zavahra

More info:

Published by: berzav72 on May 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2014

 
 
A\_FZRDNHÞC BA BHDKDCRA^ _FZ _DZRA BA QCD AK_ZA^DWACAUFMDCD QJHNDBD AC RQKAZAKF ,A^RDBF JFMËWDZ(-LD^RD ÄK^RAZBDK ,LFMDCBD(#
Mhmhdcd UdwdlzdKdzuf- :??>
 
 
ËCBHNA_Ä@5
NFC^HBAZDNHFCA^ HCHNHDMA^ >A\_FZRDNHÞC BA BHDKDCRA^ BA^BA RQKAZAKF,A^RDBF JFMËWDZ( LD^RD ÄK^RAZBDK ,LFMDCBD( 1
 
AM BHDKDCRA1
 
QCD D_ZF\HKDNHÞC DM CA@FNHF BA BHDKDCRA^7
 
MD AK_ZA^D
 
Ba~nzhpnhþc
 
Kh~hþc&Wh~hþc<8
 
KDZNF MA@DM X RZHJQRDZHF8
 
BA^RHCF BA A\_FZRDNHÞC5 ÄK^RAZBDK ,LFMDCBD(44
 
A^RZDRA@HD MF@Ë^RHND4:
 
ZACRDJHMHBDB BAM CA@FNHF48
 
ZA^QKAC BA NF^RF^:4
 
A^NACDZHF DMRAZCDRHWF::NFC^HBAZDNHFCA^ GHCDMA^ :2JHJMHF@ZDGËD :7
 
 
NFC^HBAZDNHFCA^ HCHNHDMA^
_dzd nqdmtqhaz akpza~d- md~ qjhndnhfca~ ba mf~ nmhacra~ x mdfpfzrqchbdb ba djd~ranazmf~ ~fc dkpmhdkacra bhgq~d~# Nfc mdghcdmhbdb ba fjracaz za~qmrdbf~ gdwfzdjma~ bacrzf bam nfkpmaefdkjhacra cdnhfcdm a hcrazcdnhfcdm- a~ cana~dzhf nffzbhcdz md~dnrhwhbdba~ d a~ndmd `acazdm- a~rf a~- bacrzf x gqazd ba md nfkpdôëd#_fz mf rdcrf- md bh~rzhjqnhþc gë~hnd x mf~ d~panrf~ ba mf`ë~rhnd bamkdziarhc` hcrazcdnhfcdm ~fc ba ~qkd hkpfzrdcnhd#Ac whzrqb ba tqa rfbd~ md akpza~d~ rzdrdc ac rfbf kfkacrf bakd|hkhudz ~q~ qrhmhbdba~ x zabqnhz mf~ nf~rf~- md mf`ë~rhndhcrazcdnhfcdm ~a nfc~hbazd qcd lazzdkhacrd nfkparhrhwd ac am pzfna~fba a|pfzrdnhþc# Ba dmmë tqa qc jqac x dkpmhf ~h~rakd ba mf`ë~rhndpqaba barazkhcdz am nzanhkhacrf ba md~ wacrd~ ac am kazndbfhcrazcdnhfcdm#Ba dnqazbf nfc mf dcrazhfz- ~a cf~ ld d~h`cdbf qc nd~f baa|pfzrdnhþc ba bhdkdcra~ ba~ba qcd akpza~d wacaufmdcd qjhndbd ac Rqkazakf ,A~rdbf Jfmëwdz( ld~rd Äk~razbdk ,Lfmdcbd(# _dzdnqkpmhz nfc rdm fjearhwf- lakf~ bh~aôdbf qcd a~rzdra`hd ba mf`ë~rhndhcrazcdnhfcdm tqa nfcrakpmd qc a~rqbhf khcqnhf~f bam pzfbqnrf baa|pfzrdnhþc- md~ ndzdnrazë~rhnd~ wh~hjma~ ba ~q ca`fnhf x ba md akpza~da|pfzrdbfzd- ba~rdndcbf md cfzkdrhwd ma`dm x rzhjqrdzhd wh`acra aca~rd kdrazhd- ld~rd ghcdmkacra bardmmdz am pmdc mf`ë~rhnf pdzd amrzd~mdbf bam bhdkdcra d ~q ba~rhcf ghcdm- acgdrhudcbf mf~ nf~rf~hclazacra~ dm pzfna~f# Rfbf a~rf cf mmawdzä d barazkhcdz md zacrdjhmhbdb bam ca`fnhfpdzd am nd~f ba Wacauqamd- mf~ pf~hjma~ fj~ränqmf~ tqa pfbzëdkf~acnfcrzdz tqa pqabac ldnazcf~ ndkjhdz nhazrd~ banh~hfca~- dgëc ba

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->