Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Khi lấy Chàng

Khi lấy Chàng

Ratings: (0)|Views: 1,129 |Likes:
Published by Nguyen Phan Anh
Truyện ngắn trên mạng internet "Khi lấy chàng"
Sưu tầm và chia sẻ bởi Phan Anh (http://www.phananh.tk)
Trân trọng,
Truyện ngắn trên mạng internet "Khi lấy chàng"
Sưu tầm và chia sẻ bởi Phan Anh (http://www.phananh.tk)
Trân trọng,

More info:

Published by: Nguyen Phan Anh on May 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2011

pdf

 
 
dzzp=++PdloLod/Zb
Plgc
<
 
‑BDE A
U FDÀOG„
Veod ogàu <+<<+<54<! aà fko n
z zxkog gel
 áod h
n
aàn fúog odèo yeío/ F
d
lef
ť
og

fko zxle nà odà n
a
e

fko gìe oío náod h
h
gdåz/ Vs
z ogàu náod h
h
 vk vìod/D
f g
o od
ư
 

e v
vs
z od
og o
Ć
n f
p E yà vsþz o
l zx
ư 
z bde zde yàk f
p EEE! fàogogàu náod fàog h
h
gdåz/ F
n

zd
 
 
zxkog odà/

o ge
 
náod f
 
e
ès y
o pd
ef
n h
o

zdck! ès f
ť
og aà zìf j
og pd
z
fdsu
o f
n f
l f
l h
ogàu
u/Zxkog hl o
Ć
n f
p EEE f
l Zx
ư 
og ZDPZ Tsèo

od! g
p
ư 
f úog zd
u geìk j
u y
Ć
ox
z ge
og h
! aþ jk= gdåz náod/ Fd
f z
e yá náod bdö
àk z
k |sì! zkào h
 
e
n bån/ Hî hìfd náod
àod |slu xl d
f zkìo! aþ! döl! zd
bdúog hlk ge
 
zde yàk zx
ư 
og oàk föbd
e F/ Fö a
o zd
u geìk j
u y
Ć
o odèo j
p ge
og hàe y
Fdî Pdäk
æ odáo náod nà oöe‑Fd
De
o y
 
e fd
Däo g
o odls a
n/ Fd
fìfd odls n
e fd
e nà zdúe„/
 
f zd
u! zd
 aà z
 
ö d
f dàod h
 
z n
e fd
Ƭ 
e d
Ƭ 
o/ Od
ư
og y
o ge
a
 
e zd
! zkìo aþ döl aà zkìo aþ döl/Zx
ư 
z

e d
f o
Ć
n

s/ A
zd
z! zx
ư 
og
d Beod z
D Zd
ưƬ 
og n
e
ìod zx
ư 
z n
z

l fö zd
z
n
 
 
ư 
f n
z |sìo fdä vs
z nõl dä o
Ć
n a
 
p <0 yà
e hsúo dkl
àk ogàuz
z vs
z od
og o
Ć
n a
p <0! <<! <8/ Bdöf aöf fdìo
àod gkn y
o n
 
|sìo o
ư 
f yco d
 Zèu g
o odà/Z
z odeío aà a
o fde
n y
l dä zdúe! f
ť
og n
z pd
o

zx
o od
og f
Ƭ 
o zd
od o
f
l h
/Oàk og
 
z
zd
 
e
e
n
u z
 
e vs
z o
Ć
n o
Ć
n vls |sìo o
ư 
f
ö a
e aà zds od
p fdîod f
lf
gel
 áod/A
o zd
dle fì fdåp y
ư 
z y
ť
núo! fko hå hìo |sìo o
ư 
f y
o asúo pd
e fd
u dàog bd
etc ú zú h
z h
 
od
og b
a
o fde
n y
l dä f
l fúog lo

l pd
ưƬ 
og/
Ơ
o zx
 
e!

zd
bdklbdkl fúog ogd
 
e
o z
zdúog zeo f
l Ye
o

e d
f N
 
/ H
z

s h
o o
Ć
n zx
 
e
e d
ff
od
ư
zxío nèu/ Fd
o a
n ogd
! fd
o od
n
ư 
f n
Ƭ 
h
n
h
k= ‑D
f fìe
ö
e! vls oàu a
ưƬ 
og flk a
n„/
 
 
dzzp=++PdloLod/Zb
Plgc
8
 
Veod yeío d
z o
Ć
n zd
<! náod |su
z

od hlu h
og/ Zd
aà náod
e aàn zdín fdk dæogLGOCZ f
l Þ dle o
Ć
n
e aàn b
zds
z fdk f
l dàog nìu zîod Dkàog Lod n
zo
Ć
n o
l x
e z
z ogde
p/B
p zxlog h
fdk náod n
z h
og ze
og Lod! n
z h
og ze
og Þ! n
z h
og ge
e z
z ogde
p

e d
f N
 
! n
z h
og b
zkìo hl zdìog fd
yá v
 
îz h
og |sì v
bdúog teo
ư 
f ye
f/Náod od
o
ư 
f fý
e
o zdk
e j
e
e aàn zx
ư 
f bde xl zx
ư 
og hl ogàu/Dle o
Ć
n

s as
o |s
o aàn n
z odèo yeío y
Ć
o pdøog! n
z fd
f jlod dkl n
fdk n
zodèo v
jàod fdk fìf ye
f y
z! b
f
 
e als fdsá odà y
veod aýf fd
alk fúog ogd
 
n/V
 
h
h
nlog xl vk vìod y
 
e fko hå f
ť
og zío aà De
o f
l odà dàog tön o
e ze
og bdsz
p zd
! náod a
e y
e yàog ze
p z
f d
f/Z
d
f ogàu d
f
ín y
nlxbczeog yà y
zde
z b
/Y
l d
f y
l aàn! y
l d
f y
l zx
geì! y
l d
f y
l ún a
u od
og ye
f fd
ư
l le jìnaàn! fs
e fõog hlogelnv

f f
ť
og zx
og j
og= o
Ć
n zd
hl! náod
æ aà zde
z b
fdîodfìf v
o pd
n f
l fúog zu yà fd
s zxìfd ode
n fdîod y
n
og nlxbczeog o
l/ Zd
n
 
ehe
z!

og y
e o
o zx
ư 
f od
og
ư 
f n
Ƭ 
/ Dle o
Ć
n vls oàu! náod
æ
ư 
f

n od
ofúog ye
f nà náod uís n
o/Fs
e o
Ć
n zd
hl! náod
e a
u fd
og/ F
Ƭ 
o a
f fd
og bdkìo aàn n
 
n
z od
og gæ
àoúog oöog y
e! fs
o
e he
z hlk ode
s töz tl/ F
Ƭ 
o hæk
u fs
o f
úog tæ náod! f
 od
og bdk
o o
 
zk z
ư 
og! f
od
og zîfd föp f
l náod z
ogàu f
p EEE/ Bdö bd
Ć
o! náodzx
 
zdàod og
ư 
e be
n ze
o zx
o
 
fdk fd
og/Veod tkog cn hå! f
n zd
u f
 
e aàn fúog
Ć
o a
ưƬ 
og zd
oàu he
z hlk ge
 
n
 
e n
 
n
z
ư 
f! náod
og d
úog tæ fdsog y
o y
 
e h
o hä xl aàn
Ć
o hsúo hìo dàog zd
 
e zxlog!fdsuío

hsúo fdk fìf f
l dàog/ Bå zdèn zî ze fsog f
p nìu bdès neoe/ Fs
f v
ogh
z

s
 
y
z y
d
Ƭ 
o/Úe! fs
f v
og! aío x
e a
e ts
og! odáo a
e nà zd
u zd
z
ìog zxèo zx
og/ Fö a
yá zd
pd
 
o fdî ye
z xl fs
o (Bde a
u fdàog…(
 
 
dzzp=++PdloLod/Zb
Plgc
6
 
Z
p <= F
ư 
eOgàu
ư 
f fdàog uís! zx
 
e

z od
ư
fdlk

k/ Náod aà od
z/ N
z le
ö
æ oöe=

e y
 
epd
o
 
log uís! zd
ge
 
e oàu fd
fö dle odön
ào úog= odön <[og
ư 
e zúe uís! fd
<! odön 8[aà z
z f
od
og og
ư 
e
ào úog føo a
e, Od
ư
og y
 
e fdàog! náod
æ fö a
oz
og d
e= (
 
 
èu! le aà z
ư 
og ;( yà fdàog zx
a
 
e= (lod he
z pd
o lod x
e! cn aà z
ư 
ogfd
le(/ D
od pdýf bde
o náod bdúog zeo a
 
e fìf fd
 
æ a
u fd
og f
od hìk,///Yà
ìn f
ư 
e///Fdàog as
og fs
og bdúog
ck o
e od
o fdk náod/ Fdàog bdúog yøog zlu |sl ck od
ư
 od
og fú jès fdý x
bdìf/ Fdàog fd
f
n zlu náod aúe
e! f
od
ư
fko
Ć
o zx
n h
h
z|s
zlog/ Y
vls fdàog h
k= lod og
ư 
og ,,,////Hs
e fde
s

s zeío
 
odà fd
og///N
z n
e zxýz h
h
ìk fìod yìu y
 
e! x
l y
e fìe n
z jàu háod h
fd pd
o y
l bdöf tkog

ts
og vèo j
o j
p y
 
e lod cn odà fd
og/ Bdìfd y
d
z x
e! fd
føo náod
 
fd
ozkào og
ư 
e a
! ge
 
zdá b
f
fdàog f
ť
og aà og
ư 
e a
o
z/
ìn zx
fko t
p dàog n
z! n
e

l f
n n
z fìe hìz fd
 
hà gá nýf fdk výp
 
zxkog fìe o
e zk z
ư 
og føo zd
l
 
f
/N
z le
ö f
ť
og
ư
l náod fìe hìz! h
k náod

og
ö fd
 
 
Ć
o výp/
ìn zx
fko a
 
o hå föf
!

u aàn náod h
åp jî yàk z
ư 
og/ zs
e zdèo |sì! f
n geìf od
ư
 
e teo
Ć
o
 
odàog
ư 
e a
! f
n geìf h
h
x
Ƭ 
e fdk jõ fdîod náod aà b
 
e zdck (gele( f
Ƭ 
nà/ Odáo fdàogy
o føo bdà bdà y
 
e n
u

l h
o yú jsuío
 
a
e ns
o! náod a
e øl bdöf a
o o
l!bdúog he
z fd
u yàk
ès! v
 
zx
fko oö f
ư 
e! náod fdse yàk g
n f
s zdlog bdöf////Hs
e z
e///Fs
e fõog f
ť
og tkog

og og
o oglog vls
ìn f
ư 
e/ Náod teo pdåp h
n
fdk
e g
e

s/ Fdàog
ư
l náod xl

s aàog///

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Anh Vien liked this
phocoi liked this
huong2702 liked this
Thu Thủy Lê liked this
haiduong77 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->