Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pjer Klastr Drustvo Protiv Drzave Vlast u Primitivnom Drustvu

Pjer Klastr Drustvo Protiv Drzave Vlast u Primitivnom Drustvu

Ratings: (0)|Views: 153|Likes:
Published by jokokokl

More info:

Published by: jokokokl on May 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2014

pdf

text

original

 
 
Pjer KlastrDru{tvo protiv Dr`aveVlast u primitivnom dru{tvu
 Eseji iz politi~ke antropologije
Porodi~na biblioteka br. 2anarhija/ blok 45
 
2
 
O knjizi (tekst sa zadnjih korica {tampanog izdanja)
“Primitivna dru{tva nemaju dr`avu zato {to je dr`ava kod njih nemogu}a”, a ne zato{to ljudi u njima nisu svesni te opcije, ponavlja uporno Pjer Klastr (Pierre Clastres).“Ona neprestano razdvajaju vlast od svake institucije vlasti.”Da se radilo samo o bla`enom neznanju, na njih bismo danas verovatno gledali kaona zanimljiv sociolo{ki kuriozitet koji odbrojava svoje poslednje dane. Ovako, njihovprimer ne prestaje da zapanjuje. Nije re~ o tome da ta dru{tva
nemaju
Dr`avu,odnosno da u njima
nema
vlasti odvojene od dru{tva, ve} o ne~emu {to
imaju
:~itavom nizu dru{tvenih procedura i mehanizama koji
spre~avaju
odnose bazirane namo}i i nejednakosti. Za na{ um, naviknut na hijerarhiju i pot~injavanje, tu se radi oskoro nere{ivom rebusu.Iako pitanje nastanka Dr`ave i dalje ostaje bez pravog odgovora, jo{ uvek mo`emo,kako to ka`e Klastr, da posmatramo uslove koji spre~avaju njen nastanak. Primitivnadru{tva pru`aju nam upravo tu mogu}nost:“Nema sumnje da }e nam samo pa`ljivo istra`ivanje funkcionisanja primitivnihdru{tava omogu}iti da rasvetlimo ovo pitanje. A ta svetlost, usmerena na trenutak ro|enja Dr`ave, mo`da }e nam pomo}i da sagledamo i mogu}nost (ostvarljivu ili ne)njene kona~ne smrti.”
 
3
 
Izvori
Za eseje:
Dru{tvo protiv Dr`a
ve,
Govor kao obaveza
,
O mu~enju u primitivnimdru{tvima
,
O Jednome bez Mno{tva
(odlomak)Izvor:
Society Against the State: Essays in Political Anthropology
; Urzone Inc.,Zone Books, NYC 1998. (1989)Naslov originala:
La Société contre l’état
; Editions de Minuit, Paris, 1974.Za tekstove i eseje:
Zemlja bez zla
,
Vlast u primitivnom dru{tvu
,
Etnocid
,
SvetTupi Gvarana
i esej o
La Boesiju
 Izvor:
 Archeology of Violence
, SEMITOTEXT(E), 1994, NYCNaslov originala:
Rechereches d’anthropologie politique
; Editions de Seuil, Paris,1980.Prevod, priprema i prate}i tekstovi: Aleksa GolijaninNa koricama: Maks Ernst, kola`, bez naslova, 1929.Porodi~na biblioteka br. 2, drugo izdanje, 2004.Prvo izdanje: februar 2002.
blok45
@
eunet.yu
anarhija/ blok 45
nema nikakve veze ni sa jednom politi~kom ili nevladinomorganizacijom, niti sa bilo kojom grupom koja se u Beogradu, Srbiji ili u ovomdelu sveta predstavlja kao anarhisti~ka (o levi~arima, ma {ta to zna~ilo danasili oduvek, da ne govorimo). Za
anarhiju/ blok 45
ideologija anarhizma je bezikakvog zna~aja. Izvesna terminolo{ka podudarnost je slu~ajna i za sadapredstavlja izvor mnogih zabavnih, ali ponekad i vrlo zamornihnesporazuma.“Nikakve ideologije nas ve}e spasiti. Moramo se spasiti sami. Idemo krozmrak, improvizujemo. Svako ko tra`i izvesnost i garancije treba opaliti ponju{ci.” —
Sami u svetu, zajedno u {umi: Orijentacija u vremenu i prostoru, terenskipriru~nik
, blok 45, 2003.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Senka Nenadov liked this
hrundi liked this
lejlao liked this
xzaksx liked this
vjeverushka liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->