Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
water pollution

water pollution

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 617|Likes:
Published by oana

More info:

Published by: oana on May 31, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2013

pdf

text

original

 
2.4. Poluarea apei
Apa este un factor important în echilibrele ecologice, iar  poluarea acesteia este o problem
ă
actual
ă
cu consecin
ţ
e mai mult sau mai pu
ţ
ingrave asupra popula
ţ
iei. Prin poluarea apei, se în
ţ
elege
alterareacaracteristicilor fizice, chimice
ş
i biologice ale apei, produs
ă
direct sauindirect de activit
ăţ
ile umane
ş
i care face ca apele s
ă
devin
ă
impropriiutiliz
ă
rii normale în scopurile în care aceast
ă
utilizare era posibil
ă
înaintede a interveni alterarea.
Efectele polu
ă
rii resurselor de ap
ă
sunt complexe
ş
ivariate, în func
ţ
ie de natura
ş
i concentra
ţ
ia substan
ţ
elor impurificatoare.Rezolvarea acestor probleme ridicate de poluarea apei se realizeaz
ă
prin tratare, prin care se asigur 
ă
condi
ţ
iile necesare pentru consum.Poluarea apelor poate fi
natural
ă
sau
artificial
ă
. Poluareanatural
ă
se datoreaz
ă
surselor de poluare naturale
ş
i se produce în urmainterac
ţ
iei apei cu atmosfera, când are loc o dizolvare a gazelor existente înaceasta, cu litosfera, când se produce dizolvarea rocilor solubile
ş
i cuorganismele vii din ap
ă
. Poluarea artificial
ă
se datoreaz
ă
surselor de ape uzatede orice fel, apelor meteorice, n
ă
molurilor, reziduurilor, naviga
ţ
iei etc.Se poate vorbi
ş
i despre poluare
controlat
ă
 
ş
i
necontrolat
ă
.
 Poluarea controlat
ă
(organizat
ă
) se refer 
ă
la poluarea datorat
ă
apelor uzatetransportate prin re
ţ
eaua de canalizare
ş
i evacuate în anumite puncte stabilite prin proiecte. Poluarea necontrolat
ă
(neorganizat
ă
) provine din surse de poluarecare ajung în emisari pe cale natural
ă
, de cele mai multe ori prin intermediulapelor de ploaie.Poluarea
normal
ă
 
ş
i
accidental
ă
reprezint
ă
categorii deimpurificare folosite pentru a defini grupuri de surse de ape uzate. Poluareanormal
ă
provine din surse de poluare cunoscute, colectate
ş
i transportate prinre
ţ
eaua de canalizare la sta
ţ
ia de epurare sau direct în receptor. Poluareaaccidental
ă
apare, de exemplu, ca urmare a deregl
ă
rii unor procese industriale,când cantit
ăţ
i mari (anormale) de substan
ţ
e nocive ajung în re
ţ
eaua decanalizare sau, ca urmare a defect
ă
rii unor obiective din sta
ţ
ia de preepurare sauepurare.Se mai poate vorbi
ş
i despre poluare
primar
ă
 
ş
i
secundar
ă
.
 Poluarea primar 
ă
apare, de exemplu, în urma depunerii substan
ţ
elor însuspensie din apele uzate, evacuate într-un receptor, pe patul acesteia. Poluareasecundar 
ă
apare, de exemplu, imediat ce gazele rezultate în urma ferment
ă
rii
 
materiilor organice depuse din substan
ţ
ele în suspensie antreneaz
ă
restul desuspensii
ş
i le aduce la suprafa
ţ
a apei, de unde sunt apoi transportate în aval decurentul de ap
ă
.
2.4.1. Principalele materii poluante
ş
i efectele acestora
 Substan
ţ
ele poluante introduse în ape din surse naturale
ş
iartificiale sunt numeroase, producând un impact important asupra apelor desuprafa
ţă
 
ş
i subterane. Prejudiciile aduse mediului de substan
ţ
ele poluante pot figrupate în dou
ă
mari categorii: prejudicii asupra s
ă
n
ă
t
ăţ
ii publice
ş
i prejudiciiaduse unor folosin
ţ
e (industriale, piscicole, naviga
ţ
ie, etc.). Substan
ţ
ele poluante pot fi clasificate, dup
ă
natura lor 
ş
i dup
ă
prejudiciile aduse, înurm
ă
toarele categorii:-
substan
ţ
ele organice,
de origine natural
ă
sau artificial
ă
,reprezint
ă
pentru ap
ă
poluantul principal. Substan
ţ
ele organice de originenatural
ă
(vegetal
ă
 
ş
i animal
ă
) consum
ă
oxigenul din ap
ă
atât pentru dezvoltare,cât
ş
i dup
ă
moarte. Materiile organice consum
ă
oxigenul din ap
ă
, în timpuldescompunerii lor, într-o m
ă
sur 
ă
mai mare sau mai mic
ă
, în func
ţ
ie decantitatea de substan
ţă
organic
ă
evacuat
ă
, provocând distrugerea fondului piscicol
ş
i în general a tuturor organismelor acvatice. În acela
ş
i timp oxigenulmai este necesar 
ş
i proceselor aerobe de autoepurare, respectiv bacteriilor aerobe care oxideaz
ă
substan
ţ
ele organice
ş
i care, în final, conduc laautoepurarea apei. Concentra
ţ
ia de oxigen dizolvat normat
ă
, variaz
ă
între4 - 6 mg/dm
3
, în func
ţ
ie de categoria de folosin
ţă
, coborârea sub aceast
ă
limit
ă
 având ca efect oprirea proceselor aerobe, cu consecin
ţ
e foarte grave. Cele maiimportante substan
ţ
e organice de origine natural
ă
sunt
ţ
i
ţ
eiul, taninul, lignina,hidra
ţ
ii de carbon, biotoxinele marine
ş
.a. Substan
ţ
ele organice – poluan
ţ
iartificiali, provin din prelucrarea diferitelor substan
ţ
e în cadrul rafin
ă
riilor (benzin
ă
, motorin
ă
, uleiuri, solven
ţ
i organici
ş
.a), industriei chimice organice
ş
iindustriei petrochimice (hidrocarburi, hidrocarburi halogenate, detergen
ţ
i
ş
.a.).-
substan
ţ
ele anorganice,
în suspensie sau dizolvate sunt maifrecvent întâlnite în apele uzate industriale. Dintre acestea se men
ţ
ioneaz
ă
, în primul rând, metalele grele ( Pb, Cu , Zn , Cr ), clorurile, sulfa
ţ
ii etc. S
ă
rurileanorganice conduc la m
ă
rirea salinit
ăţ
ii apelor, iar unele dintre ele pot provocacre
ş
terea durit
ăţ
ii. Clorurile în cantit
ăţ
i mari fac apa improprie aliment
ă
rilor cu
 
ap
ă
potabil
ă
 
ş
i industrial
ă
, iriga
ţ
iilor etc . Prin bioacumulare metalele grele auefecte toxice asupra organismelor acvatice, inhibând în acela
ş
i timp
ş
i proceselede autoepurare. S
ă
rurile de azot
ş
i fosfor produc dezvoltarea rapid
ă
a algelor lasuprafa
ţ
a apelor. Apele cu duritate mare produc depuneri pe conducte, m
ă
rindu-le rugozitatea
ş
i mic
ş
orându-le capacitatea de transport
ş
i de transfer a c
ă
ldurii.-
materialele în suspensie,
organice sau anorganice, se depun pe patul emisarului formând bancuri care pot împiedica naviga
ţ
ia, consum
ă
 oxigenul din ap
ă
dac
ă
materiile sunt de origine organic
ă
, determin
ă
formareaunor gaze urât mirositoare. Substan
ţ
ele în suspensie plutitoare, cum ar fi
ţ
i
ţ
eiul, produsele petrolifere, uleiul, spuma datorat
ă
detergen
ţ
ilor, produc prejudiciiemisarului. Astfel, ele dau apei un gust
ş
i miros nepl
ă
cut, împiedic
ă
absorb
ţ
iaoxigenului la suprafa
ţ
a apei
ş
i deci autoepurarea, se depun pe diferite instala
ţ
ii,colmateaz
ă
filtrele, sunt toxice pentru fauna
ş
i flora acvatic
ă
, fac inutilizabil
ă
 apa pentru alimentarea instala
ţ
iilor de r 
ă
cire, iriga
ţ
ii, agrement etc.-
substan
ţ
ele toxice,
nu pot fi re
ţ
inute de instala
ţ
iile de tratare aapelor 
ş
i o parte din ele pot ajunge în organismul uman, provocând îmboln
ă
viri.Aceste materii organice sau anorganice, câteodat
ă
chiar în concentra
ţ
ii foartemici, pot distruge în scurt timp flora
ş
i fauna receptorului.
- substan
ţ
ele radioactive,
radionuclizii, radioizotopii
ş
i izotopiiradioactivi sunt unele dintre cele mai periculoase substan
ţ
e toxice.Evacuareaapelor uzate radioactive în apele de suprafa
ţă
 
ş
i subterane prezint
ă
pericoledeosebite, datorit
ă
ac
ţ
iunii radia
ţ
iilor asupra organismelor vii.Efectelesubstan
ţ
elor radioactive asupra organismelor depind atât de concentra
ţ
iileradionuclizilor, cât
ş
i de modul cum acestea ac
ţ
ioneaz
ă
, din exteriorul sau dininteriorul organismului, sursele interne fiind cele mai periculoase.-
substan
ţ
ele cu aciditate sau alcalinitate pronun
ţ
at
ă
,
 evacuate cu apele uzate, conduc la distrugerea florei
ş
i faunei acvatice, ladegradarea construc
ţ
iilor hidrotehnice, a vaselor 
ş
i instala
ţ
iilor necesarenaviga
ţ
iei, împiedic
ă
folosirea apei în agrement, iriga
ţ
ii, aliment
ă
ri cu ap
ă
etc.De exemplu, toxicitatea acidului sulfuric pentru faun
ă
depinde de valoarea pH-ului, pe
ş
tii murind la un pH = 4,5. Hidroxidul de sodiu, folosit în numeroase procese industriale, este foarte solubil în ap
ă
 
ş
i m
ă
re
ş
te rapid pH-ul, respectivalcalinitatea apei, producând numeroase prejudicii diferitelor folosin
ţ
e aleapelor. Astfel, apele receptorilor care con
ţ
in peste 25 mg/l NaOH, distrug fauna piscicol
ă
.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
gica strumfica liked this
alina_yoana20 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->