Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TAO ANH NGHE THUAT PHOTOSHOP tap2

TAO ANH NGHE THUAT PHOTOSHOP tap2

Ratings:

4.0

(2)
|Views: 4,804 |Likes:
Published by 1551990

More info:

Published by: 1551990 on May 31, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2011

pdf

text

original

 
PC
3
H
oäi hoïa aùnh saùng soá (digital lightpainting) laø moät kó thuaät ñoäc ñaùo trongphotoshop ñeå bieán moät böùc hình teû nhaïtthaønh moät böùc tranh ngheä thuaät. Thaät rañaây laø moät kó thuaät töông töï vaø cuøng teân vôùi moät kó thuaät trong nhieáp aûnh ñeå taïora nhöõng böùc hình troâng gioáng nhö ñöôïc veõ baèng aùnh saùng. Trong nhieáp aûnh, ñeåthöïc hieän nhöõng böùc aûnh nhö theá naøy ñoøihoûi nhaø nhieáp aûnh phaûi thöïc hieän caùc aûnhchuïp trong phoøng toái, sau ñoù moät nguoànsaùng nhoû caàm tay seõ “sôn” nguoàn saùng leânñoái töôïng khi chuïp. Caùc böùc aûnh ñöôïc taïora bôûi hieäu öùng naøy cho chuùng ta moät caûmgiaùc tónh mòch nhö tranh veõ. Vieäc thöïc hieänhieäu öùng töông töï nhö treân ñaõ deã daøng vaølinh hoaït hôn raát nhieàu trong Photoshop. Vôùi Photoshop, caùc aûnh chuïp khoâng caànthöïc hieän trong phoøng toái, ngoaøi ra vôùi kó thuaät naøy, chuùng ta coù theå deã daøng kieåmsoaùt löôïng saùng treân ñoái töôïng.
1
ûnh caàn xöûlyù(xem hình 1.1).
Hình 1.1: AÛnh goác
2
Trong baûng Layers, nhaáp nuùt
Createnew fill or adjustment layer 
vaø choïn
Curves
(xem hình 1.2).
Hình 1.2: Lôùp ñieàu chænh Curves
3
Trong baûng Curves, nhaáp vaøo ñieåm neophía phaûi treân cuûa ñoà thò vaø keùo xuoánggiaù trò
Output= 255
,
Input= 81
. Tieáptuïc, nhaáp vaøo giöõa ñoà thò taïo ñieåm neomôùi vôùi
Input= 64
vaø
Output= 5
. Nhaáp
OK 
(xem hình 1.3, hình 1.4).
Hình 1.3: Giaù trò Input, Output ñieåm neobeân phaûi
 
4
PC
Hình 1.4: Giaù trò Input, Output ñieåm neo beân phaûi
Keá t quaûhình sau böôùc naø y (xem hình 1.5).
Hình 1.5: Keát quaû hình sau böôùc 3
Chuùng ta nhaän thaáy hình baây giôø nhö ñöôïc chuïp trong phoøng toái.
4
Choïn coâng cuï 
Brush (B)
ùi
neùt coïmeà
,ñoäùn coïlaø 
20
,
Flow= 5%
(xem hình 1.6).
Hình 1.6: Caùc tham soá coï
5
Vôùi maøu
Foreground 
ñang laø
 
maøu ñen,duøng coï boâi leân caùc vuøng cao treân maëtnhö: traùn, muõi, goø maù vaø 2 maét. Nhöõng vuøng ñöôïc boâi laø nhöõng vuøng seõ ñöôïclaøm saùng (xem hình 1.7).
Hình 1.7: Laøm saùng caùc vuøng treân maët
Göông maët ngöôøi maãu sau khi xöû lyùxong böôùc naøy (xem hình 1.8).
Hình 1.8: Göông maët ngöôøi maãu sau khi laøm saùng
Luùc naøy, göông maët ngöôøi maãu ñaõ noåileân bôûi caùc vuøng saùng vaø ñaõ mang ñöôøngneùt nhö tranh veõ.
6
Tieáp tuïc boâi coï leân caùc vuøng cao muoánlaøm saùng treân cô theå, nhaát laø caùc vuøngsaùng treân chaân vaø tay. Caùc vuøng saùngtreân ngöôøi maãu sau khi thöïc hieän xongböôùc naøy (xem hình 1.9). Vôùi caùc veät saùng treân ngöôøi ñaõ laøm chongöôøi maãu raát coù söùc huùt trong boùng toái.Tuy nhieân, caùc veät saùng vaãn chöa ñöôïcmeàm vaø töï nhieân.
7
Treân thanh menu, vaøo
Filter > Blur >Gaussian Blur 
.
8,
trong baûng GaussianBlur, ñieàu chænh tham soá 
Radius
laø
6pixels
. Nhaáp
OK 
(xem hình 1.10).
 
PC
5
Hình 1.9: Thaân ngöôøi maãu sau khi ñöôïcboâi saùngHình 1.10: Baûng Gaussian Blur
Keát quaû hình sau khi aùp duïng boä loïcGaussian Blur nhö hình 1.11.Chuùng ta nhaän thaáy caùc veät saùng treânhình ñaõ meàm maïi vaø töï nhieân hôn raát nhieàu.
9
Trong baûng Layers, choïn layer 
Background 
. Baây giôø, baïn seõ theâm haïtcho hình baèng caùch vaøo menu
Filter >Noise > Add Noise
.
Hình 1.11: Keát quaû hình sau böôùc 8
10
Trong baûng Add Noise, thieát laäp caùctham soá 
 Amount= 4%
,
 
ñaùnh daáu choïn
Gaussian 
trong khung Distribution vaøñaùnh daáu choïn
Monochromatic
. Nhaáp
OK 
(xem hình 1.12).
Hình 1.12: Baûng Add Noise
Keát quaû hình sau khi aùp duïng boä loïc AddNoise (xem hình 1.13).

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
jimipett liked this
Tanh Puh liked this
huyly_87 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->