Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
32Activity
P. 1
Manual de El Oriate

Manual de El Oriate

Ratings: (0)|Views: 811|Likes:

More info:

Published by: Botanica Ile Orunmila on May 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2013

 
EGNVGILFICPBG\F
 
Pfibhbún Iv
o
veå
 
7
 
¤¤¤
 GXÚ NR CPVNEBIG 
)
 
KVIBC¤AGPBNG 
@G@G FKBCH@F) CEC RFEGRG
@c|gnbjg Bif Cpvnebig
 
\PGLVJJBCN LFI IVJVEB GI FZTG×CI
 QCJG@ICZCICLLVEGPF...............................................................................Lbcz \clctclfpczc.CLLV GPFEV.......................................................................................................Cllvg.CZG@FIIB.............................................................................Jcetifefn|cz lf Cllvg.@CPCEV........................................................................................Mgjfp jcn tpcqfjmc.RFXG.......................................................................................................Fz|g qblg) Qblg.CICAB.............................................................Pfztcnzg`if lf |clc gn|f Cicllvegpf.CHVC........................................................Tfpzcngkf mcncpg`if r egrcp lf ig agebibg.ZMGNHC.......................................................Tpc`ifegz fn `bfn r fn egi) Zgn|g @çp`gpg.FZMV.........................Pfqcivjbcngpbc) pfqcivjbcngp c pfqcivjbún cjgzbcnglg fn ig qblg.BIFCOV....................................................................Jgzgz lf icz evfp|cz) Fi Jfefn|fpbc.TC @GN FZMV....................................................................
....................J
cnabpegp ic gjg`glc lf lfjbp.CICOVN....................................................................
...................
Lbczg lf icz egpfz) Lfblgl lf Czmg.CPBJMGCOC.......................................................................
..................
Fz|f Zgn|c pftpfzfn|g ig \bfppg.C@@G\GIG.........................................................
....................
Fz ig jg`f{g) ig hvåg lf |clcz icz zgn|cz.CECJCIG@@G............................................Vn zg`bc) vn kvf{ lf ig pfibhbún) tpfqbgefn|f tpftgpglc fn|clc ic wvf g âz|g jcnjbfpnf.CIVXC.......................Tfpzcngkf jcnzghpglc fn Czmg tpbefpc) r fn Cpûnebig lfztvâz.CIC CZMG..............................................................................)............Jcnzghpglc fn Czmg.CNB............................................................................................Tpfabkc wvf lfnc|g tczfzbún.7 GBNG.............................................................................................Jgnlfig c iigeg lf âz|g.0 JGBNLLF.................................................................................................Zc`pf jvgiwvbfpg.: BLLFV..................................................................................................................Ifqgn|gpç.CICPB......................................................................Jg`f{g hpgnlf lf gjjbún) lf `viibjbcz.B\GXC...................................................................................................Jgebnc lf egrcpfz.CPCNBG............................................................................................................Hbpg ig hfn|f.@FIIB.............................................................................................................Icz Kbeghvgz.GHHGNG CJVN..............................................Ic tpcavnlc lf ig qblg wvf zf lfzjcncjf.RFEGRG................................................Ic wvf gwvå zf jcncjf jcec ig Qbphfn lf Pfhig.GJGPC v CJCPC....................Vnc lf icz fztåpb|vz wvf zf egnbabfz|g fn Ghhgng Cjvn? pftpfzfn|g igevfp|f.ZCEVHHGHHG....................C|pc lf icz fztåpb|vz wvf |ge`bân zf egnbabfz|g fn Ghhgng Cjvn) tfpc âz|gncz lg ig qblg) tcpwvf ncz jpåg.GPG CNV.........................................................................................................Fi c|pc evnlc.FIFHHVG..................................Fi Zgn|c wvf g`pf r jbfppg icz jgebncz lf igz tfpzcngz.CHHVF...........................Fi Zgn|c wvf pftpfzfn|g ig ivjmg lf fz|g qblg) |pg`gkc) hvfppg) lbzjvzbún fn fi`viibp lf ig qblg.CZMCZB..............................................Fi Zgn|c wvf pftpfzfn|g ig kvz|bjbg r icz jg{glcpfz.CZMCHHVN........................Gzmchhvn v Czmchhvn) jcec lbjfn |clcz) fz fi wvf mgjf fi zgjpbabjbc g |clczicz Czmgz.BRGICZMG....................................................................................................Eglpf lf Zgn|c.@G@GIGXC.................................................................................Jcnzghpglc fn Cpûnebig.BOV...............................................................................................................................Evfp|f.CPCB×G..............................................................Eglpf lf Ghhgiiû) ig fn|pg÷g lf ig \bfppg.CPC....................................................................................................Gjjbcngp) ecqfp) hbpgp.CLLV................................Ig if|pg tcp ig jvgi zf zg`f fi zbhnc c lfzbhnbc lf ig tfpzcng.GRF........................................................................................................................Jgpgjcifz.LBICHHVN.........................................................................................Jgpgjcifz lf pfhbz|pc.GHHGIIV.............................................................Pftpfzfn|g ig avfp{g) fi qcijçn r fi Zci.F@@C...............................................................................................Mgjfp c ic wvf zf mgjf.COF........................................................................................................Pftpfzfn|g ig iceg.CHHVF..................................................................Hvågz lf |clgz igz jczgz fn fz|g qblg.C\G.............................................................................................................................Tbflpg.BNIF.................................................................................Fi fztåpb|v lfi `bfn fn igz jczgz.C[GBN..........................................................................................Fi fztåpb|v lf igz tign|gz.FXFZ.......................................................................................................................Mbfp`gz.CEBFPC...................................Fi kvhc lf ig tign|g ibhglc jcn ghvg r c|pcz jcnlbefn|cz.
0
 
BXCPC.........................................................................................................................Zgn|fpc.BRGXC......................................................................................................Pfjbân jcnzghpglc.B\\V........................................................................................................Pfapfzjgp ic jgibfn|f.CZMVN..........................................................Ig qb`pgjbún lf ig qblg) ig Jgpblgl lfi Jc`pf.@G×G×B..........................................................Lglç) ig wvf jpbú g Zmgnhú? Lfblgl lfi `bfn.GICZB........................................................................................................................Fi Lbg`ic.@G@@GIVGRF.........................................................................Fi fztåpb|v lf ig fnafpeflgl.NGNG@VPVOV..........................................................................Eglpf lf igz ghvgz lvijfz.VE@C.............................................................................................................................Qfnbp.BPCJC....................................................................Fz|g Zgn|g fz tpc|fj|cpg lfi jgebngn|f.FPB...............................................................................................................................Jg`f{g.CNBG..............................................................................................................................Hfn|f.GPG@@G........................................................................................................................Jfb`g.G@@G\G...................................Ig jcetg÷fpg lf Bnif? zcn icz egkgfz wvf fz|çn fnpczjglcz fn fi jgiiglclf Bnif.CZC@@C.........................................Fz jvgnlc vn Cllvn c if|pg) nc qbfnf mg`ignlc `bfn.BPF..........................................................Fz jvgnlc fi Cllvn c if|pg qbfnf mg`ignlc `bfn.CPC........................................................................................................Czjbigjbún c |pg`gkc.GNC.....................................................................................................................Fnafpeflgl.FRC‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡\pghflbg) tpc`ifeg) lbabjvi|glfz) fn abn) |clc ic egic) mgz|g ig evfp|f.CAC.....................................................Tâplblg lf jczg c tfpzcng) jvgiwvbfp jczg wvf zf tpfzfn|f lftpcn|c jcn ag|gifz jcnzfjvfnjbgz.GJC@@G........................................Jvgiwvbfp jczg egig wvf zbn fztfpgpic vz|fl) zf tpfzfn|f fn jvgiwvbfp ecefn|c.AB\BQC......................................................................................Jvgiwvbfp nc|bjbg bnfztfpglg.\BIIG \BIIG......................................................................................Lbzjvzbcnfz g efnvlc.CNG.........................................Jvfpc wvf zf pfjb`f) c zfg lbz|bn|cz |pgz|cpncz fn ig qblg.GZMFHVN C\G IIFRF.......................................................Qfnjflcp) fnfebhc bnqfnjb`if.B\G....................................................................................................................Fz vn jgebnc.CHHVN @GICHVN IIFRF........................................Chhvn) fi hpgn hvfppfpc lfi evnlc.CRG.............................................Lfblgl lf ig evfp|f) tcpwvf lg qblg? ig Lbczg lfi qbfn|c? fi Gbpf r iczmvpgjgnfz.C[VN...........................................Ig gjjbún fztbpb|vgi lf fz|g qblg) gzå jcec nvfz|pg tpctbg f}bz|fnjbg fnfi tignc |fppfngi.C@@G NGNB....................................Fz|g Zgn|g fz fi fztåpb|v jcefpjbgi lf |clgz igz jczgz fn ig qblg.AFBJB\G..............................................................................................Zfjpf|gpbg c zfjpf|gpbc.CLLB............................................................................................................Zci) ghvg r |bfppg.CIV...................................................................................................Kfaf lf tfpzcng c jczg.@G@GIGXC......................................Ciûc jg`f{g lf agebibg) tcpwvf |bfnf vnc c eçz gmbkglczjcnzghpglcz.IIFE@C‡‡‡‡...............‡.............Ig bn|fptpf|gjbún lf fz|g Zgn|g wvf fz vn C``g|giç) lfjbp; |clc ic`vfnc r ic egic wvf zf mgjf fn fz|f r gvnwvf zf zg`f wvf fz ig eglpf lf Zmgnhú zf iigegCLLFEGJF wvf wvbfpf lfjbp; Eglpf lf ig Jgnlfig) tcp ic wvf Zmgnhú zf jcnzblfpg zbfetpf jcec igjgnlfig . \ge`bân iifqg fz|f C``g|giç) fi jgibabjg|bqc lf; Iife`c) r qbfnf fz|f C``g|giç) tcp fi jgebnc lfRfegrç. fz|f nce`pf) icz ivjveåfz nvnjg ic tpcnvnjbg`gn) zbn `fzgp fi zvfic) fn zf÷gi lf pfqfpfnjbg gfz|f Zgn|c.Icz jvg|pc mce`pfz f}bz|fn|fz fn nvfz|pcz zfncz) wvf fz|gecz fn fi lf`fp lf c`zfpqgp r lf fz|g egnfpgiifhgp g ig qfplgl lf icz zghpglcz jfpfecnbgifz pfibhbczcz. Fz|cz zcn icz zbhvbfn|fz;Fi mce`pf wvf nc zg`f r nc zg`f wvf nc zg`f) fz vn be`âjbi % mûrfif‡Fi mce`pf wvf nc zg`f r zg`f wvf nc zg`f) fz vn bhncpgn|f % bnz|pûrfic‡Fi mce`pf wvf zg`f r nc zg`f wvf zg`f) fz|ç lcpeblc % lfztbâp|gic‡Fi mce`pf wvf zg`f r zg`f wvf zg`f) tfpc nc mgjf gigplf lf wvf zg`f) fz fi qfplglfpc zg`bc; zåhvfic. R) jvgnlc fnjcn|pfecz g fz|f Mce`pf) fi qfplglfpc zg`bc) iifhgpfecz g ig qfplgl gtpfnlbfnlc fi tcp wvâ lf igz jczgz.FN \CLGZ IGZ PFIBHBCNFZ FZ\G LBCZZb if mbjbâpgecz fzg tpfhvn|g) g jglg vnc lf icz afibhpfzfz lf igz lbz|bn|gz pfibhbcnfz f}bz|fn|fz fn fiVnbqfpzc) fnjcn|pgpågecz wvf |clcz) jcn zvabjbfn|fz gphvefn|cz g agqcp lf zv pfibhbún) |bfnfn pg{cnfz?tcpwvf tgpg Lbcz) |clcz zcn `vfncz r jcn jvgifzwvbfpg zf tvflf iifhgp gi Jbfic. Zb nc avfpg gzå) ³g lúnlf
:

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Diego Mendoza liked this
omiladde liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->