Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Konu Özeti - KPSS

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Konu Özeti - KPSS

Ratings: (0)|Views: 1,453 |Likes:
Published by KPSS Analiz
http://www.kpssanaliz.com
Ölçme bir tanımlama işlevidir. Geniş anlamda ölçme belli bir nesnenin belli bir özelliğe sahip olup olmadığının, sahipse olma derecesinin sayı sembolleriyle ifade edilmesidir.
http://www.kpssanaliz.com
Ölçme bir tanımlama işlevidir. Geniş anlamda ölçme belli bir nesnenin belli bir özelliğe sahip olup olmadığının, sahipse olma derecesinin sayı sembolleriyle ifade edilmesidir.

More info:

Published by: KPSS Analiz on May 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2010

pdf

text

original

 
Egitimde Ölçme ve Değerlendirme Konu Özeti
 
Ölçme bir tanımlama işlevidir. Geniş anlamda ölçme belli bir nesnenin belli bir özelliğe sahip olupolmadığının, sahipse olma derecesinin sayı sembolleriyle ifade edilmesidir. Örneğin; belli bir gündeki
 
sıcaklığın kaç derece ya da bir çocuğun boyunun kaç cm olduğunu belirtmek birer ölçmedir.
 
Belli bir özelliğe sahip olup olmama ya da sahip oluş derecesi bakımından bireyler arasında farklarvardır. Fark kavramı ölçme
için
temeldir. Bir anlamda ölçme farktan doğmuştur. Bütün insanlar aynızekâ düzeyinde olsaydı, aynı uzunlukta olsaydı ölçme diye bir şey söz konusu olamazdı.
 
Doğrudan ölçme: Doğrudan ölçmede, ölçme konusu olan nitelik dolaysız olarak ölçülür. Örneğin; boyve ağırlık kendileriyle aynı türden bir birimle ölçülür. Uzunluk aynı türden iki nesne yan yanakonulurak ölçülür. İki ağırlığı dengelemekle de ağırlık ölçülebilir.
 
Dolaylı ölçme: Bazı nitelikler doğrudan ölçülemez. Doğrudan ölçülemeyen nitelikler, onlarla ilgiliolduğu sanılan başka bir nitelik gözlenerek dolaylı olarak ölçülür. Örneğin; zekâ ve başarıyı ölçmek
için
testteki sorulardan yararlanınız.
 
Sıralama ölçekleri: Bu tür ölçekler de nesneler belli niteliklere sahip oluş miktarları açısından sırayakonarak elde edilir. Bu ölçekte nesneler bir özelliğe en çok sahip olandan en az olana ya da en azsahip olandan en çok olana doğru sıralanır. Bu sıralama ile bir öğrencinin boy uzunluğu yada başarıoranı açısından grup içinde
 
kaçıncı olduğu belirlenebilir.
 
Eşit aralıklı ölçekler: Nesnelerin belli bir
 
özelliğe sahip olma dereceleri bakımından eşit aralıklasıralandığı düşünülürse eşit aralıklı ölçeğe geçilmiş olunur. Bu ölçeklerde değişmez bir birim vardır.Ölçek başlangıç noktasından
 
itibaren her iki yana doğru bu birimle eşit olarak bölünmüştür. Örneğin;sıcaklık ölçmede kullanılan
 
termometreler, eşit aralıklı ölçek esasına göre geliştirilmiştir.
 
Oranlı ölçekler: Aralıklı ölçek üzerinde sıfır noktası yerine doğal ya da gerçek sıfır noktası konulabilirseelde edilen ölçeğe oranlı ölçek adı verilir. Bu
 
tip ölçekler daha çok fiziksel bilimlerde kullanılır
.
Örneğin; metre, kilogram gibi ölçme araçları bu tür ölçek esasına uygun
 
olarak geliştirilmiştir.
 
Değerlendirme: Klâsik tanımıyla değerlendirme gözlem sonuçlarının bir ölçütle veya ölçütler takımıyla
 
kıyaslanıp bir karara varılması işidir.
 
Eğitimde de öğrenciler eğitim programı ve öğretimin kalitesi gibi pek çok konu hakkında karara varılır.Bu kararlar değerlendirme sonucunda
 
elde edilir. Yukarıdaki tanımda geçen gözlem sonuçlarının
 
eldeedilmesi ölçme
 
yoluyla olur. Değerlendirme sonucunda
 
varılan kararın isabetlilik derecesi ölçmesonuçlarının geçerlilik ve güvenirliliğine bağlıdır. Değerlendirme sonunda varılan kararın isabetliliğiderecesine etki eden diğer etken ölçütün ölçme amacına uygunluğudur
 .
 
YAZILI YOKLAMALAR
 
Ölçme ve Değerlendirme Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları
Öğrencilerin yöneltilen soruların cevaplarını düşünüp hatırlayarak ve cevabı organize ederek yazdığı bir sınav türüdür. Öğretmenlerin ve öğrencilerin alışık olduğu bir sınav tür 
üdür.
Hazırlanmasının kolay olması, uzun zaman almaması ve öğretmenlerce iyi biliniyor olmasınan dolayı sık tercih edilen bir sınav türüdür. Bunun nedeni, hazırlanmasının kolayolması, iyi bilinen bir sınav olması diğer sınav türlerinin yeterince bilinmeme
si ve bir
uzmanlık gerektirmemesidir. Yazılı yoklamaların en önemli tarafı (avantajı) bilgi düzeyininüstündeki üst düzey zihinsel işlemler (uygulama, analiz, sentez, değerlendirme, organizeetme, bilgileri değişik durumlarda uygulama, orijinal görüş ve ür 
ünler ortaya koyabilme)gerektiren türdeki hadefleri ölçe-bilmesidir.
Yazılı Yoklamalarda Dikkat Edilecek Faktörler 
 
• Az sayıda soru sorulması (bu nedenle geçerliği ve güvenirliği düşüktür.)
 
• Öğrenciye cevap özgürlüğü tanıması (Öğrenci bildiklerini özgür 
ce düzenleyip sunabilir.)
• Öğrenciyi sınırlandırmaması
 
• Hazırlanması kolay, puanlaması güç olması ve zaman alması
 
• Şans başarısı yoktur, (cevabını bilmediği halde soruyu doğru cevaplayabilme olasılığıdüşüktür.)
 
• Puanlaması zordur.
 
• Puanlanması sübjektiftir, (puanlayıcı yanlılığını katabilir, özneldir.)
 
• Puanlama güvenirliği zayıftır.
 
• Öğrenci cevabını bilmediği soruda şişirme yapması. Yazmada güçlü olar birisinin, yanlışolma olasılığı olacak ifadelerden kaçınarak, yuvarlak ifadelerle cevaplama yolu
nagidebilmesi.
• Üst düzey zihinsel hedef alanlarına (Problem çözme, yeni ve orijinal fikirler üretme, bilgiyi benzer ya da farklı durumlarda kullanma, fikirleri analiz etme, görüşleri değerlendirme)
yönelik özellikleri ölçme.
• Öğrencileri çalışmaya yöneltir. Konuları ezberlemekten çok bütünlüğüne, derinliğine veilişkiselliğine göre öğrenmelerini sağlar.
 
Yazılı Yoklamalar Hangi Durumlarda Kullanılmalıdır?
 
• Öğrencilerin gelecekleri ile ilgili kritik kararlar güvenilir sınavlara dayandırıl
-
malıdır. Sorusayısının az, puanlama güvenirliğinin düşük olması nedeni ile yazılı yoklama bu amaç içinkullanılmamalıdır.
 
• Sınava girecek öğrenci sayısı az ise kullanılabilir.
 
• İlköğretimin ilk sınıflarından başlayarak öğretimin her kademesinde kullanılabilmektedir.
 
• Puanlaması zordur.
 
• Puanlanması sübjektiftir, (puanlayıcı yanlılığını katabilir, özneldir.)
 
• Puanlama güvenirliği zayıftır.
 
• Öğrenci cevabını bilmediği soruda şişirme yapması. Yazmada güçlü olar birisinin, yanlışolma olasılığı olacak ifadelerden kaçı
narak, yuvarlak ifadelerle cevaplama yoluna
 
gidebilmesi.
• Üst düzey zihinsel hedef alanlarına (Problem çözme, yeni ve orijinal fikirler üretme, bilgiyi benzer ya da farklı durumlarda kullanma, fikirleri analiz etme, görüşleri değerlendirme)
yönelik özellikleri ölçme.
• Öğrencileri çalışmaya yöneltir. Konuları ezberlemekten çok bütünlüğüne, derinliğine veilişkiselliğine göre öğrenmelerini sağlar.
 
Yazılı Yoklamalar Hangi Durumlarda Kullanılmalıdır?
 
• Öğrencilerin gelecekleri ile ilgili kritik kararlar güvenilir sınavlara dayandırıl
-
malıdır. Sorusayısının az, puanlama güvenirliğinin düşük olması nedeni ile yazılı yoklama bu amaç içinkullanılmamalıdır.
 
• Sınava girecek öğrenci sayısı az ise kullanılabilir.
 
• İlköğretimin ilk sınıflarından başlayarak öğretimin her kademesinde kullanılabilmektedir.
 
Böylece soru yazımına zaman ayrılmamalıdır. Cevap anahtarı öğrencilere bildirilmelidir.
 
• Yazılı yoklamaların değerlendirilmesinde yazı güzelliği sayfa düzeni, kompozisyon becerisigibi ölçülen özelliğin dışındaki özelliklere de puan verilmesi önce (ölçme konusu olan özelliği başka özellikleri de kattığından dolayı) geçerliği sonra da (puanlamaya hata kattığı ve bilen
-
 bilmeyen öğrencileri birbirinden ayıramadığından dolayı) güvenirliği düşürür.
 • Sorular kitaptan old
uğu gibi alınmamalıdır.
 
• Açık kitap sınavından kaçınmak gerekir.
 
Yazılı sınavların puanlarına karışabilecek başlıca hata kaynakları şunlardır:
 
• Öğrencilerin soruları cevaplamaya olan isteklilik derecesi
 
• Puanlamayı yapan kişinin yanlılığı
 • Ölçme yönte
minin (yazılı yoklamanın) ölçülen hedef 
-
davranışlara uygunluğu
 
• Yazılı yoklamanın ölçülen davranışlara uygunluğu
 
• Yazılı yoklamanın uygulandığı koşullar ve ortamdan kaynaklanan nedenler 
 
Yazılı Sınavların Puanlanması
 • Puanlama yönergesi ve cevap anahta
rı kullanılmalıdır.
 
• Mümkünse sınav kağıdı birden fazla puanlayıcı tarafından okunmalı (puanlama güvenirliği)ve puanların ortalaması alınmalıdır.
 
• Bütün sınav kağıtlarındaki sorular sıra ile okunmalıdır. Yani 1. sorular bütün sınavkağıtlarında puanladıktan 2. sorular puanlanmalı sonra 3. sorulara geçilmeli ve böyle devam
edilmelidir.
• Bir soruya öğrencilerin tümünün verdiği cevaplar puanlandıktan sonra diğer soruyageçilmelidir. Bunun için cevabın değişik bölümlerine verilecek puanlar ayrı ayrı
belirlenmelidir.
• Puanlayıcı yanlılığından kaçınılmalıdır. Öğretmen isimlere bakmamalı, puanlamaya yazıgüzelliği, anlatım gücü, sayfa düzeni, gibi ölçülmesi amaçlanmayan etkenler katılmamalıdır.
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
maden55 liked this
dilegimurat liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->