Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
39Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
scolioza

scolioza

Ratings:
(0)
|Views: 2,766|Likes:
Published by adyna_23

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: adyna_23 on May 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

 
 1
ETIOPATOGENIA DEVIAłIILOR PATOLOGICE ALECOLOANEI VERTEBRALE LA COPILÎN PLAN FRONTAL
(I PARTE)
REZUMAT :
 Coloana vertebrală oferă cadrul în jurul căruia se fixează sau se suspendă, principalele organe şisisteme ale corpului
.
Stabilitatea sa a permis postura bipedă şi păstrarea echilibrului, în timp ce trunchiulşi membrele inferioare sunt poziŃionate pentru îndeplinirea funcŃiilor.Aceasta nu este rectilinie, ci prezintă două
 
categorii de curburi 
 
 fiziologice
:
patru în plan sagitalşi trei în plan frontalCând curburile naturale sunt exagerate sau în mod anormal reduse, tind să aibă semnificaŃie patologică. Exemplu : cifoza toracică este accentuată în boala Scheuermann (numită şi hipercifozăidiopatică) iar lordoza lombară este accentuată(compensator) în cazul distrofiilor musculare sau paraliziilor cerebrale.Deformările patologice pot să apară în direcŃie antero-posterioară şi/sau laterală, deoarecelimitele normalului sunt dificil de precizat. DeviaŃiile coloanei vertebrale (scolioza, cifoza, lordoza) sunt poziŃii anormale persistente şi provocate de
factori etiopatogeni multipli
.DeviaŃiile laterale ale axului normal al coloanei vertebrale (scolioze) se manifestă în trei planuri:frontal, sagital şi orizontal (pe o suprafată mai mare sau mai mică) cu rotaŃia corpilor vertebrali spre partea convexă fără pierderea continuităŃii osteo-articulare. În timp ce scolioza se defineşte ca odeformare permanentă a rahisului, atitudinea scoliotică este o problemă statică reversibilă şi fără leziunidefinitiveÎn 90% din cazuri
etiologia bolii este necunoscută
(scolioză idiopatică) iar în procent de 10% pot să apară datorită malformaŃiilor vertebrale, fracturilor vertebrale, bolilor neuromusculare, maladieiRecklinghausen etc. Pentru majoritatea scoliozelor idiopatice structurale factorul etiologic nu estecunoscut, teoria actuală recunoscând
o etiologie multifactorială.
Patogenia scoliozei idiopatice nu este încă elucidată
. Numeroase ipoteze emise până acum nuexplică mecanismul care stă la baza constituirii acestei deformări. Probabil o serie de factori careacŃionează în acest caz sunt favorizaŃi de deficienŃe genetice, constituŃionale, de creştere sau carenŃiale.Scolioza produce asupra fiecărui segment topografic în întregime căt şi asupra fiecaruia în parte,modificări anatomopatologice care se răsfrâng, apoi asupra morfologiei şi funcŃiei întregului organismAcestea, produc importante modificări asupra formei şi funcŃiei aparatului locomotor şicardiorespirator ; organele intraabdominale schimbându-şi forma şi poziŃia, bazinul deformându-se cuconsecinŃe timpurii..
Summary :
The spine represents the major ax of the body around which the principal organs and systems arefixed or suspended.It’s stabilty has permitted standing position and keeping equilibrium while the trunk are lower limbs are positioning for acting the functins.This isn’t linear but it has two categories of physiological curvatures: for in sagital level andthree in frontal level.When the natural curvatures areexaggerated or abnormally reduced, they tend to have a pathological significance. For example : the thoracal kyphosis is stressed in Scheuermann disease andlombar lordosis is stresed in muscular dystrophies or cerebral paralysis.Pathological deformations may appear in anterior – posterior directions and/or lateral because thenormal limits are difficult to be specified.The spin’s deviations( scoliosis, kyphosis, lordosis) are persistent abnormal positions and arecaused by multile aetiopathogenic factors.
 
 2
Fig.1 Curburile fiziologice ale coloaneivertebrale: vedere anterioară,posterioară şirofil reroducere duă Netter.
Lateral deviations of the normal spin( scoliosis) are manifested on three plans : frontal, sagitaland orizontal( on a larger or a smaller area) b turns of the vertebral bodies to the bulging parts withoutthe loss of the osteo – articular continuity. While the scoliosis is defined as a permanent deformations of the rahis, the scolioti attitude is a reversible static problem without irreversibly injuries.In 90% of the cases the pathology of the scoliosis in unknown and for 10% they can appear  because of he vertebral fractures, neuromuscular deseases, Recklinghausen disease.The pathology of the idiopatic scoliosis is still unknown.Because the theories emitted up to now, aren’t able to explain the mechanism that produces thedeformation, the following factors are taken into account : genetic, constitutional, growing andnutritional deficiencies.Scoliosis can alter( affect) cardiorespirator organs. Intraabdominal organs( scoliosis can changethe shape and the position of these organs) and the pelvis can be distorted with precocious( early)concequences( repercusions)
A)
 
ANATOMOFIZIOLOGIA DEVIAłIILOR COLOANEI VERTEBRALE
Coloana vertebrală oferă cadrul în jurul căruia se fixează sau se suspendă, principalele organe şisisteme ale corpului
.
Stabilitatea sa a permis postura bipedă şi păstrarea echilibrului, în timp ce trunchiulşi membrele inferioare sunt poziŃionate pentru îndeplinirea funcŃiilor.
Rahisul
este o lungă coloană mediană şi posterioară (73 cm la bărbaŃi şi 63 cm la femei) care se prezintă ca un stâlp osos format prin suprapunerea celor 33-34 piese osoase, (vertebrele) dintre careşapte cervicale, doisprezece dorsale, cinci lombare, cinci sacrate şi patru-cinci coccigiene.(Fig.1) [1]Vizualizate descendent corespund : gâtului, toracelui, regiunii lombare şi pelvisului. În staŃiuneaverticală aceasta reprezintă un ax solid ce susŃine trunchiul şimembrele superioare, ce transmite apoi greutatea corpului la pelvisşi la membrele inferioare.[2]Coloana vertebrală nu este rectilinie, ci prezintă două
 
categorii de curburi 
 
 fiziologice
:
patru în plan sagital şi trei în planfrontal.(Fig.1)Curburile sagitale au rol în mărirea rezistenŃei coloaneivertebrale şi sunt orientate cu convexitatea înainte (lordoze) şi cuconvexitatea înapoi (cifoze). Acestea sunt: lordoza cervicală,cifoza toracică, lordoza lombară şi cifoza sacro-coccigiană.[3]Când curburile naturale sunt exagerate sau în mod anormalreduse, tind să aibă semnificaŃie patologică. Exemplu : cifozatoracică este accentuată în boala Scheuermann (numită şihipercifoză idiopatică) iar lordoza lombară este accentuată în cazuldistrofiilor musculare sau paraliziilor cerebrale.[4]În perioada de dezvoltare embrionară incipientă, coloanaeste curbată în poziŃie concavă anterior numită cifozis
.
Până lanaştere se dezvoltă concavităŃi posterioare în zona cervico-toracică şi joncŃiunea lombo-sacrată, numite curbe de lordoză.Accentuarea curburilor toracice şi cervicale a lordozei lombare, are loc odată cu creşterea până când seconsolidează coloana în cea de-a doua decadă.[1]La nou-născut se întâlnesc
 
două curburi 
 
fiziologice: cifoza cervico-toracică şi cifoza sacro-coccigiană. DeviaŃiile sagitale fiziologice se dobândesc în cursul vieŃii postnatale, după instalareastaŃiunii bipede.[5]La vârsta de doi ani coloana vertebrală ajunge la 50% din lungimea sa finală (toate curburilefiind prezente), iar membrele inferioare la 40% din lungimea finală. Astfel proporŃiile adultului suntatinse la sfârşitul adolescenŃei.(Fig.2)
 
 3
TABEL I : Creşterea absolută pe segmente şi totală a coloaneivertebrale (reproducere dupăAndronescu).
 
Fig.2. Curburile coloaneivertebrale la un copil de1 an şi 6 luni (profil).(reproducere dupăAndronescu)Fig.3 :Etapele clinice aleexplorării tonusului axial lasugar. (reproducere dupăTolra, Seringe, Dubousset.)
De la doi ani până la adolescenŃă (atât la fete cât şi la băieŃi) creşterea este cu patru-şase cm pean. Astfel în timpul adolescenŃei înălŃimea creşte cu şase doisprezece cm. terminându-se complet doi animai târziu.[5]Creşterea coloanei vertebrale în lungime se realizează princartilajul corpilor vertebrali, numită creştere endocondrală.Aceasta are importanŃă deosebită întratamentul deformărilor coloaneivertebrale prin fuziune chirurgicală. Ratacreşterii pe segmente şi totală a coloaneivertebrale e variabilă în funcŃie deindivid, sex şi diferite regiuni alesale.(Tabel I)[5]Curburile în plan frontal (mai puŃin pronunŃate decât primele) sunt înnumăr de trei şi au rol compensator stabilind echilibrul corporal.La
 
 persoanele “stângace” aceste curburisunt orientate în sens invers. Curburilefiziologice dau coloanei o mareelasticitate şi rezistenŃă, permiŃându-i săse comporte în timpul căderii ca unresort, amortizând şocul traumaticasupra coloanei vertebrale (spredeosebire de spatele plat cu elasticitate pierdută). Aceste curburi păstrează proiecŃia centrului de greutate în interiorul poligonului de susŃinere. Când unadin curburi se accentuează, coloana vertebrală îşi restabileşte echilibrul prinexagerarea curburii
 
din regiunea învecinată.[5,6,7,8]
B)
 
DEVIAłIILE PATOLOGICE ALE COLOANEIVERTEBRALE
DeviaŃiile coloanei vertebrale (scolioza, cifoza, lordoza) sunt poziŃiianormale persistente şi provocate de factori etiopatogeni multipli. DeviaŃialaterală poate fi de un tip oarecare, datorată unei atitudini vicioase şi/sau încontext profesional (şcolar, violonist, pianist). Această deviaŃie lateralătemporară a coloanei vertebrale nu reprezintă scolioza propriu–zisă, ci oatitudine
 
anormală vicioasă redresabilă şi cu posibilităŃi evolutive.[9,10]Deformările pot să apară în direcŃie antero-posterioară şi/sau laterală,deoarece limitele normalului sunt dificil de precizat. O cifoză sau lordozăexagerată în adolescenŃă poate provoca dizabilităŃi importante la vârstă adultă.DeviaŃia laterală (faŃă de deviaŃiile fiziologice existente: cifoze-lordoze) este odeviaŃie nou apărută şi mai gravă, uneori fiind întâlnită şi la sportivi(atleŃi).[10]La sugar cifoza este normală până reuşeşte să stea în şezut, iar pemăsură ce creşte spatele lui se va îndrepta. Scolioza
 
sau cifoscolioza pot săapară la sugari în cazul malformaŃiilor congenitale ale coloanei vertebrale.În timpul celui de-al II-lea sau al III-lea an de viaŃă,la copilul maimare spatele se poate curba cu proeminenŃa abdomenului în faŃă. Această

Activity (39)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Alexandra Nicolau liked this
Ina Graur liked this
Ank Iulya Ank liked this
Harabor Mihaela liked this
Mirela Buia liked this
Loredana Georgescu liked this
Anamarya Anamaria liked this
Celerina Aiko liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->