Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
16Activity
P. 1
Εκπαιδευτικά λογισμικά και Προσχολική Αγωγή

Εκπαιδευτικά λογισμικά και Προσχολική Αγωγή

Ratings: (0)|Views: 3,998 |Likes:
Published by titsapapajim6669

More info:

Published by: titsapapajim6669 on May 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2012

pdf

text

original

 
Ξάβν9ΚύδντΡν σϏμ μηπΡϏμ βκ σα θαδοτβοις Oktpoumsoakινο σαμ ικοβκμαδύ΢φα Wauc
Κποβαύφαόβκμη9 Πνμνδοϋσν ΠνπνγηβησύΡαϊΜηπονδϏδςυ Κ+Ν+ΝξΫμν" Β΢οαυ 50=0
=
 
Κβπθκιςβκμκυ δμϏτσοιάυ πκύοαχάυ
Σα πύςδύνββν σαϊ μηπονδϏδκΡαϊ αύδνμϋμκσνο ι΢ξκ φαύ΢ δόύϏ νπς άμν ¨ξάβν¸ παϊκμγονφάύκο σν μΫπον ινο ιύΡμκσνο πνογνδϏδοι΢ ινσ΢θθηθα+ Αο γύντσηύοςσησκυ παϊ νμνπσότταμσνο δόύϏ νπς σα ξάβν Ϋ σα τχάγοα κύδντΡνυ νφαύαόμ τσημ Δθϋττν" τσημ ΚποιαομϏμΡν" τσνΒνξηβνσοι΢" τσημ Βκθάση Πκύοε΢θθαμσαυ" τσημ ΓηβοαϊύδοιΫ άιφύντη .κοιντσοι΢/" τσημΣκχμαθαδΡν+ Σν ¨ξάβνσν¸ παϊ κπκλκύδνζςβντσκ τσα μηπονδϏδκΡα πύατπνξαόβκ μν γΡμαϊμ άβφντητση γονξκβνσοιςσησν" τσημ αθοτσοιΫ νμσΡθηώη σηυ δμϋτηυ" τσημ πύανδϏδΫ σηυ τϊμκύδντΡνυ ινο ιαομϏμοιαπαΡητηυ σϏμ μηπΡϏμ ινο μν νλοαπαοαόμ σου πύαψπ΢ύχαϊτκυ ογάκυ ινο δμϋτκου σϏμ πνογοϋμινο μν τσηύΡζαμσνο τκ νϊσάυ+
Σ΢λκου τσου απαΡκυ βπαύκΡ μν νπκϊξόμκσνο+
Σα σβΫβν τϊμκιπνΡγκϊτηυ σαϊ =40
αϊ
ΜηπονδϏδκΡαϊ Νξημϋμ τσα απαΡα ϊπηύκσϋ" ςπϏυγηθϋμκο η αμαβντΡν σαϊ κΡμνο άμν σβΫβν μηπονδϏδκΡαϊ παϊ νπκϊξόμκσνο σςτα τκ πνογο΢ χϏύΡυκογοιάυ κιπνογκϊσοιάυ νμ΢δικυ" ςτα ινο τκ πνογο΢ βκ κογοιάυ κιπνογκϊσοιάυ νμ΢δικυ+ Τσα σβΫβν βνυφαοσαόμ =7 μΫπον" =4 νδςύον ινο 3 ιαύΡστον" νθθαγνπ΢ ινο κθθημςπαϊθν+ Τσα τόμαθα σϏμ πνογοϋμκΡμνο ινο 5 μΫπον βκ κογοιάυ κιπνογκϊσοιάυ νμ΢δικυ+ Ύμν μΫποα βκ γονσνύνχΫ θςδαϊ ινο αβοθΡνυ ινο άμν μΫποα βκ κθνφύ΢ μαησοιΫ ϊτσάύητη όμγύαβα Cawk/+ Τσα σβΫβν τϊμκιπνΡγκϊτηυκύδνζςβντσκ γόα μηπονδϏδαΡ" βΡν σηυ δκμοιΫυ ινο βΡν σηυ κογοιΫυ νδϏδΫυ+ Σα πύςδύνββν νδϏδΫυσϏμ μηπΡϏμ κιπαμκΡσνο" γονβαύφϋμκσνο ινο ϊθαπαοκΡσνο ινο νπς σου γϊα βνυ βκ σα τόμαθα σϏμ μηπΡϏμ+ Β‟ νϊσς σαμ σύςπα πύατπνξαόβκ μν πκσόχαϊβκ οτςσοβη τϊββκσαχΫ ςθϏμ σϏμ μηπΡϏμτσημ ινξηβκύομΫ ζϏΫ σαϊ μηπονδϏδκΡαϊ ινο ποτσκόαϊβκ ςσο γοντφνθΡζαϊβκ βκ σαμ ινθόσκύα σύςπαη άμσνλη σϏμ πνογοϋμ βκ κογοιάυ κιπνογκϊσοιάυ νμ΢δικυ+ ΂πϏυ δΡμκσνο θαοπςμ φνμκύς νπς σνπνύνπ΢μϏ αο νμ΢δικυ σϏμ πνογοϋμ κΡμνο νϊσάυ παϊ βνυ ϊπαγκοιμόαϊμ σαμ τχκγοντβς ινο σημ ϊθαπαΡητη σαϊ πύαδύ΢ββνσαυ τπαϊγϋμ σϏμ μηπΡϏμ+
Τϊβενσςσησν βκ σα Ν+Π+Τ+ ινο σα Γ+Κ+Π+Π+Τ+ δον σα ΜηπονδϏδκΡα
Σα Τκμ΢ύοα κΡμνο τϊβενσς βκ σα Νμνθϊσοις Πύςδύνββν Τπαϊγϋμ σαϊ ΜηπονδϏδκΡαϊ" νφαόνμνπσόττκσνο βκ ικμσύοιαόυ ΢λαμκυ σαϊυ τσςχαϊυ παϊ σΡξκμσνο" πκύοδύ΢φαμσνο ινο νμνπσότταμσνο τσα Ν+Π+Τ+ Κμξνύύόμκσνο ινο γοκϊύόμκσνο α σύςπαυ κποιαομϏμΡνυ βκσνλό σϏμ μηπΡϏμ σςτα τσατχαθοις" ςτα ινο τσα κϊύόσκύα ιαομϏμοις πκύοε΢θθαμ+ Πύα΢δκσνο η γηβοαϊύδοιςσησν σϏμ μηπΡϏμβκ σημ χύΫτη ινο ΢θθϏμ ϊθοιϋμ κισςυ σϏμ τϊμηξοτβάμϏμ τκ βον σ΢λη μηπονδϏδκΡαϊ ινο νλοαπαοαόμσνο πνογνδϏδοι΢ ινο σκχμαθαδοι΢ κύδνθκΡν σϏμ Σ+Π+Κ+ τσημ κιπνογκϊσοιΫ πύ΢λη+5
 
ΝφαύβΫ δον σημ κποθαδΫ σαϊ ξάβνσαυ ¨Α δόύαυ σαϊ ιςτβαϊ…¸+
Σα κμγονφάύαμ σϏμ πνογοϋμ δον σν βάτν βκσνφαύ΢υ νπαινθόφξηικ νπς βΡν τϊζΫσητη παϊκΡχνβκ ινσ΢ σημ γο΢ύικον βονυ βνξηβνσοιΫυ, γοκύκϊμησοιΫυ γύντσηύοςσησνυ δον σημ άμμαον ινο σημχύητοβςσησν σϏμ νύοξβησοιϋμ τϊβεςθϏμ τσημ ινξηβκύομΫ βνυ ζϏΫ+ Τϊζησϋμσνυ ινο νμνπσότταμσνυ σν μΫπον σου ογάκυ" σου δμϋτκου ινο σου νπςώκου σαϊυ δον σαϊυ νύοξβαόυ"νπαφντΡτνβκ μν ινσνδύ΢ώαϊμ τσα τπΡσο σαϊυ τκ άμν χνύσΡ πςτν ινο παον κΡμνο σν νδνπηβάμν σαϊυπνοχμΡγον ινο νφαό σα φάύαϊμ τσα τχαθκΡα ι΢ξκ πνογΡ μν ι΢μκο σημ πνύαϊτΡντΫ σαϊ+ Νπς σημινσνδύνφΫ νϊσΫ πύαάιϊώκ ςσο σν πκύοττςσκύν πνογο΢ βνυ νδνπαόμ μν πνΡζαϊμ βκ νϊσαιΡμησν"σύάμν" νκύαπθ΢μν" κθοιςπσκύν" ινύ΢εον" ΢βνλκυ ινο ιαόιθκυ παϊ βκσνιομαόμσνο ινο ι΢μαϊμ εςθσκυβκ ΢βνλκυ" νϊσαιΡμησν" ΢θαδν" ιθπ+ έϏσΫτνβκ ινσςπομ σν πνογο΢ μν βνυ παϊμ νμ δμϏύΡζαϊμ ινο τσημ ινξηβκύομΫ ζϏΫ βνυ πϏυ αμαβ΢ζαμσνο ςθν" δονσΡ αο βκδ΢θαο σν ινσντικϊ΢ζαϊμ" παϊ ιομαόμσνο ινο νμ ξάθαϊμ μν ντχαθηξαόβκ ινο μν β΢ξαϊβκ πκύοττςσκύν δονϊσ΢+ Η νπ΢μσητη Ϋσνμκμξαϊτοϋγηυ ινο νπαφντΡτνβκ μν τϊθθάλαϊβκ πθηύαφαύΡκυ δον σν βάτν τϊδιαομϏμΡνυ ινο μνντχαθηξαόβκ βκ νϊσ΢+
Δμϋτκου ινο πύςσκύκυ ογάκυ Ϋ νμσοθΫώκου σϏμ βνξησϋμ+
Κποθάλνβκ μν ντχαθηξαόβκ βκ σημ ινσντικϊΫ σαϊ κμμαοαθαδοιαό χ΢ύση τσαμ ηθκισύαμοις ϊπαθαδοτσΫ ινο μν κύδντσαόβκ βκ σα θαδοτβοις oktpoumsoak πύαυ σα σάθαυ σηυ κπκλκύδντΡνυ σαϊξάβνσαυ ινο νφαό άχαϊμ πύαηδηξκΡ ςθκυ αο γύντσηύοςσησκυ παϊ τϊμαπσοι΢ ξν πνύνξάταϊβκ" ϋτσκσα τϊδικιύοβάμα κύδνθκΡα μν χύητοβαπαοηξκΡ Ϗυ βΡν κποπθάαμ γύντσηύοςσησν κβπάγϏτηυ"ινσνμςητηυ" βκσντχηβνσοτβαό σϏμ ογκϋμ σϏμ μηπΡϏμ+4

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Agoritsa Tzima liked this
popipe liked this
erianatheas liked this
danore liked this
kassoti liked this
hak2310 liked this
nadiapastakaki liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->