Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
56Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
usul tafsir

usul tafsir

Ratings:
(0)
|Views: 3,495|Likes:
Published by hudbell

More info:

Published by: hudbell on May 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/13/2013

pdf

text

original

 
DEFINISI TAFSIR
At-Tafsir menurut bahasa : "
 
د ارمل فشك 
" (menerangkan sesuatu). FirmanAllah Ta’ala:"
 
اريست نسحأو قلب ئج إ ت و 
"
Dan mereka tidak membawa kepada Mu sesuatu kata-kata ganjil (untuk menentangmu) melainkan Kami bawakan kepada kebenaran dan penjelasan yang sebaik-baiknya untuk menangkis segala yang mereka katakan itu
Setengah ulamaberpendapat ilmu tafsir bukanlah sesuatu ilmu yangboleh ditafsirkan seperti ilmu-ilmu yang lain malah ilmu Tafsir lebihmerupakan
ة )ةكب 
)
, kerana demikian cukuplah sebagai takrifan:Menerangkan Kalam Allah atau menerangkan lafaz-lafaz al-Qur’an danmafhumnya.Walaubagaimanapun, setengah ulama’ cuba mentafsirkan‘Tafsir’ dengan berbagai takrif. Antaranya ialah takrif yang diberikan olehAbu Hayyan dalam kitabnya ‘al-Bahru al-Mahith’ sebagai berikut:
Ilmu Tafsir ialah ilmu yang membicarakan tentang bagaimana hendak menuturkan perkataan-perkataan Al-Qur’an (dari segi tajwid) danmemberikan makna menurut keadaan perkataan dan hukuman-hukuman pada ketika ia satu perkataan
دددد
 )
dan pada ketika bersusun
د ددد
 )
dan makna-makna yang boleh diertikan padaketika hakikat atau majaz. Juga membicarakan hal-hal yang berkaitandengan nasikh dan mansukh dan sabab nuzul” 
Dari takrifan yang diberikan oleh Abu Hayyan di atas jelasmenunjukkan bahawa mentafsirkan Al-Qur’an itu mengandungi penjelasan,huraian, cara membacanya mengikut tajwidnya, menghuraikan maksud-
 
maksud ayat sesuai dengan keadaan perkataan ketika
(
در 
)
dan padaketika
(
كر 
)
,menghuraikan makna-makna hakiki dan majazi danmenghuraikan ayat-ayat naskh dan mansukh juga sabab nuzulnya.
SYARAT-SYARAT PENTAFSIR AL-QURAN (MUFASSIR)
Para ulama banyak membahaskan syarat-syarat tfsir al-Quran sebelumditafsirkannya seperti al-Suyuti melalui kitabnya, al-Itqan Fi Ulim al-Quran,Syeikh Ibn Taimiyah dalam Mukadimah Fi Usul al-Tafsir, Ibn al-Qayyim dalamal-Tibyan Fi Aqsam al-Quran, al- Zarkasyi dalam al-Burhan, al-Zurqani dalamanahil al-Irfan dan ramai lagi ulama.Mentafsirkan al-Quran merupakan amanah yang berta dan besar.Sehubungan dengan itu, bukan sebarang orang yang mampu untuk memikulamanah yang besar ini. Oleh itu, sesiapa sahaja yang ingin mentafsirkan al-Quran, hendaklah memenuhi syarat-syarat tertentu agar terhindar daripadamelakukan kesilapan ketika mentafsirkan ayat-ayat al-Quran. Antara syarat-syarat tersebut adalah seperti yang berikut :a)Akidah yang benar. Syarat ini sangat penting bagi menjamin mufassirtidak melakukan penyelewengan terhadap ayat-ayat al-Quran. Selainitu, mereka juga tidak terdorong kepada mazhab-mazhab yangmenyeleweng dengan mengemukakan pentakwilan yang bertentangandengan akidah yang benar.
 b)
Bersih daripada hawa nafsu.Hal ini kerana hawa nafsu akanmendorong diri seseorang itu untuk membela dan menegakkankepentingan mazhabnya semata-mata.
c)
Mempunyai keahlian dalam bidang hadis, riwayah dan dirayah, keranahadis-hadis Nabi merupakan penjelasan dalam mentafsirkan ayat-ayatmujmal dan mubham dan seterusnya hadis-hadis Rasulullah akan
 
membntu pentafsir menerangkan segala kemusykilan yang timbulberhubung perkara ini.d)Mempunyai ilmu yang luas dalam pelbagai bidang seperti :i)Ilmu Bahasa Arab. Oleh kerana pentingnya penguasaan terhadapilmu bahasa Arab dalam menafsirkan ayat al-Quran terutamanyayang berkaitan dengan tatabahasa dan i’rab perkataan, makamujahid telah mengatakan yang bermaksud,
“ Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat berbicara mengenai sesuatu yang terdapat dalam Kitabullah apabila di tidak mengetahui bahasa Arab” 
Selain itu, ilmu bahasa Arab juga merangkumi ilmu-ilmu berikut :
Ilmu Tasrif 
(sorof) kerana dengannya dapat diketahui
bina’ 
(struktur)dan
sighah
(kata kerja) sesuatu kata.
Isytiqaq
(derivasi)
 
kerana sesuatu nama apabila isytiqaqnya berasaldaripada dua subjek yang berbeza, maka ertinya pun juga pastiberbeza.
 Al-Bayan
kerana dengannya dapat diketahui kekhususan
tarkib
(komposisi) suatu kalimat dari segi perbezaanya sesuai dengan jelasatau tidaknya sesuatu makna.
 Al-Badi’ 
kerana dengannya dapat diketahui kekhususan tarkib(komposisi) suatu kalimat dari segi keindahan suatu kalimat Ketiga-tigailmu di atas ( al-Ma’ani, al-Bayan dan al-Badi’) disebut sebagai ilmubalaghah yang merupakan ilmu yang perlu dikuasai dan diperhatikanoleh seseorang mufassir agar peka terhadap keindahan bahasa (I’jaz)al-Quran.
i)
Ilmu Qiraah kerana dengannya dapat diketahui caramengucapkan al-Quran dan kuat tidaknya model bacaan yangdisampaikan antar satu qari dengan qari yang lainnya.

Activity (56)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Siti Hafsah liked this
rosliabdrani liked this
usulmalaya liked this
boed_day liked this
hierry_87 liked this
Mazielah Hanafi liked this
Munirah Abd Ghani liked this
amnahsmkats liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->