Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
M-vs-M

M-vs-M

Ratings: (0)|Views: 49|Likes:
Published by 山人

More info:

Categories:Types, Research
Published by: 山人 on May 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2010

pdf

text

original

 
《中部》與《中阿含經》經對照表
The comparative catalog of Majjhimanik 
a
ya & Madhyama-
a
gama
(152
)
《中阿含經》及其他
一,
M
u
lapa
nna
sa
根本分
1.M
u
lapariy
a
yavaggo
根本法門品
1. M
u
lapariy
a
yasutta
m
 
根本法門經
《中阿含
106
經》想經
(
大正
1.596.)
 No.56.
《樂想經》
(
大正
1.851.)2. Sabb
a
savasutta
m
 
一切漏經
《中阿含
10
經》漏盡
(
大正
1.431.)
 No.31.
《一切流攝守因經》
(
大正
1.813.)
《增壹阿含
40.6
經》淨諸漏
(
大正
2.740.)
,《增支部》
A.6.58.3. Dhammad
a
y
a
dasutta
m
 
法嗣經
《中阿含
88
經》求法經
(
大正
1.569.)
,《增壹阿含
18.3
經》
(
大正
2.587.)4. Bhayabheravasutta
m
 
怖駭經
《增壹阿含
31.1
經》
(
大正
2.665.)5. Ana
v
ga
n
asutta
m
 
無穢經
《中阿含
87
(
大正
1.566.)
 No.49.
《求欲經》
(
大正
1.839.)
25.6
經》結
(
大正
2.632.)6.
A
ka
v
kheyyasutta
m
 
願經
《中阿含
105
經》願經
(
大正
1.595.)7. Vatthasutta
m
 
布喻經
《中阿含
93
經》水淨梵志經
(
大正
1.575.)
 No.51.
《梵志許水淨經》
(
大正
1.843.)
,《增壹阿含
13.5
經》孫陀利
(
大正
2.573.)
後半,《雜阿含
1185
 
經》
(
大正
2.321.)
,《別譯雜阿含
99
 
經》
(
大正
2.408.)8. Sallekhasutta
m
 
削減經
《中阿含
91
經》周那問見經
(
大正
1.573.)9. Samm
a
di
tt
hisutta
m
 
正見經
《中阿含
29
經》,《增壹阿含
49.5
經》後半
(
大正
2.797.)
,《雜阿含
344
經》
10. Mah
a
satipa
tt
h
a
nasutta
m
 
大念處經
《中阿含
98
經》念處經
(
大正
1.582.)
,《長部
22
經》大念處經
(
18~21.)2.S
i
havaggo
師子吼品
11. C
ul
as
i
han
a
dasutta
m
 
師子吼小經
《中阿含
103
經》師子吼經
(
大正
1.590.)12. Mah
a
s
i
han
a
dasutta
m
 
師子吼大經
 No.757.
《身毛喜堅經》
(
大正
17.591.)
《增
46.4
經》
(
大正
2.776.)
《增壹阿含
50.6
經》
(
大正
2.811.)
684
經》
(
大正
2.186.)
31.8
經》
(
大正
2.670.)
 No.802.
《信解智力經》
(
大正
17.747.)
A.10.21. S
i
han
a
dasutta
m
(
如來十力
)13. Mah
a
dukkhakkhandhasutta
m
 
苦蘊大經
《中阿含
99
經》苦陰經
(
大正
1.587.)
 No.53.
《苦陰經》
(
大正
1.846.)
《增壹阿含
21.9
經》苦除
(
大正
2.604.)14. C
ul
adukkhakkhandhasutta
m
 
苦蘊小經
《中阿含
100
經》苦陰經
(
大正
1.586.)No.54.
《釋摩訶男本四子經》
(
大正
1.848.)
 No.55.
《苦陰因事經》
(
大正
1.846.)
15. Anum
a
nasutta
m
 
思量經
《中阿含
89
經》比丘講經
(
大正
1.571.)
 No.50.
《受歲經》
(
大正
1.842.)16. Cetokhilasutta
m
 
心荒蕪經
《中阿含
206
經》心穢經
(
大正
1.780.)
,《增壹阿含經》
51.4 (
大正
2.817.)17. Vanapatthasutta
m
 
林藪經
《中阿含
107~108
經》林經
(
大正
1.596
1.597.)18. Madhupi
nd
ikasutta
m
 
蜜丸經
《中阿含
115
經》蜜丸經
(
大正
1.603.)
,《增壹阿含
40.10
經》甘露法味
(
大正
2.743.)19. Dvedh
a
vitakkasutta
m
 
雙想經
《中阿含
102
經》念經
(
大正
1.589.)20. Vitakkasa
nt
h
a
nasutta
m
 
想念止息經
《中阿含
101
經》增上心經
(
大正
1.588.)3.Opammavaggo
譬喻法品
21. Kakac
u
 pamasutta
m
 
鋸喻經
《中阿含
193
經》牟犁破群那
(
大正
1.744.)
,《增壹阿含
50.8
經》
(
大正
2.813.)22. Alagadd
u
 pamasutta
m
 
蛇喻經
《中阿含
200
經》阿黎吒經
(
大正
2.763.)
,《增壹阿含經》
43.5
船筏
(
大正
2.759.)23. Vammikasutta
m
 
蟻垤經
 No.95.
《蟻喻經》
(
大正
1.918.)
1079
經》
(
大正
2.282.)
譯雜
18
經》
(
大正
2.379.)
,《增壹阿含
39.9
經》婆蜜
(
大正
2.733.)24. Rathavin
i
tasutta
m
 
傳車經
《中阿含
9
經》七車經
(
大正
1.429.)
,《增壹阿含
39.10
經》七車經
(
大正
2.733.) 25. Niv
a
 pasutta
m
 
撒餌經
《中阿含
178
經》獵師經
(
大正
1.781.)26. P
a
sar 
a
sisutta
m
 
聖求經
《中阿含
204
經》羅摩經
(
大正
1.775.)
cf. No.765.
《本事經》卷四
(
大正
17.679.)27. C
ul
ahatthipadopamasutta
m
 
象跡喻小經
《中阿含
30
經》象跡喻經
(
大正
1.464.)28. Mah
a
hatthipadopamasutta
m
象跡喻大經
《中阿含
30
經》象跡喻經
(
大正
1.464.)29. Mah
a
s
a
ropamasutta
m
 
心材喻大經
《增壹阿含
43.4
經》
(
大正
2.759.)30. C
ul
as
a
ropamasutta
m
 
心材喻小經
北傳無相當之經
4.Mah
a
yamakavaggo
雙大品
31. C
ul
agosi
v
gasutta
m
 
牛角林小經
《中阿含
185
經》牛角林經
(
大正
1.739.)32. Mah
a
gosi
v
gasutta
m
 
牛角林大經
《中阿含
184
經》牛角婆羅林經
(
大正
1.736.)
 No.154.
《生經》一六比丘各誌經
(
大正
3.80.)
,《增壹阿含
37.3
經》
(
大正
2.710.)33. Mah
a
gop
a
lakasutta
m
 
牧牛者大經
《雜阿含
1249
經》
(
大正
2.342.)
壹阿
49.1
經》
(
大正
2.794.)
 No.123.
《牧牛經》
(
大正
2.546.)
A.11.18.Gop
a
lak 
牧牛者
34. C
ul
agop
a
lakasutta
m
 
牧牛者小經
《雜阿含
1248
經》
(
大正
2.342.)
,《增壹阿含
43.6
經》
(
大正
2.761.)35. C
ul
asaccakasutta
m
 
薩遮迦小經
《雜阿含
110
經》薩遮
(
大正
2.35.)
,《增壹阿含
37.10
經》薩遮
(
大正
2.715.)36. Mah
a
saccakasutta
m
 
薩遮迦大經
北傳無相當之經
37. C
ul
ata
n
h
a
sa
v
khayasutta
m
 
愛盡小經
《雜阿含
505
經》愛盡
(
大正
2.133.)
,《增壹阿含
19.3
經》斷盡
(
大正
2.593.)38. Mah
a
ta
n
h
a
sa
v
khayasutta
m
 
愛盡大經
《中阿含
201
經》嗏帝經
(
大正
1.766.)1
 
39. Mah
a
-assapurasutta
m
 
馬邑大經
《中阿含
182
經》馬邑經
(
大正
1.724.)
,《增壹阿含
49.8
經》
(
大正
2.801.)40. C
ul
a-assapurasutta
m
 
馬邑小經
《中阿含
183
經》馬邑經
(
大正
1.725.)5. C
ul
ayamakavaggo
雙小品
41. S
a
leyyakasutta
m
 
薩羅村婆羅門經
北傳無相當之經
42. Vera
b
 jakasutta
m
 
鞞蘭若村婆羅門經
北傳無相當之經
43. Mah
a
vedallasutta
m
 
有明大經
《中阿含
211
經》大拘稀羅經
(
大正
1.790.)
,《雜阿含
251
經》
(
大正
2.60.)44. C
ul
avedallasutta
m
 
有明小經
《中阿含
210
經》法樂比丘尼經
(
大正
1.788.)45. C
ul
adhammasam
a
d
a
nasutta
m
 
得法小
《中阿含
174
經》受法經
(
大正
1.711.)46. Mah
a
dhammasam
a
d
a
nasutta
m
得法大
《中阿含
175
經》受法經
(
大正
1.712.)47.V
i
ma
m
sakasutta
m
 
思察經
《中阿含
176
經》求解經
(
大正
1.732.)48. Kosambiyasutta
m
 
憍賞彌經
《增壹阿含
24.8
經》
(
大正
2.626.)
J.428
cf.
度〉
Vin. Mv. p.338ff.
 No.1421.
《五分律》卷
24(
大正
22.158
)
 No.1428.
《四分律》卷
43(
大正
22.874
)49. Brahmanimantanikasutta
m
 
梵天請經
《中阿含
78
經》梵天請佛經
(
大正
1.547.)50. M
a
ratajjan
i
yasutta
m
 
魔訶責經
《中阿含
131
經》降魔經
(
大正
1.620.)
 No.66.
《弊魔試目連經》
(
大正
1.864.)
 No.67.
《魔嬈亂經》
(
大正
1.864.)
二,
Majjhimapa
nna
sa
中分
1.Gahapativaggo
居士品
51. Kandarakasutta
m
 
乾達羅迦經
A.4.198. Attantapasutta
m
自苦,《人施設論》
Pug.4,23.pp.56-61(CSCD4,174-177 pg.163-166)
 No.1536.
《集異門足論》九
(
大正藏
26.406a)52. A
tt
hakan
a
garasutta
m
 
八城經
《中阿含
217
(
大正
1.802.)
 No.92.
《十支居士八城人經》
(
大正
1.916.)53. Sekhasutta
m
 
有學經
北傳雖無相當經典,《雜阿含
1176
 
經》
(
大正
2.316.)
部份相合。其次阿難說法部份,北傳為大目犍連說法,內容亦不同。
54. Potaliyasutta
m
 
哺多利經
《中阿含
203
經》晡利多經
(
大正
1.773.)55.J
i
vakasutta
m
 
耆婆迦經
北傳無相當之經
56. Up
a
lisutta
m
 
優婆離經
《中阿含
133
經》優婆離經
(
大正
1.628.)57. Kukkuravatikasutta
m
 
狗行者經
北傳無相當之經
58. Abhayar 
a
 jakum
a
rasutta
m
 
無畏王子經
北傳無相當之經
59. Bahuvedan
i
yasutta
m
 
多受經
《雜阿含
485
經》
(
大正
2.123.)
,《相應部》
S.36.19
般奢康伽經
60. Apa
nn
akasutta
m
 
無戲論經
北傳無相當之經
2.Bhikkhuvaggo
比丘品
61. Ambala
tt
hikar 
a
hulov
a
dasutta
m
 
菴婆孽林教誡羅睺羅經
《中阿含
14
經》羅云經
(
大正
1.436.)62
. Mah
a
a
hulov
a
dasutta
m
 
教誡羅睺羅大經
《增壹阿含
17.1
經》羅云
(
大正
2.581.)63. C
ul
am
a
lukyasutta
m
 
摩羅迦小經
《中阿含
221
經》箭喻經
(
大正
1.804.)
 No.94.
《箭喻大經》
(
大正
1.917.)64. Mah
a
m
a
lukyasutta
m
 
摩羅迦大經
《中阿含
205
經》五下分結經
(
大正
1.778.)65. Bhadd
a
lisutta
m
 
跋陀利經
《中阿含
194
經》跋陀和利經
(
大正
1.746.)
,《增壹阿含
47.7
經》
(
大正
2.800.)
66. La
t
ukikopamasutta
m
 
喻經
《中阿含
192
經》迦
樓烏
(
大正
1.740.)67. C
a
tumasutta
m
 
頭聚落
《增壹阿含
45.2
 
經》
(
大正
2.770.)
 No.137.
摩目犍連
經》
(
大正
2.860.)68. Na
l
akap
a
nasutta
m
 
那羅伽
波寧
村經
《中阿含
77
經》
娑雞
三族姓
子經
(
大正
1.544.)69. Goliy
a
nisutta
m
 
尼師經
《中阿含
26
經》
尼師經
(
大正
1.454.)70. K 
ita
girisutta
m
 
邑經
《中阿含
195
經》阿
濕貝
(
大正
1.749.)3.Paribb
a
 jakavaggo
行者品
71. Tevijjavacchasutta
m
 
蹉衢
明經
北傳無相當之經
72. Aggivacchasutta
m
 
蹉衢
[
]
《雜阿含
962
經》
(
大正
2.245.)
,《別譯雜阿含
195
 
經》
(
大正
2.444.)73. Mah
a
vacchasutta
m
 
蹉衢
多大經
《雜阿含
964
經》
(
大正
2.246.)
,《別譯雜阿含
198
 
經》
(
大正
2.446.)74. D
i
ghanakhasutta
m
 
《雜阿含
969
 
經》
(
大正
2.249.)
,《別譯雜阿含
203
 
經》
(
大正
2.449.)75. M
a
ga
nd
iyasutta
m
 
摩犍
《中阿含
153
經》
鬚閑提
(
大正
1.670.)76. Sandakasutta
m
 
陀迦經
cf.M.60. Apa
nn
akasutta
m
 
無戲論經,
cf.D.1. Brahmaj
a
lasutta
m
經,
cf.
《雜阿含
973
 
經》
(
大正
2.251.)
cf.
《別譯雜阿含
207
 
經》
(
大正
2.451.)77. Mah
a
sakulud
a
yisutta
m
 
生優陀
大經
《中阿含
207
經》箭毛經
(
大正
1.783.)78. Sama
n
amu
nd
ikasutta
m
 
文祁
子經
《中阿含
179
經》五支
物主
(
大正
1.720.)79. C
ul
asakulud
a
yisutta
m
 
生優陀
小經
《中阿含
208
經》箭毛經
(
大正
1.783.)80. Vekhanasasutta
m
 
鞞摩那
《中阿含
209
經》鞞摩那
(
大正
1.786.)4.R 
a
 javaggo
王品
81. Gha
t
ik 
a
rasutta
m
 
師經
《中阿含
63
經》鞞婆
耆經
(
大正
1.499.)82. Ra
tt
hap
a
lasutta
m
 
羅經
《中阿含
132
經》
羅經
(
大正
1.623.)2
 
83. Maghadevasutta
m
 
大天
林經
《中阿含
67
經》大天
林經
(
大正
1.511.)84. Madhurasutta
m
 
羅經
《雜阿含
548
經》摩
羅經
(
大正
2.142.)85. Bodhir 
a
 jakum
a
rasutta
m
 
菩提
王子經
世尊詳述
苦行
部份和《中部》
26
經同。
cf. No.1421.
《五分律》卷
10(
大正
22.71
)86. A
v
gulim
a
lasutta
m
 
鴦掘
摩經
《雜阿含
1077
16
經》
(
大正
2.378.)
 No.118.
《佛說
鴦掘
摩經》
(
大正
2.508.)
 No.119.
鴦崛髻
經》
(
大正
2.510.)
 No.120.
央掘
魔羅經》
(
大正
2.512.)
,《增壹阿含
38.6
經》
(
大正
2.719.)
《法
經》
Dhp.172, 173, 382
《長
Thag.871~873.87. Piyaj
a
tikasutta
m
 
愛生經
《中阿含
216
愛生
(
大正
1.800.)
 No.91.
《佛說婆羅門子
命終
愛念不離經》
(
大正
1.915.)
,《增壹阿含
13.3
經》
88. B
a
hitikasutta
m
 
鞞訶
《中阿含
214
經》鞞訶
(
大正
1.797.)89. Dhammacetiyasutta
m
 
莊嚴
《中阿含
213
經》法
莊嚴
(
大正
1.795.)90. Ka
nn
akatthalasutta
m
 
普棘刺
林經
《中阿含
212
經》一切智經
(
大正
1.792.)5.Br 
ah
ma
n
avaggo
婆羅門品
91. Brahm
a
yusutta
m
 
梵摩經
《中阿含
161
經》梵摩經
(
大正
1.685.)92. Selasutta
m
 
施羅經
《經集》
Sn.3.7. Selasutta
m
羅經,《長
老偈
Thag.818~841.93. Assal
a
yanasutta
m
 
阿攝
(=
/
)
《中阿含
151
經》阿攝
(
大正
1.663.)94. Gho
t
amukhasutta
m
 
瞿哆
牟伽經
cf. M.51.Kandarakasutta
m
 
乾達羅迦經
95. Ca
v
i
sutta
m
 
伽經
北傳無相當之經
96. Esuk 
a
i
sutta
m
 
鬱瘦歌邏
《中阿含
150
經》
鬱瘦歌邏
(
大正
1.661.)97. Dhana
b
 j
a
nisutta
m
 
《中阿含
27
經》陀
梵志經
(
大正
1.456.)98. V
a
se
tt
hasutta
m
 
吒經
《經集》
Sn.3.9. V
a
se
tt
hasutta
m
塞特
99. Subhasutta
m
 
婆經
《中阿含
152
經》
鸚鵡
(
大正
1.666.)100. Sa
v
g
a
ravasutta
m
 
傷歌邏
世尊
苦行
精進
照《中部》
M.26. P
a
sar 
a
sisutta
m
M.36.Mah
a
saccakasutta
m
 
Uparipa
nna
sa
上分
1.Devadahavagga
101. Devadahasutta
m
 
《中阿含
19
經》尼乾經
(
大正
1.442.)
部份
照《中部》
M.27.C
ul
ahatthipadopamasutta
m
象跡喻小經
102. Pa
b
cattayasutta
m
 
cf.
《長部》
D.1. Brahmaj
a
lasutta
m
103. Kintisutta
m
 
北傳無相當之經
104. S
a
mag
a
masutta
m
 
彌村經
《中阿含
196
經》周那經
(
大正
1.752.)105. Sunakkhattasutta
m
 
善星
No.757.
《佛說身毛喜堅經》
(
大正
17.591.)106.
A
ne
b
 jasapp
a
yasutta
m
 
《中阿含
75
經》淨不
動道
(
大正
1.542.)107. Ga
n
akamoggall
a
nasutta
m
算數家
目犍連經
《中阿含
144
經》
算數
目犍連經
(
大正
1.652.)
 No70.
經》
(
大正
1.875.)108. Gopakamoggall
a
nasutta
m
 
瞿默
目犍連
《中阿含
145
經》
瞿默
目犍連經
(
大正
1.653.)109. Mah
a
 pu
nn
amasutta
m
 
滿月
大經
《雜阿含
58
 
經》
(
大正
2.14.)
,《相應部》
S.22.82. Pu
nn
am
a
 
滿月
110. C
ul
apu
nn
amasutta
m
 
滿月
小經
 
cf.
《增支部》
A.4.187./ II,179.
作雨
(
禹舍
婆羅門問
知善
)2.Anupadavaggo
不斷品
111. Anupadasutta
m
 
不斷經
北傳無相當之經
112. Chabbisodhanasutta
m
 
六淨經
《中阿含
187
經》說智經
(
大正
1.732.)113. Sappurisasutta
m
 
士經
《中阿含
85
經》
人經
(
大正
1.561.)
 No.48.
法經》
(
大正
1.837.)
114. Sevitabb
a
sevitabbasutta
m
 
不應
北傳無相當之經
115. Bahudh
a
tukasutta
m
 
《中阿含
181
經》
(
大正
1.723.)
 No.776.
《佛說四品法門經》
(
大正
17.712.)116. Isigilisutta
m
 
仙吞
《增壹阿含
38.7
經》
(
大正
2.723.)117. Mah
a
catt
a
i
sakasutta
m
 
大四十經
《中阿含
189
經》聖
(
大正
1.735.)118.
A
n
a
 p
a
nassatisutta
m
 
入出
息念經
 No.96.
《佛說
治意
經》
(
大正
1.919.)
,《雜阿含
810
 
經》
(
大正
2.208.)119. K 
a
yagat
a
satisutta
m
 
身行念經
《中阿含
81
經》念身經
(
大正
1.554.)120. Sa
v
kh
a
rupapattisutta
m
 
行生經
《中阿含
168
經》
行經
(
大正
1.700.)3.Su
bba
tavaggo
121. C
ul
asu
bb
atasutta
m
 
小經
《中阿含
190
經》小
(
大正
1.736.)122. Mah
a
su
bb
atasutta
m
 
大經
《中阿含
191
經》大
(
大正
1.738.)123. Acchariya-abbhutasutta
m
未曾
有法經
《中阿含
32
經》
未曾
有法經
(
大正
1.469.)124. B
a
kulasutta
m
 
拘羅經
《中阿含
34
經》
拘羅經
(
大正
1.475.)125. Dantabh
u
misutta
m
 
調御地
《中阿含
198
經》
調御地
(
大正
1.757.)126. Bh
u
mijasutta
m
 
彌經
《中阿含
173
經》
彌經
(
大正
1.709.)127. Anuruddhasutta
m
 
阿那律經
《中阿含
79
經》有
天經
(
大正
1.549.)128. Upakkilesasutta
m
 
隨煩惱
《中阿含
72
經》
王本
(
大正
1.532.)
,《增壹阿含
24.8
經》
(
大正
2.626.)129. B
a
lapa
nd
itasutta
m
 
賢愚
《中阿含
199
經》
癡慧地
(
大正
1.759.)
 No.86.
《佛說
犁經》
(
大正
1.907.)3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->