Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Makro İktisat Ders Notları - KPSS

Makro İktisat Ders Notları - KPSS

Ratings: (0)|Views: 6,855 |Likes:
Published by KPSS Analiz
Tüm KPSS Dosyaları İçin: http://www.kpssanaliz.com

• Makroiktisat çok sayıda hane, firma ve piyasayı eşanlı etkileyen ekonominin tümüne ait gelişmeleri inceler.
• Makroiktisadın temel uğraşı, ekonomik büyüme, işsizlik, enflasyon, faiz haddi, döviz kuru, dış denge ve kamu dengesi arasındaki karşılıklı ilişkilerin saptanmasıdır.
Tüm KPSS Dosyaları İçin: http://www.kpssanaliz.com

• Makroiktisat çok sayıda hane, firma ve piyasayı eşanlı etkileyen ekonominin tümüne ait gelişmeleri inceler.
• Makroiktisadın temel uğraşı, ekonomik büyüme, işsizlik, enflasyon, faiz haddi, döviz kuru, dış denge ve kamu dengesi arasındaki karşılıklı ilişkilerin saptanmasıdır.

More info:

Published by: KPSS Analiz on May 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2012

pdf

text

original

 
A.S.AkatMakroiktisat Nisan 20021
MAKRO
İ
KT
İ
SAT
Ders Notlar 
ı
İ
stanbul Bilgi Üniversitesi
A.S.AkatMakroiktisat Nisan 20022
G
İ
İŞ
Kavramlar, Kurumlar, Veriler 
Birinci Bölüm
A.S.AkatMakroiktisat Nisan 20023
Makroiktisat
Mikroiktisat 
tekil hane ve firman
ı
n karar sürecini ve bunlar 
ı
n piyasalarda kar 
ş
ı
l
ı
kl
ı
ba
ğ
lant
ı
lar 
ı
n
ı
inceler 
Makroiktisat 
çok say
ı
da hane, firma ve piyasay
ı
 e
ş
anl
ı
etkileyen ekonominin tümüne ait geli
ş
meleriinceler Makroiktisad
ı
n temel u
ğ
ra
ş
ı
, ekonomik büyüme,i
ş
sizlik, enflasyon, faiz haddi, döviz kuru, d
ı
ş
dengeve kamu dengesi aras
ı
ndaki kar 
ş
ı
l
ı
kl
ı
ili
ş
kilerinsaptanmas
ı
d
ı
Tan
ı
m
ı
gere
ğ
i, makroiktisat için
iktisat politikalar 
ı
-n
ı
n
tasarlanmas
ı
ve uygulanmas
ı
çok önemlidir Tart
ı
ş
malar 
ı
n oda
ğ
ı
nda kamunun ekonomiyemüdahale biçimler yer al
ı
A.S.AkatMakroiktisat Nisan 20024
Makroiktisad
ı
n zorluklar 
ı
Makroiktisat ayn
ı
anda hem soyut hem de somutolmak zorundad
ı
Soyut 
: ekonomilerin davran
ı
ş
ı
n
ı
ı
klayan genelmodel ve teoriler gereklidir 
Somut 
: teorik çerçeve Türkiye, ABD, AB, vs. fiilenvarolan somut ekonomilere uygulanmak zorundad
ı
Halbuki özellikle farkl
ı
geli
ş
mi
ş
lik düzeyindekiekonomiler aras
ı
nda benzemezlikler ço
ğ
u kez benzerliklerden fazlad
ı
Maalesef makroiktisad
ı
n temel teorik çerçevesi
 geli
 ş
mi
 ş
ülkelerin
kar 
ş
ı
la
ş
t
ı
ğ
ı
sorunlara çözümararken olu
ş
mu
ş
tur 
Türkiye
’nin geçmi
ş
i ve bugünü ise çok farkl
ı
d
ı
www.KpssAnaliz.com
 
A.S.AkatMakroiktisat Nisan 20025
Temel de
ğ
i
ş
kenler 
GSMH büyüme h
ı
 z
ı
: ekonomik faaliyettekide
ğ
i
ş
imin yön ve hacmi
İş
 sizlik 
: i
ş
bulamayanlar 
ı
n say
ı
ve oran
ı
Ödemeler Bilançosu
: ekonominin d
ı
ş
dünya ileili
ş
kileri
 Enflasyon
: fiyatlar genel seviyesindeki de
ğ
i
ş
im
 Faiz haddi
: paran
ı
n fiyat
ı
 Döviz kuru
: dövizin fiyat
ı
 Kamu maliyesi
: vergiler, kamu harcamalar 
ı
, bütçe dengesi
 Para ve mevduat 
: para arz ve talebinin de
ğ
i
ş
imi
A.S.AkatMakroiktisat Nisan 20026
Temel kurumlar 
Maliye Bakanl 
ı
 ğ 
ı
: bütçenin haz
ı
rlanmas
ı
,uygulanmas
ı
ve vergiler 
 Hazine
: kamu borçlanmas
ı
, d
ı
ş
ekonomik ili
ş
kiler, mali sektör denetimi
Merkez Bankas
ı
:
 para otoritesi, döviz rezervleri,ödemeler bilançosunun izlenmesi
 Devlet 
 İ 
 statistik Enstitüsü:
milli gelir, d
ı
ş
ticaret,enflasyon, sanayi üretimi, vs. temel veriler 
 BDDK 
: bankac
ı
l
ı
k sektörü denetiminden sorumluüst kurul
 IFI 
: Uluslararas
ı
mali kurulu
ş
lar (IMF ve DünyaBankas
ı
)
A.S.AkatMakroiktisat Nisan 20027
Baz
ı
tan
ı
mlar 
 Boom
: GSMH’da h
ı
zl
ı
büyüme
 Resesyon
: GSMH’da k 
ı
sa süreli eksi büyüme
 Depresyon
: GSMH’da uzun süreli eksi büyüme
 Deflasyon
: fiyatlar genel seviyesinde dü
ş
ü
ş
Maliye politikas
ı
: bütçe taraf 
ı
ndan temsil edilenkamunun vergileme ve harcama kararlar 
ı
toplam
ı
 Para politikas
ı
: Merkez Bankas
ı
taraf 
ı
ndan al
ı
nan para arz
ı
miktar 
ı
ve faiz haddi kararlar 
ı
 Döviz kuru politikas
ı
: döviz kurunda kamumüdahalesi (olmamas
ı
dahil)
 D
ı
 ş
ticaret politikas
ı
: mal ve hizmet ihracat
ı
na kamumüdahaleleri
A.S.AkatMakroiktisat Nisan 20028
En basit model: çevrisel ak 
ı
m
Makroiktisad
ı
n ç
ı
ı
ş
noktas
ı
ekonominin bütünü
ı
s
ı
ndan gelir ve harcama ak 
ı
mlar 
ı
n
ı
n analizidir 
İş
in özü asl
ı
nda çok basittir 
 Ekonomideki her harcama mutlaka bir ekonomik aktöre gelir yarat 
ı
 Ekonomideki her gelir mutlaka bir ekonomik aktörün harcamas
ı
ı
Buna
 gelir ve harcama çevrisel ak 
ı
m
ı
deriz –Çevrisel a
ı
m
ı
n düzgün i
ş
leyi
ş
ini hangimekanizmalar sa
ğ
lar? –Çevrisel a
ı
m ne zaman bozulur? –Bozuldu
ğ
u takdirde tekrar düzgün i
ş
leyi
ş
i içinneler yap
ı
labilir?
www.KpssAnaliz.com
 
A.S.AkatMakroiktisat Nisan 20029
Çevrisel ak 
ı
m
ş
emas
ı
HanelerFirmala
Varsay
ı
mlar:
Devlet yok; Finans yok; D
ı
ş
dünya yok 
Faktör gelirleri (TL)Üretim faktörleri (emek, sermaye, vs)Mal ve hizmetlerHarcamalar (TL)
A.S.AkatMakroiktisat Nisan 200210
Gayrisafi Yurtiçi Has
ı
la GSY
İ
H
Gayrisafi Yurtiçi Has
ı
la
(GSY
İ
H) ekonomidekitoplam üretim, gelir ve harcamalar 
ı
ölçer Bir ülke içinde belirli bir dönemde üretilen nihaimal ve hizmetlerin toplam piyasa de
ğ
erine e
ş
ittir 
 Devlet 
 İ 
 statistik Enstitüsü (D
 İ 
 E)
itaraf 
ı
ndanüçayl
ı
k ve y
ı
ll
ı
k olarak hesaplan
ı
GSY
İ
H ekonominin tüm kanuni üretimini kapsar Piyasaya ç
ı
kmadan hane içinde tüketilen (tar 
ı
m)ve yasak mallar 
ı
(uyu
ş
turucu) kapsamazÜretimde girdi olarak kullan
ı
lan mal vehizmetlerin birden fazla hesaba girmesine izinverilmez (katma de
ğ
eri ölçer)
A.S.AkatMakroiktisat Nisan 200211
Gayrisafi Milli Has
ı
la GSMH
GSY
İ
H ülke içinde belirli bir dönemde üretilengeliri ölçer Ancak, ülke içinde üretilen gelirin bir bölümü yurtd
ı
ş
ı
nda mukim ki
ş
i ve kurumlara aittir: örne
ğ
ind
ı
ş
ar 
ı
ya yap
ı
lan faiz ve temettü ödemeleriAyn
ı
 
ş
ekilde, ülkede mukim ki
ş
i ve
ş
ah
ı
slar 
ı
n yurtd
ı
ş
ı
ndan gelirleri olabilir: örne
ğ
in yurt d
ı
ş
ı
ndangelen faiz, temettü ve i
ş
çi dövizleri
Gayrisafi Milli Has
ı
la (GSMH)
 bir ülkede mukimki
ş
ilerin elde ettikleri toplam gelirdir GSY
İ
H’ya yurt d
ı
ş
ı
ndan net faktör gelirlerinineklenmesi ile elde edilir 
A.S.AkatMakroiktisat Nisan 200212
GSMH’n
ı
n bile
ş
kenleri
Tüketim
(C) haneler taraf 
ı
ndan tüketim amac
ı
ilesat
ı
n al
ı
nan tüm mal ve hizmetleri kapsar (yenikonut hariç)
Yat 
ı
ı
m
(I) firmalar, haneler ve devlet taraf 
ı
ndansermaye mallar 
ı
, binalar (yeni konut dahil) vestoklar için yap
ı
lan tüm harcamalar 
ı
kapsar 
 Kamu tüketimi
(G) yerel ve merkezi idare taraf 
ı
ndansat
ı
n al
ı
nan tüm mal ve hizmetleri kapsar fakattransfer harcamalar 
ı
dahil de
ğ
ildir 
 Net ihracat 
(NX) mal ve hizmet ihracat
ı
ndan mal vehizmet ithalat
ı
n
ı
n ç
ı
kar 
ı
lmas
ı
ile bulunur Temel makro özde
ş
lik:
Y = C + I + G + NX
www.KpssAnaliz.com

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ayhan Adsiz liked this
Onur Kaplan liked this
tuysuk liked this
m_unal2005 liked this
hulya19 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->