Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Personal Sun-Chapter 3- Sleep Over

Personal Sun-Chapter 3- Sleep Over

Ratings: (0)|Views: 43|Likes:
Published by Maddy Marie

More info:

Published by: Maddy Marie on May 25, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2010

 
 Bhdlg }c`itioe hmh`n lnuco }hp ul Tha-t. ]o cnmlu hu ap vihdo jlw h }c`io ulmou tlao vw`zhdp nu`i `u }htu`ao ul ml. @ tuhwoe hu bhdlg ht@ woaoagowoe c`a uhk`nm c`ttc`wu hne tclot ljj wnn`nm `nuluco }llet ul uwn `nul h }lij.~~"~~Co tulle v ljj uco dldcuhk`nm ljj c`t tc`wu.'_aaa.. Bhko< ]chu hwopl el`nm<' Co mw`nnoe wooi}`eo.'@ uclmcu pl }owo to ulao wnn`nm hwlne tc`wuiott)@-a cwu.' Co aldkoe hnosvwott`ln lj thenott.']oii @ eln-u a`ne) gu Bhdlg) uchu }ht k`neh whnela.'C`t jhdo uwnoexotu`ln`nm. 'Tl pl aohn @dhn-u wn hwlne }`uclu htc`wu<<''Nl) `ut j`no. @ }ht btu
 
}lneow`nm }cp pl e`e uchu tlteeonip.'Co ihmcoe) '@-a btuk`ee`nm) @ nooe ul ml dcodk `n}`uc Tha..... @j uchut lkhp.''Lkhp.' @ uc`nk @ i`koe c`agouuow tc`wuiott hnp}hp. ; Co}hikoe lut`eo) nh}ohw uchu @}ht goc`ne c`a. Tl }con comlu jhwucow jwla uco vlhwdc @ btu thu el}n. Co jinm c`ttclot gojlwo co onuowoe uco}llet) hne @ }hudcoe apgohu`ji) wttou ahn }hik `nuluco }llet. @ che hi}hpt}hnuoe h elm hnp}hp.~~~"~~~'K) }owo cowo.' Co th`e) zl`dotu`ii dcoowji. @ uc`nk co }htalwo os`uoe hglu go`nm hghgpt`uuow uchn }o }owo go`nmghgp thu. Co }ht ml`nm ulchzo jn }`uc uc`t.Co }hikoe lzow ul ap t`eolj uco ellw. @ vihnnoe ul moulu aptoij gu co v`dkoe aov) ewhv`nm ao lzow c`ttclieowt.
 
'Bhko( ]cp<( Vu ao el}npl jwohk(' @ btu gohu c`t ghdk}`uc ap j`tu-t hne k`dkoe hi`uuio g`u. @ illkoe i`ko h dc`iedlavhwoe ul c`a hnp}hp) tl @a`to }oii hdu i`ko lno ul.'Nlvo) @-a uco ghgp t`uuow.Hne }chu @ thp mlot.' Cok`dkoe uco ellw tcu }`uc c`tjllu) mwhgg`nm ap tujj lu lj uco goe lj uco uwdk.'Tow`ltip) @-a nlu h dc`ie Bhdlg( Vu ao el}n(''Hne }chu el @ mou lu lj `u<''_aa... @-ii go mlle<''Nlvo) nlu onlmc.' @t`mcoe) jlie`nm ap hwat hneihp`nm ucoa ln c`t tclieowt. @ihpoe ap cohe ul uco t`eo}owo @ dlie too c`t jhdo.'Viohto) Bhko<' @ uw`oe ulmou ap zl`do ht tlju ht @ dlieahnhmo. @ k`ttoe c`a lndo lnuco dcook) iohz`nm ap i`vtucowo. 'Viohto) Bhdlg<' @awaaowoe ln c`t tk`n.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->