Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tram Bien AP

Tram Bien AP

Ratings:
(0)
|Views: 118|Likes:
Published by thoinguyenxuan

More info:

Published by: thoinguyenxuan on May 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2012

pdf

text

original

 
Män hoüc: Pháön âiãûn trong nhaìmaï y âiãûn vaìtraûm biãún aï p  Nhoïm Nhaìmaï y âiãûn - Bäümän Hãûthäúng âiãûn - ÂHBK ÂaìNàông 
1
 
Chæång 1 
 
KHAÏI NIÃÛM CHUNG VÃÖNHAÌMAÏY ÂIÃÛN TRAÛM BIÃÚN AÏP & HÃÛTHÄÚNG NÀNG LÆÅÜNG
1.1 KHAÏI NIÃÛM PHÁN LOAÛI NHAÌMAÏY ÂIÃÛN VAÌTRAÛM BIÃÚN AÏP
1.
1.1- Phán loaûi nhaì maï  y âiãûn ( NMÂ ) 
  Nhaìmaïy âiãûn laìmäüt Xê nghiãûp âàûc biãût coïnhiãûm vuûbiãún âäøi caïc daûng nàng læåüng khaïc nhau nhæ nàng læåüng cuía nhiãn liãûu (than, dáöu, khê âäút, nguyãn tæív.v. . . ) nàng læåüng cuía doìng næåïc, gioï, màût tråìi v.v ... thaình âiãûn nàng âãø  cung cáúp cho caïc häütiãu thuû. Càn cæïvaìo caïc loaûi nhiãn liãûu sæíduûng cho nhaìmaïy âiãûn ngæåìi ta chia ra:  Nhaìmaïy nhiãût âiãûn , thuíy âiãûn , phong âiãûn , nhaìmaïy âiãûn nguyãn tæí, nhaìmaïy âiãûn duìng nàng læåüng màût tråìi v.v...
a- Nhaì maï  y nhiãût âiãûn (NÂ) 
 Trong nhaìmaïy nhiãût âiãûn ngæåìi ta duìng nhiãn liãûu laìthan âaï, dáöu hoàûc khê âäút , trong âoïthan âaïâæåüc sæíduûng räüng raîi nháút. Âãøquay maïy phaït âiãûn, trong nhaìmaïy nhiãût âiãûn duìng tuabin håi næåïc , maïy håi næåïc ( lä cä mä bin ), âäüng cå âäút trong vaìtua bin khê, tuabin håi næåïc coïkhaínàng cho cäng suáút cao vaìváûn haình kinh tãúnãn âæåüc sæíduûng räüng raîi nháút. Nhaìmaïy nhiãût âiãûn coìn âæåüc chia laìm 2 loaûi: Nhiãût âiãûn ngæng håi vaì  nhiãût âiãûn trêch håi:+ Nhaìmaïy nhiãût âiãûn ngæng håi toaìn bäühåi duìng saín xuáút âiãûn nàng. + Nhaìmaïy nhiãût âiãûn trêch håi mäüt pháön nàng læåüng cuía håi âæåüc sæí  duûng vaìo muûc âêch cäng nghiãûp vaìsinh hoaût cuía nhán dán vuìng lán cáûn.
b. Nhaì maï  y thuí  y âiãûn : ( TÂ ) 
 Nhaìmaïy thuíy âiãûn duìng nàng læåüng cuía doìng næåïc âãøsaín xuáút ra âiãûn nàng . Âäüng cå så cáúp âãøquay maïy phaït thuíy âiãûn laìcaïc tua bin næåïc truûc ngang hay truûc âæïng .So våïi nhiãût âiãûn nhaìmaïy thuíy âiãûn coïmäü  üt säúæu âiãøm quan troüng sau : * Giaïthaình âiãûn nàng tháúp chè bàòng 1/5 - 1/10 nhiãût âiãûn . *Khåíi âäüng nhanh chè cáön mäüt phuït laìcoïthãøkhåíi âäüng xong vaìcho mang cäng suáút , trong khi âoïâãøkhåíi âäüng mäüt täømaïy nhiãût âiãûn ( kãøcaíloìvaì  tuabin ) phaíi máút haìng ngaìy . * Coïkhaínàng tæûâäüng hoïa cao nãn säúngæåìi phuûc vuûtênh cho mäüt âån vë cäng suáút chè bàòng 1/10
÷
1/15 cuía nhiãût âiãûn . * Kãút håüp caïc váún âãökhaïc nhæ cäng trçnh thuíy låüi, chäúng luîluût, haûn haïn, giao thäng váûn taíi, häöthaícaïv.v... Tuy nhiãn nhaìmaïy TÂ cuîng coïmäüt säúnhæåüc âiãøm âaïng chuï:
 
Män hoüc: Pháön âiãûn trong nhaìmaï y âiãûn vaìtraûm biãún aï p  Nhoïm Nhaìmaï y âiãûn - Bäümän Hãûthäúng âiãûn - ÂHBK ÂaìNàông 
2
 
* Väún âáöu tæ xáy dæûng mäüt nhaìmaïy ráút låïn. * Thåìi gian xáy dæûng daìi. * Cäng suáút bë haûn chãúbåíi læu læåüng vaìchiãöu cao cäüt næåïc . * Thæåìng åíxa häütiãu thuûnãn phaíi xáy dæûng âæåìng dáy cao aïp ráút täún keïm.
c - Nhaì maï  y âiãûn nguyãn tæí 
 Thæûc cháút nhaìmaïy âiãûn nguyãn tæílaìmäüt nhaìmaïy nhiãût âiãûn, trong âoïloì  âäút than âæåüc thay bàòng loìphaín æïng nguyãn tæí.  Nhaìmaïy âiãûn nguyãn tæítiãu thuûnguyãn liãûu ( Torium vaìUranium ) ráút êt, vç nàng læåüng 1kg Uranium tæång âæång våïi nàng læåüng cuía 2700 táún than âaï  tiãu chuáøn. Vç váûy åínhæîng vuìng nuïi khäng thuáûn tiãûn cho viãûc váûn chuyãøn nguyãn liãûu thç viãûc xáy dæûng nhaìmaïy âiãûn nguyãn tæícoïnghéa quan troüng.  Nàm 1954, Liãn Xä xáy dæûng nhaìmaïy âiãûn nguyãn tæíâáöu tiãn coïcäng suáút 5.000KW, tiãu thuûngaìy âãm khoaíng 30g Uranium, trong khi âoïNÂ coï  cuìng cäng suáút tiãu thuûkhoaíng (100
÷
110) táún than xáúu.
d- Nhaì maï  y âiãûn duì ng sæï c gioï 
Trong nhaìmaïy âiãûn naìy, ngæåìi ta låüi duûng sæïc gioïâãøquay mäüt hãûthäúng caïnh quaût vaìtruyãön âäüng âãøquay maïy phaït âiãûn. Khoïkhàn cuía nhaìmaïy âiãûn naìy laìdo täúc âäüvaìhæåïng gioïluän luän thay âäøi, nãn âiãöu chènh táön säúvaìâiãûn p gàûp nhiãöu khoïkhàn.
e- Nhaì maï  y âiãûn duì ng nàng læåüng màût tråì i : 
Thæûc cháút cuîng laìnhaìmaïy nhiãût âiãûn, trong âoïloìthan âæåüc thay thãú  bàòng hãûthäúng kênh thu nháûn nhiãût nàng cuía màût tråìi. Nhaìmaïy âiãûn duìng nàng læåüng cuía màût tråìi âáöu tiãn trãn thãúgiåïi âaîâæåüc xáy dæûng åíLiãn Xä våïi cäng suáút 1.200 KW. Ngoaìi ra coìn coïnhaìmaïy âiãûn duìng sæïc næåïc thuíy triãöu laìmäüt nhaìmaïy thuíy âiãûn sæíduûng nàng læåüng thuíy triãöu.
1.1.2/ Phán loaûi traûm biãú  n aï  p  a- Traûm tàng aï  p : 
Traûm tàng aïp thæåìng âàût åícaïc nhaìmaïy âiãûn coïnhiãûm vuûtàng âiãûn aïp tæìâiãûn aïp maïy phaït âãún âiãûn aïp cao hån âãøtruyãön taíi âãún caïc häütiãu thuûåíxa.
b- Traûm haûaï  p : 
 Traûm haûp âàût åícaïc häütiãu thuû, âãøbiãún âäøi âiãûn aïp tæìâaûi læåüng cao hån âãún âaûi læåüng tháúp hån thêch håüp cho caïc häütiãu thuûâiãûn. c
.Traûm biãú  n âäø  i âiãûn xoay chiãö u thaì nh mäüt chiãö u vaì ngæåüc laûi.
d
- Traûm phán phäú  i âiãûn: 
 Gäöm mäüt säúâæåìng dáy cung cáúp vaìmäüt säúâæåìng dáy phán phäúi âãún caïc häütiãu thuû. Caïc âæåìng dáy naìy coïcuìng âiãûn p nhæ nhau, nãn trong traûm phán phäúi khäng cáön maïy biãún aïp, åíâáy chè âàût thanh goïp, khê cuûâiãûn âoïng càõt, âiãöu khiãøn.
 
Män hoüc: Pháön âiãûn trong nhaìmaï y âiãûn vaìtraûm biãún aï p  Nhoïm Nhaìmaï y âiãûn - Bäümän Hãûthäúng âiãûn - ÂHBK ÂaìNàông 
3
 
1.2. HÃÛTHÄÚNG NÀNG LÆÅÜNG
Hãûthäúng nàng læåüng laìtáûp håüp nhæîng nhaìmaïy âiãûn, traûm biãún aïp, caïc häü  tiãu thuûâiãûn vaìnhiãût nàng, chuïng âæåüc näúi laûi våïi nhau bàòng caïc maûng âiãûn vaì  nhiãût.Hãûthäúng âiãûn laìmäüt bäüpháûn cuía hãûthäúng nàng læåüng gäöm coïcaïc maïy phaït âiãûn, thiãút bë phán phäúi âiãûn, maûng âiãûn vaìcaïc häüi tiãu thuûâiãûn.  Ngæåìi ta chia hãûthäúng nàng læåüng thaình 3 bäüpháûn chênh: 1
- Nguäö n phaï t nàng læåüng: 
Nhaìmaïy âiãûn saín xuáút nhiãût nàng vaìâiãûn nàng.2
- Bäüpháûn truyãö n taí i: 
Maûng âiãûn vaìmaûng nhiãût. 3
- Caï c häütiãu thuû
Biãún âäøi âiãûn nàng vaìnhiãût nàng thaình caïc daûng nàng læåüng khaïc.Âàûc âiãøm cuía hãûthäúng nàng læåüng: a- Saín xuáút vaìtiãu thuûphaíi âäöng thåìi , caïc sæûcäúcuía báút cæïbäüpháûn naìo laìm máút sæûcán bàòng giæîa saín xuáút vaìtiãu thuûâãöu coïthãødáùn âãún ngæìng laìm viãûc mäüt pháön hay toaìn bäühãûthäúng . b- Caïc quaïtrçnh quaïâäütrong hãûthäúng nàng læåüng xaîy ra ráút nhanh, nãn ngæåìi ta phaíi sæíduûng caïc thiãút bë råle tæûâäüng âãøloaûi træìsæûcäúnhanh choïng. c- Sæûphaït triãøn cuía hãûthäúng nàng læåüng phuûthuäüc vaìo sæûphaït triãøn cuía nãön kinh tãúquäúc dán vaìphaíi âæåüc phaït triãøn træåïc mäüt bæåïc. Æu âiãøm cuía hãûthäúng nàng læåüng: a- Âaím baío phán phäúi cäng suáút håüp lyïvaìkinh tãúnháút , táûn duûng caïc thiãút bë vaìnguyãn liãûu âëa phæång mäüt caïc håüp lyï, do âoïgiaím giaïthaình âiãûn nàng.b- Náng cao tênh cháút âaím baío cung cáúp âiãûn liãn tuûc cho caïc häütiãu thuû. c- Giaím âæåüc pháön tràm cäng suáút dæûtræîvaìtàng âæåüc cäng suáút âån vë caïc täømaïy.  Nhæåüc âiãøm cuía hãûthäúng nàng læåüng: Xáy dæûng hãûthäúng nàng læåüng âoìi hoíi phaíi täún thãm väún âáöu tæ xáy dæûng caïc traûm biãún aïp vaìâæåìng dáy liãn laûc. Tuy nhiãn noïseîâæåüc buìlaûi nhanh choïng bàòng viãûc haûgiaïthaình âiãûn nàng vaìtàng âäütin cáûy cung cáúp âiãûn vaìnhiãût.
1.3. ÂÄÖTHË PHUÛTAÍI :
1.3.1/ Âënh nghéa vaì phán loaûi : 
 Âàûc âiãøm cuía saín xuáút âiãûn nàng laìsaín xuáút vaìtiãu thuûphaíi thæûc hiãûn âäöng thåìi. Taûi mäùi thåìi âiãøm, häütiãu thuû(kãøcaítäøn tháút) tiãu thuûbao nhiãu âiãûn nàng thç nhaìmaïy âiãûn phaíi saín xuáút ra ngáön áúy âiãûn nàng. Trong thæûc tãú, tiãu thuûâiãûn nàng qua mäüt ngaìy âãm thay âäøi ráút nhiãöu. Âãøváûn haình kinh tãúvaì 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Thu Thủy Nguyễn liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->