Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
38Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ancol-Bai Tap Tu Luan Co DA Chuan

Ancol-Bai Tap Tu Luan Co DA Chuan

Ratings:
(0)
|Views: 3,585|Likes:
Published by thuyvuthe

More info:

Published by: thuyvuthe on May 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2014

pdf

text

original

 
[
PHI
U BÀI T
P HÓA H
C
]
 
2009
1
Vũ Thế 
Thuy
 – 
THPT Thái Phiên
BµI TËP Tù LUËN PHÇN ANCOL
Bài t
p 54
 Vi
ế
t công th
c t
ng quát (công th
c chung) có mang nhóm ch
c c
a:a) R
ượ 
u
đơ 
n ch
c no, m
ch h
ở 
.b) R
ượ 
u
đơ 
n ch
c, không no (1 liên k 
ế
t
đô
i), m
ch h
ở 
.c) R
ượ 
u
đơ 
n ch
c vòng no, 1 vòng.d) R
ượ 
u
đơ 
n ch
c, không no, 1 liên k 
ế
t ba, m
ch h
ở 
.e) R
ượ 
u
đơ 
n ch
c, không no, 2 liên k 
ế
t
đôi,
1 liên k 
ế
t ba, 1 vòng.f) R
ượ 
u
đơ 
n ch
c no, m
ch h
ở 
, ch
a 5 nguyên t
C trong phân t
.
Bài t
p
54’
 A là m
t
rượ 
u
đơ 
n ch
c không no, có ch
a m
t liên k 
ế
t
đôi
trong phân t
và m
ch h
ở 
.a. Hãy vi
ế
t công th
c chung c
a dãy
đồ
ng
đẳ
ng A. Nêu
đ
i
u ki
n
để
có lo
i r
ượ 
u này.b. N
ế
u
đố
t cháy hoàn toàn 1 mol A thì thu
đượ 
c 4 mol CO
2
. Xác
đị
nh CTPT và các CTCT có th
c
aA. Bi
ế
t r
ng nhóm
 
OH không liên k 
ế
t tr
c ti
ế
p vào nguyên t
cacbon mang n
i
đ
ôi.
Đ
S: 5 CTCT
Bài t
p 55
 M
t chai r
ượ 
u dung tích 750 ml ch
a
đầ
y r
ượ 
u 12
0
. Kh
i l
ượ 
ng riêng c
a etanol là 0,79 g/ml. Kh
i l
ượ 
ng riêngc
a r
ượ 
u 12
0
 là 0,89 g/ml. a) Tính kh
i
lượ 
ng etanol có trong chai r
ượ 
u trên. b) Tính n
ng
độ
% c
a etanol c
a r
ượ 
u 12
0
.c) L
ượ 
ng r
ượ 
u trên
đượ 
c t
o ra do s
lên men c
a
đườ 
ng nho (glucose, C
6
H
12
O
6
). Tính kh
i l
ượ 
ng glucose (gluco
zơ)
c
n dùng và th
tích khí CO
2
 (
đktc)
thu
đượ 
ckhi
điề
u ch
ế
l
ượ 
ng
rượ 
u trên. Chobi
ế
t s
lên men r
ượ 
u có hi
u su
t 60%.
Đ
S: a. 71,1g ; b. 10,65% ; c. 231,85g ; 34,62lít
Bài t
p
55’
 M
t chai
rượ 
u có th
tích 0,9 lít ch
a
đầ
y r
ượ 
u 40
0
. T
kh
i c
a etanol là 0,79. Kh
i l
ượ 
ng riêng c
a
rượ 
u40
0
 là 0,83 g/ml.a) Tính n
ng
độ
% c
a r
ượ 
u trong chai
rượ 
u trên.b) Tính kh
i l
ượ 
ng glucose (glucoz
ơ)
c
n dùng và th
tích khí CO
2
 thu
đượ 
c (
ở 
 27,3
oC
; 1,2 atm) khi
đ
i
u ch
ế
l
ượ 
ng r
ượ 
u trên. Bi
ế
t r
ng hi
u su
t quá trình lên men
để
 
đ
i
u ch
ế
r
ượ 
u t
glucoselà 80%. Tính th
tích khí CO
2
 thu
đượ 
c theohai cách, bi
ế
t r
ng kh
i l
ượ 
ng riêng c
a CO
2
 
ở 
nhi
t
độ
27,3
0
C,áp su
t 1,2 atmlà 2,143g/l.
 ĐS 
: a. 38,07% ; b. 695,5g ; 126,95 lít ; 126,94 lít  
Bài t
p 56
 Bi
u di
n các lo
i liên k 
ế
t hi
đ
ro có th
có trong dung d
ch g
m etanol hòa tan trong n
ướ 
c. Lo
i liên k 
ế
t nào b
nnh
t và lo
i nào kém b
n nh
t? Gi
i thích. Bi
ế
t r
ng g
c hi
đ
rocacbon no
đẩ
y
đ
i
n t
.
Bài t
p
56’
 Khi
đ
un nóng trên 70
0
C thì phenol (C
6
H
5
OH) hòa tan vô h
n trong n
ướ 
c là do có t
o liên 
ế
t
hiđ
ro gi
a phenol v
ớ 
i n
ướ 
c. Bi
u di
n các lo
i liên k 
ế
t hidro có th
có trong dungd
ch này và hãy cho bi
ế
t lo
i nào b
n nh
t, lo
i nào kém b
n nh
t? T
i sao? Cho bi
ế
t nhóm phenyl rút
đ
i
n t
.
Bài t
p 57
 Ch
n nhi
t
độ
sôi thích h
ợ 
p cho các hóa ch
t sau
đây:
Axit fomic (HCOOH), An
đehit
axetic (CH
3
CHO),R
ượ 
u metylic (CH
3
OH), Axit axetic (CH
3
COOH), R
ượ 
u etylic (CH
3
CH
2
OH)
ng v
ớ 
i các tr
s
: 21
0
C;65
0
C; 78
0
C; 100,5
0
C; 118
0
C. Gi
i thích.
Bài t
p
57’
 Hãy s
p theo th
t
nhi
t
độ
sôi t
ă
ng d
n c
a các hóa ch
t sau
đ
ây: R
ượ 
u etylic, Axit axetic (CH
3
COOH),
Đi
metyl ete (Dimetyl eter, CH
3
OCH
3
) và Natri metylat (CH
3
ONa).
Bài t
p 58
 So sánh s
hòa tan trong n
ướ 
c c
a: Axit n-butiric (CH
3
CH
2
CH
2
COOH); n-pentan; Axit axetic (CH
3
COOH).
Bài t
p
58’
 So sánh s
hòa tan trong n
ướ 
c gi
a các ch
t sau
đ
ây (có gi
i thích): R
ượ 
u etylic(CH
3
CH
2
OH); Benzen và R
ượ 
u n-amylic (CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
CH
2
OH).
Bài t
p 59
 A là m
t
rượ 
u
đơ 
n ch
c,
đố
t cháy hoàn toàn 8,88 g A r
i cho s
n ph
m cháy h
p th
vào n
ướ 
c vôi trong l
ượ 
ng
dư,
 dung d
ch thu
đượ 
c gi
m 16,08 gam so v
ớ 
i dung d
ch n
ướ 
c vôi lúc
đầ
u. Bi
ế
t r
ng A cháy t
o ra th
tích h
ơ 
i n
ướ 
cl
ớ 
n h
ơ 
n th
tích khí CO
2
 (
đ
o cùng
đ
i
u ki
n nhi
t
độ
, áp su
t). Xác
đị
nh CTPT và các CTCT có th
c
a A.
 
[
PHI
U BÀI T
P HÓA H
C
]
 
2009
2
Vũ Thế 
Thuy
 – 
THPT Thái Phiên
Đọ
c tên các ch
t này. Vi
ế
t CTCT các
đồ
ng phân thu
c nhóm ch
c khác c
a A. Các ph
n
ng x
y ra hoàn toàn.
 ĐS: C4H10O
 
Bài t
p
59’
 X là m
t r
ượ 
u.
Đố
t cháy hoàn toàn 9,68 gam X r
i cho s
n ph
m h
p th
vào l
ượ 
ng d
ư du
ng d
ch Ba(OH)
2
.Kh
i
lượ 
ng dung d
ch thu
đượ 
c gi
m 72,27 gam. Bi
ế
t r
ng X có ch
a m
t nguyên t
O trong phân t
và trongs
n ph
m cháy s
mol CO
2
 < s
mol H
2
O.Xác
đị
nh CTPT, vi
ế
t các CTCT có th
c
a X và
đọ
c tên các ch
t này. Vi
ế
t CTCT các
đồ
ng phân khác nhómch
c c
a X.
 ĐS: C5H12O; 8 CTCT rượ 
u; 6 CTCT ete
Bài t
p 60
 Tách l
y riêng t
ng ch
t ra kh
i h
n h
ợ 
p g
m:
rượ 
u etylic, n-hexan và isopren.
Bài t
p
60’
 Tách l
y riêng t
ng ch
t ra kh
i h
n h
ợ 
p g
m: Benzen, Stiren và Metanol.
Bài t
p 61
 H
n h
ợ 
p A g
m hai r
ượ 
u m
ch h
ở 
,
đơ 
n ch
c,
đề
u ch
a m
t liên k 
ế
t
đôi,
h
ơ 
n kém nhau m
t nhóm metylen trongphân t
. L
y 20,2 gam h
n h
ợ 
p A cho tác d
ng h
ế
t v
ớ 
i Na, th
u đượ 
c
lượ 
ng mu
i có kh
i
lượ 
ng t
ă
ng 6,6 gam sov
ớ 
i h
n h
ợ 
p A.a. Xác
đị
nh CTCT m
i r
ượ 
u trong A, bi
ế
t r
ng trong A có r
ượ 
u có m
ch cacbon phân nhánh.b. Tính % kh
i l
ượ 
ng m
i r
ượ 
u trong h
n h
ợ 
p A.
 ĐS: 28,71% C3H5OH; 71,29% C4H7OH 
 
Bài t
p 61
 L
y 2,72 gam h
n h
ợ 
p A, g
m hai ch
t
ế
ti
ế
p nhau trong dãy
đồ
ng
đẳ
ng xicloankanol, cho tác d
ng h
ế
t v
ớ 
ikali. Sau ph
n
ng thu
đượ 
c h
n h
ợ 
p mu
i có kh
i l
ượ 
ng t
ă
ng 1,14 gam so v
ớ 
i h
n h
ợ 
p A lúc
đầ
u.a. Xác
đị
nh CTCT c
a m
i r
ượ 
u trong h
n h
ợ 
p A, bi
ế
t r
ng chúng có m
ch cacbonkhông phân nhánh.b. Tính % kh
i l
ượ 
ng m
i r
ượ 
u trong h
n h
ợ 
p A.
 ĐS: 63,24% C5H9OH; 36,76% C6H11OH 
 
Bài t
p 62
 H
n h
ợ 
p A g
m hai r
ượ 
u
đơ 
n ch
c no m
ch h
ở 
 
đồ
ng
đẳ
ng
ế
ti
ế
p. Th
c hi
n ph
n
ngete hóa hoàn toàn 11,8 gam h
n h
ợ 
p A, thu
đượ 
c h
n h
ợ 
p ba ete và 1,98 gam H
2
O.a. Xác
đị
nh CTCT và
đọ
c tên m
i r
ượ 
u trong h
n h
ợ 
p Ab. Tính ph
n tr
ă
m kh
i
lượ 
ng m
i ch
t c
a h
n h
ợ 
p A.c. Tính kh
i
lượ 
ng m
i ete. Bi
ế
t r
ng s
mol c
a ete có kh
i l
ượ 
ng phân t
trung gian là0,04 mol. 
 ĐS: a. CH3CH2OH; CH3CH2CH2OH b. 38,98% C2H5OH; 61,02% C3H7OH;
 d. 3,52g; 2,22g; 4,08g
Bài t
p
62’
 Th
c hi
n ph
n
ng ete hóa hoàn toàn 10,54 gam h
n h
ợ 
p A g
m hai
rượ 
u
đơ 
n ch
c m
ch h
ở 
, ch
a m
t n
i
đ
ôi, h
ơ 
n kém nhau m
t nguyên t
cacbon trong phân t
. Sau ph
n
ng thu
đượ 
c h
n h
ợ 
p ba ete và 1,44 gam H
2
O.a. Xác
đị
nh CTCT và
đọ
c tên hai r
ượ 
u trong h
n h
ợ 
p A, bi
ế
t r
ng có r
ượ 
u phân nhánhtrong h
n h
ợ 
p A.b. Xác
đị
nh % kh
i
lượ 
ng m
i ch
t trong h
n h
ợ 
p A.c. Tính kh
i l
ượ 
ng m
i ete thu
đượ 
c, bi
ế
t r
ng có 0,03 mol ete có kh
i l
ượ 
ng phân t
trung gian trong h
n h
ợ 
pete.
 ĐS: 38,52% C3H5OH; 61,48% C4H9OH; 3,36g; 1,96g; 3,78g 
 
Bài t
p 63
 H
n h
ợ 
p A g
m hai ch
t liên ti
ế
p trong dãy
đồ
ng
đẳ
ng. Th
c hi
n ph
n
ng
đ
eh
iđrat
hóa hoàn toàn 4,84 gam h
nh
ợ 
p A b
ng cách
đ
un nóng h
n h
ợ 
p A v
ớ 
i dung d
ch H
2
SO
4
 
đậ
m
đặ
c
ơ 
180
0
C, thu
đượ 
c h
n h
ợ 
p g
m hai olefin.L
ượ 
ng h
n h
ợ 
p olefin này làm m
t màuv
a
đủ
0,9 lít dung d
ch Br
2
 0,1M. a. Xác
đị
nh CTPT hai
rượ 
u trong h
n h
ợ 
p A.b. Tính thành ph
n kh
i l
ượ 
ng m
i ch
t trong h
n h
ợ 
p A. c. N
ế
u
đun
nóng l
ượ 
ng h
n h
ợ 
p A trên v
ớ 
i dung d
ch H
2
SO
4
 
đậ
m
đặ
c
ở 
140
0
C. Vi
ế
t các ph
n x
y ra. Tính kh
il
ượ 
ng h
n h
ợ 
p ba ete thu
đượ 
c. Bi
ế
t r
ng hi
u su
t các ph
n
ng ete hóa là 40%.
 ĐS:b. 1,84g C2H5OH; 3g C3H7OH 
c. 1,612g
Bài t
p
63’
 H
n h
ợ 
p X g
m hai r
ượ 
u cùng dãy
đồ
ng
đẳ
ng. Th
c hi
n ph
n
ng lo
i n
ướ 
c hoàn toàn 
 
[
PHI
U BÀI T
P HÓA H
C
]
 
2009
3
Vũ Thế 
Thuy
 – 
THPT Thái Phiên
16,6 gam h
n h
ợ 
p X, b
ng cách
đ
un nóng h
n h
ợ 
p X v
ớ 
i H
2
SO
4
 
đậ
m
đặ
c
ở 
180
0
C, thu
đượ 
c h
n h
ợ 
p Y g
m hai anken không
đồ
ng phân. L
ượ 
ng h
n h
ợ 
p Y này làm m
t màuv
a
đủ
3 lít
nướ 
c brom 0,1M.a. Xác
đị
nh CTPT m
i r
ượ 
u trong h
n h
ợ 
p X. Bi
ế
t r
ng kh
i
lượ 
ng phân t
hai r
ượ 
u h
ơ 
n kém nhau 28
đvC.
 b. Tính % s
mol m
i ch
t trong h
n h
ợ 
p X.c. N
ế
u th
c hi
n ph
n
ng ete hóa 16,6 gam h
n h
ợ 
p X v
ớ 
i hi
u su
t 60%. Vi
ế
t các ph
n
ng x
y ra. Tínhkh
i
lượ 
ng h
n h
ợ 
p ete thu
đượ 
c.
 ĐS: 66,67% C2H5OH; 33,33% C4H9OH; 8,34g hỗ 
n h
ợ 
 p ete
Bài t
p 65
(TS
ĐH
,
ĐH
BK Hà N
i 2001)Ch
t h
u
cơ 
X không no ch
a các nguyên t
C, H, O. Cho X tác d
ng v
ớ 
i hi
đ
ro d
ư
(có xúc tác Ni nung nóng)
đượ 
c ch
t h
u c
ơ 
Y.
Đ
un Y v
ớ 
i H
2
SO
4
 
đặ
c
ở 
170
0
C, thu
đượ 
c ch
t h
u
cơ 
Z. Trùng h
ợ 
p Z
đượ 
c polisobutilen.a. Xác
đị
nh CTCT c
a X và vi
ế
t các ph
ươ 
ng trình ph
n
ng.b. T
ch
t X và metan cùng các ch
t
cơ 
đ
i
u ki
n c
n thi
ế
t, vi
ế
t các ph
ươ 
ng trình ph
n
ng
đ
i
u ch
ế
th
ytinh h
u
cơ 
(polimetyl metacrilat)
Bài t
p
65’
 A là m
t ch
t h
u c
ơ 
m
ch h
ở 
, có thành ph
n nguyên t
g
m C, H và O. A tham gia
đượ 
c ph
n
ng c
ng H
2.
 Hi
đ
ro hóa hoàn toàn A, thu
đượ 
c B. Cho h
ơi
B qua H
2
SO
4
 
đậ
m
đặ
c,
đun
nóng
ở 
180
0
C, thu
đượ 
c D. Trùng h
ợ 
pD, thu
đượ 
c polipropilen.a. Xác
đị
nh các CTCT có th
có c
a A,
đọ
c tên A, và vi
ế
t các ph
n
ng x
y ra.b. Xác
đị
nh CTCT
đú
ng c
a A, bi
ế
t r
ng 0,1 mol A làm m
t màu v
a
đủ
dung d
ch có hòa tan 16 gam Br
2
 và Atác d
ng Na có t
o ch
t khí bay ra.c. T
A (xác
đị
nh
ở 
câu (b)), vi
ế
t các ph
ươ 
ng trình ph
n
ng
đ
i
u ch
ế
poliisopropyl acrilat. Các ch
t vô
cơ 
xúc tác thích h
ợ 
p có s
n.
 ĐS: a. 6 CTCT b. Propenol 
 
Bài t
p 66
(
Đ
HBK Hà N
i 2001)H
n h
ợ 
p A g
m ba este
đơ 
n ch
c, m
ch th
ng,
đượ 
c t
o thành t
cùng m
t r
ượ 
u B và ba axít h
u
cơ,
trong
đó
hai axít no
đồ
ng
đẳ
ng
ế
ti
ế
p nhau và m
t axit không no, ch
a m
t liên k 
ế
t
đô
i. Xà phòng hóa hoàn toàn 14,7gam A b
ng dung d
ch NaOH, thu
đượ 
c h
n h
ợ 
p mu
i và p gam r
ượ 
u B. Cho p gam r
ượ 
u B
đó
vào bình
đự
ngnatri
, sau ph
n
ng có 2,24 lít khí thoát ra và kh
i
lượ 
ng bình
đự
ng natri
tăng
6,2 gam. M
t khác,
đố
t cháyhoàn toàn 14,7 gam A, thu
đượ 
c 13,44 lít CO
2
 và 9,9 gam H
2
O. Xác
đị
nh CTCT c
a t
ng este trong h
n h
ợ 
p A.Các th
tích khí 
đo
 
ở 
 
đktc.
 
 ĐS: HCOOCH3; CH3COOCH3; C3H5COOCH3
  HCOOCH3; CH3COOCH3; C2H3COOCH3
Bài t
p
66’
 H
n h
ợ 
p A g
m ba este
đơ 
n ch
c, m
ch h
ở 
,
đượ 
c t
o thành t
cùng m
t r
ượ 
u B và ba axít h
u
cơ,
trong
đó
hai axít h
u
cơ 
no
đồ
ng
đẳ
ng
ế
ti
ế
p và m
t axit không no, có ch
a m
t n
i
đ
ôi trong phân t
. Th
y phân hoàntoàn m gam h
n h
ợ 
p A, thu
đượ 
c
rượ 
u B. L
ượ 
ng r
ượ 
u B này cho tác d
ng hoàn toàn v
ớ 
i kali
, kh
i l
ượ 
ngbình
đự
ng kali t
ă
ng 2,79 gam và có 0,6944 lít H
2
thoát ra (
đktc
).N
ế
u l
y m gam A
đe
m
đố
t cháy hoàn toàn thì thu
đượ 
c 6,6752 lít CO
2
 (
đk 
tc) và 4,824gam H
2
O. a. Xác
đị
nh CTCT c
a r
ượ 
u B.b. Xác
đị
nh công th
c c
a m
i este trong h
n h
ợ 
p A.c. Xác
đị
nh m. Tính thành ph
n s
mol m
i ch
t có trong m gam h
n h
ợ 
p A.
 ĐS: a. C2H5OH c. m = 6,09
6 g0,012mol CH3COOC2H5; 0,02mol C2H5COOC2H5; 0,03mol C2H3COOC2H50,01mol HCOOC2H5; 0,022mol CH3COOC2H5; 0,03mol C3H5COOC2H5
Bài t
p 67
 Th
c hi
n ph
n
ng ete hóa hoàn toàn 16,6 gam h
n h
ợ 
p X g
m hai r
ượ 
u
đơ 
n ch
c no m
ch h
ở 
, h
ơ 
n kém nhau14
đ
vC trong phân t
, thu
đượ 
c 13,9 gam h
n h
ợ 
p g
m ba ete.a. Xác
đị
nh CTPT, CTCT và
đọ
c tên m
i r
ượ 
u trong h
n h
ợ 
p X. Bi
ế
t r
ng trong X có r
ượ 
u b
c hai.b. Vi
ế
t các ph
n
ng x
y ra d
a theo CTCT tìm
đượ 
c
ở 
câu (a) và
đọ
c tên các ete thu
đượ 
c.c. Tính % kh
i l
ượ 
ng m
i ch
t trong h
n h
ợ 
p X.d. Tính s
mol m
i ete thu
đượ 
c, bi
ế
t r
ng có 1,85 gam ete có kh
i l
ượ 
ng phân t
nh
nh
t trong h
n h
ợ 
p etethu
đượ 
c và h
n h
ợ 
p r
ượ 
u X tham gia ph
n
ng ete hóa v
ừa đủ
.
 ĐS: 27,71% C2H5OH; 72,29% C3H7OH; 0,025mol; 0,05mol; 0,075mo
l
Bài t
p
67’
 H
n h
ợ 
p A g
m hai r
ượ 
u
đơ 
n ch
c no m
ch h
ở 
 
đồ
ng
đẳ
ng
ế
ti
ế
p.
Đ
un nóng 12,4 gam h
n h
ợ 
p A v
ớ 
i dung

Activity (38)

You've already reviewed this. Edit your review.
Trúc Anh liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
anhvuonglqd liked this
Nguyen Xuyen liked this
Thanh Dung Pham liked this
Thiên Lê liked this
congchuacoc_2410683 liked this
kimhang1955 liked this
Thanh Phong Trần liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->