Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Tap Ancol

Bai Tap Ancol

Ratings:
(0)
|Views: 988|Likes:
Published by thuyvuthe

More info:

Published by: thuyvuthe on May 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2012

pdf

text

original

 
 
VIII. R
ƢỢ 
U
ĐƠN
CH
Ứ 
C (AlCOL
ĐƠN CHỨ 
C)
 
Ghi chú
 M
t s
khái ni
m c
n bi
ế
t tr
ướ 
c khi
đề
c
p ph
n h
ợ 
p ch
t h
u
cơ 
có mang nhóm ch
c.
G.1.
 H 
ợ 
 p ch
ấ 
 t có mang nhóm ch
ứ 
 c
hay
 h
ợ 
 p ch
ấ 
 t nhóm ch
ứ 
 c
là các h
ợ 
p ch
t h
u c
ơ 
mà trong phân t
c
a chúng có ch
a nhóm ch
c. Trong công th
c phân t
c
a h
ợ 
pch
t nhóm ch
c, ngoài các nguyên t
cacbon (C), hi
đ
ro (H) còn có các nguyên t
 khác nh
ư
oxi (O), nit
ơ 
(N), halogen (F, Cl, Br, I), l
ưu
hu
nh (S), photpho (P), ...Thí d
:CH
3
-OH (CH
4
O), CH
3
-CH
2
-NH
2
(C
2
H
7
N), CH
2
(OH)CH(OH)CH
2
-OH (C
3
H
8
O
3
),CH
2
=CH-COOH (C
3
H
4
O
2
), C
6
H
5
Cl, H
2
N-CH
2
-COOH (C
2
H
5
NO
2
), HOC-CH
2
-CHO(C
3
H
4
O
2
), HS-CH
2
-CH(NH
2
)COOH (C
3
H
7
NSO
2
) là các h
ợ 
p ch
t nhóm ch
c.
G.2.
 Nhóm ch
ứ 
 c
(hay
 nhóm
đị 
 nh ch
ứ 
 c
) là t
p h
ợ 
p g
m m
t nguyên t
hay m
t s
 nguyên t
mà nó cho
đượ 
c tính ch
t hóa h
c
đặ
c tr
ưng
c
a ch
c hóa h
c có mangnhóm ch
c
đ
ó.Thí d
:Cl là nhóm ch
c (nhóm
đị
nh ch
c) c
a ch
c d
n xu
t clo.O .................................................................. ete.OH ................................................................
rượ 
u.CHO (HC) ....................................................an
đ
ehit.OCOOH (HOC) ...............................................axit h
u c
ơ 
.OCOO (CO) .................................................este.ONH
2
................................................................amin b
c 1.NH ................................................................amin b
c 2.N ................................................................amin b
c 3.CO (C) ......................................................xeton.O
G.3.
Ch
ứ 
 c hóa h
 c
t
p h
ợ 
p các h
ợ 
p ch
t hóa h
c mà trong phân t
có mang cùngnhóm ch
c nên chúng có tính ch
t hóa h
c
cơ 
b
n gi
ng nhau.S
ở 
d
 ĩ 
các ch
t
đồ
ng
đẳ
ng có tính ch
t hóa h
c
cơ 
b
n gi
ng nhau là do chúng cómang cùng nhóm ch
c n
nhau, chúng ch
h
ơ 
n kém nhau m
t hay cácnhóm metylen, CH
2
, trong phân t
.
 Như
v
y các ch
t
đồ
ng
đẳ
ng thu
c cùngm
t ch
c hóa h
c. Còn các ch
t trong cùng m
t ch
c hóa h
c có th
là các ch
t
đồ
ng
đẳ
ng v
ớ 
i nhau ho
c không là
đồ
ng
đẳ
ng nhau.Thí d
:
 
CH
3
-OH, CH
3
-CH
2
-OH, HO-CH
2
-CH
2
-OH, CH
2
=CH-CH
2
-OH, C
6
H
5
-CH
2
-OH là các ch
t thu
c ch
c
rượ 
u.H-COOH, CH
3
-COOH, CH
2
=CH-COOH, HOOC-COOH, C
6
H
5
-COOH là các ch
tthu
c ch
c axit h
u c
ơ 
.
 
 
G.4.
 H 
ợ 
 p ch
ấ 
 t
đơ 
 n ch
ứ 
 c
là các h
ợ 
p ch
t hóa h
c (ch
y
ế
u là h
ợ 
p ch
t h
u
cơ)
mà trongphân t
ch
 m
 t nhóm ch
ứ 
 c duy nh
ấ 
 t
.Thí d
:CH
3
-CH
2
-OH, CH
3
-CHO, C
6
H
5
-Cl, CH
3
-CH
2
-O-CH
2
-CH
3
, CH
3
-NH
2
, H-COOHlà các h
ợ 
p ch
t
đơn
ch
c.
G.5.
 H 
ợ 
 p ch
ấ 
 t
đa
ch
ứ 
 c
là các ch
t hóa h
c (ch
y
ế
u là h
ợ 
p ch
t h
u c
ơ 
) mà trong phânt
có ch
a các
 nhóm ch
ứ 
 c gi
ố 
 ng nhau
, ít nh
t hai nhóm ch
c gi
ng nhau.Thí d
:HO-CH
2
-CH
2
-OH, CH
2
-CH-CH
2
, HOC-CHO, HOOC-COOH, Br-CH-CH-BrOH OH OH Br Brlà các h
ợ 
p ch
t
đ
a ch
c.
G.6.
 H 
ợ 
 p ch
ấ 
 t t
 p ch
ứ 
 c
là các h
ợ 
p ch
t h
u c
ơ 
có mang
 các nhóm ch
ứ 
 c khác nhau
 trong phân t
mà ít nh
t là hai nhóm khác nhau.Thí d
: OHHO-CH
2
-CHO, HO-CH
2
-CH-COOH, HOOC-CH
2
-C-CH
2
-COOH NH
2
COOHCH
2
-CH-CH-CH-CH-CHO OH OH OH OH OH các h
ợ 
p ch
t t
p ch
c.
G.7.
 H 
ợ 
 p ch
ấ 
 t ch
ứ 
 a m
 t lo
i nhóm ch
ứ 
 c
h
ợ 
p ch
t h
u c
ơ 
ch
ch
a m
t lo
i nhómch
c trong phân t
. H
ợ 
p ch
t ch
a m
t lo
i nhóm ch
c là h
ợ 
p ch
t h
u
cơ 
 
đơn chứ 
 c
hay
đa
ch
ứ 
 c
.
Bài t
p
53’
 Hãy phân lo
i các ch
t sau
đ
ây thu
c lo
i nào (
đơ 
n ch
c,
đ
a ch
c, t
p ch
c, ch
a m
tlo
i nhóm ch
c, h
rocacbon)?Benzen; Axit tereptalic (p-HOOC-C
6
H
4
-COOH); Nitrobenzen; o-Xilen; Phenol(C
6
H
5
OH); Etylenglicol (OH-CH
2
-CH
2
-OH); Alanin (CH
3
-CHNH
2
COOH); Anilin(C
6
H
5
NH
2
); Gluco
zơ 
(HO-CH
2
-CH-CH-CH-CH-CHO); Axeton (CH
3
-C-CH
3
);OH OH OH OH OStiren; Vinylaxetilen ; Axit oxalic (HOOC-COOH); Metylmetacrilat(CH
2
=C C-O-CH
3
).CH
3
O 
VIII.1.
Đị
nh ngh
 ĩ 
a
 
 R
ượ 
u
đơ 
 n ch
ứ 
 c
(Ancol
đơ 
n ch
c) là m
t lo
i h
ợ 
p ch
t h
u c
ơ 
mà trong phân t
ch
ch
am
t nhóm OH (nhóm hi
đ
roxyl), nhóm OH này không liên k
ế
t tr
c ti
ế
p vào nhân
thơ 
m.
Bài t
p 54
 Vi
ế
t công th
c t
ng quát (công th
c chung) có mang nhóm ch
c c
a:a) R
ượ 
u
đơ 
n ch
c no, m
ch h
ở 
.b) R
ượ 
u
đơ 
n ch
c, không no (1 liên k
ế
t
đô
i), m
ch h
ở 
.c) R
ượ 
u
đơ 
n ch
c vòng no, 1 vòng.d) R
ượ 
u
đơ 
n ch
c, không no, 1 liên k
ế
t ba, m
ch h
ở 
.e) R
ượ 
u
đơ 
n ch
c, không no, 2 liên k
ế
t
đôi,
1 liên k
ế
t ba, 1 vòng.f) R
ượ 
u
đơ 
n ch
c no, m
ch h
ở 
, ch
a 5 nguyên t
C trong phân t
.
Bài t
p
54’
 A là m
t
rượ 
u
đơ 
n ch
c không no, có ch
a m
t liên k
ế
t
đôi
trong phân t
và m
ch h
ở 
.
 
 
a. Hãy vi
ế
t công th
c chung c
a dãy
đồ
ng
đẳ
ng A. Nêu
đ
i
u ki
n
để
có lo
i r
ượ 
u này.b. N
ế
u
đố
t cháy hoàn toàn 1 mol A thì thu
đượ 
c 4 mol CO
2
. Xác
đị
nh CTPT và cácCTCT có th
c
a A. Bi
ế
t r
ng nhóm OH không liên k
ế
t tr
c ti
ế
p vào nguyên t
 cacbon mang n
i
đ
ôi.
Đ
S: 5 CTCT
VIII.3. Cách
đọ
c tên [ch
y
ế
u là tên c
a r
ƣợ 
u
đơ 
n ch
ứ 
c no m
ch h
ở 
]
 .
 Ankan Ankanol 
[có thêm s
ch
v
trí c
a nhóm OH
đượ 
c
đặ
t
ở 
phíasau ho
c phía tr
ướ 
c,
đượ 
c
đ
ánh s
nh
. M
ch chínhlà m
ch C mang nhóm OH và dài nh
t]. R
ượ 
u + tên g
c hi
đ
rocacbon (mà nhóm OH g
n vào) + ic [
 R
ượ 
u ankylic
]Thí d
:CH
3
OH
 
Metanol
 
CH
3
-CH
2
-OH
 
Etanol
 
(CH
4
O)
 
R
ượ 
u metylic
 
(C
2
H
5
OH; C
2
H
6
O)
 
R
ượ 
u etylic
 
CH
3
-CH
2
-CH
2
-OH
 
Propanol-1
 
CH
3
-CH
2
-CH
2
-CH
2
-OH
 
Butanol-1
 
(C
3
H
7
OH; C
3
H
8
O)
 
1-Propanol
 
(C
4
H
9
OH; C
4
H
10
O)
 
1-Butanol
 
R
ượ 
u n-Propylic
 
R
ượ 
u n-Butylic
 
CH
3
-CH
2
-CH
2
-CH
2
-CH
2
-OH Pentanol-1 CH
2
=CH-CH
2
-OH Propenol (C
5
H
11
OH; C
5
H
12
O) R
ượ 
u n-Pentylic (C
3
H
5
OH, C
3
H
6
O) Propen-2-ol-1 R
ượ 
u n-amylic Prop-2-en-1-olCH
3
-CH-CH
3
Propanol-2 CH
3
-CH
2
-CH-CH
3
Butanol-2OH R
ượ 
u isopropylic OH R
ượ 
u sec-butylicCH
3
2-Metylpropanol-2 CH
3
R
ượ 
u tert-amylicCH
3
-C-CH
3
R
ượ 
u tert-butylic CH
3
-C-CH
2
-CH
3
2-Metylbutanol-2 OH Prop-2-metyl-2-ol OH But-2-metyl-2-ol
Rượ 
u tert-pentylic CH
3
Rượ 
u neoamylicCH
3
-C-CH
2
-OH R
ượ 
u neopentylic CH
3
2,2-
Đi
metylpropanol-1 2,2-
Đi
metylprop-1-olCH
2
OH (C
6
H
5
CH
2
OH)
Röôïu benzyl i c; Phenyl metanol
Lƣu
ý
 
L.1.
R
ượ 
u nào trong
đó
 
nhóm
 
OH liên k 
ế 
t tr 
ự 
c ti
ế 
 p vào C mang n
ố 
i
đ 
ôi C=C thìkhông b
ề 
n
, nó s
chuy
n hóa thành nhóm ch
c an
đ
ehit (CH ) ho
c xeton (C).O O Thí d
:CH
2
=CH-OH CH
3
-CH=O(Không b
n) EtanalAn
đ
ehit axeticAxetan
đ
ehitCH
3
-C=CH
2
CH
3
-C-CH
3 

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Đỗ Văn Hải liked this
thanh_n30 liked this
kenji277 liked this
Hong_Ngoc_1171 liked this
gyg1993 liked this
Nguyen Huyen Thanh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->