Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nhan Biet Chat Vo Co

Nhan Biet Chat Vo Co

Ratings: (0)|Views: 782|Likes:
Published by thuyvuthe

More info:

Published by: thuyvuthe on May 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

 
[
PHI
U BÀI T
P HÓA H
C
]
 
Th
ứ 
 
ngày tháng năm 2010
 
1
Vũ Thế 
Thuy
 – 
THPT Thái Phiên
CHƢƠNG 8. PHÂN BIỆ
T M
T S
CH
ẤT VÔ CƠ – 
 CHU
ẨN ĐỘ
DUNG D
CHA.
 
TÓM T
T LÍ THUY
T.I. Phân bi
t m
t s
ion trong dung d
ch :
 Nguyên t
ắ 
 c
 
: Ngƣờ 
i ta thêm vào dung d
ch m
t thu
c th
t
o v
ới ion đó mộ
t s
n ph
ẩm đặc trƣng nhƣ : mộ
t ch
t k
ế
tt
a, m
t h
ợ 
p ch
t có màu ho
c m
t ch
t khí khó tan s
i b
t, bay kh
i dung d
ch.NH
N BI
ẾT ION DƢƠNG (CATION)
CATION Thu
c th
Hi
ện tƣợ 
ng Gi
i thíchLi
+
 
Đố
t cháy h
ợ 
pch
t trên ng
nl
a vô s
cNg
n l
ửa màu đỏ
th
mNa
+
Ng
n l
ửa màu vàng tƣơi
 K
+
Ng
n l
a màu tím h
ngCa
2+
Ng
n l
ửa màu đỏ
da camBa
2+
 Ng
n l
a màu l
ục (hơi
vàng)NH
+4
 Dung d
ch ki
m(OH
-
)Cú khí mùi khai thoát ralàm xanh quì tímNH
4+
+ OH
-
 
 
NH
3
+ H
2
O.Ba
2+
 dd H
2
SO
4
loóng T
o k
ế
t t
a tr
ng khôngtan trong thu
c th
 
dƣ.
 Ba
2+
+ SO
42-
BaSO
4
 dd K
2
CrO
4
 ho
c K
2
Cr
2
O
7
 - T
o k
ế
t t
a màu vàng
tƣơi.
Ba
2+
+ CrO
42-
BaCrO
4
 Ba
2+
+ Cr
2
O
72-
+ H
2
O BaCrO
4
+2H
+
 Al
3+
 Cr
3+
 Dung d
ch ki
m(OH
-
)t
o k
ế
t t
ủa sau đó kế
t tantrong ki
ềm dƣ
 Al
3+
+ 3 OH
-
Al(OH)
3
tr
ngAl(OH)
3
+ OH
-
[Al(OH)
4
] trong su
tCr
3+
+ 3 OH
-
Cr(OH)
3
xanhCr(OH)
3
+ OH
-
[Cr(OH)
4
] xanhFe
3+
 1. dd ch
a ionthioxianat SCN
-
 t
o ion ph
ức có màu đỏ
 máuFe
3+
+ SCN
-
Fe(SCN)
3
 
(màu đỏ
máu)2. dung d
chki
mt
o k
ế
t t
ủa màu nâu đỏ
t
o k
ế
t t
ủa màu nâu đỏ
 Fe
2+
 1.dung d
ch ki
m t
o k
ế
t t
a tr
ng xanh, k
ế
tt
a chuy
n sang màu nâu
đỏ
khi ti
ế
p xúc v
ớ 
i khôngkhí Fe
2+
+ 2OH
-
Fe(OH)
2
tr
ng4Fe(OH)
2
+2H
2
O+ O
2
4 Fe(OH)
3
nâu
đỏ
 2. Dung d
chthu
c tímlàm m
t màu dung d
chthu
c tím trong H
+
 5Fe
2+
+ MnO
4-
+ 8H
+
Mn
2+
+ 5Fe
3+
+4H
2
O
 Ag
+
  HCl, HBr, HI  AgCl tr 
ắ 
ng AgBr vàng nh
 AgI 
vàng đậ
m Ag
+
+ Cl AgCl Ag
+
+ Br AgBr  Ag
+
+ I AgPb
2+
 dd KI PbI 
2
 
 
vàng Pb
2+
+ 2I PbI 
2
  Hg
2+
  HgI 
2
 
đỏ
Hg
2+
+ 2I HgI 
2
 Pb
2+
  Na
2
S, H 
2
SPbS
đen
Pb
2+
+ S
2
PbS Hg
2+
  HgS
đỏ
Hg
2+
+ S
2
HgSCd 
2+
 CdS vàng Cd 
2+
+ S
2
CdS Zn
2+
 dd NH 
3
  xanh, tan trong dd NH 
3
 
dư 
 Cu(OH)
2
+ 4NH 
3
 [Cu(NH 
3
)
4
](OH)
2
  Ag
+
 tr 
ắ 
ng, tan trong dd NH 
3
 
dư 
  AgOH + 2NH 
3
 [Cu(NH 
3
)
2
]OH  Mg
2+
 dd Ki
ề 
m( NaOH)tr 
ắ 
ng Mg
2+
+ 2OH Mn(OH)
2
  Zn
2+
 tr 
ắ 
ngtan trong ki
ềm dư 
  Zn
2+
+ 2OH Zn(OH)
2
 Zn(OH)
2
+ 2OH 
22
ZnO
+ 2H 
2
O
 
[
PHI
U BÀI T
P HÓA H
C
]
 
Th
ứ 
 
ngày tháng năm 2010
 
2
Vũ Thế 
Thuy
 – 
THPT Thái Phiên Be
2+
  Be
2+
+ 2OH Be(OH)
2
 Be(OH)
2
+ 2OH 
22
BeO
+ 2H 
2
OPb
2+
 Pb
2+
+ 2OH Pb(OH)
2
Pb(OH)
2
+ 2OH 
22
PbO
+ 2H 
2
O
NH
N BI
T ION ÂM (ANION)ANION Thu
c th
Hi
ện tƣợ 
ng Gi
i ThíchNO
3-
Cu, H
2
SO
4
lt
o dd màu xanh, cú khí không màu (NO) d
húanâu trong không khí (NO
2
).3Cu + 8H
+
+2NO
3-
3Cu
2+
+ 2NO+4H
2
O2NO + O
2
2NO
2
màu nâu đỏ
 SO
42-
dd BaCl
2
trong môi
trƣờng axit loóng dƣ
 t
o k
ế
t t
a tr
ng khôngtan trong axitBa
2+
+ SO
42-
BaSO
4
tr
ngCl
-
dd AgCl trong môi
trƣờ 
ng HNO
3
loóngdƣ
 t
o k
ế
t t
a tr
ng khôngtan trong axitAg
+
+ Cl
-
AgCl tr
ngCO
32-
Dung d
ch axit và
nƣớ 
c vôi trongt
ạo ra khí làm đục nƣớ 
cvôi trongCO
32-
+ 2H
+
CO
2
+ H
2
OCO
2
+ Ca(OH)
2
CaCO
3
tr
ng + H
2
O.
OH 
-
Quì tím Húa xanh Br 
-
  AgNO
3
 
 
vàng nh
 Br + Ag
+
 
 
 AgBr 
 
(hóa đen ngoài
ánhsáng) I 
-
 
vàng đậ
m I + Ag
+
AgI 
(hóa đen ngoài ánh
sáng)PO
43-
 vàng
34
PO
+ 3Ag
+
Ag
3
PO
4
 S
2-
 
đen
S
2
+ 2Ag
+
Ag
2
SCO
32-
  BaCl
2
 tr 
ắ 
ng
23
CO
+ Ba
2+
BaCO
3
(tan trong HCl)SO
32-
 tr 
ắ 
ng
23
SO
+ Ba
2+
BaSO
3
(tan trong HCl)
24
CrO
 vàng
24
CrO
+ Ba
2+
BaCrO
4
 
S
 Pb(NO
3
)
2
 
đen
S
2
+ Pb
2+
PbS
23
SO
  HClS
i b
t khí 
23
SO
+ 2H 
+
SO
2
+ H 
2
O (mùi h
ắ 
c)
S
 S
i b
t khí 
2
S
+ 2H 
+
2
S (mùi t
ứ 
ng th
ố 
i)
23
SiO
 keo
23
SiO
+ 2H 
+
2
SiO
3
 
II. Nh
n bi
ế
t m
t s
Ch
t khí :Nguyên T
ắc : Ngƣờ 
i ta có th
d
a vào tính ch
t v
t lý ho
c tính ch
t hóa h
ọc đặc trƣng củ
a nó.Khí Thu
c th
Hi
ện tƣợ 
ng Ph
n
ngCO
2
 (không màu, khôngmùi)dung d
chBa(OH)
2
,Ca(OH)
2
 
 t
o k
ế
t t
a tr
ngCO
2
+ Ca(OH)
2
CaCO
3
+ H
2
OSO
2
 (không màu, mùi h
c,
độ
c)dd brom; iotho
c c
nh hoah
ngnh
t màu brom;iot; cánh hoah
ng.SO
2
+ 2H
2
O + Br
2
2HBr +H
2
SO
4
 Cl
2
 (màu vàng l
c,mùi h
c
độ
c)Gi
y t
m dd KIvà h
tinh b
tGi
y chuy
n sangmàu xanhCl
2
+ 2KI 2KCl + I
2
.NO
2
 
(màu nâu đỏ, độ
c)H
2
O, CuT
o dd xanh lamvà có khí bay ra4 NO
2
+ O
2
+ 2 H
2
O
 
4 HNO
3
 8HNO
3
+3Cu3Cu(NO
3
)
2
+2NO+

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->