Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ten Thuong Goi Este

Ten Thuong Goi Este

Ratings: (0)|Views: 1,055|Likes:
Published by thuyvuthe

More info:

Published by: thuyvuthe on May 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

 
Giáo viên: Vũ Thế Thuy
- THPT Thái Phiên ( Thuyhoathaiphien.wordpress.com)
XIII. ESTE (ESTER)
 
XIII.1.
Đị
nh ngh
 ĩ 
a
 
Este
m
t l
oạ
i h
ợ 
p ch
ất
 
hữu
c
ơ 
mà trong phân t
có ch
a nhóm
 – 
COO (nhómcacboxilat, carboxilat)
C O
Nhóm cacboxi l at
O 
H
oặ
c có th
 
đị
nh ng
hĩ 
a:
Este
là lo
ại
ch
t h
ữu
 
cơ 
 
đượ 
c
tạo
ra do axit h
ữu
c
ơ 
tác
dụng
v
ớ 
ir
ượ 
u.
XIII.2. Công th
ức
t
ng quát
 Este
đơ 
n ch
c: R-COO-R
R: G
c hi
đr 
ocacbon hóa
trị
1, có th
là H
R’:
G
c hi
đ
rocacbon hóa t
rị
1, khác HC
x
H
y
COOC
x’
H
y
 
x 0y 2x + 1x
1y
2y
+ 1C
n
H
2n + 1
 – 
2k 
COOC
n’
H
2n’
+ 1
 – 
2k 
 
n 0 
n’
1k, k 
= 0; 1; 2; 3;
4;…
 C
x
H
y
O
2
x 2y: nguyên, d
ươ 
ng, ch
n, khác 0, 2xEste
đơ 
n ch
c no m
ch h
ở 
: C
n
H
2n + 1
COOC
n
H
2
n’
+ 1
n 0
n’
1C
n
H
2n
O
2
n 2RC
OOR’
R,
R’:
Các g
c h
iđr 
ocacbon hóa
trị
1, no,m
ạc
h h
ở.
R có th
là H. R
khác HEste
đ
a ch
c
đượ 
c
tạo
b
ở 
i axit
đ
a
chức,
r
ượ 
u
đơ 
n ch
c: Axit
đa
ch
c: R(COOH)
n 
R
ượ 
u
đơn
ch
c:
R’
-OHEste
đ
a ch
c: R(COOR
’)
n 
 
Giáo viên: Vũ Thế Thuy
- THPT Thái Phiên ( Thuyhoathaiphien.wordpress.com)
Axit
đa
 
chức:
C
x
H
y
(COOH)
n 
R
ượ 
u
đơ 
n ch
c: C
x
H
y
OHEste
đ
a ch
c: C
x
H
y
(COOC
x’
H
y
)
n 
Este
đ
a ch
c
đượ 
c
tạo
b
ở 
i axit h
ữu
c
ơ 
 
đơ 
n ch
c và r
ượ 
u
đa
ch
c:Axit h
ữu
 
cơ 
 
đơ 
n ch
ức:
R-COOHR
ượ 
u
đa
ch
ức
:
R’(OH
)
n 
Axit h
ữu
 
cơ 
 
đơ 
n ch
c: C
x
H
y
COOHR
ượ 
u
đ
a c
hứ
c: C
x’
H
y
(OH)
n 
Este
đa
ch
c: R
(OOCR)
n 
Este
đa
ch
c: C
x’
H
y
(OOCC
x
H
y
)
n 
Este
đ
a ch
c
đượ 
c
tạo
b
ở 
i axit h
ữu
c
ơ 
 
đ
a ch
c và r
ượ 
u
đ
a ch
ức:
 Axit
đa
 
chứ
c: R(COOH)
n 
R
ượ 
u
đ
a c
hứ
c: R
(OH)
n’
 
Este
đ
a c
hứ
c: R
n’
(COO)
n
n’
R
n 
Axit
đ
a ch
c: C
x
H
y
(COOH)
n 
R
ượ 
u
đ
a c
hứ
c: C
x’
H
y
(OH)
n’
 
Este
đ
a ch
c: (C
x
H
y
)
n’
(COO)
n
n’
(C
x
H
y
)
n 
Este: C
x
H
y
O
z
x 2 y: nguyên, d
ươ 
ng, ch
n, khác không, 2xz: 2; 4; 6;
8;…
(z = 2: Este
đơ 
n ch
c; z = 4: Este
đ
a ch
c, hai nhómch
c este; z = 6: Este
đ
a ch
ức
, ba c
hứ
c este;
)
Bài t
p 112
 a. V
iết
công th
c
tổng
quát c
a este
đ
a c
hứ
c
đượ 
c
tạo
 
 bởi
axit R(COOH)
2
v
ớ 
i r
ượ 
u
R’
(OH)
3
. b. V
iết
 
 phản
 
ứng
este hóa (m
i ch
t trong ph
n
ứng
 
đượ 
c vi
ế
t
ở 
d
ng CTCT)
đượ 
c
tạo
b
ởi
axit và
rượ 
u trên.c. V
iết
ph
ản
 
ứng
t
ạo
este
đa
ch
c t
axit oxalic (acid oxalic) v
ới
glixerin (glicerin).
Bài t
p 1
12’
 a. Vi
ết
công th
c t
ng quát c
a este
đ
a c
hứ
c
đượ 
c t
o b
ở 
i C
n
H
m
(COOH)
x
v
ớ 
iC
u
H
v
(OH)
y
. b. Vi
ết
ph
n
ứng
este hóa t
o c
hất
 
hữ
u c
ơ 
ch
ứa
m
t lo
ại
nhóm c
hứ
c gi
a hai c
hất
 
gồ
m axit và
rượ 
u trên.c. Vi
ết
ph
ản
 
ứng
este hóa
tạo
este
đ
a ch
c (m
i ch
t trong ph
ản
 
ứng
vi
ết
 
dướ 
id
ng CTCT)
đượ 
c
tạo
b
ở 
i axit malonic và etylenglicol.
 
Giáo viên: Vũ Thế Thuy
- THPT Thái Phiên ( Thuyhoathaiphien.wordpress.com)
Bài t
p 113
 a. Vi
ế
t CTTQ có mang nhóm c
hứ
c
của
este E
đượ 
c t
o b
ở 
i axit h
ữu
c
ơ 
 
đơn
c
hứ
c,ch
a m
t liên k 
ế
t
đ
ôi C=C, m
ch
hở 
v
ớ 
i r
ượ 
u
đơ 
n ch
c không no, m
t liên
kếtđ
ôi, m
ch
hở.
 b. Vi
ế
t ph
ản
 
ứng
d
ạng
 
tổng
quát c
a este E trên v
ớ 
i H
2
(Ni xúc tác); Dung d
ịch
 NaOH.c. N
ếu
E c
hứ
a 5 nguyên t
cacbon trong phân t
ử.
Hãy v
iết
CTCT,
đọ
c tên; Vi
ết
ph
n
ứng
gi
a E v
ới
NaOH; Ph
n
ng trùng h
ợ 
p E.d. Vi
ế
t CTCT các
đồng
phân axit m
ch
hở 
c
a E
Đ
S: 10
Đ
P
Bài t
p 1
13’
 a. V
iết
CTTQ có mang nhóm c
hứ
c c
a este A
đượ 
c
tạo
 
 bởi
axit
hữu
 
cơ 
 
đơ 
n ch
c nom
ch h
ở 
v
ới
r
ượ 
u
đồ
ng
đẳ
ng alylic.b. V
iết
CTCT,
đọ
c tên A. Cho b
iế
t khi
đố
t cháy 1 mol A thì thu
đượ 
c 4 mol CO
2
; Atác
dụng
 
đượ 
c dung d
ch AgNO
3
 /NH
3
thủy
phân A b
ng dung d
ịch
xút thì thu
đượ 
c xeton (ceton). V
iết
các ph
ản
 
ứng
x
ảy
ra.
XIII.3. Cách
đọ
c tên
 Ankyl ankanoat (Este
đượ 
c t
o b
ởi
axit ankanoic v
ớ 
i r
ượ 
u ankylic)Ankyl cacboxilat (Este
đượ 
c
tạo
b
ởi
axit cacboxilic v
ớ 
i r
ượ 
u ankylic)Este c
a axit
và r
ượ 
u
 Thí 
dụ
:H-COO-CH
3
Metyl metanoat(HCOOCH
3
; C
2
H
4
O
2
)
Metyl fomiat
(Formiat metil) Este c
a axit fomic và r
ượ 
u metylicCH
3
COOCH
2
CH
3
Etyl etanoat(C
4
H
8
O
2
)
Etyl axetat
(Acetat etil) Este c
a axit axetic, r
ượ 
u etylicCH
3
COOCH
2
CH
2
CH
3
n-Propyl etanoat(C
5
H
10
O
5
)
n-Propyl axetat
(Acetat n-propil) HCOOCH=CH
2
Vinyl fomiat
(Formiat vinil)(HCOOC
2
H
3
; C
3
H
4
O
2
) Vinyl metanoat

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mushashi410 liked this
kunsyru liked this
kanghibeung liked this
Thanh-Hoai liked this
soshifan1991 liked this
firewall04 liked this
firewall04 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->