Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Giang Mon Quan Tri Hoc Final

Bai Giang Mon Quan Tri Hoc Final

Ratings: (0)|Views: 2,110 |Likes:
Published by thanhthanhtrade

More info:

Published by: thanhthanhtrade on May 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2013

pdf

text

original

 
 
 Bài gi 
ng Qu
n Tr 
 ị 
c
http://www.ebook.edu.vn
Lê Th
 ị 
 ỹ 
Th
ươ 
ng 
- 1 -
Ch
ươ 
ng 1:
T
NG QUAN V
QU
N TR 
 
M
c tiêu:
h
c xong ch
ươ 
ng này ng
ườ 
i h
c có th
 -
 
Trình bày
đượ 
c các khái ni
m v
qu
n tr 
, b
n ch
t c
a qu
n tr 
 -
 
Hi
u
đượ 
c th
ế
nào là nhà qu
n tr 
, vai trò c
a h
trong t
ch
c-
 
Hi
u
đượ 
c v
ă
n hóa, môi tr 
ườ 
ng t
ch
c,
nh h
ưở 
ng c
a nó
đế
n qu
n tr 
t
ch
c-
 
Th
c hi
n các bài t
 p tình hu
ng trong qu
n tr 
 -
 
Tích c
c ch
 
độ
ng, sáng t
o trong h
c t
 p
I.
 
KHÁI NI
M, B
N CH
T C
A QU
N TR 
, NHÀ QU
N TR 
 
1.
 
Khái ni
m và quan ni
m qu
n tr
 a.
 
Khái ni
m
-
 
Qu
n tr 
là ti
ế
n trình hoàn thành công vi
c m
t cách có hi
u qu
và h
uhi
u, thông qua và v
ớ 
i ng
ườ 
i khác.-
 
ổ 
ch
ứ 
c
m
t s
s
 p x
ế
 p có h
th
ng nh
ng ng
ườ 
i
đượ 
c nhóm l
i v
ớ 
inhau
để
 
đạ
t
đượ 
c m
c tiêu c
th
.Ví d
: tr 
ườ 
ng h
c, b
nh vi
n, nhà th
ờ 
, các doanh nghi
 p/ công ty…
b.
 
Quan ni
m qu
n tr
 
Qu
n tr 
là khoa h
c:
-
 
Qu
n tr 
ra
đờ 
i cùng v
ớ 
i s
xu
t hi
n c
a s
h
ợ 
 p tác và phân cônglao
độ
ng,
đ
ó là yêu c
u khách quan-
 
Qu
n tr 
h
c là khoa h
c nghiên c
u, phân tích v
công vi
c qu
ntr 
trong t
ch
c, t
ng
ế
t hóa các kinh nghi
m t
t thành lý thuy
ế
tvà nguyên t
c có th
áp d
ng cho các tình hu
ng qu
n tr 
t
ươ 
ng t
.-
 
Trong quá trình phát tri
n c
a mình, qu
n tr 
h
c
đ
ã
ế
t h
ợ 
 p v
ớ 
inhi
u môn khoa h
c khác, s
d
ng nh
ng lu
n
đ
i
m và thành t
cc
a chúng
để
gi
i quy
ế
t nhi
u v
n
đề
c
a lý lu
n và th
c ti
n qu
ntr 
.
Qu
n tr 
là ngh
thu
t:
-
 
Qu
n tr 
hi
u qu
yêu c
u nhà qu
n tr 
luôn luôn sáng t
o trongth
c ti
n kinh doanh.-
 
 Ngh
thu
t qu
n tr 
ph
i d
a trên n
n t
ng hi
u bi
ế
t khoa h
c, ngh
 thu
t-
 
 Ngh
thu
t qu
n tr 
sinh ra t
trái tim và n
ă
ng l
c b
n thân cá nhân.
 
 
 Bài gi 
ng Qu
n Tr 
 ị 
c
http://www.ebook.edu.vn
Lê Th
 ị 
 ỹ 
Th
ươ 
ng 
- 2 -
=> Khoa h
c và ngh
thu
t là hai m
t quan tr 
ng c
a qu
n tr 
. Khoa h
c làs
hi
u bi
ế
t ki
ế
n th
c có h
th
ng còn ngh
thu
t là s
tinh l
c ki
ế
n th
c.Chúng ph
i luôn luôn
đượ 
c phát tri
n và b
sung cho nhau thì công tác qu
ntr 
m
ớ 
i hi
u qu
 
đượ 
c
2.
 
B
n ch
t c
a qu
n tr
 
B
n ch
t c
a qu
n tr 
th
c hi
n các ch
c n
ă
ng sau:-
 
 Ho
ch
đị
nh:
Là ti
ế
n trình xác
đị
nh m
c tiêu c
a t
ch
c và phác th
o nh
ngcách th
c
để
 
đạ
t
đượ 
c chúng.
 
-
 
ổ 
ch
ứ 
c:
là ch
c n
ă
ng thi
ế
t
ế
c
ơ 
c
u, t
ch
c công vi
c, t
ch
c nhân s
 cho m
t t
ch
c.
 
-
 
 Lãnh
đạ
o:
bao g
m các ho
t
độ
ng nh
m thúc
đẩ
y m
i ng
ườ 
i th
c hi
nnh
ng công vi
c c
n thi
ế
t
để
hoàn thành m
c tiêu c
a t
ch
c.
 
-
 
 Ki
ể 
m tra:
là ti
ế
n trình mà trong
đ
ó m
t cá nhân, ho
c t
ch
c giám sát k 
ế
tqu
th
c hi
n m
t cách liên t
c và th
c hi
n các ho
t
độ
ng
đ
i
u ch
nhnh
ng sai l
ch so v
ớ 
i m
c tiêu ban
đầ
u.
 
3.
 
Nhà qu
n tr
 a.
 
Khái ni
m
 Nhà qu
n tr 
là ng
ườ 
i hoàn thành m
c tiêu thông qua và b
ng ng
ườ 
i khác.Có 3 c
 p qu
n tr 
:-
 
Qu
n tr 
c
ấ 
 p cao
:là ng
ườ 
i có nhi
m v
thi
ế
t l
 p các m
c tiêu, chính sáchvà chi
ế
n l
ượ 
c cho toàn b
t
ch
c.-
 
Qu
n tr 
c
ấ 
 p trung 
: là ng
ườ 
i nh
n các chi
ế
n l
ượ 
c và chính sách chung t
 qu
n tr 
c
 p cao r 
i tri
n khai chúng thành các m
c tiêu và k 
ế
ho
ch chiti
ế
t c
th
cho các qu
n tr 
viên tác nghi
 p th
c hi
n.-
 
Qu
n tr 
c
ấ 
 p c
ơ 
s
ở 
: hay còn g
i là qu
n tr 
tác nghi
 p, nhi
m v
c
a h
 
đư
a các quy
ế
t
đị
nh tác nghi
 p nh
m
đố
c thúc, h
ướ 
ng d
n,
đ
i
u khi
ncác công nhân viên trong các công vi
c s
n xu
t kinh doanh h
ng ngàynh
m th
c hi
n m
c tiêu chung.
b.
 
Vai trò c
a nhà qu
n tr
 
-
 
Vai trò quan h
v
ớ 
i con ng
ườ 
i
+
 
Đạ
i di
n
+
 
Lãnh
đạ
o
+
 
Liên l
c-
 
Vai trò thông tin
+
 
Thu th
 p và ti
ế
 p nh
n các thông tin
+
 
Ph
bi
ế
n thông tin
+
 
Cung c
 p thông tin-
 
Vai trò quy
ế
t
đị
nh
+
 
Vai trò doanh nhân
 
 
 Bài gi 
ng Qu
n Tr 
 ị 
c
http://www.ebook.edu.vn
Lê Th
 ị 
 ỹ 
Th
ươ 
ng 
- 3 -
+
 
Gi
i quy
ế
t các xáo tr 
n
+
 
Phân ph
i tài nguyên
+
 
Đ
àm phán
Để
th
c hi
n các vai trò trên, nhà qu
n tr 
c
n có nh
ng k 
n
ă
ng sau:
n
ă
ng k 
thu
t
n
ă
ng nhân s
 
n
ă
ng t
ư
duy
II. V
Ă
N HÓA T
CH
Ứ 
C VÀ MÔI TR 
ƯỜ 
NG QU
N TR 
 
1.
 
V
ă
n hóa t
ch
ứ 
c
Đượ 
c hình thành t
t
 p h
ợ 
 p các ni
m tin, giá tr 
, l
nghi, câu chuy
n, huy
n tho
i và cácngôn ng
 
đặ
c thù, là n
ơ 
i nuôi d
ưỡ 
ng c
m nh
n tính c
ng
đồ
ng gi
a các thành viên trongt
ch
c.
c tiêu c
a vi
c xây d 
ự 
ng v
ă 
n hóa t 
ổ 
ch
ứ 
c:
-
 
Đả
m b
o tính toàn di
n c
a m
i cá nhân trong t
ch
c-
 
Xây d
ng m
t n
n
ế
 p v
ă
n hóa lành m
nh trong t
ch
c-
 
T
o m
t môi tr 
ườ 
ng v
ă
n hóa có t
ch
c
để
các thành viên có th
c
nghi
ế
n nhi
u nh
t-
 
Th
y
đượ 
c t
m quan tr 
ng c
a nó trong công tác qu
n tr 
 -
 
Xây d
ng m
t t
ch
c có v
ă
n hóa-
 
Độ
ng viên các thành viên tham gia nhi
t tình và có trách nhi
m-
 
Có bi
n pháp c
th
 
để
phát tri
n v
ă
n hóa c
a t
ch
c.
Ch
ứ 
c n
ă 
ng:
-
 
Xây d
ng các ni
m tin, giá tr 
, tri
ế
t lý, l
nghi, truy
n th
ng “t
 p quán”lành m
nh và ti
ế
n b
trong t
ch
c-
 
Kh
ơ 
i d
y,
độ
ng viên và bi
ế
n s
c m
nh v
v
ă
n hóa thành s
c m
nh t
 ch
c.-
 
Đấ
u tranh ch
ng l
i m
i bi
u hi
n phi v
ă
n hóa, ph
n v
ă
n hóa trong t
 ch
c.
 Hình th
ứ 
c:
-
 
Bi
u t
ượ 
ng (c
a các giá tr 
, m
c tiêu, nhân v
t, anh hùng)-
 
 Ngôn ng
(ti
ế
ng lóng, kh
u hi
u, hài h
ướ 
c)-
 
Câu chuy
n (truy
n thuy
ế
t, huy
n tho
i)-
 
Th
c hành ( nghi l
, l
l
c và các ho
t
độ
ng mang tính v
ă
n hóa khác)
2.
 
Khái ni
m v
môi tr
ườ 
ng qu
n tr
 
a.
 
Khái ni
m
Môi tr 
ườ 
ng là t
 p h
ợ 
 p các y
ế
u t
bên trong và bên ngoài doanh nghi
 p mà có
nh h
ưở 
ng tr 
c ti
ế
 p ho
c gián ti
ế
 p
đế
n ho
t
độ
ng kinh doanh c
a doanh nghi
 p.
b.
 
Phân lo
i môi tr
ườ 
ng
Môi tr 
ườ 
ng v
ĩ 
mô:
 -
 
Các y
ế
u t
kinh t
ế
v
 ĩ 
mô.-
 
Các y
ế
u t
v
ă
n hóa - xã h
i.

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nhat Minh Nguyen liked this
Dung Khuong liked this
Dung Khuong liked this
Tu Nhi liked this
Duy Duong Thanh liked this
danghuan1981 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->