Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
23Activity
P. 1
Care-este-secretul-filmului-Avatar-si-al-celei-mai-frumoase-declaratii-de-iubire-Te-vad

Care-este-secretul-filmului-Avatar-si-al-celei-mai-frumoase-declaratii-de-iubire-Te-vad

Ratings: (0)|Views: 1,058|Likes:
Published by GUIDEDAWAKENING
Care este secretul impactului fara precedent al filmului "Avatar" si al celei mai frumoase declaratii de iubire: "Te vad" ?
Which is the secret of the unprecedented impact of the film "Avatar" and of the most beautiful declaration of love: "I see You" ?
Articolul aparut pe /This article has been published on:
MIRAHORIAN: RETEAUA TRANSEI TRANCE NETWORK
http://poartatransei.spruz.com
http://poartatransei.ning.com
http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/care-este-secretul-impactului
Care este secretul impactului fara precedent al filmului "Avatar" si al celei mai frumoase declaratii de iubire: "Te vad" ?
Which is the secret of the unprecedented impact of the film "Avatar" and of the most beautiful declaration of love: "I see You" ?
Articolul aparut pe /This article has been published on:
MIRAHORIAN: RETEAUA TRANSEI TRANCE NETWORK
http://poartatransei.spruz.com
http://poartatransei.ning.com
http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/care-este-secretul-impactului

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: GUIDEDAWAKENING on May 26, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2013

pdf

 
@e}f fpqf pf`}fqvl bhse`qvlvb de}e s}f`fafkq el dblhvlvb -Eteqe}-pb el `flfb heb d}vhoepf af`le}eqbb af bvmb}f> -Qf tea- ?Zgb`g bp qgf pf`}fq od qgf vks}f`fafkqfa bhse`q od qgf dblh-Eteqe}- eka od qgf hopq mfevqbdvl af`le}eqbok od lotf> -B pff Rov-?
E}qb`olvl ese}vq sf /Qgbp e}qb`lf gep mffk svmlbpgfa ok>
HB]EGO]BEK> ]FQFEVE Q]EKPFB Q]EK@F KFQZO]I gqqs>//soe}qeq}ekpfb+ps}v~+`ohgqqs>//soe}qeq}ekpfb+kbkj+`oh
@e}f fpqf `ev~e bhse`qvlvb de}e s}f`fafkq el dblhvlvb Eteqe} ?Eteqe} pb Eafte}eqe bpqo}bf e Qf}}fbEteqe} eka Qgf Q}vf Gbpqo}r od Fe}qg
Bk dblhvl Eteqe} ese} aove lv`}v}b lfjeqf af pvmbf`qvl e}qb`olvlvb>
-Kb`b fb kv bkq}e, ae} kb`b sf elqbb kv(b lepe pe bkq}f sf soe}qeq}ekpfb %-
pff ho}f ok/tfafqb heb hvlq sf pbqv}blf af heb nop>HB]EGO]BEK> ]FQFEVE Q]EKPFB Q]EK@F KFQZO]I gqqs>//soe}qeq}ekpfb+ps}v~+`ohgqqs>//soe}qeq}ekpfb+kbkj+`oh5+ @f}fhokbe af bkq}e}f `olf`qbte bk q}ekpe '`eka pf q}ekpdf}e pvdlfqvl bk`flelelq `o}s" fpqf `fe dolopbqe pb e~b bk bkpvlflf Melb9 pf soeqf tfafe sfrovqvmf dblhvl }felb~eq af o f`gbse nesokf~e9=+ Pvmbf`qvl dblhvlvb fpqf o elfjo}bf sq o`vse}fe Qf}}fb af `eq}f bkteaeqo}bb`e}f kf(ev `olokb~eq pb kf(ev pqf}p, aekav(kf o elqe bafkqbqeqf pb o kove}flbjbf abpq}v`qbte 'af bk`gbke}f le ~fb fwqf}bo}b edleqb bk `f}, af }vsf}f af`fkq}vl ohkbs}f~fkq el vkbtf}pvlvb, af `vlsemblb~e}f e s}os}bblo} koepq}f`ese`bqeqb hvlqbabhfkpbokelf, epe p(e bkbqbeq evqoabpq}vjf}fe, `epq}e}fe,tb}vpe}fe, sbf}af}fe `ese`bqeqblo} bkqf}abhfkpbokelf elf oehfkblo},q}ekpdo}he}fe vkfb slekfqf af }eb, bkq}(vk bea `okqehbkeq"+Bhse`qvl v}bep el e`fpqvb dblh fpqf aeqo}eq desqvlvb `e ehbkqb}blf e`flfbsf}boeaf kv p(ev sbf}avq abk hfho}be koepq}e s}odvkae+Dblhvl de`f se}qf abk slekvl af bkdo}he}f e e`qvelfb `btblb~eqbb qf}fpq}f `vs}btb}f le eafte}eqe koepq}e bafkqbqeqf pb le eafte}eqe bpqo}bf e Qf}}fb+
 
0+ Bk `v}pvl }fj}fpbblo} fdf`qveqf eh bkqelkbq pvmbf`qb `e}f ev afp`}bp bk `fhoa ev dopq }felb~eqf s}bk bkjbkf}bf jfkfqb`e `o}sv}blf eaesqeqf e`fpqfbslekfqf, bk `f dfl e`fpqf `o}sv}b ev dopq `}fp`vqf bk lb`gba ehkboqb` sepq}eq bkqvmv}b `blbka}b`f tf}qb`elf q}ekpse}fkqf, `v }ol af vqf} 'be} kv o}b~okqelf `e bkdblh" pb `vh p(ev q}ekpdf}eq bk e`fpqf kob gebkf 'de}e e esfle le abpso~bqbtffwqf}kf9 eab`e pqbev pe de`e e`fpq lv`}v `e v}he}f e vkfb ftolvqbb pb s}fjeqb}bpsb}bqvelf"+1+Le `f}f}fe hfe af e(pb s}btb hebkblf, e`fpqb pvmbf`qb dopq po`eqb peafp`osf}f `e f}ev }fsblbfkb pb etfev pol~b pb jgfe}f+
6+ Ev etvq bkpe pb elqf `eqfte pv}s}b~f avse q}ekpdf}vl bk koblf`o}sv}b %%%
Avse q}ekpdf} lv`}v}blf kv ev af`v}p epe `vh q}fmvbe+ Av}eqe af tbeqe ebk`fsvq pe p`eae s}oj}fpbt+ @o}sv}blf }felb~eqf s}bk bkjbkf}bf jfkfqb`e bk `e}fp(e dolopbq EAK kok(vhek bb q}ejfev bkesob bk lvhfe bkpqbk`qvele pb`ese`bqeqblf psb}bqvelf ev bk`fsvq pe pf eq}odbf~f s}oj}fpbt, seke `eka evvbqeq `v qoqvl `bkf pvkq, `e pb `vh e} db dopq bkj}oseqb af tbb, bk`e}`f}eqb bke`fpqf kob gebkf, sbf}~ekav(pb `okfwbvkblf `v `flflelqf abhfkpbvkb elfvkbtf}pvlvb+ Ydbbkqflf vhekf af sf Qf}}e bkpe sepq}fe~e bkq}feje ~fpq}f `e}fsf}hbqf flbmf}e}fe9 tfafqb e}qb`olvl> QFLFSO]QE]FE ( BHSOPBMBLVL FWBPQEAOE] BK HBKQFE @FLO] @EPQ]EQB S]BK @OKABQBOKE]F %XAetba B`if to}mfpqf bk `e}qblf pelf afps}f desqvl `e }fsqblbfkbb `okqbkve pe`okav`e e`fepqe slekfqe abk vhm}e pb pvm eafte}eqe lo} bkdeqbpe}f' `ffe `fbkpfehke `e fwsf}bhfkqvl fpveq af bkdblq}e}f s}bk o`vse}fe af `o}sv}bohfkfpqb kv e }fs}f~fkqeq pbkjv}vl slek af e`qbvkf"+
Aetba B`if bk `e}qfe -@osbbb Heq}b`bb- e}eqe> -Bk `f hoa o }epebkqf}abhfkpbokele e `okq}oleq lvhfe af hbb af ekb pb bk`e o de`f-
 
Aetba B`if -]epe vheke }bab`Ā(qf abk jfkvk`gb-
-Oehfkbb kv q}fmvbf af`eq pe pf q}f~fep`e s}bk `okpqbfkqe pb bvmb}f,pe(pb ehbkqfep`e eafte}eqe lo} bafkqbqeqf af dbbkqfhvlqbabhfkpbokelf, af bkq}vse}b elf `okpqbbkqfb ohkbs}f~fkqf evkbtf}pvlvb `e}f s}bk oh e aftfkbq `okpqbfkqe af pbkfbkpepb-'Hb}ego}bek"+

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
Oana Peticila liked this
Dan liked this
daniela120 liked this
Nicolae George liked this
Nicolae George liked this
raza de soare liked this
incapucciata liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->