Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
105Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Quy trinh van hanh sua chua MBA

Quy trinh van hanh sua chua MBA

Ratings: (0)|Views: 12,249|Likes:
Published by thoinguyenxuan

More info:

Published by: thoinguyenxuan on May 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
 1
T
NG C.TY
Đ
I
N L
Ự 
C C
NG HOÀ XÃ H
I CH
NGH
Ĩ
A VI
T NAM
 
VI
T NAM
 
Độ
c l
p – T
ự 
do – H
nh phúc
 
------------ -------------------------
S
: 623/ 
Đ
VN/KTN
Đ
 
 Hà N 
i, ngày 23 tháng 5 n
ă 
m 1997 
QUY
T
ĐỊ
NHC
A T
NG CÔNG TY
Đ
I
N L
Ự 
C VI
T NAM
-C
ă
n c
Ngh
 
đị
nh 14/CP ngày 27 tháng 1 n
ă
m 1995 c
a Chính ph
v
 vi
c thành l
p T
ng Công ty
Đ
i
n l
c Vi
t Nam và ban hành
đ
i
u l
T
ng Côngty.-C
ă
n c
vào nhu c
u công tác qu
n lý k
thu
t c
a T
ng Công ty.-Xét
đề
ngh
c
a Ông Tr
ưở 
ng Ban KT ngu
n và Ban KT l
ướ 
i
đ
i
n.
QUY
T
ĐỊ
NH
Đ
i
u 1
: Nay ban hành kèm theo quy
ế
t
đị
nh này “Quy trình v
nn hành vàs
a ch
a máy bi
ế
n áp”.
Đ
i
u 2
: Quy trình này áp d
ng cho các Nhà máy
đ
i
n, các Công ty
Đ
i
nl
c, Truy
n t
i
đ
i
n và các Xí nghi
p tr
c thu
c T
ng Công ty.
Đ
i
u 3
: Quy trình này có hi
u l
c t
ngày ban hành. Các Ông Giám
đố
cNhà máy
đ
i
n, các Công ty, các Xí nghi
p tr
c thu
c và các Ông Tr
ưở 
ng Banc
a T
ng Công ty có trách nhi
m
đ
ôn
đố
c và ki
m tra vi
c th
c hi
n này.
KT T
NG GIÁM
ĐỐ
CT
NG CÔNG TY
Đ
I
N L
Ự 
C VI
T NAMPHÓ T
NG GIÁM
ĐỐ
CB
ùi Th
ứ 
c Khi
ế
t (
Đ
ã ký)
 
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial versionhttp://www.fineprint.com
 
 2
QUI TRÌNH
V
N HÀNH VÀ S
Ử 
A CH
Ữ 
A MÁY BI
N ÁP
(Ban hành theo quy
ế 
đị
nh s
ố 
623/ 
 Đ
VN/KTN 
 Đ
ngày 23 tháng 5 n
ă 
m 1997 c
a T 
ổ 
ngCông ty
 Đ
i
n l
ự 
c Vi
t Nam)
Ch
ươ 
ng I
NH
Ữ 
NG YÊU C
U CHUNG V
L
P
ĐẶ
T MÁY BI
N ÁP
 Đ
i
ề 
u 1
:Quy trình này áp d
ng cho t
t c
các máy bi
ế
n áp l
c, bi
ế
n áp t
ng
u vàcu
n
đ
i
n kháng có d
u (sau
đ
ây g
i chung là máy bi
ế
n áp) v
ớ 
i m
i công su
t,
đặ
t trong nhà hay ngoài tr
ờ 
i
ở 
các nhà máy
đ
i
n và tr
m bi
ế
n áp có c
p
đ
i
n áp
đế
n 500kV.
Đ
ây là quy trình m
u, t
ng c
ơ 
s
ở 
c
ă
n c
vào h
ướ 
ng d
n c
a nhà ch
ế
 t
o k
ế
t h
ợ 
p v
ớ 
i quy trình này so
n thành quy trình c
th
.
 Đ
i
ề 
u 2:
 Máy bi
ế
n áp ph
i có b
o v
r
ơ 
le và b
o v
quá
đ
i
n áp theo
đ
úng quy trình“B
o v
r
ơ 
le và t
 
độ
ng
đ
i
n” và quy trình “B
o v
quá
đ
i
n áp”.
 Đ
i
ề 
u 3:
 V
máy bi
ế
n áp ph
i
đượ 
c n
i
đấ
t theo
đ
úng quy trình “N
i
đấ
t các thi
ế
t b
 
đ
i
n”.
 Đ
i
ề 
u 4:
 Các cu
n dây h
áp ho
c trung áp không s
d
ng
đế
n c
a máy bi
ế
n áp bapha ph
i
đượ 
c
đấ
u sao ho
c
đấ
u tam giác và b
o v
ch
ng quá áp.B
o v
cu
n h
áp không dùng
đế
n b
trí 
ở 
gi
a các cu
n dây có c
p
đ
i
náp cao h
ơ 
n, th
c hi
n b
ng ch
ng sét van
đấ
u vào
đầ
u ra c
a m
i pha.B
o v
cu
n dây trung áp ho
c h
áp không dùng
đế
n trong các tr
ườ 
ng h
ợ 
pkhác th
c hi
n b
ng cách n
i
đấ
t
đ
i
m trung tính ho
c b
ng cách dùng cái ch
ngsét
đấ
u vào
đầ
u ra c
a m
i pha.
các máy bi
ế
n áp mà trung tính có m
c cách
đ
i
n th
p h
ơ 
n các
đầ
u vào,vi
c b
o v
 
đ
i
m trung tính
đượ 
c th
c hi
n b
ng cách n
i
đấ
t tr
c ti
ế
p ho
c quach
ng sét van tu
theo yêu c
u c
a l
ướ 
i.
 Đ
i
ề 
u 5:
 Máy bi
ế
n áp công su
t t
100 kVA tr
ở 
lên ph
i có Ampemét
để
ki
m traph
t
i c
a máy.
Đố
i v
ớ 
i nh
ng máy bi
ế
n áp công su
t nh
h
ơ 
n có th
không
đặ
t Ampemét.
 Đ
i
ề 
u 6 
:Máy bi
ế
n áp hai cu
n dây ch
c
n
đặ
t Ampemét
ở 
m
t phía cao h
ơ 
n ho
c h
 áp, n
ế
u là máy ba cu
n dây thì m
i phía
đề
u ph
i
đặ
t Ampemét.
 Đ
i
ề 
u 7:
 Máy bi
ế
n áp có trung tính n
i
đấ
t tr
c ti
ế
p vào dây trung tính có dòng
đ
i
nph
t
i, ho
c
đ
i
m trung tính không n
i
đấ
t nh
ư
ng ph
t
i
ở 
ba pha không cânb
ng thì c
ba pha
đề
u ph
i
đặ
t
ă
mpemét.
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial versionhttp://www.fineprint.com
 
 3
Trên m
t Ampemét ph
i có v
ch chia
độ
 
đủ
 
để
 
đọ
c ch
s
khi máy bi
ế
n ápquá t
i và ch
s
 
ng v
ớ 
i dòng
đ
i
n
đị
nh m
c ph
i k
v
ch
đỏ
.
 
 Đ
i
ề 
u 8:
 Vi
c
đặ
t các lo
i
đồ
ng h
 
đ
o
đ
i
n khác (vôn mét, oát mét, var- mét...) tu
 theo yêu c
u v
n hành.
 Đ
i
ề 
u 9:
 Máy bi
ế
n áp d
u ph
i có nhi
t k
ế
 
để
ki
m tra nhi
t
độ
l
ớ 
p d
u trên cùngbên trong máy.Máy bi
ế
n áp n
p x
p- tôn ph
i
đồ
ng h
áp k
ế
- chân không
để
ki
m traáp l
c trong v
máy và r
ơ 
le áp l
c tác
độ
ng khi áp l
c trong v
máy v
ượ 
t quágiá tr
quy
đị
nh. R
t h
n ch
ế
dùng bi
ế
n áp lo
i này vì d
u X
p- tôn r
t
độ
c.
 Đ
i
ề 
u 10:
 
Đố
i v
ớ 
i máy bi
ế
n áp
đặ
t trong nhà, c
a phòng
đặ
t máy ph
i làm b
ng v
tli
u không cháy, cánh c
a ph
i m
ở 
ra phía ngoài và ph
i có khoá.
 Đ
i
ề 
u 11:
 Các l
thông h
ơ 
i, l
lu
n cáp ra vào bu
ng
đặ
t máy bi
ế
n áp...
đề
u ph
i
đượ 
cb
o v
ch
ng các lo
i
độ
ng v
t (chim, chu
t, r
n...) chui vào.
 Đ
i
ề 
u 12
:Trên v
máy bi
ế
n áp
đặ
t ngoài tr
ờ 
i ho
c trên t
ườ 
ng bu
ng
đặ
t máy bi
ế
n áptrong nhà ph
i ghi rõ s
hi
u c
a nhà máy, c
a tr
m, tên g
i th
ng nh
t theo quy
đị
nh c
a
đ
i
u
độ
: công su
t,
đ
i
n áp. Ngoài c
a khu v
c
đặ
t máy bi
ế
n áp ph
itreo bi
n “D
ng l
i
đ
i
n cao áp, nguy hi
m ch
ế
t ng
ườ 
i”. Trên v
máy bi
ế
n ápm
t pha ph
i có ký hi
u màu s
ơ 
n c
a pha t
ươ 
ng
ng.Máy bi
ế
n áp
đặ
t ngoài tr
ờ 
i ph
i s
ơ 
n màu sáng b
ng s
ơ 
n không pha ph
giakim lo
i, ch
u
đượ 
c tác d
ng c
a khí quy
n và tác d
ng c
a d
u.
 Đ
i
ề 
u 13:
 Máy bi
ế
n áp
đặ
t trong nhà ph
i
đượ 
c b
trí th
ế
nào
để
nh
ng s
phía cao ápquay vào phía t
ườ 
ng
đố
i di
n v
ớ 
i l
i ra ho
c quay vào phía t
ườ 
ng bên c
nh.
 Đ
i
ề 
u 14:
 Trong các bu
ng
đặ
t máy bi
ế
n áp kho
ng cách t
v
máy
đế
n t
ườ 
ng và c
ara vào không
đượ 
c nh
h
ơ 
n nh
ng tr
s
quy
đị
nh trong b
ng d
ướ 
i
đ
ây (b
ng1).
 B
ng 1:
Kho
ng cách tính t
v
máy bi
ế
n áp (m)Công su
t máy bi
ế
n áp(kVA)
Đế
n t
ườ 
ng
Đế
n c
a ra vàoT
320 tr
ở 
xu
ng 0,3 0,6Trên 320
đế
n 1000 0,6 0,8Trên 1000 0,6 1,0Kho
ng cách
đượ 
c tính t
ph
n nhô ra nhi
u nh
t c
a máy.
 Đ
i
ề 
u 15
:
 
Khi
đặ
t máy bi
ế
n áp ph
i b
trí 
ng phòng n
ho
c van an toàn sao cho khis
c
không phun vào
đầ
u cáp, vào thanh cái, vào máy bi
ế
n áp ho
c thi
ế
t b
khác
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial versionhttp://www.fineprint.com

Activity (105)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hieu Nguyen liked this
Hieu Nguyen liked this
Hieu Nguyen liked this
Hieu Nguyen liked this
Hieu Nguyen liked this
Hieu Nguyen liked this
Hieu Nguyen liked this
Hieu Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->