Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hop dong thue nhan cong xay nha

Hop dong thue nhan cong xay nha

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 6,038|Likes:

More info:

Published by: Nguyễn Xuân Quang on Jun 02, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2012

pdf

text

original

 
CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
§éc lËp - Tù do - H¹nh phócHîP §åNGVÒ viÖc thuª nh©n c«ng x©y dùng nhµ
Sè:290508- C¨n cø theo bé luËt D©n sù (söa ®æi) ®· ®îc Quèc héi cñaníc Céng hx· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy19/5/2005 vµ cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01/01/2006.- C¨n cø luËt X©y dùng, LuËt sè 16/2003/QH 11 ®· ®îc Quèchéi cña níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy26/11/2003.- C¨n cø vµo nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng cña hai bªn.- C¨n cø kh¶ n¨ng nhu cÇu cña hai bªn.H«m nay, ngµy 29 th¸ng 05 n¨m 2008, t¹i nhµ riªng «ng TrÇnNgäc Thanh sè 33 Lª H÷u LËp phêng Lam S¬n TP. Thanh Hãa.
Chóng t«i gåm :1. Bªn A:
¤ng
TrÇn Ngäc Thanh
Chøc vô: Chñ nhµ§Þa chØ: Sè nhµ 33 Lª H÷u LËp - phêng Lam S¬n Thµnh Phè Thanh Ho¸.§iÖn tho¹i: 0373.858. 085
2. Bªn B:
¤ng
……………………………………………………………………….
§Þa chØ: …………………………………………………………………………. Tr×nh ®é chuyªn m«n: …………………………………………………………..Chøng minh nh©n d©n sè: ……………………………………………………….N¬i cÊp: …………………………….. cÊp ngµy ……th¸ng ….n¨m……………§iÖn tho¹i : …………………………………………………………………….
Hai bªn tháa thuËn ký hîp ®ång x©y dùng míi nhµ cho¤ng TrÇn Ngäc Thanh víi néi dung vµ gi¸ c¶ cô thÓ nh sau:§iÒu 1. Néi dung c«ng viÖc:
1
 
1.
Bªn B thi c«ng x©y dùng nhµ cho ¤ng TrÇn Ngäc Thanh néidung c«ng viÖc bao gåm:- Theo yªu cÇu vµ b¶n vÏ cña bªn A.- §¶m b¶o kû thuËt trong thi c«ng nhµ.- Sè lîng thiÕt bÞ l¾p ®Æt nh b¶n vÏ thiÕt kÕ cña bªn A vµtheo yªu cÇu.- §¶m b¶o vÒ an toµn cho lao ®éng thi c«ng t¹i c«ng trêng.- §¶m b¶o thêi gian vµ tiÕn ®é thi c«ng cña tõng h¹ng môctheo sù tháa thuËn cña chñ nhµ vµ bªn thi c«ng.2. Thêi gian thùc hiÖn lµ ……. ngµy, t ®Çu tõ ngµy……th¸ng ……. n¨m 2008 kÕt thóc chËm nhÊt ngµy …….. th¸ng ………n¨m 2008.
§iÒu 2. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn:Bªn A:
- Cung cÊp vËt t, vËt liÖu phôc vô cho viÖc thi c«ng.- Thanh to¸n cho bªn B gi¸ trÞ hîp ®ång theo ®óng quy ®Þnht¹i §iÒu 3.
Bªn B :
- Bè trÝ tõ 10 ngêi trë lªn cã ®ñ kh¶ n¨ng, kinh nghiÖm ®Ó tæchøc thi c«ng nhµ theo b¶n vÏ thiÕt kÕ kü thuËt do bªn A cungcÊp.- ChuÈn bÞ m¸y, dông cô cÇn thiÕt phôc vô cho viÖc thi c«ng.
-
 Tæ chøc thi c«ng an toµn, l¾p ®Æt theo b¶n vÏ thiÕt kÕ, b¶o®¶m tÝnh thÈm mü, ch¾c ch¾n cña c«ng tr×nh
.-
§¶m b¶o tiÕn ®é, kh«ng g©y ¶nh hëng ®Õn c«ng viÖc cñac¸c nhµ l©n cËn.
-
 Tu©n thñ theo sù gi¸m s¸t cña c¸n bé kü thuËt bªn A chØ®Þnh.
-
Bè trÝ, x¾p xÕp l¹i c¸c vËt dông cña ®¬n vÞ x©y l¾p ph¶idi rêi trong qu¸ tr×nh thi c«ng.- sinh s¹ch khu vùc thi c«ng.
-
KÕt hîp cïng bªn A kiÓm tra toµn bé c«ng tr×nh khi song tõngh¹ng môc.
-
Båi thêng thiÖt h¹i cho ®¬n vÞ triÓn khai thi c«ng theo quy®Þnh t¹i ®iÒu 5 cña hîp ®ång nµy.
2
 
§iÒu 3. Gi¸ trÞ hîp ®ång vµ ph¬ng thøc thanh to¸n :
1. Tæng Gi¸ trÞ hîp ®ång lµ:
………………. ®ång
 
(B»ng ch÷: …………………………………………………………)
3. Ph¬ng thøc thanh to¸n: Bªn A trùc tiÕp thanh to¸n toµn bégi¸ trÞ hîp ®ång cho bªn B b»ng tiÒn mÆt sau khi hoµn thµnhc«ng tr×nh vµ ®a vµo sö dông.
§iÒu 4. §Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ¤ng TrÇn NgäcThanh.
§Þa ®iÓm x©y nhµ riªng cho ¤ng TrÇn Ngäc Thanh , sè 33 LªH÷u LËp, phêng Lam S¬n , thµnh phè Thanh Ho¸.
§iÒu 5. Båi thêng thiÖt h¹i :
 Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn hîp ®ång, ngêi ®îc bªn Acö lµm gi¸m s¸t thÊy chÊt lîng kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu, bªn A yªucÇu söa ch÷a, nÕu kh«ng söa ch÷a bªn A cã quyÒn chÊm døt hîp®ång mµ kh«ng ph¶i thanh to¸n bÊt kú c¸c kho¶n chi phÝ nµo cñabªn B.Bªn A kh«ng chÞu bÊt cø c¸c kho¶n chi phÝ rñi do nµo cã liªnquan ®Õn viÖc triÓn khai thùc hiÖn hîp ®ång kÓ c¶ an toµn, vÖsinh lao ®éng trong qu¸ tr×nh thi c«ng. Ngîc l¹i nÕu bªn B thic«ng lµm háng hÖ thèng ®iÖn, níc lµm chËp, ch¸y, næ ¶nh hëng®Õn c«ng viÖc cña c¸c nhµ liÒn kÒ còng nh cña bªn A th× bªn Bph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vµ ph¶i båi thêng thiÖt h¹i. Trong trêng hîp ®ang thi c«ng mµ tiÕn ®é thi c«ng kh«ng®óng theo yªu cÇu cña hîp ®ång th× bªn B ph¶i chÞu ph¹t víimøc 0,5% gi¸ trÞ hîp ®ång cho mçi ngµy chËm bµn giao c«ngtr×nh, thêi gian chËm tiÕn ®é tèi ®a kh«ng qu¸ 20 ngµy.
§iÒu 6. B¶o hµnh c«ng tr×nh:
Bªn B cã tr¸ch nhiÖm b¶o hµnh toµn bé c«ng tr×nh do m×nhtæ chøc thi c«ng x©y l¾p trong thêi gian lµ …… …… kÓ tõ ngµybµn giao nghiÖm thu c«ng tr×nh. Trong thêi gian b¶o hµnh nÕu c«ng tr×nh cã sù cè vÒ küthuËt, chÊt lîng, bªn B ph¶i cã tr¸ch nhiÖm kh¾c phôc, mäi chi
3

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hanh Ngo Doan liked this
Ngoc Hung Tran liked this
Tran My liked this
limtown2010 liked this
cntt1234 liked this
nhdhao liked this
Vu Van Dao liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->