Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KARAI UNION PRADESAM

KARAI UNION PRADESAM

Ratings: (0)|Views: 12 |Likes:
Published by Nandhi Varman
The official organ of Karaikal Union Territory Struggle Group- bi monthly Sept 15 th issue
The official organ of Karaikal Union Territory Struggle Group- bi monthly Sept 15 th issue

More info:

Published by: Nandhi Varman on May 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2010

pdf

text

original

 
 ]ºï¹òxçÅ
EÅ©ÃVEöBì :
 åÍ]kì\[
gEöBì :
¶.ØÄ.>. ¶[ÄVöÃVA
ïVç« : 1 \¦_ : 2 ØÄ© 15-30é
Ô. 3.00
PONTAM.00327/32/1/2007TC
ÃzÝ>¤¡© Ãïék[ ØÃöBVìEçéÂz ¼>.x.].ï T«kðÂïD
Amçk \VWéÝ][ Ãz]BVª ïVç«ÂïVo_ A«âEÂïçéQì sÛBïVÍÝ ¶kìï¹[ ïâE kK¡¦[ c^emï¦Í> Äâ¦\[Å ¼>ì>o_ tï Eé kVÂzï^ sÝ]BVÄÝ]_ \Âï^ Ø>Võ¦ì ¶.Ä.¶ÄªV ¼>VuÅVKD åï«VâE >çékì Ã>sçB ¼>EB xu¼ÃVÂz ]«Vs¦ÂïwïD Øk[Åm. Øku¤ ØÃuÅkì ïâE \V¤sâ¦VKD \Âï^\ª]_ Ö¦D ¸½Ým ¼>VuÅVKD s¦V\_ \ÂïÓÂïVï ¼ÃV«V½kòD ¶ÄªV ÃzÝ>¤¡© Ãïék[ >Íç>ØÃöBVòÂz >ªm ïâElªò¦[ T«kðÂïD ØÄKÝmD ïVâE. ØÃõ s|>çéÂïVï z«_ ØïV|Ý> ØÃöBVìØïV^çï Øku¤ ØÃuÅ>[ ¶ç¦BVe\Vï ïVç«ÂïV_ åï«\[Å c®©¸ª«Vï ÖüéVtB Äx>VBÝç>ßÄVìÍ> ]ò\]. xD>Vë ØÃöBVì EçéÂz \Vçé ¶èsÝ>Vì. ïVç«ÂïV_ RMB[ ¸«¼>Ä ¼ÃV«Vâ¦Âz¿mçðßØÄBéVeì {.¨ü. cm\V[ c^¹â¦ Ãé >çékìï^ ØÃöBVòÂz \öBVç> ØÄKÝ]ªì.
ÖékÄ ¶|©A¦[ ¨ökV¥ 160 þ¼éV *â¦ìï¦Ím ïVç«ÂïV_ k« Ö«õ| kò¦ºï^ «ºïÄVt ¶«· ·® ·®©A
ÖékÄ ¨ökV¥ ¶|©AskïV«Ý]_ Amß¼Äö ¶«·ïõm禩A åV¦ïD å¦ÝmþÅm.gªV_ >twïD ØÄV[ªç>ßØÄFþÅm. Amçk °\Vu®þÅm¨[® ïVç«ÂïV_ \Âï^zx®þÅVìï^.x>_kì «ºïÄVt¶kìï^ >VÂï_ ØÄF> Amß¼Äö¶«E[ 2005 gD kò¦ÃâØÛâ½_ ""k®ç\ ¼ïVâ½uz ÿµkV¿D °çwïÓÂz ÖékĶ|©A¦[ ¨ökV¥ Eoõ¦ìkwºzD ]â¦Ýç> ¶¤sÝ>Vì.ÖÍ> ]â¦Ý]uz \Ý]B ¶«· c>s¶¹Ý>m. x>_kì «ºïÄVt¶kìï^ ¶¤s©A ØÄF>m¦[ÖÝ]â¦Ýç> Amß¼Äöl_ ï¦åÝÖ«õ| kò¦ºïeVï ØÄB_Ã|Ý]kòþÅVì. ï¦Í> gïüâ 15Í ¼>]·>Í]« ]ªÝ]_ ¼>EB ØïV½ °u¤sâ| WïµÝ]B ·>Í]« ]ªcç«l_ Amß¼Äöl_ k®ç\¼ïVâ½uz ÿµ kV¿D °çwz|Dúïçe ¼ÄìÍ> 12500ÃBªV¹ïÓÂz ÖékÄ ¶|©A¦[¨ökV¥ Eoõ¦ìïçe Amß¼Äö¶«· kwºþ Öò©Ã>Vï ØÃòç\¥¦[ x>_kì «ºïÄVt í¤ªVì.Amß¼Äö Ãz]ï¹[ Äâ¦\[Åc®©¸ªìï^, ¶ç\ßÄìï^ >ºïem Ø>Vz]ïçeß ¼ÄìÍ>°çwïÓÂz ÖékÄ ¶|©A¦[¨ökV¥ Eoõ¦ìïçe x>uïâ¦Dx½Ím Ö«õ¦VD ïâ¦\Vï kwºþkòD ØÄF]ïçe ÃÝ]öçïï^kVléVï ïVç«ÂïV_ Ãz] kVµ°çwï^ ýÝm ÃVìÂï x½Í>¼> >s« Îòkì í¦ ÖékÄ ¶|©A¦[¨ökV¥ Eoõ¦ì ØÃÅx½Bs_çé. Ö«õ|kò¦ºïeVï Amß¼Äö Ãz]ï¹_°çwï^ ÃB[ ¶ç¦Ím kòDÖékÄ ¶|©A¦[ ¨ökV¥Eoõ¦ì kwºzD ]â¦DïVç«ÂïV_ Ãz] °çwïÓÂz\®Âï©Ãâ| kòkç> ïVç«ÂïV_RMB[ ¸«¼>Ä ¼ÃV«Vâ¦Âz¿s[ ØÄBuz¿ íâ¦Dk[ç\BVï ïõ½Ým yì\VªD Wçżku¤Bm. ï¦Í> ¸©«kö21-22 Öò åVâï^ ïVç«ÂïV_ Ãz]x¿kmD ïVç«ÂïV_ RMB[¸«¼>Ä ¼ÃV«Vâ¦Âz¿ kVïªDJéD Ø>òxçª ¸«ßÄV«Ýç>¼\uØïVõ¦m. °çwïÓÂzAmß¼Äö ¶«· ÖékÄ ¶|©A¦[¨ökV¥ Eoõ¦ì kwºïV\_ïVç«ÂïVçé AÅÂïèÝm kòDØÄB_ÃV|ïçe seÂþ\ÂïÓÂz sa©AðìßEçB°u©Ã|Ý]Bm. ïVç«ÂïV_ Ãz]Äâ¦\[Å c®©¸ªïçe °çwï^óµÍm ¨º¼ï ¼ïü ¶|©A ¨[®¼ï^s ¨¿©Ã Ø>V¦ºþªVìï^.cöç\Âz«_ {ºþ ÎoÂïØ>V¦ºþBm. 5-3-2007 ¶[®ïVç«ÂïVo_ å¦Í> ¼keVõmçÅ swVsuz kòçï >Í>x>_kì «ºïÄVt ¶kìï^ kòD\Vìß 10, 12 ¼>]ï¹_ ïVç«ÂïV_Ãz]l_ kV¿D °çwïÓÂzÖékÄ ¶|©A¦[ ¨ökV¥Eoõ¦ì, kwºzD ]â¦DØ>V¦ºï©Ã|D ¨[® ¶¤s©AØÄF>Vì. \Vìß 10, 12 ¼>]ï^kÍ>ª. gªV_ ÖékÄ ¶|©ADk«s_çé ¨ökV¥ Eoõ¦òDïVðs_çé. x>_kì «ºïÄVt¶kìï¹[ ¶¤s©A ØÃVFÝmsâ¦m. kVÂz®] ïVu¤_ ïéÍmkºïVe söz¦V ï¦o_ïéÍmsâ¦m. ïVç«ÂïV_RMB[ ¸«¼>Ä ¼ÃV«Vâ¦Âz¿ïVç«ÂïVo_ åïö_ å¦Ý]B ¼\ ]ª Ø>ò¼kV« í⦺ï¹_,x>_kì «ºïÄVt ¶kìï¹[ïVç«ÂïV_ AÅÂïè©A WçéÃVâç¦ ïõ½Ým ¼ÃÄ©Ãâ¦m.ÖékÄ ¶|©A¦[ ¨ökV¥Eoõ¦ì ïVç«ÂïV_ Ãz] °çwïÓÂz kwºï©Ã¦V\_ Ø>V¦ìÍm°\Vu¤ kòD ¶«çÄ ïõ½Ým Ãé >çékìï^ ¼ÃEªVìï^.ïVç«ÂïV_ - åVíì \VìÂïD«l_ÃVç> ]â¦Ýç> WçżkuÅV\_ °\Vu¤ kòD x>_k쫺ïÄVt ¶kìï^ gâEçBïõ½Ým ØÄ©¦DÃì 4ͼ>]ïVç«ÂïV_ \Vk⦠gâEBì¶Kkéï kVÄo_ ïVç«ÂïV_RMB[ ¸«¼>Ä ¼ÃV«Vâ¦Âz¿ å¦Ý]B ¼ÃV«Vâ¦Ý]_ ïVç«ÂïV_Ãz] °çwïÓÂz, Amß¼Äö¶«ÄV_ ÖékÄ ¶|©A¦[ ¨ökV¥Eoõ¦ì kwºï©Ã¦V\_ °\Vu®©Ãâ| kòD WçéçB ïõ½ÝmDgì©ÃVâ¦D å¦Í>m. \Vkâ¦gâEBì ¶kì﹦D \СD¶¹Âï©Ãâ¦m. Ö[ÐD Îò \V>ïVéÝ]uz^ ÖékÄ ¶|©A¦[¨ökV¥ Eoõ¦ì kwºzD ]â¦Ýç> ïVç«ÂïVo_ Amß¼Äö¶«· ØÄB_Ã|Ý> ¼kõ|D¨ª¡D >k®D ÃâÄÝ]_ïVç«ÂïV_ Ãz]l_ kV¿D ·\Vìgl«D °çwï¹[ Ek©A Wż«-[ ïVì|ïçe ]òDà ¶«E¦DΩÃç¦Ým sâ|, ¶>[ åï_ïçe\Vk⦠gâEBì ¶KkéïDkVÄo_ ï¿ç>l¦D ][Ã>uzØïV|ÂzD ¼ÃV«Vâ¦Ýç> å¦Ým¼kVD ¨[®D ïVç«ÂïV_RMB[ ¸«¼>Ä ¼ÃV«Vâ¦Âz¿¶¤sÝ>m. ÖÍ> Wçél_Amß¼Äö ¶«· kòD 10Í ¼>]ïVç«ÂïV_ Ãz] °çwïÓÂzÖékÄ ¶|©A¦[ ¨ökV¥Eoõ¦ì kwºï©Ã|D ¨[Ŷ¤s©çà Øk¹Xâ¦m. \Vìß 10-12 ¼>]ï¹_ ïVç«ÂïïV_ Ãz]°çwïÓÂz ÖékÄ ¶|©A¦[¨ökV¥ Eoõ¦ì kwºï©Ã|D¨[® x>_kì «ºïÄVt ¶kìï^¶¤sÝ> ¶¤s©A ØÃVFBVþs⦠Wçél_ ØÄ©¦DÃì 10Í ¼>]¶¤s©A cõç\BV? ¨[Å åDÃï >[ç\ Ö_éV> Wç饦[°çw ¨¹Bkìï^ ïVÝ]òÝ]ªì.ØÄ©¦DÃì 10ͼ>] ¶]ÄBD WïµÍ>m. ïVç«ÂïV_ ¶Dç\BVì¼ïVl_ \è\õ¦ÃÝ]_ å¦Í>swVs_ ïVç«ÂïV_ k¦ÂzØ>Vz]l_ kV¿D °çwï^ 550ÃBªV¹ïÓÂz x>_ ïâ¦\VïÖékÄ ¶|©A¦[ ¨ökV¥Eoõ¦ì kwºï©Ãâ¦m. AokòþÅm Ao kòþÅm ¨[® í¤Ao kÍmsâ¦m. Ö«õ|kò¦ºïÓÂz x[ Amß¼Äö¶«ÄV_ ¶¤sÂï©Ãâ| Amß¼ÄöÃz] °çwï^ \â|D ÃB[¶ç¦Ím kÍ> ÖékÄ ¶|©A¦[¨ökV¥ Eoõ¦ì kwºzD ]â¦DÖ«õ| kò¦ºïÓÂz x[ >çé åïì Amß¼ÄöloòÍm AÅ©Ãâ|160 þ¼éV *â¦ì #«D åç¦ÃBðD ¼\uÂØïVõ| Ö«õ|kò¦ºïeVï åç¦BVF å¦ÍmØÄ©¦DÃì 10Í ¼>] ¶[®ïVç«ÂïV_ k¦Âz Äâ¦\[ÅØ>Vz]çB kÍm ¶ç¦Ímc^em. ïVç«ÂïV_ ¶Dç\BVì¼ïVl_ \è \õ¦ÃÝ]_ å¦Í>swVs_ \Vk⦠gâEÝ >çékì¦V¦ì kÄÍ>z\Vì, ¨]ìÂïâE >çékì åVýD, åï«\[Å >çék츫ÃVk], åï«\[Å c®©¸ªìï^¶[A¼«Vü, «Vè ÄÍ]«V, ïºïV\u®D ÃV©ü¼ïV ¼\éVõÖBÂzªì ¶[Ãwï[, mçðØÃVm ¼\éVeì å\ßEkVBDz½ç\©ØÃVò^ kwºï_ \u®DOïì¼kVì skïV«ºï^ mçÅmçð ÖBÂzªì ØÃ_Ø«VÄVö¼BV, c>s ØÃVm ¼\éVeì ]ªï«[, gþ¼BVì ïéÍmØïVõ¦ªì. ïVç«ÂïVo_ c^eÃV«Ý ¼ïü °ØÛ[L W®kªDÄVì¸_ ¨ökV¥ Eoõ¦ìï^kwºï©Ãâ¦m. Amß¼Äöl_x>uïâ¦D x½Ím Ö«õ¦VDïâ¦\Vï ØÄB_Ã|Ý>©Ã|D ÖÍ> ]â¦D x>_ ïâ¦\Vï ïVç«ÂïVo_3 gl«D ÃBªV¹ï^ ÃB[ØîD kçïl_ ØÄB_Ã|Ý>©c^e>Vï Ø>öB kòþÅm.¨Í> Îò ]â¦Ýç>¥D ¨¹]_ WçżkuÅ E¤B \VW鶫·ïeV_ x½¥D. ¶¼> ¼ÃV[®A]B ]⦺ïeVª Açï©Ã¦Ým¦[kVÂïVeì ¶ç¦BVe ¶âç¦kwºþB]KD, Ã_¼åVÂz¶ç¦BVe ¶âç¦ kwºï c^e ]⦺ïÓD E¤B \VWé\VªAmß¼Äöl_ ¶\_Ã|Ý> \Ý]B¶«· cÝ]«sâ| ¶ç> \VW鶫E[ WìkVïxD ØÄB_Ã|Ý]c^em. ÖékÄ ¶|©A¦[¨ökV¥ Eoõ¦ì kwºzD ]â¦Ýç> Amß¼Äö \VWé «ºïÄVt >çéç\léVª ïVºþ«ü ¶«·2005gD kò¦D ¶¤sÝm,Eï©A WÅ ¼«-[ ïVì| çkÝm^e°çwï^ 12500 z|Dúï^\â|¼\ ï¦Í> gïüâ 2007 kç«Ãé[ ¶ç¦Ím c^e>Vïx>_kì «ºïÄVt ¶kìï¼e >ªm·>Í]« ]ª cç«l_ ΩA>_¶¹Ým c^eVì. 2006gDgõ| ¦V¦ì ïçéQì >çéç\l_ >twïÝ]_ gâE©ØÃV®©A °uÅ ].x.ï. ïwï gâEmkºþ g® \V>Ý]uz ¸[¶¤sÝm c¦ª½BVï \Ý]B¶«E[ ΩA>_ ØÃu® ÖékĶ|©A¦[ ¨ökV¥ Eoõ¦ì°çwïÓÂz kwºzD ]â¦Ýç>¶\_Ã|Ý] ØÃöB \VWé\Vª >twïÝ]_ Ömkç« J[® éâÄD°çw z|DúïÓÂz ÖékĶ|©A¦[ ¨ökV¥ Eoõ¦ìkwºþ sâ¦Vìï^. WïwVõ½_ 15éâÄD °çw z|DúïÓÂzÖékÄ ¶|©A¦[ ¨ökV¥Eoõ¦ì kwºï ÖéÂz WìðlÂï©Ãâ|^e>Vï >twïcð¡ÝmçÅ ¶ç\ßÄì¨.k.¼kK ¶kìï^ ¶¤sÝm^eVì. E¤B \VWéÝ][x>_kì «ºïÄVt ¶kìï^¶¤sÝ> ]â¦Ýç> ØÃöB\VWé\Vª >twïD ØÄB_Ã|ÝmD ¼kïÝ][ ØÃBì>V[""ØÄB_ÃV|'' ¨[Ãm. ÖÍ]BV |¼¦ÄVì¸_ ÃV«> åVâ½[ mçðÛªV]Ã] ¶kìï^ keìßE ØÃuÅ\VWéD ¨[Å sòç> Amß¼Äö\VWéÝ]uz ¶¹Ým c^e>VïØÄF]ï^ kÍ>ª ¼Ãi.¼Ãi..gç\ ¼kï ¶«·ÂzÃV«Vâ¦V ? Ao ¼ÃV_ ÃVFÍm¼kïx¦[ ØÄB_æ ¼kõ½BAmçk ¶«· ÃÝ]öÂçïïÓÂzseDëD ØïV|Ým EÅÍ> ¶«·¨[® ÄV[¤>µ kVºþÂØïV^þÅm ï_BVð© Ãö·EM\Vs_ ïVç«ÂïVçé ÄVìÍ>ïçéQì ¦ðV_ >ºï¼kK ¶k¼«\Vçé kVºþ ï¿Ý]_ \Vâ½ÂØïVõ| ¨¿Ý>Veì çëkÐÂzÃV«Vâ| å¦Í>>Vï \çªsçB°\Vu®kVì. ¶m¼ÃV_ >ªÂzÝ >V¼ª \Vçé ¼ÃVâ| ØïV^ÓD¦ðV_ «ºïÄVtl[ ·BÔÃÝç>¼ÄVMBVïVÍ] cð«V\_ÖòÂïéVD. ïVç«ÂïV_ \Âï^ å[z ¶¤kVìï^. ( gì )ØïV¦VÂïõ¦[ «ºïÄVtl¦D s¦VÂïõ¦ªVï kV>V½ ¶|©A ØïVõ|kÍ> Äͼ>V-Ý]_ t>ÂzD¨]ìÂïâE >çékì åV÷D, \Vk⦠gâEBì kÄÍ>z\Vì \u®D Ãéì.
 å_é \M>ì å_KÄVtÂz ¼ÄÝ]éV_ ¸ÅÍ> åV¹_ ÄJï \V\è sòm þç¦Âz\V ?
 å_é \M>ì å_KÄVt ¨[® å[¤¥^e \M>ìï^ ¼ÃVu®þÅVìï^. Oïì¼kVì ¶ç\©AJéD kwÂz\[ÅD ØÄV_éV\¼é¼B Ãé ¸«ßÄçªïÓÂz¶kì yì¡ ïõ|^eVì. 12 gõ|ïVé\Vï k«V\oòÍ> {F¡]D >Í>m ¶kö[ Ä*ÃÝ]B ÄV>çª.¸^çeÝ Ø>òkVÄçéݼÄìÍ>kì ]ò\]. E. Ùìm¼\ö.ïðkçª ÖwÍ> ¶kòÂz 2gõ|ï^ ¼ÃV«V½ 1999 x>o_k«V\oòÍ> {FÆ]BÝç> ·\VìÎò ÖéâÄD WKçkÝØ>Vç復[¼ïVâ|ß¼Äö Oïì¼kVì ÃVmïV©AĺïD ØÃu®Ý>Ím^em.ÖmÃu¤ Ùìm¼\ö í®çïl_ åV[ Ö«õ| zwÍç>ïÓÂzÝ >VBVª ïðkçªÖwÍ> s>çk ¸^çeÝØ>òkVÄ_, ¸^çeBVì ¼ïVl_Ø>òs_ kEÝm kòþ¼Å[. ¨ªmïðkì ]ò s[ØÄõâ E[ª©Ã[gkVì. åV[ ï¦Í> 16-07-2005 Í¼>] ¼ïâ|ß¼Äö íâ|Å¡ ÃV_kwºzD mçÅl_ c>sBVeìÃèÂzÝ >uïVoï\VïÝ ¼>ìÍØ>|Âï©Ãâ|, Ö«õ| zwÍç>ïçe çkÝmÂØïVõ| ÄV©ÃVâ½uzÂí¦ kal_éV> Wçél_ïòç𠶽©Ãç¦l_ ïVç«ÂïV_íâ|Å¡ ÃV_ kwºzD mçÅl_ >uïVoï Ãèl_ tï¡DE«\ݼ>V| kVµÍm kòþ¼Å[.ÖÍ> Wçél_ ¨ªmïðkòÂz k« ¼kõ½B çk©A W] kÍ]ò©Ã>VïÂ í¤ 2003Dgõ| Ô.7700/- ØïV|Ý>Vìï^.¸[ªì *õ|D 10.10.2003_¨[çª 8170/- ïâ¦ßØÄV_o¶>[ý ¼ïâ|ß¼Äö ÃV_ kwºzDmçÅl_ ïâ½s⼦[. ¸[ªìÃéxçÅ xBuE ØÄFmD ¨ªmïðkòç¦B çk©AÝØ>Vçï*õ|D þç¦Âïs_çé.ÖÍ> Wçél_ å_KÄVtnBVçk ÃVìÂzDý Eéìí¤ªVìï^. ¨ª¼k ¶kç«©ÃVìÝm ¨[Ðç¦B zçÅïçexçÅl⼦[. ¶ç> \ÐkV憎] ØïV|Âïß ØÄV[ªVìï^.25.08.2005_ \ÐkVï ¨¿]ÂØïV|ݼ>[.¸[ªì ØÄ[çªlK^eØ>VaéVeì çk©AW] ¶KkéïÝ ]uz ¨¿] sëD ¼ïâ¦Vìï^.¼ïâ|ß¼Äö íâ|Å¡ ÃV_ kwºzDmçÅloòÍm ¨Í>s>Ý >ïkKDk«V>>V_ åVºï^ ¨m¡D ØÄFBx½BVm ¨ªÂ í¤ sâ¦Vìï^.¸[ªì nBV ¶kìï^ Amçkíâ|Å¡ ÃV_ kwºzD mçÅÂzD,ØÄ[çª, Amçk Ø>VaéVeìï^çk©A W] ¶KkéïÝ]uzDÃéxçÅ Ø>V¦ìA ØïVõ|D,ï½>D Jé\Vï¡D, Ø>Vçé¼ÃEJé\Vï¡D Ø>V¦ìA ØïVõ|kwÂz Ø>V|Âï c^e sëÝç>ØÄV[ª¡¦[, kwÂz©¼ÃV¦¼kõ¦VD ¨ªÂí¤, Ö®]BVï27.07.2007 ï½> JéD, ¨ªmïðkì ÖÅÍ> ¶|Ý> åV¹oòÍm 04.03.1999 x>_¨ªÂzD ¨ªm 2 zwÍç>ïÓÂzD xçżB Ô.595/-,Ô.150/- Ô.150/- {FÆ]BDkwºï cÝ>«sâ| Îò ÖéâÄÔÃVF kç« WKçkÝ Ø>Vçï¥DØïV|Ý>Vìï^. ¨ªm {FÆ ]BÝ]uzD, \u®D WKçkÝØ>VçïÂzD å_KÄVt nBV>V[ïV«ðD. ¶kìï^ Ö_éVsâ¦V_Öçkï^ þç¦Ý]òÂïVm. ÖÍ>¶kòç¦B ¼ÄçkçB ¨ºï^clò^e kç« \ÅÂï \V⼦VD. å[¤.Öç>©¼ÃVé ÃV]Âï©Ãâ¦kìïÓÂz Oïì¼kVì ÃVmïV©A z¿, ¼ïVâ|ß¼Äö c>sØÄFm kòþÅm.Oïì¼kVì z¿Âï^ ¶«·ÂzÄV_«V ¼ÃV¦V\_ \Âï^ ¸«ßÄçªl_ ¼ÃV«V½ªV_ Øku¤ þç¦ÂzD¨[Ã>uz ¼ïVâ|ß¼Äö Oïì¼kVì ÃVmïV©AÂz¿ ¨|ÝmÂïVâ¦Vï seºzþÅm. ïçéÃõÃVâ|ÝmçÅ ïçé \V\èsòmï^ kwºzkm¼ÃVé ÄJï åéÝmçÅ ÄJï\V\è sòmïçe Amß¼ÄöçB ¶wzÃ|Ý>¡D»wéuÅ>VÂï¡D ÃV|Ãâ¦\çÅÍ> gÓåì ¼Ä]éV_ WçªkVï ÎËØkVò gõ|D¼Ä]éV_ ¸ÅÍ> åV^ swVÂïçe¶«· swVkVï ¨|Ým ¶ÍåV¹_ å_KÄVt ¼ÃV[Å \Âï^Ø>Võ¦ìïÓÂzD Amçkl_Ö«V. ¶wþö ¼ÃV[Å Oïì¼kVìÃVmïV©¸uïVï ¼ÃV«V|¼kVìÂzDkwºï ¼kõ|Ø\ª ]«Vs¦©¼Ã«çk >çéç\ WçéBØÄBéVeì ØÄFBm ïV>ì ¶¤ÂçïÎ[¤_ ¼ïâ|ÂØïVõ|^eVì.
 V.S.
 
 å_KÄVt
ïVç«ÂïV_ RMB[ ¸«¼>ļÃV«Vâ¦Âz¿ E®ÃV[ç\ ¸ö¡ØÄBéVeì ¨ü. ÛVìë å\mØÄF]BVeö¦D í®çïl_ïVç«ÂïV_ Ø>V¦ìÍm AÅÂïèÂï©Ã|kç> Ãâ½Boâ¦Vì.\çÅÍ> «VýË ïVÍ]¸«>\«Vï¡D, ÛVÃì ÄZ© Ö«l_¼k¶ç\ßÄ«Vï¡D gï¡DÃ>skþÝ> ïVéÝ]_ >ÞÄVÆì - åVíì - ïVç«ÂïV_ Ö«l_ ÃVç> ]â¦D ¼ÃV¦©Ãâ¦m. >ÞÄVÆì - åVíì kaÝ>¦D x½k禥D >®kVl_ c^em. gªV_ åVíì - ïVç«ÂïV_ >¦D Amçk¶«· >[ úz ÃðD >«V>ïV«ðÝ>V_ Ö[ÐDØ>V¦ºï©Ã¦s_çé. ¼\KD¸«Þ·ÂïV«ì ïVéÝ]_ ¼ÃV¦©Ãâ¦\léV|mçÅ - ïVç«ÂïV_ >õ¦kVeD ¨|Âï©Ãâ¦m. ]òDáD ¶ç> ¼ÃV¦ xBuE¨|Âï©Ã¦s_çé.skÄVBÝç> åD¸lòÂzDïVç«ÂïVo_ \çw Àç« ¼>Âï°öï^ còkVÂï©Ã¦s_çé. 10 åV^ ÃVĪD ØÄFB ¼ÃVm\Vª\çw >õ§ç« ¼>Âï °öï^
ïVç«ÂïV_ AÅÂïèÂï©Ã|þÅmÛVìë zxÅ_
còkVÂï¼kõ|D. ï]ì kòD¼å«Ý]_ >õ§ì Ö_éV>>V_ïòÂçï ¶®Ý> ¨Ý>窼BVgõ|ï^ ïVç« skÄVlï^ïõï¹_ «Ý>Âïõ§ì Øk¹kÍm^em. >tµåVâ½oòÍmïVç«ÂïVKÂz kòD >õ§ç«¶eÂzD ïòsï^ ¶ç\Âï ¶«· å¦k½Âçï ¨|Âï ¼kõ|D.AmçkloòÍm ïVç«ÂïVKÂzkòD ÃVç> ka¼B ÃéxçŶç\ßÄìïÓD ¶]ïVöïÓDÃBðD ØÄFmD ¶ç> åV[z kaÄVçéBVï \VuÅ ¨Í> xBuE¥D¨kòD ¨|Âïs_çé.Amß¼Äöl_ Ãé ÄVçéï^EØ\õâ ÄVçéïeVï¼ÃV¦©Ã|D¼ÃVm ïVç«ÂïVo_¼ïVlçé ·u¤¥^e ¸«>VªÄVçéï^ í¦ØÄ©ÃM¦©Ã¦s_çé.ï_Ùöï^, ÃVoئÂMÂ,n.½.n. gþBçkï¹_ ïVoÖ¦ºï^ W«©Ã©Ã¦s_çé. \Vþ,°ªVD gþBku¤_¼ÃV¦©Ãâ|^em ¼ÃVé Îò ÄVçéí¦ ¼ÃV¦©Ã¦s_çé. ÖËkV®ÛVìë >[ ¼Ãâ½l_ í¤ªVì.
¶|Ý> Ö>a_ . . .
ïVç«ÂïV_ RMB[¸«¼>Ä© ¼ÃV«Vâ¦Âz¿ ÖçáQì¶è mçðßØÄBéVáì >ìÃVÌük«[ ¨¿mD ëë©Aïâ|ç« Øk¹BVzD.
¼ïVl_ØÄVÝç>ØïV^çᶽ©Ãkìï^.
 
ïVç« RMB[ ¸«¼>ÄD ØÄ©¦DÃì 15-30-2007ïVç« RMB[ ¸«¼>ÄD ØÄ©¦DÃì 15-30-2007ïVç« RMB[ ¸«¼>ÄD ØÄ©¦DÃì 15-30-2007ïVç« RMB[ ¸«¼>ÄD ØÄ©¦DÃì 15-30-2007ïVç« RMB[ ¸«¼>ÄD ØÄ©¦DÃì 15-30-2007
2
Edited Published & Owned by :
A.S.T. ANSARIBABU
52, Church Street, Karaikal - 609 602 Tel : 04368-224599, Cell : 093629 10663Printed at : Liberty Offset, Karaikal
ÄVþÝ]B ¶ïVØ>tl[Amçk þçe ØÃõ ¨¿Ý>Veìï^Ãu¤ ÎòåV^ ïòÝ>«ºïDØÄ©¦DÃì 11-_ Amçkl_ å¦Ý]Bm. Ö]_ ïéÍmÂØïVõ|ØÄkVo¼B \>ªï_BVèïVç«ÂïV_ ¶Dç\BVì Ãu¤¼ÃEªVì. ¶Í> gF¡ç« ¸[kò\V®.ïVç«ÂïVéDç\BVì Ãu¤Ö[® ÖËs¦Ý]_ ¼Ã·kmEéòÂz sB©ÃVï ÖòÂïéVD. ]ò\çéBV[Ãâ¦ðÝïVk_ WçéBÝ]_ ¨[ >Íç> \VuÅéVþÖòÍ>¼ÃVm AM>k]BDç\BVì¼ïVlKÂzß ØÄ[® ¶kìï^ïç>çB ¼ï⼦[. ¶[¤oòÍm ¶kì kVwÂçïl_ °¼>VÎ[® ¨[çª ~ìÝ>m, ¶]_Î[® ¼ÃFk½kÝç> ¶kì sòD¸°u® gõ¦kçªÝ ¼>½kðºþBm Ö[ÐØ\V[® ¶kìEk窩ÃVìÂï ïlçé\çé°¤ßØÄ_é ¨õèBkì >DïV_ïeV_ t]ݼ>®k>_ í¦VØ>[® ¨õèÝ >çélªV_ å¦ÍmØÄ[ÅVì ¨[Åm. ¶kì¨©Ã½ß ØÄ[ÅVì ¨[Ãç>ßEÝ]«ºï^ kVléVï© ÃVìݼ>[.¸[ keìÍ> ¸[ ¶kì ïç>çB©Ã½Ý¼>[, ¶kòç¦B Ã禩Aïçe¥D ýݼ>[.cºïâzÝ Ø>öÍ>ïç>BVlÐD, åV[ Ö[®ïõ¦¤Í> AmÂïòÝç> ÖºzseÂzx[ ¶Dç\BVì ]òÂïlçéÂzß ØÄ[Åç> cºïâz W窡Âz ØïVõ| kòþ¼Å[.¶kì >çélªV_ å¦Ím ]òÂïlçé\çél[ ¼\_°®D¼ÃVm ÖçÅkªm ]òkò^¼åVÂïD ¶kì¼\u Ã]Í>m.¶òâÄÝ]BVEB \çé\ïeVìAM>k]BDç\BVì ¶[¸Í ]ÅÝç> ïõ| sBÍ>ò¹ÖçÅkçª ¼åVÂþ ¨DØÃò\V¼ª, >çélªV_ ÖD\çé¼\_ °¤ å¦Í>kòD ¨uA¦D¸[ ¶[¸[ ]ÅD ¨[¼ª ¨[® ¼ïâ¦Vì.¶>uzß EkØÃò\V[ cç\¼BÖºzkòD Ök^ åDç\¶[¸ªVu ¼ÃbD ¶Dç\BVkV^. Ö©ØÃòç\ ØÃVòÍ]B¼ÃF k½kÝç>¥D åDÃV_ >V¼ª¼kõ½ ØÃuŪ^. ¨[ÅVì. ¸[¶ò¼ï kÍ> AM>k]BDç\BVç« ¼åVÂþ ¶Dç\¼B¨[ÅçwÝ>Vì.ÖÍ> ¶Dç\¼B ¨[Åm¨[çª sB©¸éVµÝ]Bm, >ï©Ã[ ÄVt ¼ï^s©Ãâ½òͼ>[. gªV_ ¶¼> >ï©ÃÐÂzÝ >VBV? ¨[Ã>uzseÂïD ¼>½¼ª[. ¶m¡D¨KDAÂí¦VF W[ÅkçeÝ >VBVï ¶çwÝ>Vì EkØÃò\V[.¶®ÃÝm J[® åVB[\Vìï¹_ïVç«ÂïVéDç\BVì ¶\ìÍ> Wçél_ Öò©Ãç> ïkMÂï¼kõ|D. gFs_ Öźþ¼ª[.ÖéÂþB© Ãz]l_ Öm ÖçÅÖB_ >[çªß ÄVìÍ>m.ïVç«ÂïVéDç\BVì Ã禩ïVç«ÂïVéDç\BVì Ã禩ïVç«ÂïVéDç\BVì Ã禩ïVç«ÂïVéDç\BVì Ã禩ïVç«ÂïVéDç\BVì Ã禩¸_ ÎËkVç\¼åöBD¸_ ÎËkVç\¼åöBD¸_ ÎËkVç\¼åöBD¸_ ÎËkVç\¼åöBD¸_ ÎËkVç\¼åöBD
ØäÐD ¸¤]BVmD ¼kõ¼¦D å\Âÿmc¤ÐD cÅVØ>Va¥D °ÐD - E¤mðìÝ]\uØÅVòïõ Øåu¤¼\_ çkÝ>V[>[ ¼ÃBVB åuïðÝ] ØéV[ÅVB åVD
¸Ø«Þ· gFkVeì ÃVìçkl_ïVç«ÂïV_ ¶Dç\BVì
ïVç«ÂïVéDç\BVì ÖçÅkçª ¼kõ½©ØÃuÅ ¼ÃF k½kD,¼Ã«VçÄBV_ sòD ¸BkuçÅOï«©ØÃÅVm ¶çéÍm ]ö¥D¶¿Âzç¦B clìïÓ ïç\Í>ÖaÍ> ¼ÃFk½kD Ö_çé.EkØÃò\Vçªß óµÍmW[®Ã«s© ¼ÃVu®D #Fç\k½sª«VþB Ã]تõ ïðºïÓØeV[ÅVþB ¼\[ç\¥ç¦Bm.AM>k]BVì Ãç¦Ý> ¶uA>Ý ]òkÍ>V]l_ kòD ]ò©ÃV¦_ï¹_ Î[® ¼\¼é c^e ÃV¦_.Ã]ïVEöBì >[çª åVD ¨[®ØÄV_oÂØïV^k¼> ÎËkVç\¼åöBÝ][ x>_ýBVzD.¶>Vkm, J[ÅVkm ïõçðØåu¤l_ ØïVõ¦ EkM¦Dc^e ¼ÃFÂíâ¦Ým åuïðÝ]_Î[ÅVF åVD ¨[Å åVªVï¼kõ|D ¨[Å k«Ýç> ïVç«ÂïVéDç\BVì ¼ïâþÅVì.ÎËkVç\¼åöBÝç> ¨|ÝmseÂï ïVç«ÂïVéDç\BVìïç>çBß ·òÂï\Vï íÅsòDAþ[¼Å[, ØÃòDÃVéV¼ªVì ¶¤Í]òÍ>VKDÃõç¦B ØÃõ ¨¿Ý>Ve«Vlò©¸ÐD ¶kòç¦B Ã禩AÖÂïVé ÖéÂþB ÖBÂïÝ]uzÂïò©ØÃVòeVF ¶ç\Í>m¶kòç¦B kVµÂçïl[ ]ò©Ã¼\ gzD.Ökö[ ÖBuØÃBìAM>k]BVì. Ökì åD\VWéÝ>kì.¨_éVÝ >tµ©ØÃõïçe©¼ÃV_cöB kB]_ ØÃu¼ÅVì ë\>Ý>[¨[kòÂz \ðD x½ÝmçkÝ>ªì. \ðkVµÂçïÖM>Vï© ¼ÃVF ØïVõ½òÍ>m¨[Ã>uz nBØ\V[®t_çéÖ«õ| \VDÃwºï^ kòDkç« !ïç> ØÃòDÃVKD BVkìÂzDØ>ö¥\V>éV_ Öºz ¶ç>Ý ]òDÃÂ í¤© ØÃV[ªVª¼å«Ýç> Tð½ÂïÝ ¼>çkl_çé. gªV_ ¶çk AM>k]BVç«Â ïVç«ÂïVéDç\BV«VÂþBm. ¶>[ ÃBªVï å\Âz þç¦Ý>çk ¼\¼é í¤B¶uA>Ý]òkÍ>V]¼BV| ]òs«âç¦ \è\Vçé, JÝ> ]ò©Ã]ïºï^ gzD.ÎËkVç\ ¼åöBÝ]uzöB >MßEÅ©A© ÃõAïçeÂïVõ¼ÃVD. ¶çk Öò¼åì ¨]ì¨]«Vª xçªï^ : Î[®¶¤¡Âz ÎËkVç\, \uØÅV[®Øk®©ØÃ]ì©A,1. ¶¤¡Âz ÎËkVç\l[ý©¸çª
(La morale del’Absurde):
 
kVµs[ ØÃVòeuÅ WçéçB© AöÍmØïV^Ó>_,¶>ªV_ \M>[ kVµk>uz x¿·>Í]«D ØÃuÅk[ ¨[Å sa©A WçéçB ¶ç¦þÅV[.¶m\â|\[¤ ¶k[ >k®ï^ØÄFB ¼åöâ¦V_, ¶ku¤[ÃéVÃé[ïçe ¶k¼ª>V[¶ÐÃsÂï¼kõ|D. ¶k¼ª>V[ï©ÃD ï⦠¼kõ|D. *âA ¨[ü>þç¦BVm. Öm¼k ÎËkVç\ >òDý©¸çª.2. Øk®©ØÃ]쩸[ \M>©ØÃVmç\ åé ÖB_
 
( I’Humanismede la Revolte) :
 
\M>[ ¼\uí¤BοÂï ¼ïVâÃVâç¦Â ï禸½ÂzD¼ÃVm \]©çÃÂïVõþ[ÅV[. ¶D\]©A¶kÐç¦B ØÄBKÂzöB ÃVç>çB¥D ¶>uzöB ¨_çéïçe¥D kakzÝm s|þÅm¶>uz©ØÃBì : \M> ÖB_A.¶¤¡Âz ÎËkVç\l[ý©¸çªÂ ïVç«ÂïVéDç\BVç«© ØÃVòÝ>kç«l_Ö«õ¦Vkm \çªs¼BV|D¶k^ ØÃB竼BÍ]B ¶>VkmAM>k]¼BV|D >[ ïðkçªÂïõ¦mD, ¶k[ ¶k^ ïVo_s¿Í>mD, ¶kçª sâ|¶ï_km\â|t[¤ ¶k^EkØÃò\VÐç¦B ]òk½ïçeÎ[¤B EÍç>lªV_ ¼ÃVu¤©ÃV|þÅV^ :ÖçÅkV, ¨[ ïðkªVþBÖk[ ïò]B ØïV^çï ÖmkVzDÖM Ök[ ØÃVòâ|ß ·\Ím^e¶wztÂï >çÄ ØÃV]çB ïaÝm ÀÂþß ØÄ_KD \ªxº ï¦Ím¶©ÃVuÃâ|Ý ]ï¿D#¼BVªVþB W[ ]òk½ïçeß óµÍm ¼ÃVuÅk_é W[ïðºïÓØeV[ÅVþB ¼ÃFk½sçª ¶½¼BÐÂzÝ >Í>òe_ ¼kõ|D ¨[®ïVç«ÂïVéDç\BVì ÃV½¼kõ½ªVì.¶Ëkes_ »[ØÃV]Í> >çÄ©ØÃV]lçª c>¤sâ|¨KDA¦D¼ÃV| ¼ÃFk½kD ØÃu®seºþªVì AM>k]BVì. Öç>Âïõ¦ ·uÅÝ>Vìï^ ÃBÍm{½ªVìï^.¶|Ým Øk®©ØÃ]ì©ÃVF,AM>k]BV«m ¼ÃFk½kÝç>Âïõ| \Âï^, ¶kì ¼ÃFk½kºØïVõ¦ ïòÝç> c^eýØÄV_é¼ïâ|
temps et, á cette horreur qui lesaisit, il y reconnait son pireennemi. Demain, il souhaitaitdemain, quand tout lui - mêmeaurait du s’y refuser; Cette Rêvoltede la chair, c’est l’absurde.
Îò åV^ kòþÅm ( ... )¶©¼ÃVm \M>[ >ªÂz x©ÃmkB>VþÅm ¨[®¶¤ÍmØïV^þÅV[ ¶_ém >ªÂz x©Ãm kBm ¨[®¶¤sÂþÅV[. ÖËkV® >[Öeç\çB c®]©Ã|ÝmþÅV[.gªV_ ¶¼> ¼kçel_ïVéÝç> ¼åVÂï ¶k[ >ª WçéçB ¶®]lâ|ÂØïV^þÅV[, ¶k窩 Ãu®þ[ÅÃBºï«Ý]uzß ØÄVÍ>\VþÅV[.¶>M¦Ý]_ cçÅ¥D >[¶ßÄÝ]uzöB Ãçïk窶ç¦BVeD ïõ|ØïV^þÅV[.¶kM[ x¿ç\¥D ¶>M[®s|Ãâ|sâ¦V_, åVçe, åVçeçB ¶k[ sòD¸ªV[, >çÄl[ ÖÍ> Øk®©ØÃ]ì©A¶m>V[ ÎËkVç\¼åöBD.Öç>Ý>V[ ¶>Vkm >çÄ©ØÃV]lçªÝ>V[,AM>k]BVì ïaÝ>Vì. ¶kç«©ØÃV®Ý> kç«l_ kVµçk ¶kìsòDÃs_çé. ¶Dç\BVì >eìåç¦ ØïVõ| sçeBV|D¸^çe© ÃòkÝ]¼é¼B EkØÃò\Vªm ]òk½Ý Ø>Võ½_~|Ãâ¦kì. ¶©ØÃò\VÐç¦B ]ò©ØÃBìïçe© Ãl[Å ]ÅÝç>ÿµÂïõ¦ ÃV¦_ ¨|ÝmÂïVâ|þÅm.
¸ÅÍm Ø\VaÃl[Å ¸[ت_éVº ïV>_EÅÍmW[ ¼Äk½¼B ¼Äìͼ>[ - WÅÍ]ï¿Dç\ÞQV[Å ïõ¦Ým kV¼ªVì ØÃò\V¼ª¨ÞQV[® yì©Ã ]¦ì
¶>ªV_ ¶kì AÅ ¶wç塚ÃVuÅs_çé. ÿµÂïõ¦ ÃV¦_Öç>© Aé©Ã|ÝmþÅm.
Ökç«© ØÃVò Óð«\Vâ¦V>Vì ¨_éVDÖkç« Öïµk¼> ïõÏì - Ökì >\m¯Â¼ïVé ¼\M© ØÃV½¯E ¨[ÃèÍ>¼ÃF¼ïVéD ïõ¦Vì ¸Åú
ÖçÅkçª Öïµk>uz ïV«ðDÖçÅkM¦D ÖïµßE zöBÖB_A cõئ[® ØïV^eÂí¦Vm. ÖïµÃkìïÓÂz cõç\çB cðòD k_éç\ Ö_çé.¶kìï^ ¶¤¡ k[ç\¥ç¦Bkìï^ ¶_éì. \Vâ¦>Vì, ¶>Vkmcõç\çB cð« \Vâ¦V>Vì.Ökòç¦B >V\ç«© ¯s[¶wçïlç¦B EkÍ>]ò¼\Ml_ ·|ïVâ|Ý ]ò ÀuçÅ©¯E ¨KDçà gëð\VF¶èÍm ¼ÃF¼ÃV[Å k½kÝç>©ÃVìÝ>kìïeVþB ÖÍ>© ØÃò\VÐç¦B cõç\çB cðòD ¶¤¡k[ç\¥D ¶ò^ k[ç\¥DÖ_éV>kìï^. ¶kìïu BVkòDÖ©ØÃò\Vçª Öïµk¼>ÃVòºï^. gï¼k ÃÂ>ìï¼e ¨DÖçÅkçª Ö©Ã½ ÖïµþÅVìï^¨[® Àºï^ kòÍ>Vyìï^,¼ïVÃxD ¶ç¦BVyìï^.±_ ¶¤¡ ¼ÃE Oçw¡ÖéV>Vì ]öï Àé \èt¦uÅV[ Àìç\¼B -¼\_ckÍ>m¨Â¼ïVéÝm ¨Ë¡òkVF¨Ý>kºï^ ØÄFkVìÂzD¶Â¼ïVéÝm ¶Ë¡ò¼k gDgçïBV_ ¼ÃF còkD °uÅAM>k]BVìÂzD Öm ØÃVòÍmD.ÖËkV® ØÄkVo¼B\>ªï_BVè ¼ÃEªVì.
ïVç«ÂïVo_ ØÃöBVìïVç«ÂïVo_ ØÃöBVìïVç«ÂïVo_ ØÃöBVìïVç«ÂïVo_ ØÃöBVìïVç«ÂïVo_ ØÃöBVìØÃòÍ Ø>Võ¦ì ¶DÃékVØÃòÍ Ø>Võ¦ì ¶DÃékVØÃòÍ Ø>Võ¦ì ¶DÃékVØÃòÍ Ø>Võ¦ì ¶DÃékVØÃòÍ Ø>Võ¦ì ¶DÃékVðM[ mçðsBVìðM[ mçðsBVìðM[ mçðsBVìðM[ mçðsBVìðM[ mçðsBVìkÄÍ>V ¶DÃékVð[kÄÍ>V ¶DÃékVð[kÄÍ>V ¶DÃékVð[kÄÍ>V ¶DÃékVð[kÄÍ>V ¶DÃékVð[x>_ ¼Ã«VEöçB åæ\Vx>_ ¼Ã«VEöçB åæ\Vx>_ ¼Ã«VEöçB åæ\Vx>_ ¼Ã«VEöçB åæ\Vx>_ ¼Ã«VEöçB åæ\VÃVÐ kç« »«¤Í> \u®DÃVÐ kç« »«¤Í> \u®DÃVÐ kç« »«¤Í> \u®DÃVÐ kç« »«¤Í> \u®DÃVÐ kç« »«¤Í> \u®D >[çª cézÂz ¶¤sÝ >[çª cézÂz ¶¤sÝ >[çª cézÂz ¶¤sÝ >[çª cézÂz ¶¤sÝ >[çª cézÂz ¶¤sÝmÂØïV^á sçw¥D ïVç«mÂØïV^á sçw¥D ïVç«mÂØïV^á sçw¥D ïVç«mÂØïV^á sçw¥D ïVç«mÂØïV^á sçw¥D ïVç«ØÃõ ¨¿Ý>Váìï^ Ã禩AØÃõ ¨¿Ý>Váìï^ Ã禩AØÃõ ¨¿Ý>Váìï^ Ã禩AØÃõ ¨¿Ý>Váìï^ Ã禩AØÃõ ¨¿Ý>Váìï^ Ã禩AïÓÂz ïVç« RMB[ïÓÂz ïVç« RMB[ïÓÂz ïVç« RMB[ïÓÂz ïVç« RMB[ïÓÂz ïVç« RMB[¸«¼>ÄD Ö¦\¹ÂzD ĺ喝«¼>ÄD Ö¦\¹ÂzD ĺ喝«¼>ÄD Ö¦\¹ÂzD ĺ喝«¼>ÄD Ö¦\¹ÂzD ĺ喝«¼>ÄD Ö¦\¹ÂzD ĺï©Ãéçï gzD -Ãéçï gzD -Ãéçï gzD -Ãéçï gzD -Ãéçï gzD -EÅ©ÃVEöBì.EÅ©ÃVEöBì.EÅ©ÃVEöBì.EÅ©ÃVEöBì.EÅ©ÃVEöBì.
íç« °¤ ¼ïVa©¸½Âï x½BV>kìï^ ¼ïVA«D*¼>¤ çkzÍ>D ¼ÃVï kaïVâ|þÅVìïeVD
ÖÍ]B RMBÐÂz^ >M©¸«¼>ÄD kVºïV\_Äìk¼>Ä À]\[ÅD ¼ÃVþÅVìïeVD.
¸«V[·¦[ ïVç«ÂïVçé¼ÄìÂï© ¼ÃV«Vâ¦\V? åV|ïÓÂþ禼B c^e >ï«V®ïçe yìÂïcòkVÂï©Ã¦ Äìk¼>Ä À]\[ÅÝ ]uz ïVç«ÂïV_ ¸«ßÄçª ¼ÃVïx½¥\V? ¨[® ïVç«ÂïV_ ]«Vs¦© ¼Ã«çk ¼ï^s¨¿©¸¥^em.kwÂï¤Qì ØÄ_kÄõxïDï[Tª«Vï c^e ïVç«ÂïV_¼ÃV«Vâ¦z¿ ¶¤sÝm^ecõðVs«>ÝmÂïVª ¼åVÂïºïçe seÂzD ·kØ«Vâ½l_¸«V[·ÂzD ÖÍ]BV¡Âz\VªÎ©ÃÍ>Ýç>ß ·â½ÂïVâ½ ÖÍ]B¶«· ïVç«ÂïVçé ¶Í>ΩÃÍ>Ý][ý å¦Ý> ¼kõ|D¨[® í¤¥^eªì. ïVç«ÂïV_c^¹â¦ Amçk \VWéD ÖÍ]BÖçÅBVõç\çB °u®ÂØïVõ| ÖÍ]BV¡¦[ ÖçðÍm¶ç« ±uÅVõ| ï¦Ím sâ¦m.ÖÍ]B ¶«·D E¤B Ãz]ï¹[ØÃVòeV>V« keìßEÂïVï¼kRMB[ ¸«¼>Ä Äâ¦Ýç>ÖBu¤¥^em. Amß¼Äö c^¹â¦RMB[ ¸«¼>ĺïçe \Ý]B¶«· ¼å«½ ïkªD ØÄKÝ]gõ| kòþÅm. \VMB\Vï ¼ïV½¼ïV½ïeVï ØïVâ½ ØÄ_éÂzwÍç>ïeVï RMB[ ¸«¼>ĺïçe \Ý]B ¶«·D ïkMÝmkòþÅm.ïVç«ÂïVçé \Ý]B ¶«·kÞEÂïs_çé. ïVç«ÂïV_c^¹â¦ Amß¼ÄöÂz \Ý]B ¶«·ØïV|Ým kÍm^e W]çBAmß¼ÄöÂzD \V¼Ç °ªÝmÂzDØÄésâ| ïVç«ÂïVçé Amß¼Äö¶«·>V[ AÅÂïèÝm kòþÅm.Amß¼Äö ¶«E[ >kçÅß ·â½ïVâ½\Ý]B ¶«E¦D >M RMB[¸«¼>ÄD ¼ïâï ¼kõ|¼\ ÎaB¸«V[ü ¶«E¦D xçÅl|¼kVD¨[® ¶ìÝ>D kò\V® ¼ïVöÂçïçB ¨¿©ÃÂí¦Vm.¶çªÝm ÃÝ]öçïï¹KDkwÂï¤Qì ØÄ_kÄõxïDØk¹l⦠¶¤Âçïl_ (¨|ÝmÂïVâ¦Vï Amçk ]ª\éì Ã]©¸_)Äìk¼>Ä À]\[ÅÝç> ¶b塚ÃVk>Vïß ØÄV_o¥^eVì.¸«V[·ÂzD ÖÍ]BV¡ÂzD gªÎ©ÃÍ>D Öò åV|ï^ ¼ÃVâ|ÂØïVõ¦ ΩÃÍ>D. Öò åV|ï^¼ÃV⦠ΩÃÍ>Ý][ý Îò åV| å¦Âïs_çéØB[ÅV_ \uØÅVò åV| *m ÃV]Âï©Ã⦠åV|>V[kwÂz ¼ÃV¦ x½¥D. >M åÃìï¼eV ¶ç\©Aï¼eV Äìk¼>Ä À]\[ÅÝ]uz ¨Í> ¸«ßÄ窥DkwÂïVï ¨|Ýmß ØÄ_é x½BVm.Öm ØÃVm ¶¤¡^e ¨Í>ÄV>V«ð \M>ÐÂzD AöB í½Bs-BD. kwÂï¤Q«Vï Öò©ÃkòÂz Öm í¦Ý Ø>öBV\_¼ÃVªm °[?ÖÍ]BV ¨ºïÓÂz¶À] ÖçwÂþÅm. åVºï^ ÖÍ]Bz½\ï[ïeVï ÖòÂï sòDÃs_çé. ¸«V[ü z½¥öç\ >Vòºï^ ¨[® ¼kõ|\VªV_ØÄ_kÄõxïD ïDØÃM ¸«V[ü¶«·Âz xçÅX| ØÄFBéVD.¶ç> sâ|sâ| ¸«V[ü - ÖÍ]BΩÃÍ>©Ã½ ÖÍ]B ¶«· å¦Âïs_çé ¨ª Äìk¼>Ä À]\[ÅÝ]uz >M åÃìï^ ¼ÃVïx½BVm. ïVç«ÂïV_ c^¹â¦ÃçwB ¸«V[ü Ãz]ïçe*õ|D ¸«V[L¼é ¼ÄìÝmÂØïV^Óºï^ ¨[® ØÄV_ékVØÄ_k ÄõxïD ïDØÃM Äìk¼>Ä À]\[ÅD ¼ÃVï ¼ÃVk>Vï\Â﹦D ¶õ¦©AÓz - gïVÄ©AÓz ¨ª ØÃVF Jâç¦ïçe ¦[ïðÂþ_ ¶sµÝm s|þÅVìï^?ïVç«ÂïVçé Amçk ¶«·kÞEÝmsâ¦m ¨ª ·©ZD¼ïVìâ|Âz x>o_ ØÄ_kÄõxïD & «V\ æMkVÄ[ïDØÃM öâ \Ð JéD kwÂzØïVõ| ØÄ[ÅVKD x>o_ØÄ[çª cBìÀ]\[ÅÝ]uz¼ÃVºï^. ¶ºz WBVBDþç¦ÂïVsâ¦V_ ·©ZD ¼ïVìâ½_¶©¬_ ØÄF¥ºï^ ¨[® ·©ZD¼ïVìâ ¶Í> \Ðçk >^ÓýØÄFms|D. ¶©Ã½ c^e ¼ÃVm¼å«½BVï Äìk¼>Ä À]\[ÅÝ]uzØïVõ| ØÄ_¼kVD ¨ª ØÄ_kÄõxïD ¶¤Âçïsâ¦Vì. Äâ¦DýÝ> ÄõxïÝ]uz ÖÍ> QVªDí¦ Ö_éV\_ ¼ÃVªm °[?¶_ém \Âïçe °\Vu®D kVFÛVé\V?ïVç«ÂïV_ kÞEÂï©Ãâ¦mÃu¤ Amçkl_ ¨Í> x>éç\ßÄìgõ¦VKD ¶kö¦D x>o_xçÅl¦ ¼kõ|D. ¶kì å¦k½Âçï ¨|Âïs_çé ¨[ÅV_¸«>\ö¦D xçÅl¦ ¼kõ|D.x>o_ Amçk mçð WçégÓåö¦D xçÅl¦ ¼kõ|D.¶kì å¦k½Âçï ¨|Âçïs_çé¨[ÅV_ ÖÍ]B z½B«· >çékö¦D xçÅl¦ ¼kõ|D.ØÄ[çªl_ c^e cBì À]\[ÅÝ]_ öâ kwÂz >VÂï_ØÄFB ¼kõ|D. yì©A ]ò©]Ö_çéØB[ÅV_ cßÄÀ]\[ÅÝ ]_ ¼\_ xçÅX| ØÄFB¼kõ|D. ÖÍ]B åVâ|Âz^ÖòÂzD ¨Í> À]\[ÅÝ]uzDÖÍ]B z½\ïªVª åV[ ¼ÃVï\V⼦[, ¼å«½BVï Äìk¼>Ä À]\[ÅD ¼ÃV¼k[ ¨[®ØÄV_km ¼>ÄÝ m¼«Vï\VzD. ]«Vs¦© ¼Ã«çkØÃVmß ØÄBéVeì åÍ]kì\ÐDïVç«ÂïV_ RMB[ ¸«¼>ļÃV«Vâ¦Âz¿ ØÃVmß ØÄBéVeì¶[ÄVö ÃVA¡D Amçk mçð Wçé gÓåì xzÝ t]çBÄÍ]Ým ¶¹Ý> Àõ¦ \Ðçk¼\>z gÓåì \Ý]B ¶«·Âz¶Ð©¸çkÝ>Vì. \Ý]B ¶«·¶>çª ïVç«ÂïV_ \Vk⦠WìkVïÝ]uz ¶Ð©¸ çkÝmï¦Í> ÃÝm gõ|ï¹_ïVç«ÂïVKÂz \Vk⦠WìkVïÝ ]uz ¶Ð©¸ ïVç«Â ïVKÂzÎmÂï©Ã⦠W], ïVç«ÂïVKÂïVª ]⦺ï^, ïVç« \õè[ç\Í>ìïeVª ÖçeQìïÓÂzþç¦Ý> ¼kçé kVF©Aï^ Ãu¤Bsk«ºïçe ¶Ð©¸ çkÂï\Ý]B ¶«· gçðlâ¦m. ¶>[ý ïVç« \Vk⦠WìkVïxD¶Ð©¸ çkÝm^em. \Ý]B ¶«·Ö>çª ÃöæoÝm kòþÅm. ÖÍ> Wçél_ \Ý]B z¿ k«¼kõ|Ø\ª cõðVs«>D¨[Å ØÃBö_ BVòÂzDØ>öBV\_ cõÃkìï^ »òÂz¼k½Âçï ïVâ|þÅVìï^. kB>Vª¸[AD sçeBVâ| >ª\Vª¼ïVöÂçïïçe çkÂzD Î[®D¶¤BV> E®kìï^ ¼ÃV_ ØÄ_kÄõxïD ïDØÃM å¦ÂïéV\V?xò¼¦ik«V ØÄ«Vt gçé WìkVïÝ>V_ ïVç« \õè[ÖçeQìï^ 165 ¼Ãö[ ¨]ìïVéDÖòeç¦B WìkVïÝmÂzg>«kVï kV>V|D ØÄ_kÄõxïD ïVç« ÖçeQìï¹[¼kçé kVF©çà ØÃu®Ý >«¼ÃVþÅkì ¨[® Ø>VaéVeìkìÂïD zx®þÅm.z½B«· >çékö¦D \ж¹Ým ïVç« RMB[¸«¼>ÄÝç>© ØÃu®Â ØïVõ|k«éVD ¨[® ئ_oÂz¶çwÝmß ØÄ[® ÛªV]Ã]\V¹çï ¼ïâ½_ \Ð ØïV|Ýmsâ| ]òD¸B sÝç>ÂïV«ìï^Äìk¼>ÄÀ] \[ÅD ¼ÃV塚ÃVþÅVìïeVD. ïVç«ÂïVo_æþ_ °¤ ÖÍ]B ï¦_ ¨_çé >Võ½ Äìk¼>Ä ï¦_ ¨_çél_ï¦o_ \мÃV¦© ¼ÃVkç>Ý>V[Äìk¼>Ä À]\[ÅD ¨[® ïç>s|þÅVìïV?ÖËkV® ïVç«ÂïV_ \VWéÝ ]«Vs¦© ¼Ã«çk ¶ç\©ÃVeìgì. ·Í>««Vë ¶¤Âçï í¤c^eVì.¶õ¦ºïØe_éVku¤uzÍ >çék«VþB EkØÃò\V[¨[çª ¶¤Ím sB©AD¶ßÄxD ØïVõ| ¶ï[®{½ªVìï^. ¶m ïõ¦AM>k]BVì ¶ò^ AökV«Vl[cõç\ ¥ð«V> ÖÍ>céïÝ>Vìx[ BV[ ¨Í>còkVFÝ ¼>V[¤ªVØé[ª?¨[® í¤sâ|Ý >[ka¼BAÅ©Ãâ¦Vì.¸«Þ· ¨¿Ý>Veì ¶_ØÃìâïDRü ÎËkVç\¼åöB¼ïVâÃVâ禩 ¸[Ãu¤Bkì. ¶kìí¤Bm.
“ Un jour vient (...) et I’hommeconstate ou dit qu’il a trente ans.Il affirme ainsi sa jeuness. Mais dumême coup, il se situe par rapportau temps. ( ... ) Il appartient au
Ö\BÝ]_ >twÐÂz W窡ßE[ªD
 >twìï^ Ö\BD >Võ½ 檠åV| ØÄ[®^eVìï^. z¤©ÃVï¼ÄVw\[ªìï^ æª ¶«Äìï¼eV| åâAD kèï Ø>V¦ìAD ØïVõ|seºþªì. 1972-_ Øk¹l¦©Ã⦠Z¦ìü ç¦Ûüâ gºþéÖ>a[ céï k竩æÝ]_ÖÍ]BV¡ÂzD æªÝ]uzD Ö禼B¥^e Îò ïðkVF ¼ÄVwìïðkVF ¨[® ¶çwÂï©Ã|kç>·â½ÂïVâ½òÍ>Vìï^. ¼åVÃVeÝ ]_ Îò ¶òsÂz ¼ÄVw¼ïVeV¨[® ØÃBì. ֩ý Ö\BÝ]_ >twì AïµÃV|D Ö¦ºï^ÖòÍ>VKD åD ïVéÝ]_ \çÅÍ> >twì ÎòkòÂz Ö\BÝ]_ W窡 E[ªD Öò©Ãm å\ÂØï_éVD ØÃòç\BVzD. ]«Vs¦ x[¼ªuÅÂïwïÝç>còkVÂþB >çékìï¹_ÎòkòD ¶õðVs[¶[AÂzöBkò\Vª \çÅÍ>¨[.s. 妫VÄM[ \ï[¨[.s.¨[. ¼ÄVx, ].x.ïïwïÝ][ ÄVì¸_ \Ý]l_Ö«Vbk Öçð ¶ç\ßÄ«VïÃ>s kþÝ>Vì. ¶kì ØÄ[ÅØÇoïV©¦ì Ö\BÝ]_A«âE å½ïì ¨D.÷.g¼«V| æÝ]_ Öò©Ãkì ÖÍåVçáB ØÄá]¶¼«¸BVsK^á ÖÍ]B #>ì ¨D.{.¨ß. ÃÔ \«ÂïVBì gkVì.¨D.÷.gì. ¶çðÝ>©Ã½ c^á E®kìï^ Ö[® ïVç«ÂïVo_x[ªè ¸«xïìï^ gkì. ¨D.{.¨ß. cm\V[ ¶kìï¹[ \ï[ Ãæì\u®D ÄÜD gkì. æÝ]K^á E®t ¶õç\l_ \çÅÍ> ÖÄVÂ\«ÂïVBö[ \ï^ gkì.sÃÝmÂz^eVª Ö¦Ý]_ ÖÍ]BÖ«VbkD \çÅÍ> ¶ç\ßÄòÂzïâ½¥^e W窡 E[ªDæÝ]K^em. ÖM ÎËØkVògõ|D ].x.ï ïwï >çékìï^Ö\BÝ][ *¼>¤ >ºï^ ïâEl[\çÅÍ> x[¼ªV½Âz W窡¶ÞÄo ØÄKÝmkVìïeVï.
 
ïVç« RMB[ ¸«¼>ÄD ØÄ©¦DÃì 15-30-2007ïVç« RMB[ ¸«¼>ÄD ØÄ©¦DÃì 15-30-2007ïVç« RMB[ ¸«¼>ÄD ØÄ©¦DÃì 15-30-2007ïVç« RMB[ ¸«¼>ÄD ØÄ©¦DÃì 15-30-2007ïVç« RMB[ ¸«¼>ÄD ØÄ©¦DÃì 15-30-2007
3
ïVç«ÂïV_ RMB[ ¸«¼>Ä ¼ÃV«Vâ¦Âz¿¼ïVöÂçïçB ï_sBç\ßÄì Wçżku¤ªVì.
ïVç«ÂïVo_ ØÃV¤lB_ ï_Ùö
ï_sBç\ßÄì ¨D.{.¨ß.¨à©.-VÛïV[ Äâ¦ÄçÃl_ ¶¤sÝ>m¼ÃV_, ÖÍ> ï_sBVõ| x>_ïVç«ÂïVo_ ØÃòÍ>çékìïV\«VÛì ØÃBö_ ØÃV¤lB_
3. ECE (Electronics)
ÎËØkVò kz©Aï¹KD 60\VðkìïØe[® Ø\VÝ>D 180\Vðkìï^ ¼ÄìÂï©Ã|kVìï^.ÖÂï_ÙöÂïVï >u¼ÃVm«Ã|Ý>©Ãâ|^em.Amçk Ã_ïçéÂïwïÝ][Jé\Vï ïVç«ÂïV_ ØÃòÍ >çékì ïV\«VÄì ï_sB_ï_Ùö keVïÝ]_
MBA., MCA.,M.O.H.F.
 
VÛïV[ ¶kìï^¶KkéïÝ]oòÍm ØÄF] z¤©AØk¹BVþBm.ï¦Í> Ö«õ| kò¦ºïeVï ïVç«ÂïV_ RMB[¸«¼>Ä ¼ÃV«Vâ¦Âz¿ ïVç«ÂïV_Ãz] \Vðkì - \VðsïçeÎ[Å ]«â½ ¼Ã«è \u®DcõðVs«>D ¼ÃV[Å ¼ÃV«V⦺ïçe å¦ÝmD ¼ÃVm x[ çkÝ>xÂþB ¼ïVöÂçï ïVçÂïVo_¶«· ØÃV¤lB_ ï_Ùö \u®D\òÝmk ï_Ùö ¶ç\Âï©Ã¦¼kõ|D ¨[à >VzD. ¶>[ x>_ïâ¦\Vï cBìï_sBVª ØÃV¤lB_ Ãlé ïVç«ÂïV_ Ãz]\Vðkì - \VðsïÓÂz 20Ä>Tþ>D Ö¦ÎmÂÿ| ØÄFB¼kõ|D ¨[®D ¼ÃV«V⦺ï^ å¦Ý] ¼ªVD. Ö>[ sçekVïcBì ï_sBVª ØÃV¤lB_ ÃléïVç«ÂïV_ Ãz] \Âï^ Ø>Vçﶽ©Ãç¦l_ ØÄ[¦V JéDÖ¦ÎmÂÿ| Amçk ¶¹ÝmcÝ]«sâ¦m. ïVç«ÂïV_ Ãz]çB¼ÄìÍ> 69 \Vðkì - \Vðsï^Ö>[ JéD ÖÍ> kò¦D ÃB[ØÃuŪì. ÖÍ> ÄöÝ]«ß ÄV>çªAöÍ> ïVç«ÂïV_ RMB[ ¸«¼>ļÃV«Vâ¦Âz¿çk ÂVç«ÂïV_Ãz]¼B ÃV«Vâ½ \þµÍ>m. \Âï^¸«] W]ïáVï Äâ¦D \[ÅD ØÄ[Å ]òkVáìï^ ï¦Í> ïVéÝ]_ÄV]ÂïV> ÄöÝ]« ÄV>çªçB\Vðkì Äx>VBD åé[ØîDÖÍ> ÄV>çªçB ¼«Vâ½[{«Ý]_ ¼ÃV«V⦺ï^ å¦Ý]cöç\Âz z«_ ØïV|ÝmØÃu®Ý >Í>m. ïVç«ÂïV_RMB[ ¸«¼>Ä ¼ÃV«Vâ¦Âz¿\Vðkìïçá Î[® ]«â½ ØÃu® >Í>m ¨[Ãm k«éVu® cõç\BVzD. ÖÝm¦[ W[® s¦V\_.cBìï_sBVª ØÃV¤lB_ÃlKD ï_Ùö ïVç«ÂïVo_¶ç\Âï©Ã¦ ¼kõ|D ¨[żïVöÂçï WKçkl_ ÖòÍ>m.Ö©¼ÃVm ¶Í> ¨©¼ÃVmkòD¼ïVöÂçï Wçżk¤ c^á å_é¼Ä] ïVç«ÂïV_ Ãz]çBkÍ>ç¦Ím c^ám. ¶|Ý> ¶«·\òÝmk ï_Ùö ¨[ÃmïVç«ÂïV_ RMB[ ¸«¼>Ä\Âï^ Ø>Vçï ¶½©Ãç¦l_ïVç«ÂïV_ Ãz] \Vðkì -\VðsïÓÂz ØÄ[¦V JéDÖ¦ÎmÂÿ| ¶¹Ý>m ¼ÃV_,\òÝmkD Ãlé¡D Ö¦ÎmÂÿ|ØÄFB ¶«· x[ kò\V ? ¨[ÃmDïVç«ÂïV_ \ÂïeV_ ¨]ìÃVìÂï©Ã|þÅm.
ïVç«ÂïV_ RMB[ ¸«¼>Ä ¼ÃV«Vâ¦Âz¿suz þç¦Ý> \ïÝ>VªØku¤Âz å[¤ ØÄV_KD ØÃu¼ÅVì
-
\Vðkì íâ¦ç\©¸ªì.
 mkÂïÝ]_ ¼ÃV«V½B z¿ ú¼ïuÅ ¼ÃV«Vâ¦D.
ï_Ùö mkÂï©Ãâ|
Centac
 
JéDÿµïõ¦ EÅ©A Ã⦠kz©A
(Specialised Course)
 
ï¹_\Vðkìï^ ¼ÄìÂçï åç¦ØÃÅ¡^em.
1. Computer Science (SoftwareEngineering)2. Informaiton Technology (Informa-tion Security)PAJANCOA
 
keVïÝ]_ ÔÃVF 58ÖéâÄD ØÄés_ ï⽦ºï^Am¸Âï©Ãâ|^em. ÔÃVF 84ÖéâÄÝ]uz >ekV¦ºï^ kVºïgçð
 
kwºï©Ãâ|^em.¼\KD, x>éV\Võ| \VðkìïÓÂz kz©Aï^ å¦Ý> 15gEöBìïçe WBtÂï seDÃ
M.Com., ( Business Finance)
 
Ã⦼\uý©Aï^ ¨]ìkòD10.10.2007 x>_g«D¸Âï©Ã¦¡^em ¨ª ï_s¶ç\ßÄì ¶Kkéïß ØÄF]Âz¤©A Ø>ösÝ>m.22.09.07 ¶[® åõÃï_Amß¼Äö \VWé ï_s ¶ç\ßÄì¬ïVì x>_k«Vï >uØÃV¿mc^e \Ý]B Ö«l_¼k ¶ç\ßÄìé_K ¸«ÄVÝ BV>Ë >ªm gâEl_¬ïVö_ ÄVçéï^ ÖÍ] EM\V瑱 ï[M ¼Ç\\VoMï[ªD¼ÃV_ kwkw©ÃVï ¶wïVïÖòÂzD ¨[® ¼ÃEBç> Ö[®kç« ÖÍ]BVsK^á ¶«EB_kV]ï^ ¼\u¼ïVáVï ØÄV_okòþÅVìï^. ïVç«ÂïVo_¼kõ½B éVö ¼ÃV[Š磌ïkV諸ï^, ïVç«ÂïV_ ¼ÃVÂzk«Ým ïVk_mçÅçB ¶[ÃVïïõ| ØïV^k][ ÃéªVï, éVö¼ÃV[Š磌ï kV諸ï^ïV\«VÛì ÄVçél_ »|òsØ\F][ Ã^¹ T] kaBVï ¨¹]_ÃV«]BVì T]çB ¶ç¦Íms|þÅm. ¶©Ã½ Ø\Fy[ Ã^¹T]l_ éVö ¼ÃV[Š磌ïT]l_ c^e ¼\_Wçé©Ã^¹l_ kz©¸uz ØÄ_KD¼ÃVmD, kz©A x½Ím Øk¹ ¼B®D¼ÃVmD ÖÍ> T]çB ï¦ÂzD,\Vðsï^ Ã|DÃV| ØïVÞÄ åÞÄ\_é. ÖòÄÂï« kV諸ï¹_ÃBèÂzD \Vðsï^ ] ]¨[Å Ãç>ÂzD ØåÞ·¦[ ØÄ_KDïVâEï^ ¼k>çªBVªm gzD.°Øª[ÅV_ >Vì ÄVçéï¹_
*ªVs[ ï[ªD¼ÃV_ ïVç«ÂïV_ÄVçéï^ \V®\V ?
ÄVçéï^ zõ|D za¥\Vï ï«|x«¦Vï Öò©Ãç> ÃVìÝ>kìï^ïVç«ÂïVo[ ÄVçéïçᨩØÃV¿m ¶wz©Ã|Ý>©¼ÃVþÅVìï^ ¨[® °ºzþÅVìï^.EM\V céï 瑱 ï[Mï[ªºï^ ¼ÃVé ïVç«ÂïVo_ÄVçéï^ ¶wïVï k«¼kõ|D¨[® þwkì x>_ ÖçeQì kç«ïª¡ ïVõþÅVìï^. Amçkl_\â|\_é Û©ÃVMKD Ö«Eïìïçe ØïVõ|^e *ªVs[ï[ªD¼ÃV_ ïVç«ÂïVo[ÄVçéïçe ØÃVm©ÃèÝmçÅ\Vu®\V ? ¨[® \Âï^°ºzþÅVìï^. Ö«Eïì \[Å >çékìïeVkm ÄVçéïçeÃVìçkl¦ kòkVìïeV? ¨ªïVç«ÂïV_ ¨]ìÃVìÂþÅm.¼\¼é c^e Açï©Ã¦Ý]_ïVbD ïVâE ïVç«ÂïV_ åïì\Ý]l_ c^e Ø\Fy[ Ã^¹T]BVzD. ÖÍ> T]l_ Ãwç\kVFÍÝ Ø>V¿çï Ã^¹BVªØ\Fy[ Ã^¹ c^em. ÖÍ>T]l_ >V[ ·\Vì 1500\Vðsï^ ï_s ïu® kòD¶[çª Ø>«ÄV ¶«· ØÃõï^¼\_Wçé©Ã^¹¥D, ·\Vì100ÂzD ¼\uÃ⦠E®kìï^ ï_sïu® kòD ¶«Eªì g«DÃÃV¦ÄVçé¥D c^eª. åVï©Ã⽪D Ãz]loòÍm ]òå^eVì kaBVï A]B ÃüïVç«ÂïV_ åïì Ãz]Âz k«¡DçÃÃVü ÄVçé kaBVï A]B Ãü WçéBD ØÄ[® ¶ºþòÍmÃV«]BVì T]çB ¶ç¦Ím ØÄ_ékV諸ï^ ¼ÃVÂzk«Ýç>Ø>V¦ìk>V_ Ø\Fy[ Ã^¹ T]l_ï¦Í> É[ \V>D Î[ÅVD ¼>]¶[® ïVç«ÂïV_ØÃVm©ÃèÝmçÅ z½Àì ¸ö¡ÃèBVeìï^ c>s¥¦[ÄVçél[ Ø>[A«D ·\Vì nÍ>½¶ïéÝ]uz ØÃöB Ã^eÝç>ïV\«VÛì T] ÄÍ]©¸oòÍmÃV«]BVì T] ÄÍ]©A k竼>Võ½ªVìï^. ÎòkV« ïVéÝ]_ÖÍ> Ã^eÝ]_ z½Àì zwVF¶ç\Âï©Ãâ| ¼>Võ¦©Ãâ¦Ã^eºï^ J¦© Ã⦪. Ã^eD¼>Võ¦©Ãâ| J¦©Ã⦠ÄVçé {«©Ãz]ï^ ï«| x«¦Vï æìÂØïâ|ÖòÍ>V_ ÖÍ> T]l[Ø>V¦ìßEBVª ï[ª½Bì T]l[ï«| x«¦Vª ÄVçé {«©Ãz]ï^ >Vì ÄVçé ¼ÃVâ| Að«ç\©AØÄFB©Ãâ|sâ¦m. gªV_ \V>V¼ïVl_ T] ÄÍ]©¸oòÍmïV\«VÛì T] ÄÍ]©A kç« c^eØ\Fy[ Ã^¹ T]l_ c^á ï«|x«¦Vª ÄVçé {«©Ãz]ï^ ï¦Í> åV[z \V>ºïáVï >Vì ÄVçé¼ÃVâ| Að«ç\©A ØÄFBV\_ØÃVm© ÃèÝmçÅ z½Àì ¸ö¡¶]ïVöïeV_ AÅÂïèÂï©Ãâ|kòþÅm. ¶]ïVöï¹[ ÖÍ>AÅÂïè©ÃV_ °uÃ|D ¸[sçe¡ï^ ¨[ª ¨[Ãç>ØÃVm©ÃèÝmçÅ cðòk>VïÖ_çé. æìØïâ| ï«| x«¦Vïc^e ÖÍ> ÄVçél_,¼ÃVÂzk«Ým ¼ÃVÜüÄVìAõèBÝ>V_ éVö ¼ÃV[Š磌ïkV諸ï^ kòD¼ÃVm ÖÍ>Ø>[A«D ØÄ_KD \Vðsï^.ØÃVm©ÃèÝmçÅ AõèBÝ >V_æìØïâ| c^e ï«| x«¦Vª kaÝ >¦Ý]_ Öźþ >â| >|\V¤>V[ØÄ_é¼kõ|D.¼\VÄ\Vª Wçél_ c^eÖÍ> Ø\Fy[ Ã^¹ T]ïVç«ÂïV_ åï«VâEÂz câÃâ¦m¨[ÅVKD í¦ ØÃVm©ÃèÝmçÅl[ ÃèBVª z½Àì zwVF¶ç\ÂzD Ãè ¨[Ã>V_ØÃVm©Ãè mçÅl[ z½Àì ¸ö¡ >V[ ÖÍ> ÄVçél_ °u©Ãâ|^e«ð ïeÝç> æì ØÄFB ¼kõ|D¨ª ïVç«ÂïV_ åï«VâE WìkVïDçï söÝm sâ¦m. Amß¼Äö \VWéÃâØÛâ½_ tï©ØÃöB Ø>VçïÎmÂï©Ã|D ØÃVm©ÃèÝmçÅl[ ïVç«ÂïV_ Ãz]ØÃVm©ÃèÝmçÅ ÖÍ> Ø\Fy[Ã^¹ T]l[ ÄVçé {« ĺï¦Ýç> yìÂïV\_ Ø\eªD ÄV]©Ãm °[ ?ïVç«ÂïV_ kVتVol_ \Vçé5.45 \èÂz keìßE ÃVç>l_ïVç«ÂïV_ ¨[Å Ø>Vz©AÎo©Ã«©ÃVzD. Ø\Fy[ Ã^¹ T]ÄVçé {« ĺ了ïçeÝ >V[keìßE ÃVç>l_ ïVç«ÂïV_¨[® í®þÅVìïeV?ïVç«ÂïVKÂz ¨[® Îò xmWçéØÃV¤BVáì ØÃVm©ÃèÝmçÅBV_ WBtÂï©Ãâ|DÄVçéï^ ¼\VÄ\Vï Öò©Ãm ¶Í>ØÃV¤BVáö[ ]Åç\ l[ç\çBïVâ|þÅm.\Ý]B ïðÂïVF¡ \u®D >èÂçï mçÅ Amß¼Äö \VWéÄâ¦\[ÅÝ]_ ï¦Í> ¼\ \V>D
\Ý]B ïðÂïVF¡ \u®D >èÂçï mçÅ
zuÅD ÄVâ|D x>_kì «ºïÄVtÂz
 >VÂï_ ØÄFm^e ¶¤Âçïl_.Eé m¹ï^ >òþ¼ÅVD. cwkìïç« åï«VâEl_ t[ >ï©ÃVçªØÄB_ Ã|Ýmk]_ °uÃ⦠>V\>Ý>V_ Ô. 63.32 éâÄDÃBðuÅ x>Ü| gþ© ¼ÃVªm.ØÄ[çªlK^e ÖÍ]B¨õçðÂïwïD \u®D NÍmü >V[ ØÃ⼫VoB ï½>D gþBku¤oòÍm ØÃÅ©Ã⦠suÃçªz¤Ý> sëºïÓ¦[ ØÃV⼫VoBD ØÃVò^ïçe kèïD ØÄF¥Dg® kèïì ï¹[ \]©¬|ï¹[ >èÂçïçB z®Âzß Äö ÃVìÝmØÄF> ¼ÃVm Ô. 22.08 ¼ïV½¶e¡Âz kö \u®D ¶Ã«V>Ý ]uzâÃ⦠su® x>_ \çÅÂï©Ãâ|^em Ø>öB kòþÅm. ïçéÃõÃVâ|ÝmçÅ »]BD \u®Dýï^ kwºþB]_ Ô. 17 éâÄDÃBªu® ØÄéTªD ïVð©Ãâ¦m.íâ|Å¡ÝmçÅ ( Ô. 4.33 ¼ïV½ )\u®D ØÃVm©ÃèÝmçÅ ( Ô0.74 ¼ïV½) gþBku¤_ >sìÝ]òÂï í½B Ô.5.07 ¼ïV½ØÄésªD ïVð©Ãâ¦m. ¼«V½Bìt_KÂz ±_ kVºþB]_ Ô.10.06 ¼ïV½ í|>_ ØÄésªD¼å« ka kzÝ>]_ x½Í>m.858.86 éâÄD *â¦ì mè cuÃÝ]Öw©¸_ x½Í>m. xçÅBuÅcuÃÝ] ]â¦t¦_, >sìÝ]òÂïí½B Ô, 17.84 ¼ïV½ØÄésªÝ]_ x½Ím^em.Amß¼Äö \VWéÝ]_ c^e åV[zØÃVm \òÝmk\çªïÓÂz( ïVç«ÂïV_ ØÃVm \òÝm\çªcâæ) gõئVõKÂz ·\Vì 26éâÄD ¼åVBV¹ïÓÂz EþßçĶ¹Âï©Ãâ| ¼Äçk Aöþ[Åm.c^ ïâ¦ç\©A© ÃuÅVï zçÅBV_\u®D ïòsï¹[ ÃB[ ÃV¦uÅ Wçé ïV«ð\Vï EÅ©Aß ¼Äçkï¹_ zçÅÃV|ï^ Öò©Ãç>¥D\òÝmk\çª ï¹[! ØÄBéVÂïÝ ][ *>Vª \]©ÃVF¡ Ø>ösÝ>m.\òÍm ØïV^x>_ ØïV^çïl_\V®>_ ØÄFB©Ã¦s_çé.¶Ý]BVkEB\Vª Ãèl¦ºï¹_ïVo Ö¦ºï^ Öò©Ã>V_ ØÃVm\ÂïÓÂz Öm ¼ÃV[Å EÅ©Aß¼Äçkï^ ØÄFB x½k]_çé.\òÝmk ¶Kkéìï^ \u®DØ>Va_ Oâà ÃèBVeìï¹[Ãè ·ç\ ェ\Vï ÖòÍ>m.ÖÍ> Ãè ·ç\, ¼Äçkï¹[ >«Ý]_ ¨]ì\çÅ sçe¡ïçecõ¦VÂïÂí|D.Amçk ¶«E[ Ø\VÝ>kökòkVF Ô. 479.4 ¼ïV½ ¶]_Ô. 103.99 ¼ïV½ kö WKçkl_c^em. 6 ØÃ⼫V_ W®kªºï¹_ Ô. 22 ¼ïV½ kökóoÂï©Ã¦V\_ c^em. \Ý]B¶«· \VWé ¶«·Âz ØïV|Ý>ÃðÝç> ¶«· xçÅBVï ØÄé¡ØÄFB©Ã¦V\_ ]ò©¸¶Ð©Ã©Ãâ|^em. ·ªVt WkV«ðºï^ kwºþB]_xçżï|ï^ å¦Ím^em.ÖÍ> A^¹ sëºï^x>_kì «ºïÄVtÂz ¼kõ¦V>¨Í> ¶«EB_ kV]¥DíÅs_çé. \Ý]B ¶«E[ \Ý]BïVðÂïVF¡ >èÂçï ØÄF>¶]ïVöï^ >VÂï_ ØÄF>¶¤Âçï gzD. ÖÍ]B |¼¦ÃÝ]öçï. ÖÍ]BVs_ c^eØÃöB, E¤B \VWéºï^, RMB[¸«¼>ĺï¹_ ¼keVõç\,·ïV>V«D, x>Ü|, Ø>V¦Âï ï_s,c^ ïâ¦ç\©A, Oïì¼kVìsuÃçª, Äâ¦D οºz, ÃâØÛâ,keìßE sþ>D gþB kuçÅgF¡ ØÄFm ïðÂþâ| sòmï^kwºþ kòþÅm. E¤B \VWéºï^köçÄl_ ÃÝm \VWéºï¹_Amß¼Äö \VWéÝç> EÅÍ>\VWé\Vï ¼>ì¡ ØÄFmD, Äâ¦Dοºz, ¼keõç\, x>o|gþB J[¤_ Amß¼Äö \VWéDEÅÍm seºzk>uïVªs¿mïçe¥D Amß¼Äö x>_k쫺ïÄVtÂz ÃV«> mçðÛªV]Ã] ÄÅ*m ¶[ÄVö JéDÖÍ]B |¼¦ kwºþBm. seDëDØïV|Ý>V_ sòm kwºþ ¼>EB¶es_ Aïµ ØÃuÅ °|ïðÂïVF¡ ¶¤Âçïï^ ·â½ÂïVâ|D »w_ïçe \çÅÝmcÝ>\«Vï «ºïÄVtçBïVâ|k>V? ¨ª \uÅ E¤B \VWéx>_kìï^ \ªD zx®þÅVìï^.¶Í> x>_kìï^ ïkªÝ]uzÖÝ>ïk_ ØïVõ| ØÄ_é©Ã|D -gì.
sòmïeV ?
11 gõ|ï^ 338 åVâï^EçÅl_ ÃìtB z½B«·Ý>çékìgºÄVº ·lzl kV½ÂØïVõ½òÂþÅVì.\ÂïeV_ ¼>ìͼ>|Âï©Ã⦠>çékç« Tâ|ß EçÅl_çkÝmsâ| Ö«VbkD gâE å¦Ý] kòþÅm. Öç> ¨]ìÝm¶õç\l_ AÝ> ¸Âzï^¼ÃV«V⦺ï^ å¦Ý] kòþ[Ūì.Amئ_ol_ 29 ØÄ©¦DÃì¶[® x[ªV^ ¸«>\ì n.¼ï.zÛ«VKD ¼>EB ÛªåVBïx[ªè ¶ç\©ÃVeì ÛVìëØÃìðV[¦·D Øk¹l⦠íâ|¶¤Âçïl_ ¶Â¼¦VÃì 1-gD ¼>]ئ_o Û[>ì \[>ì Ãz]l_Ãì\Vs_ ÛªåVBïD \é«gì©ÃV⦠¼Ã«è å¦Ý>© ¼ÃVk>VﶤsÝm^eªì. 29 å^¹«¡ t[¶ÞÄ_ JéD ÖÍ> ¼Ã«èl_ïéÍmÂØïV^e kò\V® ]«Vs¦©¼Ã«çk ØÃVmßØÄBéVeì åÍ]kì\ÐÂz ¶çw©A kÍ>m.z®þB ¶kïVÄÝ]_ïéÍmÂØïV^e x½BV>ïV«ðÝ]ªV_ ÖçðBÝ]_céØïºzD ·\Vì 7000¼ÃìïÓÂz t[ªÞÄ_ kaBVïÖÍ> ¼ÃV«Vâ¦D Ãu¤ Ø>ösÝ> åÍ]kì\[ ¶ç> >[ ÖçðBÃéçïlKD Ã]¡ ØÄFm^eVì.¶Ø\öÂïV¡D >uØÃV¿m ]Ï쨪 Ãì\Vs_ ÛªåVBïD \髼kõ|D ¨[® z«_ ØïV|Âïmkºþlò©Ãm z¤©¸¦Ý>Âïm.
Ãì\Vs_ ÛªåVBïD \é« Ø¦_ol_zÛ«V_
-
ØÃìðV[¦ü gì©ÃVâ¦D

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->