Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
174Activity
P. 1
Como Atender a Los Guerreros

Como Atender a Los Guerreros

Ratings: (0)|Views: 69,570|Likes:
Published by IFAILE ODARA
Como se debe atender a los Guerreros: Elegua/Eshu, Oggun, Oshosi, Osun, Orunmila
Como se debe atender a los Guerreros: Elegua/Eshu, Oggun, Oshosi, Osun, Orunmila

More info:

Published by: IFAILE ODARA on May 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2013

pdf

text

original

 
Giki Fpjo`jx f ciw Mzjxxjxiw/
GIKI WJ @JHJO FPJO@JX F CIW MZJXXJXIWJCJMZF
Jw zof `je`f` vzj pxfowaixkf cfw jojxmëfw uf wjf ~fxf hejo i kfc åc jw`zjöi `j cf qiczopf` bzkfof jwpj wfopi vzj pfkheåo wj ccfkf Jwbz i ipxiwoikhxjw i pëpzciw vzj bfgjo qjx wz mxfo`j|f u ~i`jx# Jwbz i Jcjmzf jw jc`zjöi `j pi`iw ciw gfkeoiw ~ix jwi wj `egj vzj jw jc vzejo fhxj i gejxxfjwpiw Jwbz wj pxfowaemzxf u qeqj jo pi`iw cf`iw ~jxi wz jw~exepzfce`f` wjccfkf gio kfw azjx|f jo jc kiopj# cfw jwvzeofw# ciw gfkeoiw u `jpxæw `j cf~zjxpf `j ozjwpxfw gfwfw i czmfxjw/ Jc jw zo mxfo mzjxxjxi u ~i`jxiwigikhfpejopjw# wzw gicixjw wio ojmxi u xili pfkheåo ojmxi u hcfogi wzwoükjxiw wio 7# =#66# 86#686/ Jo cf gfwf ci ~i`jkiw pjojx jo gzfcvzejx czmfx~xjajxehcjkjopj jo cf jopxf`f `j cf gfwf jo zof jwvzeof wejk~xj jo jc ~ewiqeqj wihxj zo ~cfpegi `j hfxxi u ~ix ipxiw gfkeoiw qeqj wihxj ipxfw giwfw wjcj ~zj`j ~iojx pxjw mfxfhfpiw `j ~fci `j cf kfpf `j mzfufhf i `j fhxjgfkeoiw# ci ~i`jkiw wfgfx jo zof hicwf f ~fwjfx i jo jc gfxxi `j qj| jogzfo`i u wj gbevzjf giki zo oeöi ciw czojw wj cj wi~cf fmzfx`ejopj bzki `jpfhfgi u wj ~zj`j ~iojx zo F`ekz "Iaxjo`f% wejk~xj vzj wj cj ~ioj i wj~e`j wj cj ~ioj zof qjcf i zo gfhi `j qjcf oi ihwpfopj gzfcvzejx `ef `jc föi~i`jkiw fpjo`jx i ~j`excj f jwpj wfopi/
F`ekz "Iaxjo`fw% ~fxf Jcjmzf/
Wj cj ~ioj jo jc ~ewi joaxjopj 6# 8 i 7 gigiw/
Jo zof gfofwpf# azjopj i ~cfpi wj cj ~iojo axzpfw/
Wj cj zopf kfopjgf `j gixili"~fck iec%#jo gzhf cf kfopjgf `j gixilizwf`f ~ix ciw xjcemeiwiw vzj wj ccfkf J~÷/
Wj cj bjgbf kfe| piwpf`i/
Wj cj bjgbf ~jwgf`i fbzkf`i u lzpef fbzkf`f/
Wj cj ~ioj Jd÷ vzj jw zo pfkfc faxegfoi bjgbi `j kfë| gigeof`i johföi `j kfxëf joqzjcpi jo bilfw `j ~cæpfoi u ~f~jc gfxpzgbi/
Wj cj ~iojo pfkfcjw fc mzwpi `j vzejo ciw gigeoj/
Gzfo`i wj cj ~iojo gzfcvzejx pe~i `j `zcgjw ~fwpjcjw jgp/ Oi wj `jljkzgbi pejk~i ~ixvzj wj jopxjpejoj u oi pxfhflf/
Wj cj ~ioj Öfkj jo kzgbfw aixkfw wj bejxqj jwpj u wj bfgjo hicfwgio J~÷ i gio kfopjgf `j ~zjxgi/ Wj cj bfgj zof pixxj `j öfkj giocfw mxfwfw fopjw kjogeiof`fw# wj cj ~ioj jc öfkj gxz`i i jkhfxxf`i`j J~÷ / Wj ~iojo axepzxfw `j öfkj pfkheåo wj gigeof jc öfkj giogfxoj `j ~zjxgi# xjw# gbeqi# mfcci u ~icci/
Gzfo`i wj cj wfgxeaegf zo foekfc wj cj gigeofo ciw fwbjwjw `j jwpiw vzjwio jo jc mfcci i jc ~icci cf ~zopf `j cfw fcfw# cfw ~fpfw# cf ~zopf `j cf~jgbzmf# jc gzjcci# cf gicf# cfw qëwgjxfw u jc gixf|÷o/ Jo jc gbeqi zo~j`f|i `j ~zopf `j cfw ~fcjpfw# ~ejxofw# giwpeccfw# cf ~zopf `jc~jwgzj|i# zo ~j`f|i `jc ciki u cfw qëwgjxfw eogczujo`i jc gixf|÷oeafecji`fxfNufbii/gik^fmeof
6
 
Giki Fpjo`jx f ciw Mzjxxjxiw/
pi`i wj gigeof gio jc wf|÷o `jc mzwpf `j gf`f gzfc giki we azjxf ~fxfgikjx/
Wj cj ~iojo ~jwgf`i axepi i ~jwgf`i axepi gio xi`flfw `j pikfpj/
Jo zof qfwelf wj cj ~ioj Fwfxæ Jd÷ Aea÷ Jwpi giowewpj jo `jwhfxfpfx zoJd÷ jo cjgbj i giwjx bfxeof `j kfë| `jw~zåw fmxjmfxcj cjgbj kfopjgf`j gfgfi kejc `j fhjlfw# f|ügfx u fmzfx`ejopj/
Wfgxeaegeiw f Jcjmzf/
Jc wfgxeaegei f ciw wfopiw wici ci bfgj jc hfhfcf}i i wfopjxiw vzj pjomfo cfafgzcpf` ~fxf bfgjx jwpiw/ F Jcjmzf wj cj `f ci kjoiw zo gbeqepi i gbeqi fcföi wj `f mfcci ~icciw ~iccepiw ~jvzjöiw ~ix fcmzof ihxf jo jw~jgeaegi/ Pfkheåo Jcjmzf gikj ipxiw foekfcjw ~jxi ciw vzj iaegefo `jhjxæo gioigjxhejo cfw aixkfw u pxfpf`iw ~fxf ~i`jx jljgzpfx cfw ihxfw f~xi~ef`fkjopj/
IMZO
Jwpf `je`f` jw zof `j cfw kæw ~i`jxiwfw `jc ~fopj÷o Uixzhf åc xj~xjwjopff pi`iw ciw kjpfcjw `jc ~cfojpf u jc zoeqjxwi wihxj pi`i jc bejxxi pejoj qfxeiwgfkeoiw ~ix wz jw~exepzfce`f` wj `egj vzj Imzo qeqj jo pi`iw cf`iw `jw`j cfwgexzmëfw `io`j wj fhxj gixpf u wj giwj gio Imzo jo ciw gfxxiw vzj gexgzcfojwpf jc jo cfw ofqjw vzj jwpæo jo jc giwkiw jo ciw wbe~ `j cfw gik~zpf`ixfwjo aeo `io`j bfccf zof ~fxpëgzcf `j kjpfc/ Jwpf `je`f` xj~xjwjopf cf azjx|f jcpxfhfli bfu zof bewpixef `jopxi `j cfw kzgbëwekfw vzj ofxxfo cf mxfo azjx|f`j jwpj mzjxxjxi jc wj gio`jo÷ f pxfhflfx cfw 80 bixfw `jc `ëf weo ~fxfx giojc ~i`jkiw bfgjx ihxfw u ~j`ex ~ix cf wfcz`# pxfhfli# `jwjoqicqekejopi#jwpfhece`f` jo cf afkecef u cf ~fxjlf# qjogekejopi giopxf ciw jojkemiw ukfcfw jope`f`jw wzw gicixjw wio qjx`j u ojmxi wz ozkjxi jc =/Pfkheåo jwgiowe`jxf`i `eiw `j cf mzjxxf ~ix wz gf~fge`f` mzjxxjxf u mxfo azjx|fgzfo`i pjojkiw jwpj wfopi wj xjazjx|f gio ihljpiw `j kjpfcjw ieowpxzkjopiw `j pxfhfli `j kjpfcjw f`jkæw gcfqiw `j cëojfw aåxxjfw#bjxxf`zxfw# axjoiw `j gfhfcci# gzgbecciw weo ~zopf# kfgbjpjw# gekepfxxf# hicfw`j bejxxi i fgjxi# gf`jofw# pxfk~fw# f|f`fw# f|f`iojw# xfwpxecciw# ~fcfw#~egiw# hfxxjpfw# hfxxfw `j fgjxi# bfgbfw# jopxj ipxfw giwfw jo `j~jo`jogef`jc gfkeoi `jc Imzo jo gf`f gfwi cfw ~jxwiofw `jhjo giowzcpfx gio wz~f`xeoi ~fxf vzj cj jr~cevzj jo gf`f gfwi/Ciw hfhfcf}iw jopxjmfkiw lzopi gio Imzo cf xj~xjwjopfge÷o `j zof `je`f`ccfkf`f Iwbiwew# jwpf jw jc fxgi u cf acjgbf vzj fgik~föf f Imzo # Iwbiwewxj~xjwjopf fc gf|f`ix `j bjgbi jw zo mxfo gf|f`ix u wü~jx gjxpjxi fc vzjbfgj hcfogi wz jw~exepzfce`f` wj fwigef gio cf lzwpegef ~ix jwi ciw pxfhfliwgio jwpj oiw ~xipjmj `j cfw `eaegzcpf`jw i ~xihcjkfw gio cf lzwpegef qeqj gioImzo ~ix zof bewpixef `jc wemoi‛Imzo`f Kfwæ‛ Jc gzfc xjcfpf vzj Imzo wjjogiopxfhf jo kzu kfc wepzfge÷o uf vzj jxf kzu bæhec gio jc kfgbjpj ~jxi~fxf ~i`jx fmfxxfx f ciw foekfcjw ~fxf wz fcekjopfge÷o gio jc xze`i u wzpiwvzj`f` wj cj `eaegzcpfhf kzgbi jo jwpf bewpixef bfhëf zo ~jxwiofljgiopxiqjxwefc vzj jxf Jwbz "Jcjmzf% jwpj cj `jgëf f Imzo vzj jo jwj czmfxeafecji`fxfNufbii/gik^fmeof
8
 
Giki Fpjo`jx f ciw Mzjxxjxiw/
bfhëf zo bikhxj vzj `jgëf vzj jxf kfw azjxpj vzj jc jo ci vzj Imzo weogioigjxci ~jxi gio cfw ~fcfhxfw `j Jcjmzf kiopi g÷cjxf gio Iwbiwew jogfkhei Iwbiwew vzj jxf zo fxvzjxi wü~jx bæhec ~jxi ~fxf oi wjx qewpi ~ixwzw ~xjwfw cjw `ew~fxfhf `jw`j cjliw u bfgef hcfogi jo jccfw ~jxi cf kfcj|f ucfw aejxfw `jc hiwvzj cj ek~j`ëfo fmfxxfx cfw ~xjwfw ~ix jwpi Iwbiwew jwpfhfjo kfcf wepzfge÷o fc emzfc vzj Imzo pfkheåo Jwbz "Jcjmzf% wj fgjxgfhf fIwbiwew u cj `jgëf vzj jo jwj czmfx bfhëf zo bikhxj kfw wfmfw u azjxpj vzjjc gxjfo`i jo Iwbiwew zof mxfo jojkewpf` jo Imzo fkhiw jo pfo kfcfwepzfge÷o ~ix wzw cf`iw qfo f qewepfx f Ixzokecf ~fxf vzj cj begejxff`eqeofge÷o jwpj cjw kfo`i bfgjx zo jhhi f fkhiw ~ix wz cf`i gzui `jwpeoijxf jc kewki æxhic axio`iwi fccë wj jogzjopxfo gzfo`i Imzo ehf f `jlfx jcjhhi fccë jk~j|fxio f `ewgzpex ~ixvzj wj gioigëfo ~ix cfw xjajxjogefw `jJcjmzf ~jxi wzw wepzfgeiojw jxfo kzu ~fxjge`fw u ccjmfo`i fzo giogecei `jfvzë wfcj jc xjaxæo `j vzj bfhcfo`i pi`i wj xjwzjcqj# jo ci vzj bfhcfo ~fwfzo qjof`i f ci cjliw Iwbiwew wfgf pxjw acjgbfw u cfw `ew~fxf fc kewki pejk~iu bfgjo hcfogi jo jc foekfc Iwbiwew cj `egj f Imzo kexf u fbixf giki cifpxf~i fgpi wjmze`i Imzo cj `egj oi pj ~xjigz~jw u wfgf jc kfgbjpj uxæ~e`fkjopj u bfgj zo gfkeoi u fkhiw gfxmfo fc qjof`i ~ix ci vzj `jw`jjopiogjw qeqjo lzopiw ~ix ci vzj wj `egj bfwpf ozjwpxiw `ëfw vzj jo cf zoe÷ojwpf cf azjx|f/F`ekz "Iaxjo`fw% ~fxf Imzo
Wj cj wi~cf hfwpfopj fmzfx`ejopj u bzki `j pfhfgi fc emzfc vzj jcjmzfwj cj ~xjo`j zof qjcf ~jxi `egbi wjf `j ~fwi gzfo`i wj pxfhflf gio ciwmzjxxjxiw gio zof qjcf hfwpf ~fxf pi`iw
Wj cj ~ioj 6# 7 i = gigiw jogekf i jc axjopj jo jc ~ewi/
Wj cj zopf kfopjgf `j gixili"~fck iec%#jo gzhf cf kfopjgf `j gixilizwf`f ~ix ciw xjcemeiwiw vzj wj ccfkf J~÷/
Jo zo ~cfpi wj cj ~ioj kfopjgf `j gixili gio ~jwgf`i# lzpef fbzkf`fu kfë| piwpf`i/
Wj cj ~ioj 7 i= Jd÷ vzj jw zo pfkfc faxegfoi bjgbi `j kfë| gigeof`ijo hföi `j kfxëf joqzjcpi jo bilfw `j ~cæpfoi u ~f~jc gfxpzgbi/
Wj cj ~iojo pfkfcjw fc mzwpi `j vzejo ciw gigeoj/
Gzfo`i wj cj ~iojo gzfcvzejx pe~i `j `zcgjw ~fwpjcjw jgp/
Wj cj ~ioj Öfkj jo kzgbfw aixkfw fc emzfc vzj Jcjmzf wj bejxqj jwpju wj bfgjo hicfw gio J~÷ i gio kfopjgf `j ~zjxgi/ Wj cj bfgj zofpixxj `j öfkj gio cfw mxfwfw fopjw kjogeiof`fw# wj cj ~ioj jc öfkjgxz`i i jkhfxxf`i `j J~÷ / Wj ~iojo axepzxfw `j öfkj pfkheåo wjgigeof jc öfkj gio gfxoj `j ~zjxgi# xjw# gbeqi# mfcci u ~icci/
Gzfo`i wj cj wfgxeaegf zo foekfc wj cj gigeofo ciw fwbjwjw `j jwpiw vzjwio jo jc mfcci i jc ~icci cf ~zopf `j cfw fcfw# cfw ~fpfw# cf ~zopf `j cf~jgbzmf# jc gzjcci# cf gicf# cfw qëwgjxfw u jc gixf|÷o/ Jo jc gbeqi zo~j`f|i `j ~zopf `j cfw ~fcjpfw# ~ejxofw# giwpeccfw# cf ~zopf `jc~jwgzj|i# zo ~j`f|i `jc ciki u cfw qëwgjxfw eogczujo`i jc gixf|÷opi`i wj gigeof gio jc wf|÷o `jc mzwpf `j gf`f gzfc giki we azjxf ~fxfgikjx/eafecji`fxfNufbii/gik^fmeof
7

Activity (174)

You've already reviewed this. Edit your review.
chetundie liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Nando Estevez liked this
Arabi Oyo liked this
dankared liked this
dankared liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->