Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A a a A

A a a A

Ratings: (0)|Views: 75 |Likes:
Published by sarsersir4509

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: sarsersir4509 on May 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2013

pdf

text

original

 
 
3
Echilibrul energetic
ú
i starea de nutri
ie
 G H I D  P E N T R U  A L I M E N T A
     
 I A  S
       
 N
       
 T O A S
       
 
Echilibrulenergetic
ú
i stareade nutri
ie
 
Pentru a putea func
iona normal, organismul uman necesit
un aportconstant de energie, aport care se realizeaz
prin intermediul principiilor alimentare. Fiind vorba de un organism homeoterm, adic
lipsit de capacitatea dedepozitare a c
ldurii
ú
i de posibilitatea de transformare a altei forme de energieexterioar 
, sursa unic
 
ú
i indispensabil
a supravie
uirii omului r 
mâne energiaob
inut
prin desfacerea leg
turilor chimice din structura alimentelor Starea de s
n
tate a fiec
rui individ, evaluat
adesea prin ceea ce senumeste un
 status nutri
  
ional 
 
optim
deriv
din echilibrul ob
inut între necesarul
ú
iaportul nutri
ional. Existen
a unui st
ri de nutri
ie optime promoveaz
cre
ú
terea
ú
idezvoltarea organismului, men
ine starea de s
n
tate, permite desf 
ú
urarea activi-t

ii zilnice
ú
i particip
la protec
ia organismului fa

de diverse agresiuni sau boli.În determinarea statusului nutri
ional, un rol aparte îl de
ine balan
aenergetic
a organismului ce st
la baza stabilit

ii ponderale
ú
i a echilibruluimediului intern. Pe un talger al balan
ei sunt aporturile energetice (reprezentatea
ú
a cum am ar 
tat de alimente) iar pe cel
lalt consumurile energetice pentrumen
inerea func
iilor organismului, termoreglare si activitate fizic
 În cazul organismului uman, aportul energetic este discontinuu
ú
i variabil,în timp ce consumul energetic este permanent. Este necesar 
existen
a unor depozite energetice care s
asigure organismului uman “combustibilul” în perioadele dintre prânzuri. Se poate vorbi astfel de dou
etape distincte, perioadaalimentar 
 
ú
i cea de post, în cadrul c
rora c
ile metabolice activate sunt diferite,ducând fie la stocare de energie sub form
de glicogen
ú
i trigliceride, fie laconsumul din depozitele glucidice
ú
i lipidice, uneori chiar proteice.
 
 
4
 Depozitele energetice ale unui b
rbat adult de 70 kg 
(7)
esut Sursa energetic
Grame Kcal
esut adiposFicatMu
ú
chiSângetriglicerideglicogentriglicerideglicogentriglicerideglucoz
 triglicerideacizi gra
ú
i liberi13000100505003001540,51200004004502000270060355
M
rimea depozitelor energetice este impresionant
la oameni; astfel, încazul unei persoane slabe
esutul adipos depoziteaz
energia necesar 
pentruaproximativ 2-3 luni, pe când în cazul unei persoane obeze depozitele energetice pot ajunge
ú
i pentru 1 an. Atunci când un organism este în echilibru energetic, acestedepozite r 
mân nemodificate, deci persoana î
ú
i mentine greutatea corporal
.Energia necesar 
pe termen scurt (ex. între mese) este asigurat
prinutilizarea rezervelor de glicogen
ú
i unele lipide. Rezerva de glicogen de la nivelhepatic
ú
i muscular este rapid epuizat
dac
nu exist
aport alimentar zilnic. Încursul posturilor prelungite sau al perioadelor de restric
ie, are loc
ú
i degradarea proteinelor 
ú
i utilizarea acestora ca substrat energetic al
turi de lipide, fenomenneeconomic pentru organism deoarece proteinele au un important rol structural
ú
i,de aceea, nu pot fi utilizate în exces f 
a afecta supravie
uirea..Balan
a energetic
la indivizii umani este reglat
în primul rând prinmodularea aportului energetic. Aportul alimentar insuficient determin
sc
dere ponderal
, în timp ce aportul excesiv duce la cre
ú
tere în greutate. Depoziteleenergetice ale organismului sunt îns
determinate de balan
a existent
întreaportul de alimente
ú
i consumul de energie. O persoan
activ
care depuneactivitate fizic
important
va consuma o cantitate mai mare de energie decît o persoana sedentar 
.Ecua
ia bilan
ului energetic poate fi exprimat
astfel:
modific
rile depozitelor energetice ale organismului = aportul de energie – consumul de energie.
Valoarea energetic
a alimentelor 
ú
i nevoile energetice ale omului seexprim
în mod obi
ú
nuit în kilocalorii, Cal sau jouli (J).Caloria nutri
ional
sau “caloria 15” este definit
de cantitatea de c
ldur 
 necesar 
pentru cre
ú
terea temperaturii unui litru de ap
de la 14,5 la 15,5
Û
C
ú
i areo valoare medie de 4,1855 stabilit
de Organiza
ia Interna
ional
a Standardelor.

1 kcal = 4,18 kjouli;

1 Joule = 0,239 calorii nutri
ionale;Valoarea energetic
a elementelor calorigene ale organismului folosit
în practic
este urm
toarea:

glucide = 4 kcal/g sau 16,7 jouli;

lipide = 9 kcal/g sau 37,7 jouli;

 proteine = 4 kcal/g sau 16,7 jouli;

alcool = 7 kcal/g sau 29,3 jouli;

trigliceride cu lan
mediu =
§
8 kcal/g;

emulsie lipidic
10% = 1,1 kcal/ml.
 
 
5
Echilibrul energetic
ú
i starea de nutri
ie
 G H I D  P E N T R U  A L I M E N T A
     
 I A  S
       
 N
       
 T O A S
       
În practic
, este dificil a cuantifica exact aportul de energie cât
ú
iconsumurile. Aportul de energie se poate calcula în urma anchetelor nutri
ionale(pe baz
de chestionare sau jurnal alimentar) valoarea total
a energiei ingeraterezultând din insumarea caloriilor aduse de fiecare aliment. Cele trei grupe demacronutrien
i (glucide, lipide si proteine) nu sunt echivalente în ceea ce prive
ú
teasigurarea necesarului energetic; fiecare dintre aceste grupe este îns
necesar 
, înanumite limite destul de largi, compatibile cu supravie
uireaComponentele principale ale consumului energetic
ú
i anume: metabo-lismul bazal (nivel minim obligatoriu de energie necesar mentinerii vie
ii), ter-mogeneza
ú
i activitatea fizic
pot rezulta din calcule:1. se determin
valoarea metabolismului bazal (dup
formula Schofield)Vârsta (ani) B
rbat Femeie15 18 17,6xG + 656 13,3xG + 69018 30 15,0xG + 690 14,8xG + 48530 60 11,4xG + 870 8,1xG + 842> 60 11,7xG + 585 9,0xG + 656G = greutatea corporal
în kg2. se adaug
activitatea fizic
 
ú
i termogeneza :- imobilizat la pat + 10%- activitate u
ú
oar 
+ 15-20%- activitate medie + 25%- pentru activitati grele si foarte grele sunt calcule specialeImportan
a modific
rilor ce au loc la nivelul depozitelor energetice aleorganismului, modific
ri survenite în urma dezechilibrului dintre aportul
ú
iconsumul energetic, depinde de durata acestui dezechilibru. Necesarul energeticzilnic la majoritatea indivizilor se afl
în intervalul 1500–3000 kcal; datorit
 existen
ei depozitelor energetice ale organismului. Dezechilibrul acestei balan
eenergetice pe timp scurt (a
ú
a cum apare între mese sau de la o zi la alta) nudetermin
modific
ri semnificative în ceea ce prive
ú
te energia total
a orga-nismului, deci nu modific
greutatea corporal
. Dezechilibrele ce apar 
ú
i semen
in pe o perioad
de câteva zile, s
 pt
mâni sau luni pot duce la modific
risubstan
iale ale energiei totale
ú
i, deci, la modific
ri corespunz
toare ale greut

iicorporale dar 
ú
i la tulbur 
ri metaboliceÎn cadrul evalu
rii balan
ei energetice a organismului umanse iau în considerare atât aportul cât
ú
i consumul de energie. În perioada de stabilitate ponderal
, aporturile energetice suntechivalente cu cheltuielile
ú
i atunci se poate evalua numai una dincomponente.
Evaluarea st
rii de nutri
ie
Evaluarea statusului nutri
ional se face pe date subiective(putere de munc
, autoaprecierea greut

ii etc.)
ú
i pe date obiectiveclinice (indici antropometrici, func
ionali etc.) sau de laborator (impedan

bioelectric
, densitometrie, teste biochimice etc.).

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
olenca liked this
fulg07 liked this
Lup_Alb liked this
monela79 liked this
mariget liked this
bamse liked this
psihologice liked this
sarsersir4509 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->