Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
19943993-Politologie-Introducere

19943993-Politologie-Introducere

Ratings: (0)|Views: 22 |Likes:
Published by zana_82

More info:

Categories:Types, Resumes & CVs
Published by: zana_82 on May 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2010

pdf

text

original

 
CUPRINSPREFAŢĂCapitolul I. - OBIECTUL DE STUDIU AL POLITOLOGIEI - DOMENIUL PUBLIC1. Domeniul politic - obiect de studiu al Politologiei;raportul dintre domeniul politic şi celelalte domenii ale vieţii sociale2. Legile generale şi categoriile politologiei3. Politologia în sistemul ştiinţelor politice. Funcţiile politologiei4. Momente importante în constituirea şi dezvoltarea politologiei5. Contribuţia gândirii politice româneşti la dezvoltarea politologiei ca ştiinţă.Capitolul II. - SISTEMUL POLITIC1. Sistemul politic - concept; trăsături generale2. Structura şi funcţionalitatea sistemului politic3. Sistemul politic - regim politic.Capitolul III. - PUTEREA POLITICĂ1. Putere socială - concept, trăsături şi forme de manifestare.2. Puterea politică. Concept, trăsături, funcţii şi forme de manifestare3. Autoritatea politică - concept, trăsături4. Legitimitatea politică - concept şi forme de manifestare5. Forţa politică şi influenţa politicăCapitolul IV. - STATUL - INSTITUŢIE CENTRALĂ A SISTEMULUI POLITIC1. Conceptul de stat. Apariţia şi evoluţia statului2. Tipuri şi forme de stat.3. Trăsăturile şi funcţiile statului4. Statul de drept; principii de bază5. Evoluţia statului la români.6. Doctrine politice contemporane privind statulCapitolul V. - PARTIDELE POLITICE1. Conceptul de "partid politic". Trăsături şi funcţii.2. Geneza şi evoluţia istorică a partidelor politice.3. Evoluţia partidismului în epocile modernă şi contemporană. Sisteme partidiste.
 
4. Doctrine politice privind partidismul5. Trăsăturile partidismului în România în perioada de tranziţie.Capitolul VI. - DEMOCRAŢIA1. Conceptul de "democraţie". Principiile şi normele democratice2. Evoluţia istorică a democraţiei3. Mecanismul democratic în procesul de trecere spre economia de piaţă4. Doctrine politice contemporane privind democraţia5. Drepturile fundamentale ale omuluiCapitolul VII. - REGIMURILE POLITICE1. Conţinutul şi esenţa regimurilor politice.2. Regimuri politice democratice3. Regimuri democratice la români în epocile modernă şi contemporană4. Regimuri politice dictatoriale5. Regimuri dictatoriale din România în epoca contemporanăCapitolul VIII. - SOCIETATE POLITICĂ - SOCIETATE CIVILĂ1. Aspecte teoretice privind societatea politică şi societatea civilă2. Societatea politică3. Societatea civilăCapitolul IX. - CULTURA ŞI ACŢIUNEA POLITICĂ1. Conceptul de cultură politică. Trăsături şi funcţi2. Conceptul şi formele acţiunii politiceCapitolul X. - DOCTRINE POLITICE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA SOCIETĂŢII.1. Conceptul de doctrină politică; criterii de clasificare.2. Doctrina politică liberală şi evoluţia sa3. Conservatorismul4. Doctrina politică democrat-creştină.5. Doctrina social-democrată6. Tehnocraţia.7. Doctrina politică fascistă..8. Doctrina politică comunistă marxist-leninistă
 
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂPREFAŢĂPrezenta lucrare, răspunde unei nevoi acute de formare a unei culturi politice care, mai ales, în împrejurărileactuale, este de mare importanţă pentru toţi cetăţenii ţării şi, îndeosebi, pentru tineretul studios.Este tot mai evident faptul că trecerea la economia de piaţă şi edificarea statului de drept în tara noastrăconstituie un proces care implică un nivel de cunoaştere a fenomenului politic de către toţi cetăţenii. Numai în acestmod cetăţenii pot fi în măsură să înţeleagă sensul diferitelor acţiuni politice şi să acţioneze responsabil. Lucrarea de faţărăspunde acestor stringente nevoi de expunere şi tratare a noţiunilor fundamentale ale domeniului politic, a căror cunoaştere se impune ca o condiţie esenţială atât pentru societatea politică în legătură cu valoarea deciziilor ce leadoptă, cât şi pentru societatea civilă care poate astfel, să intervină în cunoştinţă de cauză pentru a-i determina peguvernanţi să-i servească interesele. De asemenea, prin problematica abordată, lucrarea vine în întâmpinarea nevoii de pregătire a tineretului din universităţile în care politologia figurează ca disciplină de învăţământ, în mod deosebit pentrufacultăţile cu profil economic.Complexitatea fenomenului social, în general, şi a celui economic, în special, reclamă pentru specialiştii în acestdomeniu cunoaşterea temeinică a fenomenului politic, fără de care nu este posibilă înţelegerea corectă a diferitelor aspecte din domeniul economic. Chemat să ia decizii în economie, specialistul nu poate s-o facă în deplină cunoştinţăde cauză, fără înţelegerea fenomenului politic. Într-o economie de piaţă, spre care se îndreaptă România, politiculslujeşte economicul. Pentru ca acest lucru să-şi găsească o concretizare firească, specialiştii din economie trebuie ca înactivitatea lor să ţină cont de corelaţia respectivă, a cărei înţelegere este asigurată, în primul rând, de studierea politologiei.În cadrul problematicii politologiei, principalele teme se referă la: obiectul de studiu al politologiei, sistemul politic, puterea politică, statul, partidele politice, democraţia, drepturile fundamentale ale omului, regimuri politice,societate politică, societate civilă, cultură politică, acţiune politică şi doctrine politice privind organizarea şi conducereasocietăţii.Studierea acestor teme, şi a altora asigură un minimum de cunoştinţe în domeniul politic, necesar în formareatuturor specialiştilor din diferite domenii de activitate.După cum era şi firesc, tratarea problematicii începe cu elucidarea conţinutului politologiei, a locului acesteia încadrul celorlalte ştiinţe socio-umane, a evoluţiei gândirii politice universale şi româneşti de-a lungul veacurilor, punândîn evidenţă stadiul actual al dezvoltării acestei ştiinţe, rosturile ei în societăţile contemporane, necesitatea concentrăriieforturilor în vederea elaborării la nivel actual a sistemului categorial cu care operează, a metodelor ei de cercetare.Un spaţiu larg este acordat, în lucrare, abordării unei suite de teme referitoare la sistemul şi regimul politic, puterea politică, statul de-a lungul istoriei şi statul de drept, societatea politică şi societatea civilă.Înlăturând clişeele tradiţionale ale marxismului, cu privire la aceste categorii, aducând în câmpul analizeimultitudinea de elaborări existente în literatura de specialitate, autorii şi-au concentrat atenţia în direcţia elucidăriiadecvate, din perspectiva contemporană, a conţinutului diferitelor structuri şi mecanisme ale puterii. Se fac precizări pertinente cu privire la componentele sistemului politic, la raporturile de putere, ipostazele puterii, modalităţile princare se asigură organizarea şi conducerea politică a societăţii, înfăptuirea procesului de guvernământ.O atenţie deosebită se acordă în prezenta lucrare analizei unui alt grupaj de teme precum partidismul,democraţia, regimurile democratice şi dictatoriale, drepturile fundamentale ale omului, cultura şi acţiunea politică.Demersurile analitice întreprinse în acest cadru au drept scop regândirea diferitelor aprecieri teoreticedenaturate de către regimurile totalitare, operarea unor clarificări extrem de utile pentru dobândirea de cunoştinţeveridice, cu privire la sistemul politic, la valorile şi normele politice necesare formării convingerilor, atitudinilor şiconduitei politice democratice şi responsabile.Formarea culturii politice, a mentalităţilor şi comportamentelor democratice, concură la dezvoltarea capacităţiicetăţenilor de a înţelege politicul şi de a-şi forma propriile criterii de apreciere a activităţilor politice.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Marian Covlea liked this
monica negru 86 liked this
veruncik1991 liked this
andre_sau liked this
andre_sau liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->