Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Énekek Éneke bevezetés

Énekek Éneke bevezetés

Ratings:
(0)
|Views: 303|Likes:
Published by Gyimóthy Zsolt

More info:

Published by: Gyimóthy Zsolt on May 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2010

pdf

text

original

 
Bevezetés az Énekek énekébe
 Jack S. Deere: Énekek éneke, A Biblia ismerete III. KIA, Bp. 1999.A könyv értelmezése és célja
Az egész Bibliában talán az Énekek éneke a legnehezebben értelmezhető és legrejtélye-sebb könyv. Ha egy futó pillantást vetünk az Énekek éneke értelmezésének történetére,akkor olyan sokféle nézettel találkozunk, amire más bibliai könyvek tanulmányozása so-rán nincs példa. Az Énekek énekét értelmezték mint(a)alleriát,(b)tipológikus ábrázolást(c)két vagy három főszereplős drámá(d)szír esküvői énekek gyűjteményét … amelyekben a vőlegény királyi szerepet, amenyasszony pedig királynéi szerepet játszott(e)pogány termékenységi kultusz szertartási gyűjteményét …(f)egymással össze nem függő, az emberi szerelmet magasztaló énekek antológiájátAz allegorikus értelmezés szerint a könyvbeli részletek rejtett lelki jelentéseket hivatottakközvetíteni az olvasónak. …1.A zsidó hagyomány (a Talmud és a Targum) Isten Izráel iránti szeretetének alle-gorikus képét látta a könyvben.2.Olyan egyházi vezetők, mint Hyppolytus, Origesz, Jeromos, Athanáziusz,Ágoston és Clairvaux-i Bernát úgy tekintettek erre a könyvre, mint annak a szere-tetnek az allegóriájára, amelyet Krisztus táplál menyasszonya, az egyház iránt. Az allegorikus megközelítés szubjektív, és semmiképpen sem lehet ellenőrizni, hogy egyadott értelmezés helyes-e. Az Énekek éneke sehol nem utal arra, hogy allegóriaként kelle-ne értelmezni.Néhány teológus tipológikus ábrázolásnak tekinti a könyvet, melyben Salamon Krisztuselőképe, a menyasszony pedig az egyházé. Ez a nézet abban különbözik az allegorikusszemléletmódtól, hogy történelmi személynek tekinti Salamont, és nem keres valamilyenrejtélyes jelentést a könyv minden egyes részlete mögött. A Szentírás azonban nem utalarra, hogy Isten Salamon életének egyes mozzanatait Krisztus előképeinek szánta volna.Akik drámának tekintik a könyvet
1
, azok nem veszik figyelembe, hogy a dráma mint iro-dalmi műfaj ismeretlen volt Izráelben. Azonkívül ezt a könyvet nem lehet felvonásokraés jelenetekre osztani, mint egy drámát.A bibliához hű teológusok jelentős része egységes és logikus felépítésű lírai költemény-ként értelmezi az Énekek énekét. A könyv főbb részei az udvarlásról
2
, a menyegzőről
3
 ésa házasság kiteljesedéséről
4
 szólnak. Az Énekek éneke végén egy tetőpontot jelentő meg-állapítást találunk a szerelemmel kapcsolatban
5
,majd egy utóhangot, amely elmondja,hogyan kezdődött a könyvbeli pár szerelme
6
.
1pl. Franz Delitzsch, H. Ewald és S. R. Driver2Énekek 1:2-3:53Énekek 3:6-5:14Énekek 5:2-8:45Énekek 8:5-76Énekek 8:8-14
1/4
 
Bevezetés az Énekek énekébe
Több magyarázó szerint ennek a könyvnek nem két, hanem három szereplője van: amenyasszony, egy pásztor – a menyasszony szerelmese – és Salamon, aki elszerette amenyasszonyt a pásztortól. Azonban lehetséges magát Salamont tekinteni a pásztornak…, hiszen Salamonnak sok nyája volt
7
.A könyv célja az emberi szerelem és a házasság dicsérete. Ez ugyan első pillantásra külö-nösnek tűnik, de ha jobban meggondoljuk, nem meglepő, hogy Isten egy olyan könyvet isfölvett a bibliai kánonba, amely a házastársi szerelem szépségét és tisztaságát írja le. Istenteremtette a férfit és a nőt
8
,s ő hozta létre és szentesítette a házasságot
9
.Mivel a világolyan alávaló módon tekint a szexre, annyira kitartóan ferdíti el és használja ki, s oly sokházasság bomlik fel a szeretet, az elkötelezettség és az odaszánás hiánya miatt, jó, hogyvan a Bibliának egy olyan könyve, amelyben Isten a házastársi szerelmet mint egészségesés tiszta dolgot mutatja be.
A mű szerzője és keletkezési ideje
Az Énekek 1:1
 Salamonnak tulajdonítja a könyvet. A könyvben hat további vers említiőt név szerint
. Úgy is szó esik róla, mint a „király”-ról
.A szerző beszél a király drágagyaloghintójáról
 és a királyi kocsikról
,ami megerősíti, hogy a könyvben említett sze-relmes nem más, mint a király. Salamon szerette a természetet
, így az Énekek énekébenlevő számos utalás, mely a növényvilágra, az állatvilágra és más természeti dolgokra vo-natkozik, megerősíti, hogy ő a szerző. A könyv tehát valószínűleg Salamon uralma ide- jén, Kr. e. 971 és 931 között keletkezett.
7Préd 2:7
„Szereztem szolgákat és szolgálókat, voltak házamnál született szolgáim is. Marhacsordám és juhnyájam is több volt, mint mindazoknak, akik elődeim voltak Jeruzsálemben.”
81Móz 1:27
„Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá ésnővé teremtette őket.”
1Móz 2:20-23
„Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak ésminden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az ÚRis-ten az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből ki-vett oldalbordát asszonnyá formálta az ÚRisten, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember: Ezmost már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve: mert férfiemberből vé-tetett.”
91Móz 2:24
„Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté.”
10
„Énekek éneke. Salamoné.”
11Énekek 1:5
„Jeruzsálem leányai! Én barna vagyok, de szép, olyan, mint Kédár sátrai és mint Salamonszőnyegei.”
Énekek 3:7.9.11
„Nézd, Salamon gyaloghintója az, hatvan vitéz van körülötte Izráel vitézeiközül! … Gyaloghintót csináltatott magának Salamon király Libánon fáiból. … Jertek ki, Sion lányai,nézzétek Salamon királyt a koronával, mellyel megkoronázta anyja nászának napján, szíve örömének nap- ján!”
Énekek 8:11-12
„Szőlője volt Salamonnak Baal-Hámónban, szőlőjét őrökre bízta, mindegyikük ezer ezüstöt hozott a termésért.”
12Énekek 1:4.12
„Vigyél engem magaddal, fussunk, vezess a szobádba, királyom! Ujjongva örüljünk veled,emlegessük bornál is jobb szerelmedet, méltán szeretnek téged! … Ha a király az asztalnál ül, nárdusomárasztja illatát.”
Énekek 3:9.11
„Gyaloghintót csináltatott magának Salamon király Libánon fáiból. … Jertek ki, Sion lányai, nézzétek Salamon királyt a koronával, mellyel megkoronázta anyja nászának nap- ján, szíve örömének napján!”
Énekek 7:6
„Fejed olyan, mint a Karmel, és fejeden a haj, mint a bíbor; egykirályt tartanak fogva fürtjei.”
13Énekek 3:7-10
„Nézd, Salamon gyaloghintója az, hatvan vitéz van körülötte Izráel vitézei közül! Mind-nyájan kardforgatók, gyakorlott harcosok, mindegyiknek kard van az oldalán, nem rettegnek éjszaka sem.Gyaloghintót csináltatott magának Salamon király Libánon fáiból. Oszlopait ezüstből csináltatta, támlá- ját aranyból, ülését bíborból, belsejét szeretettel hímezték Jeruzsálem lányai.”
14Énekek 6:12
„Észre sem vettem, amikor Ammínádíb kocsijába tettek engem.”
151Kir 5:13
„Beszélt a fákról, a libánoni cédrustól kezdve a falból kinövő izsópig, és beszélt az állatokról, amadarakról, a csúszómászókról és a halakról.”
2/4
 
Bevezetés az Énekek énekébe
Vannak, akik csodálkozva kérdezik, hogyan írhatott Salamon egy olyan könyvet, amely aházastársi hűséget dicséri, amikor ő annyira hűtlen volt, hogy 700 feleséget és 300 másod-feleséget szerzett
.Erre talán az a válasz, hogy az Énekek énekében szereplő „menyasz-szony”, akivel házasságot kötött, az első felesége volt. Ha ez igaz, akkor Salamon nemsokkal az esküvő után írhatta a könyvet, mielőtt a többnejűség bűnébe esett volna.Az Énekek énekének egyes magyarázói feltételezik, hogy a könyvbeli hajadon a fáraó leá-nya volt
.Azonban az Énekek énekében szereplő menyasszonyt a szerző sehol nem ne-vezi királynőnek. Ez a leány valószínűleg Libánonból származott
,nem pedig Egyiptom-ból.
A könyv egysége
A Szentírás sok magyarázója szerint ez a könyv antológia, azaz olyan szerelmi dalokgyűjteménye, amelyek nem kapcsolódnak egymáshoz, és nem tartalmaznak tanítást.Azonban több érv szól a könyv egysége mellett:(1)Az egész könyvben ugyanazokról a szereplőkről olvasunk: a menyasszony, a vő-legény és Jeruzsálem leányai.(2)A könyvben lépten-nyomon hasonló kifejezésekkel és szóképekkel találkozunk.(3)A kizárólag ebben a könyvben fellelhető héber nyelvtani furcsaságok egyetlenszerzőre vallanak.(4)A könyv témájának kibontakozása azt mutatja, hogy egységes műről van szó,nem pedig gyűjteményről. Amint korábban megállapítottuk, a könyv logikai fel-építése a következő: az udvarlás, a nászéjszaka, a házasság kiteljesedése.
VÁZLATI.Felirat1:1II.Az udvarlás1:2-3:5
 A.Bevezetés: vágyakozás, bizonytalanság és dicséret1:2-11
1.Vágyakozás1:2-42.Bizonytalanság1:5-83.Dicséret1:9-11
B.A szerelem erősödése és hevessége1:12-3:5
1.Kölcsönös dicséret1:12-2:62.Refrén2:73.Egy vidéki kirándulás2:8-174.A menyasszony fél, hogy elveszíti szerelmét3:1-45.Refrén3:5
III.Az esküvő3:6-5:1
 A.A lakodalmas menet3:6-11B.A nászéjszaka4:1-5:1
161Kir 11:3
„Volt neki hétszáz főrangú és háromszáz másodrangú felesége. Feleségei elhajlították a szívét.”
171Kir 3:1
„Salamon veje lett a fáraónak, Egyiptom királyának, mert elvette a fáraó leányát. Dávid városá-ba vitte, míg be nem fejezte palotájának, az ÚR házának és a Jeruzsálemet körülvevő várfalnak az építé-sét.”
18Énekek 4:8
„Jöjj hozzám a Libánonról, menyasszonyom, jöjj hozzám a Libánonról! Nézz le az Amánácsúcsáról, a Szenír és a Hermón csúcsáról, az oroszlánbarlangoktól, a párducok hegyeiről!”
3/4

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->