Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Marketing - Media 2012

Marketing - Media 2012

Ratings: (0)|Views: 1,281|Likes:
Published by debateeffect

More info:

Published by: debateeffect on May 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2012

pdf

text

original

 
Πώς θα είναι το 2012media, marketing,διαφήµιση, ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ social media;
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Στ. Χαϊκάλης
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ:
∆. Γ. Μαύρος, Kαθ. ∆ιοµ. Σπινέλλης, Φ. Καρζής, Γ. Μαντέλας, Τeemu Lehtinen
 
2
INTRO
Φίλεςκαιφίλοι,
ΑυτότοπόνημαείναιίσωςτοπιοματαιόδοξοήτοπιορομαντικόπουέχωεπιχειρήσειΚαταγράφειορισμένεςαπόψειςκαιαναλύσεις,πουμελέτησατουςτελευταίους6μήνες,ότανγιατοκάθεεδάφιοέχουνέλθειστηδημο-σιότηταφούτοέγραψα-,ακόμαπιοελκυστικέςκαιπιοφρέσκεςτοποθετήσεις.Αναγνωρίζωότιοτίτλος
«Πώςθαείναιτο2011-12ταmedia,ηδιαφήμιση,τοonlinemarketing,ηδημοσιο- γραφία»
είναιέναςσχηματικόςκαιαβανταδόρικοςτίτλοςπουκρύβειπολλέςπαγίδες.Αναλαμβάνωτορίσκο,γιατίθεωρώότιπαρ’όλεςτιςπαραπάνωαδυναμίεςκαιαμαρτίες,μπορείναδώσεικάποιοερέθισμασεδύοκοινότητεςμετιςοποίεςεπικοινωνώκαθημερινά,γιαναμηνπωσεωριαίαβάση,καιείναιταεξής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΚΑΙΚΟΙΝΩΝΙΚΑΕΝΕΡΓΟΙΠΟΛΙΤΕΣ,ΠΟΥΕΧΟΥΝΜΙΚΡΗΣΧΕΣΗΜΕΤΙΣΕΞΕΛΙΞΕΙΣΣΤΟONLINEΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ:
ορισμένοιανάμεσάτουςθεωρούνότιοιεξελίξειςστοΔιαδίκτυοδενεπηρεάζουντοσοπολύτηζωή τους,τηδράσητους,τηνεπαγγελματικήτουςδραστηριότητα.Καθημερινάεπιχειρώνατουςπείσω,ότι-παρότιδενέχουμεκατάρρευσητωνθεσμώνκαιδομώνμεσαστιςοποίεςμεγαλώσαμε-εντούτοις,οιεξελίξειςείναιταχείεςκαιαφήνουναποτύπωμαστηζωήμαςκαιστηδουλιάμας.Θατηναλλάξουνμέσασεορατόχρονικόδιάστημα…Ηιδέαμουήταννασυγκεντρωθούνορισμέναεδάφιαπουθαεπιτρέψουνσεόσουςενδιαφέρονται,ναδουνμε-ρικάθέματαπέρααπ’ό,τιμπορείνασυζητηθείσεμιασυνάντησημιαςώρας.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΙΣΤΟBLOGGING,TOTWITTERKAIΑΛΛΑSOCIALMEDIA:
σεαυτέςτιςκοινότητες,ηγνώσητρέχειμειλιγγιώδηρυθμόκαι,σεαρκετέςπεριπτώσεις,οιφανατικοίκαιοι«εθισμένοι»συζητάμεδεκάδεςθέματακάθεμέρα,μεκίνδυνοναασχολούμαστεεπιφανειακάχωρίςολοκληρώνουμετηνάποψήμαςκαιναεμβαθύνουμετησκέψημας.Ησυγκέντρωσησχετικάαποκλινουσώναπόψεωνκαιηενασχόλησημεδιαφορετικέςπλευρέςτουιδίουθέματος,αποτελείμιαανάγκηεσωτερικήτουκαθενός.Ηεπιτυχίααυτούτουεγχειρήματοςθαείναιναπροκαλέσειαντιδράσειςκαικριτική.Ελπίζωναείναικατανοητόότι,εξαντικειμένου,εμπεριέχειμιααδυναμία:περιέχει«παγωμένες»θέσεις,ότανοιαπόψειςγιατασυγκεκριμέναθέματαεξελίσσονταισεκαθημερινήβάση.Ζούμεσεμέρεςόπουεπικρατούνοι«ροέςπληροφορίας»,σεαντίθεσημετουςτόμουςτηςσοφίαςστουςοποίουςβασιζόμαστανμέχριτο2005.Όσοναφοράτηνουσίατουθέματος«Εξελίξειςσταmedia,τηδιαφήμιση,τηνεπικοινωνία»,δενκρύβωότιείμαιτηςάποψηςπωςοιεξελίξειςείναιεπαναστατικές(revolutionary).Ωστόσοσταθέματαπουακολουθούν,έχουνπεριληφθείκαιτοποθετήσειςαναλυτώνπουπιστεύουνότιοιεξελίξειςείναισημαντικές,αλλάγραμμι-κές(evolutionary).
 
3
INTRO
Πολύτιμησυμβολή
Στηνεποχήτωνανοιχτώνσυστημάτων,τωνsocialmediaκαιτηςδιαβούλευσης,θαήτανοξύμωροναστηριχθείαυτότοεγχείρημααποκλειστικάσεειδικέςαναλύσειςήεπιλογές.Ανμελετήσετε3-4απότακείμεναπουακολουθούν,τότεναπροτιμήσετετιςπολύ τεκμηριωμένεςκαταθέσειςτωνδημοσιογράφωνΦοίβουΚαρζήκαιΓιώργουΜαντέλα,τουΔιευθύνωνταΣύμβουλουτηςSpotJWTκαιΠροέδρουτουPRCGroupTheManagementHouseΔημήτρηΓ.ΜαύρουκαιτουσυνεργάτημουTeemuLehtinen.Δεναποδέχτηκαναπλώςτηνπρόσκλησήμουαλλάδίνουνδιαστάσειςπουεγώδενσκέφτηκαήδεντόλμησανακαταπιαστώ.
Γιατίείναιτόσοσύντοματακείμενα;
Γιατουςπαραπάνωλόγους,προτίμησαναλειτουργήσωπερισσότεροωςεπιμελητήςκαιόχιωςσυγγραφέας…Οιενδιαφερόμενοιμπορούννακάνουνclickστιςυπερσυνδέσεις(links)τηςηλεκτρονικήςμορφήςκαιναπάνεσεόσοβάθοςθέλουν,διαβάζονταςπολύπιοβαρύνουσεςαπόψειςκαιαναλύσειςαπότηδικημου.Δεναποφεύγω,πάντως,τοενδεχόμενοναπάρωθέση:ευχαρίστωςθαανταποκριθώσεερωτήσειςπουθαυποβληθούνστοblogμου(www.haikalis.net),στοεταιρικόblogτηςδραστηριότητάςμου(www.knowhow.gr)καισταsocialmediaόπουέχωπαρουσία(Facebook,Twitterκλπ).Στοτέλοςαυτούτουσημειώματος,θαεπαναλάβωότιτοεγχείρημαείναιαναμφίβολαρομαντικόκαιματαιόδοξο…Ελπίζωτοαποτέλεσμανααποδειχθείσεκάποιουςλίγοήπερισσότεροχρήσιμο,όσογιαμέναήτανευχάριστο.Αναμένονταςτασχόλιάσας,
Στάθης Χαϊκάλης
ΛΙΓΑΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ανκάνετεέρευνασεμηχανέςαναζήτησης,είναιπιθανόνναβρείτεμερικέςαπότιςπάραπολλέςέρευνεςπουείχαυπογράψειμέχρι το2000,ωςσυντάκτηςτου
«ΒήματοςτηςΚυριακής 
»καιτου
«ΟικονομικούΤαχυδρόμου»
,καθώςκαιωςεκδότηςτουπεριοδικού
«ExecutiveKnowHow»
.Απότότεασχολούμαιμεδύοεταιρείες,τωνοποίωνείμαιιδρυτής(CommEffect,AvantBrand).Καθημερινάθαμεβρείτεστοπροσωπικόblog,στοεταιρικόblog,στοLinkedIn,στοTwitterκαιστοFacebook.Οιδραστηριότητέςμου,πουμπορείναενδιαφέρουνέναευρύτεροκοινό,έχουνσχέσημε:τηνηλεκτρονικήδιακυβέρνηση,τηνεπιχειρηματικότητα, τηνκοινωνικήεπιχειρηματικότητα,τοonlinemarketing,καιάλλες.Είμαιαπολύτωςβέβαιοςότιδενθαείχακαταφέρεινανοιώθωδημιουργικός,εανδενείχατηνυποστήριξηκαλώνκαιάξιωνσυνεργατών,όπωςκαιεκλεκτώνκαιυπονομετικώνανθρώπωνπουμεανέχονταισεπροσωπικήβάση.

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Amalia Gogou liked this
kkoolook liked this
chacakhan liked this
Zeta Klapadaki liked this
Marsia Vletsa liked this
Stelios Voyager liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->