Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dich_hoc_khai_quat

Dich_hoc_khai_quat

Ratings: (0)|Views: 50|Likes:
Published by cobehatdau33

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: cobehatdau33 on May 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2010

pdf

text

original

 
 
 
 H 
C THUY 
 Ế 
T ÂM D
ƯƠ 
 NG BÁT QUÁI NG 
Ũ 
HÀNH 
Tr 
ờ 
i
Đấ
t v
n v
t nói chung là m
t
đạ
i v
ũ
tr 
và con ng
ườ 
i là m
t ti
u v
ũ
tr 
và c
ũ
ng hàmch
a Âm D
ươ 
ng và Ng
ũ
Hành. Kh
ở 
i
đầ
u là
Thái C 
ự 
c
, ch
ư
a có s
bi
ế
n hóa. Thái C
c nàyv
n
độ
ng bi
ế
n thành hai khí Âm và D
ươ 
ng. Hai khí Âm D
ươ 
ng luôn luôn chuy
n hóalàm cho V
ũ
Tr 
 
độ
ng và v
n v
t sinh t
n. Ng
ườ 
i ta th
ườ 
ng nói: Thái C
c th
sinh L
ưỡ 
ng Nghi, L
ưỡ 
ng Nghi sinh T
T
ượ 
ng, T
T
ượ 
ng sinh Bát Quái. Chú ý r 
ng "th
sinh"
ở 
 
đ
âykhông có ngh
 ĩ 
a là t
cái "không" mà sinh ra cái "có", mà có ngh
 ĩ 
a là
đ
ã có s
n trong
đ
ó
i, và có th
nh
n th
y
đượ 
c khi phân hai (sinh) mà ho
t
độ
ng. Thái (l
ớ 
n quá, cao xaquá) C
c (là ch
t
n cùng, ch
ch
m d
t, và c
ũ
ng có ngh
 ĩ 
a là r 
t l
m, quá nhi
u, quá l
ớ 
n)là nguyên lí t
o d
ng và chi ph
i V
ũ
Tr 
. Lí Thái C
c là lí
 Nh
ấ 
t Nguyên
 
 L
ưỡ 
ng C 
ự 
c
ngh
 ĩ 
a là m
t n
ơ 
i (Nh
t Nguyên) khi nói chung (khi b
t
độ
ng) có hai ph
n Âm D
ươ 
ng(L
ưỡ 
ng C
c) khi nói riêng ra (khi ho
t
độ
ng). Nói ng
ượ 
c l
i thì s
ho
t
độ
ng c
a ÂmD
ươ 
ng là cái lí c
a Thái C
c. Toàn th
cu
c Tr 
ờ 
i
Đấ
t này (V
ũ
Tr 
) sinh t
n là do lí TháiC
c, và m
i v
t
đề
u do Âm D
ươ 
ng tác t
o, nên c
ũ
ng có m
t lí Thái C
c cho riêng mình.Âm D
ươ 
ng là khí vô hình, có hai ph
n khác nhau là D
ươ 
ng và Âm
để
đắ
 p cho nhaumà sinh
độ
ng l
c.Hai khí Âm D
ươ 
ng giao ti
ế
 p tu
n hòan sinh hóa ra v
n v
t theo 4 tr 
ng thái phát tri
n vàsuy t
n
đượ 
c g
i
ứ 
ượ 
ng (Thi
ế 
u D
ươ 
ng, Thái D
ươ 
ng, Thi
ế 
u
 
 Âm, Thái Âm
). T
 T
ượ 
ng l
i sinh Bát Quái. Bát Quái là tám t
ướ 
ng chính c
a Âm D
ươ 
ng, sinh hóa ra 5 khích
t chính là Ng
ũ
Hành. Theo
Đổ
ng Tr 
ng Th
ư
thì "Khí c
a tr 
ờ 
i
đấ
t, h
ợ 
 p thì là m
t, chiathì là Âm và D
ươ 
ng, tách ra làm b
n mùa, bày x
ế
 p thành Ng
ũ
hành."Âm D
ươ 
ng là m
t,nh
ư
ng Âm D
ươ 
ng thiên bi
ế
n v
n hóa (B
t Tr 
c)
để
sinh Ng
ũ
Hành, và v
ớ 
i tính cácht
ươ 
ng ph
n t
ươ 
ng thành
đ
ã sinh hóa v
n v
t, muôn lòai, t
o ra m
t chu
i nhân qu
liênt
c không d
t. V
n v
t trong V
ũ
Tr 
này s
ở 
d
 ĩ 
đượ 
c là do s
 
 Di
u
ợ 
 p Nh
Ng 
ư 
ng 
, ph
i h
ợ 
 p v
ớ 
i nhau m
t cách k 
di
u mà ng
ư
ng
đ
óng l
i c
a nh
ng
ũ
(2, 5) t
c Âm D
ươ 
ng Ng
ũ
Hành t
 
 Hình Nhi Th
ượ 
ng 
(khí n
ă
ng, khí ch
t vô hình) qua
 Hình Nhi Ha
(Th
Ch
t,H
u Hình). Khi bi
ế
n thì Hình hóa,
ở 
Tr 
ờ 
i là T
ượ 
ng,
ở 
 
Đấ
t là Hình. Âm D
ươ 
ng chuy
nhóa, tiêu tr 
ưở 
ng, thu
n ngh
ch,
đắ
 p
đổ
i cho nhau sinh ra Ng
ũ
Hành, t
o nên v
n v
t. TháiC
c
độ
ng thì sinh D
ươ 
ng,
độ
ng c
c thì T
nh, T
nh thì sinh Âm, T
nh c
c thì l
i
độ
ng,m
t T
nh m
t
độ
ng c
ũ
ng làm c
ă
n b
n cho nhau,
đ
ó là tr 
ở 
v
cái g
c (
 H 
ổ 
Vi K 
 ỳ
ă 
n
).
CÁC QUI LU 
 Ậ 
T BI 
 Ế 
 N 
 ĐỘ
 NG C 
Ủ 
 A V 
 Ạ
 N V 
 Ậ 
Các hi
n t
ượ 
ng c
a V
ũ
Tr 
ch
là tr 
ng thái khác nhau trong vòng Sinh T
, T
Sinh (t
clà Thành Th
nh Suy H
y, Thành Tr 
H
ai Không, Sanh Lão B
nh T
) c
a v
t th
bi
ế
n
độ
ng. T
ư
t
ưở 
ng
Đ
ông Ph
ươ 
ng cho r 
ng V
ũ
Tr 
m
t mãnh l
c vô hình chu du kh
 pkhông gian và th
ờ 
i gian g
i là Thái C
c, tác
độ
ng do hai tr 
ng thái
độ
ng T
nh c
a chínhmình, t
c là hai khí Âm D
ươ 
ng,
đễ
bi
ế
n hóa muôn l
ai, t
o ra m
t cu
c s
ng
độ
ng vàv
 ĩ 
nh c
u.
Đ
ó là lí
 Nh
ấ 
t Nguyên
 
 L
ưỡ 
ng C 
ự 
c
, t
c lí Thái C
c, Âm D
ươ 
ng. Kh
ở 
i th
y, vuaPh
c Hi
đ
ã v
ch và x
ế
 p Tiên Thiên Bát Quái và 64 trùng quái
đễ
bi
u t
ượ 
ng cho ÂmD
ươ 
ng chuy
n hóa, r 
i tìm hi
u và s
sinh kh
c ch
ế
hóa c
a Ng
ũ
Hành, do tác
độ
ng c
aÂm D
ươ 
ng sinh ra, bi
u hi
n n
ơ 
i các con s
trên Hà
Đồ
.
Đầ
y c
kh
ang Tr 
ờ 
i
Đấ
t này duych
có m
t cái lí
y mà thôi, lí
y là lí t
nhiên, lí c
a Thái C
c. Lí
y n
m trong T
ượ 
ng,ngh
 ĩ 
a là trong các hào quái
đ
ã
đượ 
c d
ng nên
để
bi
u t
ượ 
ng cho s
chuy
n hóa c
a ÂmD
ươ 
ng. S
chuy
n hóa c
a Âm D
ươ 
ng là cái lí c
a Thái C
c.
 Âm D
ươ 
ng chuy
ể 
n hóa t 
ora Ng 
ũ
Hành Khí, bi
ể 
u hi
n b
ở 
i các con s
ố 
n
ằ 
m
 
trong Hà
 Đồ
và L
c Th
ư 
. Thái C
c là Lít
nhiên, Hào Quái là T
ượ 
ng c
a Âm D
ươ 
ng, Hà
Đồ
và L
c Th
ư
là s
c
a Ng
ũ
Hành. Có
 
lí thì có T
ượ 
ng, có T
ượ 
ng thì có S
. V
ũ
tr 
v
n v
t ch
có m
t cái lí chung và duy nh
tnh
ư
ng mang nhi
u T
ượ 
ng S
, do
đ
ó mà m
i v
t có t
ng nhóm s
. M
i v
t
đề
u có m
tThái C
c (
Các h
ữ 
u Thái C 
ự 
c
), ngh
 ĩ 
a là m
i v
t, c
ũ
ng nh
ư
con ng
ườ 
i,
đề
u là m
t ti
u V
ũ
 Tr 
, V
ũ
Tr 
có tính ch
t nào, tính cách nào thì m
i v
t c
ũ
ng có nh
ư
v
y. Vua Ph
c Hi vàcác ng
ườ 
i
đờ 
i sau
đề
u
đ
ã dùng
ượ 
ng S 
ố 
 
y mà tìm hi
u V
ũ
Tr 
trong m
i quan h
v
ớ 
inhân sinh. V
ũ
tr 
và nhân sinh có m
ớ 
i liên h
nh
t quán, ch
khác nhau
ở 
ch
cao th
 p,thanh tr 
c, l
ớ 
n nh
mà thôi.
Đ
ó là Thiên
Đị
a v
n v
t
đồ
ng nh
t th
,
đ
ó là Thiên Nhânt
ươ 
ng d
và t
ươ 
ng h
ợ 
 p. L
Tr 
ờ 
i sao thì l
ng
ườ 
i v
y, vi
c tr 
ờ 
i sao thì vi
c ng
ườ 
i v
y.V
n v
t
đề
u bi
ế
n
độ
ng
đổ
i d
ờ 
i tuân theo các qui lu
t nh
ư
lu
t Bi
ế
n Hóa, lu
t T
ươ 
ng SinhT
ươ 
ng Kh
c (T
ướ 
ng Ph
n t
ươ 
ng Thành), lu
t Tiêu Tr 
ưở 
ng, lu
t T
ươ 
ng
Ứ 
ng T
ươ 
ng C
u,lu
t Tích Ti
m, lu
t Ph
n Ph
c, lu
t Bi
ế
n D
ch. Lu
t Bi
ế
n Hóa ngh
 ĩ 
a là bi
ế
n
độ
ng mãimãi, chu l
ư
u kh
 p ch
n, lên xu
ng không cùng, luân phiên thay
đổ
i nhau: c
ng m
m,nóng l
nh, sinh t
cho nên không th
l
y cái gì làm ch
y
ế
u
đ
i
n hình
đượ 
c. Ch
ế
t (t
) ch
 là Bi
ế
n và Hóa, ch
ế
t mà không m
t (
ử 
nhi b
ấ 
t vong 
). Bi
ế
n là do cùng:
Cùng t 
ắ 
c bi
ế 
n,bi
ế 
n t 
ắ 
c thông, thông t 
ắ 
c c
ử 
u
, ngh
 ĩ 
a là có cùng thì m
ớ 
i có bi
ế
n, có bi
ế
n m
ớ 
i có thông, có
 
thông m
ớ 
i có lâu b
n. M
t
đ
óng, m
t m
ở 
g
i là bi
ế
n. Qua r 
i l
i, l
i
i qua, và
 
qua l
ikhông cùng g
i là thông.
 
Lu
t T
ươ 
ng
ng t
ươ 
ng c
u (giao c
m) ngh
 ĩ 
a là
hai khí Âm D
ươ 
ng có giao c
m v
ớ 
i nhauthì v
n v
t m
i hóa sinh
, v
n v
t sinh r 
i l
i ti
ế
 p t
c sinh mãi
đư
a
đế
n cu
c bi
ế
n
đổ
i tr 
ở 
 thành vô t
n. Âm D
ươ 
ng có hòa x
ướ 
ng là cái tr 
ng thái bình, Âm D
ươ 
ng xung kh
c là cáitrang b
 ĩ 
l
an. V
n v
t trong V
ũ
Tr 
bao gi
ờ 
c
ũ
ng tìm b
n
đồ
ng hành
để
t
ươ 
ng
ng,
đồ
ngkhí
để
t
ươ 
ng c
u. Âm D
ươ 
ng tìm l
n nhau, ho
c Âm c
ũ
ng tìm Âm, D
ươ 
ng c
ũ
ng tìmD
ươ 
ng nh
ư
ng ph
i là
đồ
ng v
ng hay
đồ
ng
độ
, ngh
 ĩ 
a là N
i Ng
ai t
ươ 
ng
ng và tùy thu
cvào th
ờ 
i. Do
đ
ó trong m
t qu
thì ch
có hào D
ươ 
ng và hào Âm m
ớ 
i t
ươ 
ng
ng, còn n
ế
u
toàn
 
 Âm hay tòan D
ươ 
ng thì có t 
ươ 
ng sinh c
ũ
ng không sinh
đượ 
c, có t 
ươ 
ng kh
ắ 
c
 
c
ũ
ng không kh
ắ 
c
đượ 
c
. B
ở 
i v
y
 Âm Th
 y m
ớ 
i sinh D
ươ 
ng M 
c, D
ươ 
ng M 
c
 
m
ớ 
i sinh Âm H 
a.
ề 
ươ 
ng kh
ắ 
c c
ũ
ng theo l 
ẽ 
 
ấ 
 y thì m
ớ 
i có s
ự 
hóa sinh. (Chú ý:
 
để 
có s
ự 
hóa sinh thì c
n ph
i khác Âm D
ươ 
ng và ng 
ũ
hành ph
i
ươ 
ng sinh
 
ho
c
ươ 
ng kh
ắ 
c.
 )
ươ 
ng kh
ắ 
ckhông 
đư 
a
đế 
n hóa sinh mà
đư 
a
đế 
n h
 y di
t thì
 
đ 
òi h
i ph
i cùng Âm D
ươ 
ng và ng 
 hành t 
ươ 
ng kh
ắ 
c, ví d 
D
ươ 
ng Kim thì
 
kh
ắ 
c D
ươ 
ng
c (ví nh
ư 
kim khí c
ứ 
ng
ắ 
n  g 
ặ 
 p cây c
ứ 
ng
ắ 
n thì m
ớ 
i kh
ắ 
c
 
m
nh, m
ớ 
i
đư 
a
đế 
n s
ự 
h
 y di
t, còn D
ươ 
ng Kim tuy cókh
ắ 
c Âm M 
c nh
ư 
ng 
 
không m
nh
đượ 
c, trái l 
i l 
i
đư 
a
đế 
n s
ự 
hóa sinh)
 Lu
t Tích Ti
m: Tích có ngh
 ĩ 
a là ch
t ch
a, tích l
ũ
y t
lâu dài. Bi
ế
n và hóa
đề
u có ngh
 ĩ 
a
đổ
i d
ờ 
i, nh
ư
ng bi
ế
n thì
đổ
i t
t
, khó nh
n th
y, còn g
i là ti
m bi
ế
n, hóa x
y ra ngaykhi cu
c chuy
n bi
ế
n
đ
ã hoàn t
t, g
i là
độ
t bi
ế
nLu
t Ph
n Ph
c: tr 
ở 
l
i n
ơ 
i kh
ở 
i
đ
i
m, tr 
ở 
v
cái g
c c
ũ
. S
ti
ế
n tri
n c
a v
n v
t không
đ
i luôn mà s
tr 
ở 
l
i. V
t cùng t
c ph
n, ngh
 ĩ 
a là khi cùng c
c thì trái ngh
ch tr 
ở 
v
cáig
c, cái tr 
ướ 
c. N
ế
u không
đ
i thì s
không tr 
ở 
l
i,
đ
ã có
đ
i thì s
có l
i (
Vô vãng b
ấ 
t ph
c
)Lu
t b
t d
ch (b
t di b
t d
ch): s
bi
ế
n hóa
ở 
v
n v
t di
n bi
ế
n trong vòng tr 
t t
, theom
t qui lu
t nh
t
đị
nh, không thay
đổ
i, thu
ờ 
ng h
ng. T
t c
m
i v
t
đề
u r 
t
độ
ng, nh
ư
ngnh
ờ 
qui lu
t này chi ph
i mà s
 
độ
ng
y không b
i l
an, không
đổ
i khác. T
t c
s
v
t
đề
u cùng v
m
t ngu
n (g
i là Thái C
c), nh
ư
ng m
i v
t theo con
đườ 
ng riêng c
a mình,cùng v
nhà mà
đ
i khác
đườ 
ng (
 Đồ
ng 
 
qui nhi thù
đồ
). Lu
t thu
ờ 
ng h
ng do chi ph
i t
t c
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->