Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
lap-trinh-c-tren-windows-1206341098985665-3

lap-trinh-c-tren-windows-1206341098985665-3

Ratings: (0)|Views: 43|Likes:
Published by duc152
goood
goood

More info:

Published by: duc152 on May 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2012

pdf

text

original

 
NGÔN NG
 
L
P TRÌNH
L
P TRÌNH C TRÊN WINDOWSCreated pdf by
 Nam Nguyeãn Nam Nguyeãn Nam Nguyeãn Nam Nguyeãn
 
http://360.yahoo.com/fptnam ____________________________________________________________________________________
 Trang 1
L
P TRÌNH C TRÊNWINDOWS
 
NGÔN NG
 
L
P TRÌNH
L
P TRÌNH C TRÊN WINDOWSCreated pdf by
 Nam Nguyeãn Nam Nguyeãn Nam Nguyeãn Nam Nguyeãn
 
http://360.yahoo.com/fptnam ____________________________________________________________________________________
 Trang 2
Ch
ươ 
ng 1T
NG QUAN L
P TRÌNH C TRÊN WINDOWS
1.1. M
 
 

U

l
p trình trên Microsoft Windows®, chúng ta c
n n
m
ư 
c các

c
i
m c
ơ 
b
n nh
tc
a h
 
i
u hành này. Ch
ươ 
ng này s
gi
 
i thi
u khái quát các

c
i
m h
 
i
u hành MicrosoftWindows, các v
n

liên quan

n l
p trình b
ng ngôn ng
C,

ng th
 
i
ư
a ra m
t ch
ươ 
ngtrình m
u làm s
ư 
n cho các ch
ươ 
ng trình
ư 
c vi
t sau này.Trong ph
n

u, chúng ta tìm hi
u s
ơ 
l
ư 
c l
ch s
phát tri
n c
a h
 
i
u hành MicrosoftWindows® và nh
ng

c
i
m n
n t
ng c
a Windows.Ph
n ti
p theo s
trình bày nh
ng khái ni
m và yêu c
u c
ă
n b
n c
a vi
c l
p trình C trênWindows. Ngoài ra, ph
n này c
ũ
ng gi
 
i thi
u các c
ơ 
ch
và các công c
mà h
 
i
u hành cungc
p cho ng
ư 
i l
p trình hay ng
ư 
i phát tri
n các
ng d
ng trên Windows.Cu
i ch
ươ 
ng là ph
n xây d
ng m
t ch
ươ 
ng trình
ơ 
n gi
n nh
t trên Windows. Ch
ươ 
ngtrình này
ư 
c xem nh
ư
là khuôn m
u c
a m
t ch
ươ 
ng trình
ng d
ng
i
n hình, và h
u h
t các
o
n ch
ươ 
ng trình
ư 
c vi
t minh h
a trong sách

u l
y ch
ươ 
ng trình này làm khung s
ư 
n

 phát tri
n cho phù h
 
p v
 
i t
ng yêu c
u. Thêm vào
ó, m
t s
ki
u d
li
u m
 
i
ư 
c

nh ngh
 ĩ 
atrên Windows và nh
ng qui
ư 
c v
cách

t tên bi
n c
ũ
ng
ư 
c gi
 
i thi
u trong ph
n này.Ph
n chi ti
t và chuyên sâu h
ơ 
n c
a vi
c l
p trình b
ng ngôn ng
C trên môi tr
ư 
ngWindows s
 
ư 
c trình bày trong các ch
ươ 
ng ti
p theo.
1.2. H
 
I
U HÀNH MICROSOFT WINDOWS1.2.1. Gi
 
i thi
u
Gi
a th
p niên 80, công ty ph
n m
m máy tính Microsoft công b
phiên b
n

u tiên c
adòng h
 
i
u hành Windows là
Microsoft Windows®
1.0.
ây là h
 
i
u hành dùng giao di
n

h
a khác v
 
i giao di
n ký t
(
text 
hay
console
) c
a
MS-DOS
. Tuy nhiên ph
i

n phiên b
nth
hai (Windows 2.0 - tháng 11 n
ă
m 1987) thì m
 
i có b
ư 
c c
i ti
n
áng k
,
ó là s
m
 
r
nggiao ti
p gi
a bàn phím và thi
t b
chu
t và giao di
n

h
a (
GUI
-
Graphic User Interface
) nh
ư
 trình
ơ 
n (
menu
) và h
p tho
i (
dialog
). Trong phiên b
n này Windows ch
yêu c
u b
vi x
Intel 8086 hay 8088 ch
y
 
real-mode

truy xu
t 1 megabyte b
nh
 
.Tháng 5 n
ă
m 1990, Microsoft công b
phiên b
n ti
p theo là Windows 3.0. S
thay

il
 
n trong phiên b
n này là Windows 3.0 h
tr
 
protected-mode 16 bit c
a các b
vi x
lý 286,
 
NGÔN NG
 
L
P TRÌNH
L
P TRÌNH C TRÊN WINDOWSCreated pdf by
 Nam Nguyeãn Nam Nguyeãn Nam Nguyeãn Nam Nguyeãn
 
http://360.yahoo.com/fptnam ____________________________________________________________________________________
 Trang 3386, và 486 c
a Intel. S
thay

i này cho phép các
ng d
ng trên Windows truy xu
t 16megabyte b
nh
 
. Ti
p b
ư 
c v
 
i s
phát tri
n là phiên b
n Windows 3.1 ra
 
i n
ă
m 1992,Microsoft
ư
a công ngh
Font TrueType, âm nh
c (
multimedia
), liên k
t và nhúng

i t
ư 
ng(
OLE
-
Object Linking and Embedding
), và
ư
a ra các h
p tho
i chung
ã
ư 
c chu
n hóa.Trong s
phát tri
n m
nh m
c
a nh
ng th
p niên 90, Microsoft công b
ti
p dòng h
 
i
u hành Windows v
 
i
ng d
ng công ngh
m
 
i (1993). H
 
i
u hành này l
y tên là
Windows® NT®
(Windows
 New Technology
),
ây là phiên b
n h
 
i
u hành

u tiên c
aWindows h
tr
 
32 bit cho b
x
lý 386, 486 và Pentium. Trong h
 
i
u hành này thì các
ngd
ng ph
i truy xu
t b
nh
 
v
 
i

a ch
là 32-bit và các t
p l
nh hay ch
th
32-bit. Ngoài raWindows NT c
ũ
ng
ư 
c thi
t k
 

ch
y các b
vi x
lý (
CPU 
) khác ngoài Intel và có th
ch
ytrên các máy tr
m (
workstation
).H
 
i
u hành Windows 95
ư 
c công b
n
ă
m 1995 c
ũ
ng là m
t h
 
i
u hành 32-bit choIntel 386 tr
 
v
sau. Tuy thi
u tính b
o m
t nh
ư
Windows NT và vi
c thích nghi v
 
i máy tr
mcông ngh
 
RISC
, nh
ư
ng bù l
i h
 
i
u hành này yêu c
u ph
n c
ng không cao.Song song v
 
i s
phát tri
n ph
n m
m thì công ngh
ph
n c
ng c
ũ
ng phát tri
n khôngkém.

t
n d
ng s
c m
nh c
a ph
n c
ng thì các th
h
Windows ti
p theo ngày càng hoànthi
n h
ơ 
n. Nh
ư
Windows 98 phát tri
n t
Window 95 và có nhi
u c
i thi
n nh
ư
hi
u n
ă
ng làmvi
c, h
tr
 
các thi
t b
ph
n c
ng t
t h
ơ 
n, và cu
i cùng là vi
c tích h
 
p ch
t ch
v
 
i
Internet
Word Wide Web
.Windows 2000 là h
 
i
u hành
ư 
c xem là
n

nh và t
t c
a dòng Windows, phiên b
nnày t
ă
ng c
ư 
ng các tính n
ă
ng b
o m
t thích h
 
p trong m
i tr
ư 
ng m
ng và giao di
n

p.
1.2.2.

c
i
m chung c
a h
 
i
u hành Microsoft Windows
Windows là m
t h
 
i
u hành s
d
ng giao ti
p ng
ư 
i dùng

h
a (GUI), hay còn g
i làh
 
i
u hành tr
c quan (
Visual interface
).
GUI
s
d
ng

h
a d
a trên màn hình
nh nh
phân(
 Bitmapped video display
). Do
ó t
n d
ng
ư 
c tài nguyên th
c c
a màn hình, và cung c
p m
tmôi tr
ư 
ng giàu tính tr
c quan và sinh

ng.Windows không
ơ 
n
i
u nh
ư
 
MS-DOS
(hay m
t s
h
 
i
u hành giao di
n console) màmàn hình
ư 
c s
d
ng ch
 

th
hi
n chu
i ký t
, do ng
ư 
i dùng gõ t
bàn phím (
keyboard 
)hay

xu
t thông tin d
ng v
ă
n b
n. Trong giao di
n ng
ư 
i dùng

h
a, màn hình giao ti
p v
 
ing
ư 
i s
d
ng
a d
ng h
ơ 
n, ng
ư 
i dùng có th
nh
p d
li
u thông qua chu
t b
ng cách nh
n vàocác nút nh
n (
button
) các hôp ch
n (
combo box
)…thi
t b
bây gi
 
 
ư 
c nh
p, có th
là bàn phímvà thi
t b
chu
t (
mouse device
). Thi
t b
chu
t là m
t thi
t b
 

nh v
trên màn hình, s
d
ngthi
t b
chu
t ng
ư 
i dùng có th
nh
p d
li
u m
t cách tr
c quan b
ng cách kích ho
t m
t nútl
nh, hay làm vi
c v
 
i các

i t
ư 
ng

h
a liên quan

n t
a

trên màn hình.

giao ti
p trong môi tr
ư 
ng

h
a, Windows
ư
a ra m
t s
các thành ph
n g
i là các
i
u khi
n chung (
common control
), các
i
u khi
n chung là các

i t
ư 
ng
ư 
c
ư
a vào trong

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->